Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualny kodeks pracy

 • 07.05.2014Ochrona dunika w postpowaniu egzekucyjnym
  Interpelacja nr 24668 w sprawie doktryny o jednorazowym charakterze ochrony dunika w przypadku postpowania egzekucyjnego.
  • 24.03.2014Umorzenie zalegych skadek i podatkw
   Teza: Kada zmiana okolicznoci faktycznych, w szczeglnoci sytuacji majtkowej, rodzinnej lub zdrowotnej osoby zobowizanej, moe by zawsze podstaw do wystpienia z ponownym wnioskiem o umorzenie zalego (…)Zobowizany do uiszczenia zalegoci moe wystpowa o jej umorzenie tak dugo, jak dugo zalego ta istnieje zwaszcza, jeli jego sytuacja ulegnie zmianie.
   • 19.03.2014Wynagrodzenie czonka rodziny w kosztach dziaalnoci
    Pytanie podatnika: Czy wydatki (skadki ZUS: emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGP, wynagrodzenie dla pracownika w wysokoci pacy minimalnej + ewentualnej premii uznaniowej) zwizane z zatrudnieniem pracownika na umow o prac (lub w formie dugoterminowej umowy - umowa zlecenie) - czonka rodziny (ony Wnioskodawcy) bd stanowiy dla prowadzcego dziaalno gospodarcz koszt uzyskania przychodw?
    • 17.03.2014Czy bd kolejne zmiany w uldze na dziecko?
     Interpelacja nr 23683 w sprawie zmian w uldze na dzieci w deklaracji PIT zaproponowanych przez Prezydenta RP
     • 12.03.2014ZUS przedsibiorcw: Wysoko skadek bdzie zalena od przychodw?
      Interpelacja nr 23875 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie wysokoci skadek na ubezpieczenie spoeczne osb prowadzcych dziaalno gospodarcz
      • 11.03.2014Becikowe za murem biurokracji
       Interpelacja nr 23721 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie tzw. becikowego
       • 12.02.2014Kodeks pracy: Podr subowa czy oddelegowanie?
        Interpelacja nr 23188 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie interpretacji przez pracodawcw i organy kontroli treci art. 775 Kodeksu pracy
        • 02.01.2014Dieta ujemna a podatek dochodowy od osb fizycznych
         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie obowizany do realizacji obowizkw patnika podatku dochodowego od osb fizycznych dla przychodw ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej” zdefiniowanej w czci G., poz. 68 niniejszego wniosku, do ktrej zwrotu pracownik nie zosta zobowizany?
         • 05.12.2013Bd skadki ZUS od wszystkich umw zlece?
          Interpelacja nr 21655 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie obcienia skadkami emerytalnymi i rentowymi umw zlece
          • 22.11.2013Zapewnienie pracownikom okularw korekcyjnych przed upywem terminu bada okresowych a PIT
           Pytanie podatnika: Czy, gdy pracownik zwraca si do pracodawcy z prob o skierowanie na badania przed upywem terminu bada okresowych (np. w przypadku pogorszenia wzroku) a lekarz w wyniku przeprowadzonego badania wska potrzeb ich stosowania lub wymiany dotychczas stosowanych okularw na inne, to czy koszty bada oraz refundacja za okulary stanowi przychd pracownika, ktry naley opodatkowa podatkiem dochodowym?
           • 10.10.2013Koszty reprezentacji. Usugi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodw
            Teza: Tylko wydatki na zakup tych usug gastronomicznych stanowicych koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych (Dz.U. z 20 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), ktrych jedynym (gwnym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewntrz podlegaj wyczeniu z kosztw uzyskania przychodw na zasadach okrelonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 tej ustawy w brzmieniu obowizujcym od 1 stycznia 2007 r.
            • 08.08.2013Dieta jako przychd pracownika opodatkowany PIT
             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest obowizany do realizacji obowizkw patnika podatku dochodowego od osb fizycznych dla przychodw ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej”, do ktrej zwrotu pracownik nie zosta zobowizany, lub ktra nie zostaa zwrcona, pomimo wezwania pracodawcy?
             • 07.08.2013Otrzymane odsetki a zwolnienie z PIT
              Ustawodawca wyczy ze zwolnienia od podatku dochodowego od osb fizycznych odsetki za opnienie w spenieniu wiadczenia, poniewa te odsetki stanowi odszkodowanie dotyczce korzyci, ktre podatnik mgby osign, gdyby mu szkody nie wyrzdzono.
              • 31.07.2013wiadczenia dla opiekunw niepenosprawnych czonkw rodzin
               30 czerwca 2013 r., po zakoczeniu procznego okresu przejciowego, wygasy z mocy prawa decyzje przyznajce wiadczenie pielgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowizujcych do 31 grudnia 2012 r. przepisw ustawy o wiadczeniach rodzinnych. Osoby ubiegajce si w dalszym cigu o wiadczenie pielgnacyjne lub o specjalny zasiek opiekuczy musz spenia nowe warunki. Powinny te zoy wnioski o przyznanie wiadczenia.
               • 24.07.2013Stawki VAT: Opinia klasyfikacyjna GUS jako decyzja administracyjna
                Interpelacja nr 17848 do prezesa Rady Ministrw w sprawie trybu wydawania opinii klasyfikacyjnych przez GUS oraz konsekwencji stosowania okrelonych przepisami ustawy o podatku od towarw i usug stawek podatku VAT
                • 16.07.2013Podatek od wynagrodzenia za pomoc prawn z urzdu
                 Interpelacja nr 17636 do ministra sprawiedliwoci oraz ministra finansw w sprawie wyraenia stanowiska na temat charakteru pomocy prawnej z urzdu w aspekcie podatku dochodowego
                 • 11.06.2013Przepisy o urlopie i obowizkach informacyjnych pracodawcy s nieaktualne?
                  Interpelacja nr 16544 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie martwych przepisw zawartych w obowizujcej ustawie Kodeks pracy
                  • 20.03.2013Podatkowe skutki finansowania zleceniobiorcy bada z zakresu medycyny pracy
                   Umowa zlecenia jest regulowana przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z pn. zm.). Niekiedy jednak mog mie do niej zastosowanie przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z pn. zm., dalej: K.p.). I tak, na podstawie art. 304 § 1 K.p. pracodawca jest obowizany zapewni bezpieczne i higieniczne warunki pracy (...) osobom fizycznym wykonujcym prac na innej podstawie ni stosunek pracy w zakadzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawc, a take osobom prowadzcym w zakadzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawc na wasny rachunek dziaalno gospodarcz.
                   • 08.02.2013Umarzanie skadek ZUS a wysoko dochodw dunika
                    Interpelacja nr 12355 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie stosowania przepisw ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych oraz rozporzdzenia ministra gospodarki, pracy i polityki spoecznej z dnia 31 lipca 2003 r. dotyczcego szczegowych zasad umarzania nalenoci z tytuu skadek na ubezpieczenia spoeczne
                    • 18.01.2013Poradnik konsumenta: Podr pocigiem
                     Podrnemu, niezalenie od celu podry, jak i wynikajcego z tego statusu pasaera (tj. czy jest on konsumentem, czy te przedsibiorc odbywajcym podr subow) przysuguje szereg uprawnie, zarwno przed rozpoczciem podry, w jej trakcie, jak i po jej zakoczeniu. Uprawnieniom pasaerw odpowiadaj stosowne obowizki przewonikw, ktre w sposb syntetyczny zostay przedstawione poniej.
                     • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                      Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy w roku podatkowym:
                      • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                       Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw", i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                       • 21.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013 – zmiany w pytaniach i odpowiedziach
                        Projekt (z dnia 8 listopada 2012 r.) ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczcych dodatkowego urlopu macierzyskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyskiego, a take wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. czny wymiar tych urlopw wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodw mnogich - od 65 do 71 tygodni, w zalenoci od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
                        • 03.12.2012Przychody pracownika: Finansowanie studiw bez skierowania pracodawcy
                         Pytanie podatnika: Spka (Wnioskodawca) zamierza zawrze ze swoim pracownikiem umow lojalnociow o finansowanie przedostatniego i ostatniego roku studiw z zakresu „mechanika budowa maszyn”. Ww. studia s organizowane przez jedn ze szk wyszych, za sam pracownik podj je bez skierowania pracodawcy, poniewa rozpocz je przed zatrudnieniem w Spce Wnioskodawcy. Czy finansowanie studiw bez skierowania pracodawcy jest przychodem pracownika z pracy zwolnionym z podatku dochodowego od osb fizycznych?
                         • 29.10.2012Urlop wychowawczy na niepenosprawne dziecko
                          Interpelacja nr 8451 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie urlopw wychowawczych
                          • 21.09.2012Usugi gastronomiczne w kosztach uzyskania przychodw
                           Pytanie podatnika: Czy koszty usug gastronomicznych poniesione w zakresie spotka pracownikw Spki z partnerami biznesowymi refakturowane na podstawie umowy o wiadczenie usug, stanowi koszty uzyskania przychodw? Czy koszty usug gastronomicznych i artykuw spoywczych nabywanych na potrzeby poczstunku w trakcie prezentacji produktw oferowanych przez Zleceniodawc stanowi koszty uzyskania przychodw?
                           • 12.09.2012Pracodawca jako patnik skadek od umowy zlecenia pracownika
                            Interpelacja nr 6815 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie zapacenia skadek z tytuu umw cywilnoprawnych zawartych przez pracownikw z kontrahentami pracodawcy
                            • 17.08.2012Deregulacja odblokuje polsk gospodark?
                             W resortach sprawiedliwoci i gospodarki trwaj prace nad zmianami przepisw, majcymi zderegulowa gospodark. – To suszne podejcie, pozwalajce waciwie bezkosztowo zwikszy efektywno przedsibiorstw i zarazem zmniejszy ich obcienia administracyjne – twierdz Pracodawcy RP.
                             • 12.07.2012Rekompensata za prac w dniu wolnym od pracy a koniec okresu rozliczeniowego
                              Interpelacja nr 5378 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie rekompensaty czasu pracy
                              • 14.06.2012MS: Sdy sprawdz status przedsibiorcy w CEiDG
                               Interpelacja nr 4260 do ministra sprawiedliwoci w sprawie sdowego wymogu doczania do pozwu wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziaalnoci Gospodarczej
                               • 10.05.2012Podatek od ubezpieczenia OC czonkw zarzdu
                                Ubezpieczenie cudzego interesu ubezpieczeniowego, majcego swe rdo w art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego, i stosunku czcym ubezpieczajcego z ubezpieczonym, ktrym jest stosunek pracy zgodnie z w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz opacenie przez ubezpieczajcego skadki, jest nieodpatnym wiadczeniem w rozumieniu art. 11 ust. 1 tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                • 29.03.2012Przywrcenie terminu podatkowego po chorobie podatnika
                                 Jeli uchybienie terminu procesowego nastpio z powodu choroby to uprawdopodobnienie, o jakim mowa w art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej nastpuje zawsze wtedy kiedy zainteresowany, ktry skorzysta z ambulatoryjnego wiadczenia zdrowotnego do podania o przywrcenie terminu doczy medyczny dokument indywidualny zewntrzny bdcy zawiadczeniem (orzeczeniem, opini lekarsk), z ktrego wynika, e pacjent nawet w ostatnim dniu terminu nie mg dokona czynnoci procesowej osobicie z powodu jego chorobowego stanu klinicznego bdcego rozstrojem zdrowia powodujcym zakcenie prawidowego funkcjonowania organizmu.
                                 • 08.03.2012Czasowy wyjazd a zawiadomienie organu o zmianie adresu
                                  Nie jest zmian adresu w rozumieniu Ordynacji podatkowej czasowy wyjazd w celach turystycznych bd subowych poza miejsce zamieszkania bd pracy. Zawiadomienie organu o czasowym wyjedzie za granic (krtszym ni dwa miesice) ma jedynie walor informacyjny i nie powoduje adnych skutkw prawnych w zakresie dorczania pism. I cho podatnik, ktry planuje wyjazd za granic na krtszy okres nie ma obowizku ustanowienia penomocnika do dorcze, to jednak moe go ustanowi, jeeli chce unikn skutkw ewentualnego dorczenia w trybie art. 150 Ordynacji (w drodze fikcji dorczenia) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                  • 17.02.2012Zakad pracy chronionej jako wspwaciciel nieruchomoci a zwolnienie z podatku
                                   Z uzasadnienia: Ilo wspwacicieli nieruchomoci wadajcych ni wsplnie z zakad pracy chronionej nie ma znaczenia dla zwolnienia tego zakadu z podatku. Niezalenie ilu ich bdzie zakad pracy chronionej z tego zwolnienia bdzie korzysta i do zapaty podatku od nieruchomoci zobowizany nie bdzie. Ponoszenie podatku od nieruchomoci przez podmioty bdce jej wspwacicielami wraz z nim jest obojtne majtkowo dla zakadu pracy chronionej. Nie uzyskuje on z tego tytuu ani adnego przysporzenia ani te nie jest obarczony adnym dugiem.
                                   • 13.02.2012„Work sharing” recept na kryzys?
                                    Dzielenie si prac, czyli „work sharing”, to – zdaniem PKPP Lewiatan – dobra alternatywa dla zwolnie pracownikw w sytuacji przejciowych kopotw pracodawcw. Lewiatan apeluje ponadto o wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisw, ktre umoliwiyby tak wanie organizacj pracy.