Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy zmiany

 • 31.07.2015Zatrudnianie "na czarno" - opozycja chce zaostrzenia przepisów
  Zaostrzenie przepisów dotyczących naruszania praw pracowniczych oraz nowe warunki rozpoczęcia pracy na podstawie umowy o pracę – takie zmiany w prawie proponuje klub parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Projekt przewidujący nowelizację m.in. Kodeksu pracy trafił do Sejmu w czwartek.
  • 22.07.2015Komornik pobiera opłatę egzekucyjną w każdej połączonej sprawie
   Interpelacja nr 32981 do ministra sprawiedliwości w sprawie wysokości opłat egzekucyjnych
   • 20.07.2015Jak opodatkować VAT kursy i szkolenia?
    Pytanie podatnika: Czy opisane szkolenia i kursy dotyczące podniesienia kwalifikacji zawodowych opisane w pkt 1 i uzyskania nowego zawodu (przekwalifikowania zawodowego) opisane w pkt 2 są zwolnione z VAT?
    • 20.07.2015Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla opiekunów?
     Interpelacja nr 33142 w sprawie dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego dla pracujących opiekunów dzieci z niepełnosprawnością
     • 17.07.2015Zmiany w PIT. Zatrudnianie rodziny przy sprzedaży produktów rolnych na małą skalę
      Zapytanie nr 8235 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem owoców, przetworzonych we własnym gospodarstwie
      • 15.07.2015Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
       Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
       • 15.07.2015Pozwanie osoby fizycznej wymaga znajomości adresu zamieszkania
        Interpelacja nr 32871 do ministra sprawiedliwości w sprawie konieczności wskazywania w pozwie adresu zamieszkania pozwanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
        • 08.07.2015Dokumenty potrzebne do becikowego, czyli droga przez mękę
         Interpelacja nr 32976 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie procedury przyznawania tzw. becikowego
         • 08.06.2015Ruchomy czas pracy niekorzystny dla pracowników?
          Interpelacja nr 31929 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szkodliwych dla pracowników uregulowań prawnych zawartych w nowelizacji ustawy Kodeks pracy
          • 28.05.2015Miejsce parkowania służbowego samochodu a podwyższone koszty pracownicze
           Pytanie: Pracodawca zamierza zmienić miejsce wykonywania pracy pracownika. Zamierza również w zawartej z pracownikiem umowie dotyczącej używania firmowego samochodu osobowego do celów służbowych wprowadzić zapis zobowiązujący pracownika do parkowania samochodu po godzinach pracy w jego miejscu zamieszkania. Pracodawca nie będzie wypłacał dodatku za rozłąkę, ale będzie ponosił koszty związane z technicznym i eksploatacyjnym utrzymaniem samochodu. Czy ww. zmiany będą skutkować brakiem prawa do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczki na podatek?
           • 27.05.2015Miejsce parkowania służbowego samochodu a podwyższone koszty pracownicze
            Pytanie: Pracodawca zamierza zmienić miejsce wykonywania pracy pracownika. Zamierza również w zawartej z pracownikiem umowie dotyczącej używania firmowego samochodu osobowego do celów służbowych wprowadzić zapis zobowiązujący pracownika do parkowania samochodu po godzinach pracy w jego miejscu zamieszkania. Pracodawca nie będzie wypłacał dodatku za rozłąkę, ale będzie ponosił koszty związane z technicznym i eksploatacyjnym utrzymaniem samochodu. Czy ww. zmiany będą skutkować brakiem prawa do stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczki na podatek?
            • 25.05.2015Składki ZUS: Kurs prawa jazdy sfinansowany przez pracodawcę
             Wartość sfinansowanego przez pracodawcę kursu prawa jazdy, który wpłynie na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników niezbędnych do wykonywania nowopowierzonych obowiązków jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Wyłączenie, przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będzie miało zastosowanie również do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne - wyjaśnił ZUS.
             • 22.05.2015Składki ZUS: Kurs prawa jazdy sfinansowany przez pracodawcę
              Wartość sfinansowanego przez pracodawcę kursu prawa jazdy, który wpłynie na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników niezbędnych do wykonywania nowopowierzonych obowiązków jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników. Wyłączenie, przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, będzie miało zastosowanie również do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne - wyjaśnił ZUS.
              • 20.05.2015Skutki podatkowe finansowania kosztów noclegu – RPO domaga się zmian
               Organy podatkowe zajmują niekorzystne dla podatników stanowiska ws. skutków podatkowych finansowania przez pracodawcę kosztów noclegu za tzw. pracowników mobilnych - wynika ze skarg nadsyłanych do rzecznika praw obywatelskich. Jak twierdzi prof. Irena Lipowicz, resort finansów powinien zająć w tej sprawie jasne stanowisko lub zmienić prawo.
               • 19.05.2015Skutki podatkowe finansowania kosztów noclegu – RPO domaga się zmian
                Organy podatkowe zajmują niekorzystne dla podatników stanowiska ws. skutków podatkowych finansowania przez pracodawcę kosztów noclegu za tzw. pracowników mobilnych – wynika ze skarg nadsyłanych do rzecznika praw obywatelskich. Jak twierdzi prof. Irena Lipowicz, resort finansów powinien zająć w tej sprawie jasne stanowisko lub zmienić prawo.
                • 05.05.2015Pracodawcy przeciwko przechowywaniu dokumentacji przez 50 lat
                 Pracodawcy nie chcą przechowywać dokumentacji pracowniczej przez okres 50 lat. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, rząd powinien wprowadzić elektroniczną archiwizację takich dokumentów i znacznie skrócić wymagany czas ich przechowywania.
                 • 04.05.2015Pracodawcy przeciwko przechowywaniu dokumentacji przez 50 lat
                  Pracodawcy nie chcą przechowywać dokumentacji pracowniczej przez okres 50 lat. Zdaniem Konfederacji Lewiatan, rząd powinien wprowadzić elektroniczną archiwizację takich dokumentów i znacznie skrócić wymagany czas ich przechowywania.
                  • 04.05.2015Samochód w dzierżawie a koszty podatkowe. Pełne czy z limitem?
                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo odniesienia ww. wydatków w ciężar kosztów działalności gospodarczej w pełnej wysokości?
                   • 04.05.2015Zmiany w ordynacji podatkowej wymagają poprawki?
                    Interpelacja nr 32027 w sprawie kierunkowych założeń nowej ordynacji podatkowej.
                    • 04.05.2015Nadużycia przy odliczaniu VAT według NSA
                     Teza: Na gruncie podatku od towarów i usług, nadużycie prawa należy rozumieć jako zachowanie sprzeczne z celem gospodarczo-społecznym prawa do odliczenia podatku wyrażonym w art. 86 § 1 tej ustawy, z uwagi na to, że mimo formalnego spełnienia przesłanki do realizacji tego prawa, ukształtowane zasadniczo zostało w celu uzyskania korzyści podatkowej, której przyznanie pozostawałoby w sprzeczności z celem tej normy.
                     • 29.04.2015Wypłacenie pracownikowi wyższego wynagrodzenia jako zmiana umowy o pracę
                      W doktrynie i orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że jeśli pracodawca wypłaci pracownikowi wyższe wynagrodzenie - aniżeli te przewidziane dla pracownika w treści umowy o pracę - to sytuacja taka może stanowić dorozumianą zmianę umowy o pracę bądź zapłatę pracownikowi wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Treść umowy o pracę może być bowiem określona nie tylko w oparciu o oświadczenia woli złożone przez pracodawcę i pracownika w chwili zawierania umowy o pracę, ale również przez sposób jej wykonywania, tj. w sytuacji, gdy strony konkludentnie uzewnętrzniają wolę zmiany treści umownego stosunku pracy.
                      • 21.04.2015Umowa na zastępstwo sposobem na zmiany w Kodeksie pracy
                       Interpelacja nr 31872 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nowelizacji ustawy Kodeks pracy
                       • 17.04.2015Zmiany w KRS warunkiem zmiany roku podatkowego
                        Pytanie podatnika: Dotychczasowy rok podatkowy Spółki obejmował okres od 1 listopada do 31 października. Uchwałą zgromadzenia wspólników dokonano jego zmiany. O zmianie roku podatkowego zawiadomiono Naczelnika Urzędu Skarbowego 4 listopada 2014 r., z kolei 9 grudnia 2014 r. Sąd wydał postanowienie o zmianie wpisu w KRS dotyczącego roku podatkowego Spółki. Czy doszło do skutecznej zmiany roku podatkowego w taki sposób, że obecny rok podatkowy trwa od 1 listopada 2014 r. do 30 września 2016 r., a kolejne lata podatkowe obejmują okresy od 1 października do 30 września?
                        • 13.04.2015Nielegalne archiwa dokumentacji pracowniczej. Tysiące emerytów dostanie niższe świadczenia
                         Interpelacja nr 31549 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konsekwencji wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia i sposobu przechowywania dokumentacji płacowej przez niektóre podmioty
                         • 13.04.2015Obowiązki płatnika: Pożyczki dla pracownikom i zleceniobiorcom ze środków obrotowych
                          Pytanie podatnika: Czy udzielenie niskooprocentowanych pożyczek pracownikom i zleceniobiorcom, przy zachowaniu jednakowych zasad i warunków udzielania pożyczek określonych w Regulaminie, stanowi przychód dla pracowników ze stosunku pracy lub przychód dla zleceniobiorcy i w konsekwencji na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika PIT? Czy, jeżeli spółka zrezygnuje z poboru niewymagalnych odsetek od pożyczki, zgodnie z Regulaminem, wartość tych odsetek będzie stanowić przychód dla pracowników ze stosunku pracy albo przychód dla zleceniobiorców? Czy umorzenie kapitału pożyczki, w części lub w jej całości, stanowi przychód dla pracowników ze stosunku pracy lub przychód dla zleceniobiorców?
                          • 03.04.2015Przechowywanie dokumentacji pracowniczej – MG zapowiada zmiany
                           Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt nowelizacji Kodeksu pracy, w którym proponuje zmniejszenie zakresu dokumentacji podlegającej długookresowemu przechowywaniu przez pracodawcę. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2016 r.
                           • 26.03.2015Badania lekarskie pracowników - nowe przepisy od 1 kwietnia
                            Z początkiem kwietnia obowiązywać zacznie znowelizowany art. 229 Kodeksu pracy. Ograniczone zostaną sytuacje, w których bezwzględnie wymagane jest skierowanie na wstępne badania. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, nowela regulacji to dobry krok, na którym skorzystają pracodawcy i sami pracownicy.
                            • 25.03.2015Badania lekarskie pracowników - nowe przepisy od 1 kwietnia
                             Z początkiem kwietnia obowiązywać zacznie znowelizowany art. 229 Kodeksu pracy. Ograniczone zostaną sytuacje, w których bezwzględnie wymagane jest skierowanie na wstępne badania. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, nowela regulacji to dobry krok, na którym skorzystają pracodawcy i sami pracownicy.
                             • 17.03.2015Umowy terminowe maksymalnie na 48 miesięcy?
                              Maksymalny czas trwania zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony powinien wynosić 48 miesięcy - twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja proponuje również wprowadzenie do Kodeksu pracy zapisu o tym, że umowy na okres próbny mogą być wydłużone do 6 miesięcy.
                              • 16.03.2015Umowy terminowe maksymalnie na 48 miesięcy?
                               Maksymalny czas trwania zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony powinien wynosić 48 miesięcy – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja proponuje również wprowadzenie do Kodeksu pracy zapisu o tym, że umowy na okres próbny mogą być wydłużone do 6 miesięcy.
                               • 13.03.2015Wyżywienie w trakcie podróży służbowej a przychód pracownika
                                Z uzasadnienia: W sytuacji, w której pracownicy odbywają podróże służbowe i nabywają w imieniu i na rzecz pracodawcy posiłki, które spożywają w trakcie podróży, nie wystąpi przychód opodatkowany po stronie pracowników, nawet jeżeli wydatki te przekraczają kwotowo określone limity zawarte w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących rozliczania diet i innych kosztów związanych z podróżami służbowymi.
                                • 06.03.2015Składki ZUS: Praca na pół etatu i umowa zlecenie
                                 Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca nalicza od sumy przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia. Tak samo liczy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Natomiast samą składkę zdrowotną oblicza odrębnie od przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia, a następnie po ich zsumowaniu wykazuje w jednym bloku raportu ZUS RCA - wyjaśnił ZUS.
                                 • 04.03.2015Wstępne badania lekarskie - nowe zasady będą prowadziły do nadużyć?
                                  Interpelacja nr 30480 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia do Kodeksu pracy art. 229 § 11 pkt 2
                                  • 24.02.2015Ewidencja sprzedaży na kasie po śmierci wspólnika
                                   Pytanie podatnika: Czy należny podatek VAT zaewidencjonowany na kasie fiskalnej po śmierci wspólnika (zakończenie bytu prawnego spółki z dniem 6 stycznia 2014 r.) w okresie od 7 stycznia do 31 marca 2014 r. podlega obowiązkowi zapłaty do Urzędu Skarbowego?
                                   • 23.02.2015Czy odszkodowanie dla pracownika jest kosztem uzyskania przychodów?
                                    Teza: Odszkodowanie, wypłacone na podstawie ugody sądowej, z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę nie jest – w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) - kosztem uzyskania przychodu przez tegoż pracodawcę (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
                                    • 10.02.2015Skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.
                                     Pytanie podatnika: Czy wyodrębniona ze spółki działalność dystrybucji bezpośredniej stanowić będzie w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji wniesienie działalności dystrybucji bezpośredniej (wraz z przypisanymi do niej aktywami i zobowiązaniami) aportem do spółki nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
                                     • 06.02.2015WSA: Wspólność majątkowa. Nie można dwa razy nabyć nieruchomości
                                      Z uzasadnienia: Współwłasność łączna, w tym wypadku wspólność majątkowa, różni się od ułamkowej tym, że nie można w niej określić ilości udziałów każdego współwłaściciela. Obu współwłaścicielom przysługuje pełne prawo do całej masy majątkowej w niej zawartej i dlatego żaden ze współwłaścicieli nie może korzystać z praw własności przez cały czas trwania współwłasności łącznej. Akceptacja stanowiska organu interpretacyjnego oznaczałaby, że podatniczka dwukrotnie nabyła nieruchomość, w której, z uwagi na ustrój majątkowy, niemożliwe było określenie jej udziałów. Pierwszy raz w chwili zakupu nieruchomości wraz mężem, z którym łączyła ją wspólność majątkowa, drugi raz w wyniku dziedziczenia po śmierci męża.
                                      • 03.02.2015Składki ZUS przy prowadzeniu kilku działalności
                                       Osoba prowadząca kilka rodzajów pozarolniczej działalności jest obejmowana obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi tylko z jednego, wybranego przez siebie rodzaju działalności. Z tytułu prowadzenia pozostałych rodzajów pozarolniczej działalności nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie - wyjaśnił ZUS.
                                       • 29.01.2015Terminowe umowy o pracę do zmiany?
                                        Interpelacja nr 29984 w sprawie terminowych umów o pracę
                                        • 21.01.2015Minimalne wynagrodzenie a dodatek za pracę w nocy
                                         Interpelacja nr 28401 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
                                         • 19.01.2015Dojazd do/z pracy firmowym samochodem nie zawsze jest przychodem pracownika
                                          Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i w kierunku odwrotnym - o ile nie służą one osobistym celom pracowników, lecz odbywają się w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, a zatem wartości tego świadczenia nie można zaliczyć do przychodu pracowników ze stosunku pracy.
                                          • 16.01.2015Dojazd do/z pracy firmowym samochodem nie zawsze jest przychodem pracownika
                                           Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i w kierunku odwrotnym - o ile nie służą one osobistym celom pracowników, lecz odbywają się w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, a zatem wartości tego świadczenia nie można zaliczyć do przychodu pracowników ze stosunku pracy.
                                           • 13.01.2015Prawo do odpoczynku przy pracy zmianowej
                                            Zapytanie nr 7571 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji przepisu Kodeksu pracy dotyczącego prawa pracownika do nieprzerwanego odpoczynku
                                            • 08.01.2015Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. RPO apeluje o zmiany w prawie
                                             Przepisy prawa pracy dotyczące wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych powinny zostać dostosowane do przepisów Europejskiej Karty Społecznej – twierdzi prof. Irena Lipowicz. Rzecznik praw obywatelskich wysłała w tej sprawie pismo do premier Ewy Kopacz z prośbą o nowelizację prawa.
                                             • 07.01.2015Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. RPO apeluje o zmiany w prawie
                                              Przepisy prawa pracy dotyczące wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych powinny zostać dostosowane do przepisów Europejskiej Karty Społecznej – twierdzi prof. Irena Lipowicz. Rzecznik praw obywatelskich wysłała w tej sprawie pismo do premier Ewy Kopacz z prośbą o nowelizację prawa.
                                              • 02.01.2015Ułatwienia w wykonywaniu działalności 2015: Nowa praca bez badań lekarskich
                                               1 kwietnia 2015 r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie badań lekarskich pracowników. Zmiany, które wprowadza ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (poz. 1662), polegają na umożliwieniu zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę, który zatrudni pracownika na podobnym stanowisku.
                                               • 31.12.2014Podatki 2015: Zmiany w zakresie zwolnień w PIT
                                                Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych:
                                                • 30.12.2014Podatki 2015: Zmiany w zakresie zwolnień w PIT
                                                 Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych:
                                                 • 24.12.2014Parametry i wskaźniki 2015: Pracownik
                                                  Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                                  • 23.12.2014Parametry i wskaźniki 2015: Pracownik
                                                   Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 23 ] następna strona »