Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

najnowszy kodeks pracy

 • 24.09.2019Katowice: Przekształcenia przedsiębiorstw - aspekty prawne i podatkowe
  Szkolenie przedstawia sytuacje związane z przekształceniami podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i działania konieczne dla przeprowadzenia przekształceń. Zaprezentowane zostaną konkretne przykłady przekształceń wraz z ich oceną z prawnego i podatkowego punktu widzenia, przy uwzględnieniu skutków ekonomicznych. Skutki prawne i podatkowe oceniane są ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie. Ocena skutków ekonomicznych uwzględniać będzie również koszty dokonania przekształcenia obejmujące między innymi koszty administracyjne, sądowe, kwalifikowanych jako koszty zewnętrzne, ale i koszty wewnętrzne, wynikające z konieczności dokonania zmian w strukturze kapitałowej, organizacyjnej czy personalnej.
  • 16.04.2019Zastosowanie znacznie obniżonej ceny a VAT
   Życiem gospodarczym rządzi zasada swobody umów wyrażona w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Oznacza ona, że przedsiębiorcy mogą kształtować swe prawa i obowiązki mające źródło w umowach w sposób dowolny i jest kwestią ich wyboru ustalenie cen w obrocie gospodarczym.
   • 15.04.2019Zastosowanie znacznie obniżonej ceny a VAT
    Życiem gospodarczym rządzi zasada swobody umów wyrażona w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Oznacza ona, że przedsiębiorcy mogą kształtować swe prawa i obowiązki mające źródło w umowach w sposób dowolny i jest kwestią ich wyboru ustalenie cen w obrocie gospodarczym.
    • 05.04.2019Pełne odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
     Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawiła się teza, zgodnie z którą parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza automatycznie, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wykształcił się pogląd, że przejazdy pracowników mobilnych samochodem służbowym na trasie pomiędzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliżu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie służą osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane są w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartości nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy.
     • 05.03.2019Wydatki na posiłki dla pracowników pracujących w nadgodzinach w kosztach firmy
      Pytanie:  W sytuacji polecenia pracownikowi pracy w nadgodzinach, Wnioskodawca zapewnia takiemu pracownikowi możliwość spożycia ciepłego posiłku, który jest przywożony i spożywany w jadalniach wydziałowych, a jego koszt ponoszony jest przez Spółkę ze środków obrotowych. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na zakup takich posiłków dla pracowników są dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu?
      • 01.03.2019Fundusze unijne są niezbędne dla polskiej gospodarki
       Zwiększona aktywność inwestycyjna przekłada się na rosnące wykorzystanie czynnika pracy, a tym samym prowadzi do wzrostu zatrudnienia i stopniowego wzrostu płac. Prowadzi to w konsekwencji do wzrostu dochodu do dyspozycji ludności i pozytywnie wpływa na wielkość popytu konsumpcyjnego. Należy jednak pamiętać, że aby efekt popytowy faktycznie wystąpił, konieczny jest ciągły napływ środków europejskich. Po ich ustaniu (np. w związku z zakończeniem danej perspektywy finansowej), efekt ten bowiem zanika - wyjaśnił przedstawiciel MPiT odpowiadając na interpelację poselską.
       • 26.04.2017WSA. Nie dla wszystkich zwrot wydatków za używanie własnego auta bez PIT
        Z uzasadnienia: Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy jest wolny od podatku dochodowego, o ile samochód jest wykorzystywany w jazdach lokalnych, natomiast obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika z odrębnych przepisów rangi ustawowej.
        • 01.10.2015Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności a koszty podatkowe
         Z uzasadnienia: Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą zostać uznane za poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, ponieważ jeszcze ono nie istnieje. Wydatki w istocie rzeczy mają charakter osobisty i służą zdobyciu kwalifikacji zawodowych – a co za tym idzie nie można uznać ich za koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, ponieważ nie spełniają przesłanek wyrażonych w art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f.
         • 18.11.2013Rośnie popularność dłuższych okresów rozliczeniowych
          Wydłużone okresy rozliczeniowe obowiązują w Polsce już niemal w 200 przedsiębiorstwach – wynika z najnowszych danych Państwowej Inspekcji Pracy. W 75 proc. przypadków wydłużono je do maksymalnego poziomu, czyli 12 miesięcy. Trend wydłużania okresów szczególnie negatywnie oceniają związki zawodowe.
          • 04.10.2013Kodeks pracy: Ojcowie są dyskryminowani w dostępie do urlopów?
           Interpelacja nr 20171 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji ojców korzystających z urlopu rodzicielskiego
           • 04.09.2013Kodeks pracy 2013: Stosowanie weksli będzie ustawowo zakazane
            Do Kodeksu pracy trafią wyraźne zapisy zakazujące stosowania weksli w stosunkach pracy – to najnowszy pomysł klubu poselskiego Platformy Obywatelskiej. Nieco zmodyfikowana wersja projektu nowelizacji w tej sprawie jest już w trakcie konsultacji społecznych.
            • 30.05.2012Weksle pracownicze
             Interpelacja nr 4040 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wątpliwości głównego inspektora pracy co do dopuszczalności stosowania zabezpieczeń wekslowych w stosunkach pracy
             • 08.02.2011Pracownicy w wieku przedemerytalnym – zatrudnionych tylko 4 na 10
              Zatrudnienie osób starszych rośnie bardzo powoli, mimo że od półtora roku realizowany jest plan „Solidarność pokoleń 50+” - zwraca uwagę PKPP Lewiatan. Statystyki pokazują, że nie przynosi on spodziewanych efektów. W trzecim kwartale 2010 roku wskaźnik zatrudnienia osób w wieku od 55 do 4 lat wyniósł 42 proc. i był o ponad 2 pkt proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2009 r. – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez GUS.