Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualny kodeks pracy

 • 12.03.2014ZUS przedsiębiorców: Wysokość składek będzie zależna od przychodów?
  Interpelacja nr 23875 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą
  • 11.03.2014Becikowe za murem biurokracji
   Interpelacja nr 23721 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie tzw. becikowego
   • 12.02.2014Kodeks pracy: Podróż służbowa czy oddelegowanie?
    Interpelacja nr 23188 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji przez pracodawców i organy kontroli treści art. 775 Kodeksu pracy
    • 02.01.2014Dieta ujemna a podatek dochodowy od osób fizycznych
     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie obowiązany do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej” zdefiniowanej w części G., poz. 68 niniejszego wniosku, do której zwrotu pracownik nie został zobowiązany?
     • 05.12.2013Będą składki ZUS od wszystkich umów zleceń?
      Interpelacja nr 21655 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obciążenia składkami emerytalnymi i rentowymi umów zleceń
      • 22.11.2013Zapewnienie pracownikom okularów korekcyjnych przed upływem terminu badań okresowych a PIT
       Pytanie podatnika: Czy, gdy pracownik zwraca się do pracodawcy z prośbą o skierowanie na badania przed upływem terminu badań okresowych (np. w przypadku pogorszenia wzroku) a lekarz w wyniku przeprowadzonego badania wskażę potrzebę ich stosowania lub wymiany dotychczas stosowanych okularów na inne, to czy koszty badań oraz refundacja za okulary stanowią przychód pracownika, który należy opodatkować podatkiem dochodowym?
       • 10.10.2013Koszty reprezentacji. Usługi gastronomiczne a koszty uzyskania przychodów
        Teza: Tylko wydatki na zakup tych usług gastronomicznych stanowiących koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 20 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 28 tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r.
        • 08.08.2013Dieta jako przychód pracownika opodatkowany PIT
         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca jest obowiązany do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych dla przychodów ze stosunku pracy w stosunku do „diety ujemnej”, do której zwrotu pracownik nie został zobowiązany, lub która nie została zwrócona, pomimo wezwania pracodawcy?
         • 07.08.2013Otrzymane odsetki a zwolnienie z PIT
          Ustawodawca wyłączył ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia, ponieważ te odsetki stanowią odszkodowanie dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
          • 31.07.2013Świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych członków rodzin
           30 czerwca 2013 r., po zakończeniu półrocznego okresu przejściowego, wygasły z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r. przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Osoby ubiegające się w dalszym ciągu o świadczenie pielęgnacyjne lub o specjalny zasiłek opiekuńczy muszą spełniać nowe warunki. Powinny też złożyć wnioski o przyznanie świadczenia.
           • 24.07.2013Stawki VAT: Opinia klasyfikacyjna GUS jako decyzja administracyjna
            Interpelacja nr 17848 do prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu wydawania opinii klasyfikacyjnych przez GUS oraz konsekwencji stosowania określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług stawek podatku VAT
            • 16.07.2013Podatek od wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu
             Interpelacja nr 17636 do ministra sprawiedliwości oraz ministra finansów w sprawie wyrażenia stanowiska na temat charakteru pomocy prawnej z urzędu w aspekcie podatku dochodowego
             • 11.06.2013Przepisy o urlopie i obowiązkach informacyjnych pracodawcy są nieaktualne?
              Interpelacja nr 16544 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie martwych przepisów zawartych w obowiązującej ustawie Kodeks pracy
              • 20.03.2013Podatkowe skutki finansowania zleceniobiorcy badań z zakresu medycyny pracy
               Umowa zlecenia jest regulowana przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Niekiedy jednak mogą mieć do niej zastosowanie przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94, z późn. zm., dalej: K.p.). I tak, na podstawie art. 304 § 1 K.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy (...) osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, a także osobom prowadzącym w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę na własny rachunek działalność gospodarczą.
               • 08.02.2013Umarzanie składek ZUS a wysokość dochodów dłużnika
                Interpelacja nr 12355 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. dotyczącego szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
                • 18.01.2013Poradnik konsumenta: Podróż pociągiem
                 Podróżnemu, niezależnie od celu podróży, jak i wynikającego z tego statusu pasażera (tj. czy jest on konsumentem, czy też przedsiębiorcą odbywającym podróż służbową) przysługuje szereg uprawnień, zarówno przed rozpoczęciem podróży, w jej trakcie, jak i po jej zakończeniu. Uprawnieniom pasażerów odpowiadają stosowne obowiązki przewoźników, które w sposób syntetyczny zostały przedstawione poniżej.
                 • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                  Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                  • 01.01.2013Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2012 roku
                   Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                   • 21.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013 – zmiany w pytaniach i odpowiedziach
                    Projekt (z dnia 8 listopada 2012 r.) ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich - od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
                    • 03.12.2012Przychody pracownika: Finansowanie studiów bez skierowania pracodawcy
                     Pytanie podatnika: Spółka (Wnioskodawca) zamierza zawrzeć ze swoim pracownikiem umowę lojalnościową o finansowanie przedostatniego i ostatniego roku studiów z zakresu „mechanika budowa maszyn”. Ww. studia są organizowane przez jedną ze szkół wyższych, zaś sam pracownik podjął je bez skierowania pracodawcy, ponieważ rozpoczął je przed zatrudnieniem w Spółce Wnioskodawcy. Czy finansowanie studiów bez skierowania pracodawcy jest przychodem pracownika z pracy zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych?
                     • 29.10.2012Urlop wychowawczy na niepełnosprawne dziecko
                      Interpelacja nr 8451 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopów wychowawczych
                      • 21.09.2012Usługi gastronomiczne w kosztach uzyskania przychodów
                       Pytanie podatnika: Czy koszty usług gastronomicznych poniesione w zakresie spotkań pracowników Spółki z partnerami biznesowymi refakturowane na podstawie umowy o świadczenie usług, stanowią koszty uzyskania przychodów? Czy koszty usług gastronomicznych i artykułów spożywczych nabywanych na potrzeby poczęstunku w trakcie prezentacji produktów oferowanych przez Zleceniodawcę stanowią koszty uzyskania przychodów?
                       • 12.09.2012Pracodawca jako płatnik składek od umowy zlecenia pracownika
                        Interpelacja nr 6815 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zapłacenia składek z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych przez pracowników z kontrahentami pracodawcy
                        • 17.08.2012Deregulacja odblokuje polską gospodarkę?
                         W resortach sprawiedliwości i gospodarki trwają prace nad zmianami przepisów, mającymi zderegulować gospodarkę. – To słuszne podejście, pozwalające właściwie bezkosztowo zwiększyć efektywność przedsiębiorstw i zarazem zmniejszyć ich obciążenia administracyjne – twierdzą Pracodawcy RP.
                         • 12.07.2012Rekompensata za pracę w dniu wolnym od pracy a koniec okresu rozliczeniowego
                          Interpelacja nr 5378 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rekompensaty czasu pracy
                          • 14.06.2012MS: Sądy sprawdzą status przedsiębiorcy w CEiDG
                           Interpelacja nr 4260 do ministra sprawiedliwości w sprawie sądowego wymogu dołączania do pozwu wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
                           • 10.05.2012Podatek od ubezpieczenia OC członków zarządu
                            Ubezpieczenie cudzego interesu ubezpieczeniowego, mającego swe źródło w art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego, i stosunku łączącym ubezpieczającego z ubezpieczonym, którym jest stosunek pracy zgodnie z w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz opłacenie przez ubezpieczającego składki, jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 11 ust. 1 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                            • 29.03.2012Przywrócenie terminu podatkowego po chorobie podatnika
                             Jeśli uchybienie terminu procesowego nastąpiło z powodu choroby to uprawdopodobnienie, o jakim mowa w art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej następuje zawsze wtedy kiedy zainteresowany, który skorzystał z ambulatoryjnego świadczenia zdrowotnego do podania o przywrócenie terminu dołączy medyczny dokument indywidualny zewnętrzny będący zaświadczeniem (orzeczeniem, opinią lekarską), z którego wynika, że pacjent nawet w ostatnim dniu terminu nie mógł dokonać czynności procesowej osobiście z powodu jego chorobowego stanu klinicznego będącego rozstrojem zdrowia powodującym zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu.
                             • 08.03.2012Czasowy wyjazd a zawiadomienie organu o zmianie adresu
                              Nie jest zmianą adresu w rozumieniu Ordynacji podatkowej czasowy wyjazd w celach turystycznych bądź służbowych poza miejsce zamieszkania bądź pracy. Zawiadomienie organu o czasowym wyjeździe za granicę (krótszym niż dwa miesiące) ma jedynie walor informacyjny i nie powoduje żadnych skutków prawnych w zakresie doręczania pism. I choć podatnik, który planuje wyjazd za granicę na krótszy okres nie ma obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń, to jednak może go ustanowić, jeżeli chce uniknąć skutków ewentualnego doręczenia w trybie art. 150 Ordynacji (w drodze fikcji doręczenia) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                              • 17.02.2012Zakład pracy chronionej jako współwłaściciel nieruchomości a zwolnienie z podatku
                               Z uzasadnienia: Ilość współwłaścicieli nieruchomości władających nią wspólnie z zakład pracy chronionej nie ma znaczenia dla zwolnienia tego zakładu z podatku. Niezależnie ilu ich będzie zakład pracy chronionej z tego zwolnienia będzie korzystał i do zapłaty podatku od nieruchomości zobowiązany nie będzie. Ponoszenie podatku od nieruchomości przez podmioty będące jej współwłaścicielami wraz z nim jest obojętne majątkowo dla zakładu pracy chronionej. Nie uzyskuje on z tego tytułu ani żadnego przysporzenia ani też nie jest obarczony żadnym długiem.
                               • 13.02.2012„Work sharing” receptą na kryzys?
                                Dzielenie się pracą, czyli „work sharing”, to – zdaniem PKPP Lewiatan – dobra alternatywa dla zwolnień pracowników w sytuacji przejściowych kłopotów pracodawców. Lewiatan apeluje ponadto o wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów, które umożliwiłyby taką właśnie organizację pracy.
                                • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                                 FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy w roku podatkowym:
                                 • 30.01.2012Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2011 roku
                                  Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą", i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
                                  • 18.01.2012Pracodawcy: Przepisy o czasie pracy są mało elastyczne
                                   Interpelacja nr 397 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów o czasie pracy
                                   • 18.10.2011Zwolnienie indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników
                                    Pracodawcy, podlegający ustawie z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844 ze zm.) - czyli zatrudniający co najmniej 20 pracowników – mają możliwość przeprowadzania na jej podstawie nie tylko zwolnień grupowych, ale również indywidualnych.
                                    • 22.04.2011Problemy z nadawaniem klauzul wykonalności
                                     Interpelacja nr 20691 do ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu nadawania klauzul wykonalności sądowym tytułom egzekucyjnym
                                     • 25.02.2011MS: Odpis z KRS może być aktualny przez czas nieokreślony
                                      Interpelacja nr 19391 do ministra sprawiedliwości w sprawie dookreślenia okresu ważności wypisu z KRS i innych dokumentów
                                      • 18.01.2011Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2010 roku
                                       MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                                       • 27.12.2010Pracodawcy nie boją się kar
                                        Interpelacja nr 19254 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania pracowników bez jakiejkolwiek umowy, na czarno, wykazywania w umowie o pracę niższego od faktycznego wynagrodzenia za pracę oraz podawania w umowie niezgodnego z prawdą wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika
                                        • 05.08.2010Ogólna charakterystyka przekształceń spółek prawa handlowego
                                         W ramach przekształcenia spółek można wyróżnić trzy podstawowe fazy obejmujące poszczególne grupy czynności zmierzających do realizacji celu przekształcenia. Faza pierwsza, określana jako menedżerska, obejmuje podejmowane przy aktywnym udziale wspólników czynności przygotowawcze, tj. sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami (art. 557–558 Kodeksu spółek handlowych, dalej: K.s.h.), poddanie planu badaniu biegłych rewidentów (art. 559 K.s.h.) oraz zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia (art. 560 K.s.h.).
                                         • 03.08.2010Świadczenia medyczne dla pracowników pozostaną opodatkowane
                                          Interpelacja nr 15765 do ministra zdrowia oraz ministra finansów w sprawie możliwości zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                                          • 23.06.2010Zobowiązania pracodawcy wobec pracownika oddelegowanego
                                           Zapytanie nr 6877 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zobowiązań pracodawcy wobec pracownika zatrudnionego na pełen etat w Polsce, wysyłanego do pracy we Francji
                                           • 24.05.2010Emerytury pomostowe: Pracownicy czują się oszukani i bezradni
                                            Zapytanie nr 6645 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych i problemów interpretacyjnych z nią związanych
                                            • 19.03.2010Orzecznictwo SN: Możliwość sprostowania w świadectwie pracy przyczyny zwolnienia
                                             Pracownik nie może skutecznie dochodzić sprostowania świadectwa pracy w części dotyczącej stwierdzenia, że stosunek pracy został rozwiązany przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika, kwestionując zgodność z prawem tego rozwiązania, bez wystąpienia z powództwem o roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 56 Kodeksu pracy.
                                             • 15.01.2010Orzecznictwo WSA: Definicja podróży służbowej przedsiębiorcy
                                              Z uzasadnienia: Organy podatkowe naruszyły art. 23 ust. 1 pkt 52 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonując ich błędnej wykładni, uznając, że jedynie podróże mające na celu czynności incydentalne spełniają wymogi podróży służbowych, natomiast realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności (w tym wypadku usług konsultacji i doradztwa w zakresie zarządzania produkcją z obszaru przetwórstwa mięsnego dla firmy (zleceniodawcy) mającej siedzibę na Ukrainie) nie wchodzi w zakres podróży służbowych.
                                              • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                                               MINISTERSTWO FINANSÓW Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
                                               • 18.12.2009Orzecznictwo: Bezskuteczność egzekucji
                                                1. Stwierdzenie przez organ podatkowy bezskuteczności egzekucji, o której mowa w art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 listopada 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) powinno być dokonane po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego. 2. Stwierdzenie bezskuteczności egzekucji ustala się na podstawie każdego prawnie dopuszczalnego dowodu.