Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy zmiany

 • 13.04.2015Nielegalne archiwa dokumentacji pracowniczej. Tysiące emerytów dostanie niższe świadczenia
  Interpelacja nr 31549 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konsekwencji wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia i sposobu przechowywania dokumentacji płacowej przez niektóre podmioty
  • 13.04.2015Obowiązki płatnika: Pożyczki dla pracownikom i zleceniobiorcom ze środków obrotowych
   Pytanie podatnika: Czy udzielenie niskooprocentowanych pożyczek pracownikom i zleceniobiorcom, przy zachowaniu jednakowych zasad i warunków udzielania pożyczek określonych w Regulaminie, stanowi przychód dla pracowników ze stosunku pracy lub przychód dla zleceniobiorcy i w konsekwencji na spółce będą ciążyły obowiązki płatnika PIT? Czy, jeżeli spółka zrezygnuje z poboru niewymagalnych odsetek od pożyczki, zgodnie z Regulaminem, wartość tych odsetek będzie stanowić przychód dla pracowników ze stosunku pracy albo przychód dla zleceniobiorców? Czy umorzenie kapitału pożyczki, w części lub w jej całości, stanowi przychód dla pracowników ze stosunku pracy lub przychód dla zleceniobiorców?
   • 03.04.2015Przechowywanie dokumentacji pracowniczej – MG zapowiada zmiany
    Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt nowelizacji Kodeksu pracy, w którym proponuje zmniejszenie zakresu dokumentacji podlegającej długookresowemu przechowywaniu przez pracodawcę. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2016 r.
    • 26.03.2015Badania lekarskie pracowników - nowe przepisy od 1 kwietnia
     Z początkiem kwietnia obowiązywać zacznie znowelizowany art. 229 Kodeksu pracy. Ograniczone zostaną sytuacje, w których bezwzględnie wymagane jest skierowanie na wstępne badania. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, nowela regulacji to dobry krok, na którym skorzystają pracodawcy i sami pracownicy.
     • 25.03.2015Badania lekarskie pracowników - nowe przepisy od 1 kwietnia
      Z początkiem kwietnia obowiązywać zacznie znowelizowany art. 229 Kodeksu pracy. Ograniczone zostaną sytuacje, w których bezwzględnie wymagane jest skierowanie na wstępne badania. Jak oceniają eksperci Business Centre Club, nowela regulacji to dobry krok, na którym skorzystają pracodawcy i sami pracownicy.
      • 17.03.2015Umowy terminowe maksymalnie na 48 miesięcy?
       Maksymalny czas trwania zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony powinien wynosić 48 miesięcy - twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja proponuje również wprowadzenie do Kodeksu pracy zapisu o tym, że umowy na okres próbny mogą być wydłużone do 6 miesięcy.
       • 16.03.2015Umowy terminowe maksymalnie na 48 miesięcy?
        Maksymalny czas trwania zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony powinien wynosić 48 miesięcy – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja proponuje również wprowadzenie do Kodeksu pracy zapisu o tym, że umowy na okres próbny mogą być wydłużone do 6 miesięcy.
        • 13.03.2015Wyżywienie w trakcie podróży służbowej a przychód pracownika
         Z uzasadnienia: W sytuacji, w której pracownicy odbywają podróże służbowe i nabywają w imieniu i na rzecz pracodawcy posiłki, które spożywają w trakcie podróży, nie wystąpi przychód opodatkowany po stronie pracowników, nawet jeżeli wydatki te przekraczają kwotowo określone limity zawarte w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących rozliczania diet i innych kosztów związanych z podróżami służbowymi.
         • 06.03.2015Składki ZUS: Praca na pół etatu i umowa zlecenie
          Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca nalicza od sumy przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia. Tak samo liczy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Natomiast samą składkę zdrowotną oblicza odrębnie od przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia, a następnie po ich zsumowaniu wykazuje w jednym bloku raportu ZUS RCA - wyjaśnił ZUS.
          • 04.03.2015Wstępne badania lekarskie - nowe zasady będą prowadziły do nadużyć?
           Interpelacja nr 30480 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia do Kodeksu pracy art. 229 § 11 pkt 2
           • 24.02.2015Ewidencja sprzedaży na kasie po śmierci wspólnika
            Pytanie podatnika: Czy należny podatek VAT zaewidencjonowany na kasie fiskalnej po śmierci wspólnika (zakończenie bytu prawnego spółki z dniem 6 stycznia 2014 r.) w okresie od 7 stycznia do 31 marca 2014 r. podlega obowiązkowi zapłaty do Urzędu Skarbowego?
            • 23.02.2015Czy odszkodowanie dla pracownika jest kosztem uzyskania przychodów?
             Teza: Odszkodowanie, wypłacone na podstawie ugody sądowej, z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę nie jest – w świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) - kosztem uzyskania przychodu przez tegoż pracodawcę (podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
             • 10.02.2015Skutki podatkowe wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.
              Pytanie podatnika: Czy wyodrębniona ze spółki działalność dystrybucji bezpośredniej stanowić będzie w dacie aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji wniesienie działalności dystrybucji bezpośredniej (wraz z przypisanymi do niej aktywami i zobowiązaniami) aportem do spółki nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
              • 06.02.2015WSA: Wspólność majątkowa. Nie można dwa razy nabyć nieruchomości
               Z uzasadnienia: Współwłasność łączna, w tym wypadku wspólność majątkowa, różni się od ułamkowej tym, że nie można w niej określić ilości udziałów każdego współwłaściciela. Obu współwłaścicielom przysługuje pełne prawo do całej masy majątkowej w niej zawartej i dlatego żaden ze współwłaścicieli nie może korzystać z praw własności przez cały czas trwania współwłasności łącznej. Akceptacja stanowiska organu interpretacyjnego oznaczałaby, że podatniczka dwukrotnie nabyła nieruchomość, w której, z uwagi na ustrój majątkowy, niemożliwe było określenie jej udziałów. Pierwszy raz w chwili zakupu nieruchomości wraz mężem, z którym łączyła ją wspólność majątkowa, drugi raz w wyniku dziedziczenia po śmierci męża.
               • 03.02.2015Składki ZUS przy prowadzeniu kilku działalności
                Osoba prowadząca kilka rodzajów pozarolniczej działalności jest obejmowana obowiązkowo ubezpieczeniami społecznymi tylko z jednego, wybranego przez siebie rodzaju działalności. Z tytułu prowadzenia pozostałych rodzajów pozarolniczej działalności nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani obowiązkowo, ani dobrowolnie - wyjaśnił ZUS.
                • 29.01.2015Terminowe umowy o pracę do zmiany?
                 Interpelacja nr 29984 w sprawie terminowych umów o pracę
                 • 21.01.2015Minimalne wynagrodzenie a dodatek za pracę w nocy
                  Interpelacja nr 28401 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
                  • 19.01.2015Dojazd do/z pracy firmowym samochodem nie zawsze jest przychodem pracownika
                   Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i w kierunku odwrotnym - o ile nie służą one osobistym celom pracowników, lecz odbywają się w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, a zatem wartości tego świadczenia nie można zaliczyć do przychodu pracowników ze stosunku pracy.
                   • 16.01.2015Dojazd do/z pracy firmowym samochodem nie zawsze jest przychodem pracownika
                    Przejazdy pracowników samochodem służbowym z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy i w kierunku odwrotnym - o ile nie służą one osobistym celom pracowników, lecz odbywają się w ramach realizacji zadań służbowych - nie stanowią nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, a zatem wartości tego świadczenia nie można zaliczyć do przychodu pracowników ze stosunku pracy.
                    • 13.01.2015Prawo do odpoczynku przy pracy zmianowej
                     Zapytanie nr 7571 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie interpretacji przepisu Kodeksu pracy dotyczącego prawa pracownika do nieprzerwanego odpoczynku
                     • 08.01.2015Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. RPO apeluje o zmiany w prawie
                      Przepisy prawa pracy dotyczące wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych powinny zostać dostosowane do przepisów Europejskiej Karty Społecznej – twierdzi prof. Irena Lipowicz. Rzecznik praw obywatelskich wysłała w tej sprawie pismo do premier Ewy Kopacz z prośbą o nowelizację prawa.
                      • 07.01.2015Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. RPO apeluje o zmiany w prawie
                       Przepisy prawa pracy dotyczące wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych powinny zostać dostosowane do przepisów Europejskiej Karty Społecznej – twierdzi prof. Irena Lipowicz. Rzecznik praw obywatelskich wysłała w tej sprawie pismo do premier Ewy Kopacz z prośbą o nowelizację prawa.
                       • 02.01.2015Ułatwienia w wykonywaniu działalności 2015: Nowa praca bez badań lekarskich
                        1 kwietnia 2015 r. wejdą w życie zmiany w Kodeksie Pracy w zakresie badań lekarskich pracowników. Zmiany, które wprowadza ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (poz. 1662), polegają na umożliwieniu zachowania ważności orzeczenia lekarskiego przez nowego pracodawcę, który zatrudni pracownika na podobnym stanowisku.
                        • 31.12.2014Podatki 2015: Zmiany w zakresie zwolnień w PIT
                         Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych:
                         • 30.12.2014Podatki 2015: Zmiany w zakresie zwolnień w PIT
                          Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzają zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych:
                          • 24.12.2014Parametry i wskaźniki 2015: Pracownik
                           Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                           • 23.12.2014Parametry i wskaźniki 2015: Pracownik
                            Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                            • 16.12.2014Prezydent proponuje zmiany w Kodeksie pracy
                             Urlop rodzicielski będzie mógł być łączony z pracą w niepełnym wymiarze czasu aż do 64 tygodni - wynika z projektu przygotowanego w prezydenckiej kancelarii. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy ma trafić do Sejmu w drugiej połowie lutego 2015 r.
                             • 15.12.2014Prezydent proponuje zmiany w Kodeksie pracy
                              Urlop rodzicielski będzie mógł być łączony z pracą w niepełnym wymiarze czasu aż do 64 tygodni – wynika z projektu przygotowanego w prezydenckiej kancelarii. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy ma trafić do Sejmu w drugiej połowie lutego 2015 r.
                              • 12.12.2014Podróże służbowe. Pracodawcy chcą zmian w prawie
                               Pracownik wykonujący na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, gdzie znajduje się siedziba firmy, albo poza stałym miejscem pracy czy w dodatkowym miejscu pracy powinien mieć możliwość otrzymania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą – twierdzi Konfederacja Lewiatan, która proponuje wprowadzenie odpowiednich zmian w Kodeksie pracy.
                               • 12.12.2014Badania lekarskie pracowników - zmiany od 1 kwietnia 2015 r.
                                Z początkiem kwietnia 2015 r. w życie wejdzie tzw. IV ustawa deregulacyjna. Zmianie ulegnie m.in. art. 229 Kodeksu pracy, który dotyczy przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników. Osoba zmieniająca pracę nie będzie już musiała robić badań lekarskich, gdy warunki pracy są podobne, a dotychczasowe badanie jest aktualne.
                                • 11.12.2014Podróże służbowe. Pracodawcy chcą zmian w prawie
                                 Pracownik wykonujący na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, gdzie znajduje się siedziba firmy, albo poza stałym miejscem pracy czy w dodatkowym miejscu pracy powinien mieć możliwość otrzymania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą – twierdzi Konfederacja Lewiatan, która proponuje wprowadzenie odpowiednich zmian w Kodeksie pracy.
                                 • 11.12.2014Badania lekarskie pracowników - zmiany od 1 kwietnia 2015 r.
                                  Z początkiem kwietnia 2015 r. w życie wejdzie tzw. IV ustawa deregulacyjna. Zmianie ulegnie m.in. art. 229 Kodeksu pracy, który dotyczy przeprowadzania wstępnych badań lekarskich pracowników. Osoba zmieniająca pracę nie będzie już musiała robić badań lekarskich, gdy warunki pracy są podobne, a dotychczasowe badanie jest aktualne.
                                  • 02.12.2014Będzie minimalna stawka za godzinę pracy?
                                   Interpelacja nr 29121 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia minimalnej stawki płacy godzinowej
                                   • 19.11.2014„Solidarność” zadowolona z projektu zmian ws. umów terminowych
                                    Zaproponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zmiany w Kodeksie pracy, które dotyczą wykorzystywania terminowych umów o pracę, to krok w dobrym kierunku – twierdzi prezydium KK NSZZ „Solidarność”. W projekcie nowelizacji Kodeksu pracy przewidziano m.in. wprowadzenie maksymalnego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów.
                                    • 14.11.2014WSA: Zwrot wydatków za nocleg dla handlowca wolny od PIT
                                     Z uzasadnienia: Ponoszone przez pracowników mobilnych wydatki za noclegi mają bezpośredni związek z wykonywaniem obowiązków służbowych i są niezbędne do wykonywania tych zadań, a ich zwrot nie stanowi u pracowników przysporzenia majątkowego i nie może być traktowany jako przychód ze stosunku pracy w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Pracownik nie otrzymuje "świadczenia" w rozumieniu art. 12 ust. 1, gdyż spółka jedynie zwraca pracownikowi wydatki ponoszone przez niego w interesie i na jej rzecz.
                                     • 29.10.2014Koszty sądowe, czyli ile trzeba zapłacić w sądzie
                                      Na koszty sądowe w sprawach cywilnych składają się opłaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosząca pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki. Przez stronę należy tu rozumieć każdego uczestnika postępowania sądowego, w tym także świadka, biegłego i tłumacza. Z kolei termin pismo wnoszone do sądu obejmuje również składany ustnie do protokołu pozew, wniosek wszczynający innego rodzaju postępowanie lub inny wniosek, jeżeli podlega opłacie.
                                      • 29.10.2014Nowe kody tytułów do ubezpieczenia społecznego
                                       Katalog kodów tytułu do ubezpieczenia zostanie zaktualizowany i dostosowany m.in. do zmian związanych z wprowadzeniem obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla członków rad nadzorczych - wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego w poniedziałek przez resort pracy i polityki społecznej. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.
                                       • 28.10.2014Nowe kody tytułów do ubezpieczenia społecznego
                                        Katalog kodów tytułu do ubezpieczenia zostanie zaktualizowany i dostosowany m.in. do zmian związanych z wprowadzeniem obowiązku ubezpieczenia emerytalnego i rentowego dla członków rad nadzorczych – wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego w poniedziałek przez resort pracy i polityki społecznej. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.
                                        • 23.10.2014Nowela Kodeksu pracy korzystna dla pracowników - twierdzi FOR
                                         W Sejmie trwają prace nad zgłoszonym przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany mają dotyczyć zasad rekompensowania pracy w dni wolne. Zdaniem fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, nowela nie wprowadzi 6-dniowego tygodnia pracy, a dla pracowników będzie w gruncie rzeczy korzystna.
                                         • 22.10.2014Nowela Kodeksu pracy korzystna dla pracowników – twierdzi FOR
                                          W Sejmie trwają prace nad zgłoszonym przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany mają dotyczyć zasad rekompensowania pracy w dni wolne. Zdaniem fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, nowela nie wprowadzi 6-dniowego tygodnia pracy, a dla pracowników będzie w gruncie rzeczy korzystna.
                                          • 21.10.2014Kontrowersje wokół kwalifikacji czasu przygotowania do pracy
                                           Pracodawcy powinni zaliczać czas przygotowania stanowiska pracy do czasu pracy, bo czas ten wpisuje się w definicję czasu pracy zawartą w Kodeksie pracy - uważa NSZZ „Solidarność”. Związkowcy powołują się na ostatnie rozporządzenie resortu spraw wewnętrznych.
                                           • 20.10.2014Kontrowersje wokół kwalifikacji czasu przygotowania do pracy
                                            Pracodawcy powinni zaliczać czas przygotowania stanowiska pracy do czasu pracy, bo czas ten wpisuje się w definicję czasu pracy zawartą w Kodeksie pracy – uważa NSZZ „Solidarność”. Związkowcy powołują się na ostatnie rozporządzenie resortu spraw wewnętrznych.
                                            • 17.10.2014Sprzedaż garażu a źródło przychodu w PIT
                                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni powinna sprzedaż garażu zakwalifikować jako inne źródło przychodu z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a uzyskaną przez Nią część ceny, stosownie do przypadającego Jej udziału, powinna zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy ujawnić jako przychód z innych źródeł w zeznaniu rocznym w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                             • 14.10.2014Emerytury kapitałowe: Godne czy głodowe?
                                              Interpelacja nr 27940 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kapitałowej formuły obliczania świadczeń emerytalnych
                                              • 06.10.2014Zasady rekompensowania pracy w dni wolne zostaną zliberalizowane
                                               Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski - przygotowany przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej - projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Projektodawcy proponują zliberalizowanie zasad rekompensowania pracownikom pracy w dni wolne.
                                               • 03.10.2014Zasady rekompensowania pracy w dni wolne zostaną zliberalizowane
                                                Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski – przygotowany przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej – projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Projektodawcy proponują zliberalizowanie zasad rekompensowania pracownikom pracy w dni wolne.
                                                • 01.10.2014Składki ZUS prokurenta spółki z o.o.
                                                 Powołanie - bezumowne powierzenie pełnienia funkcji prokurenta nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia. Nie zaistnieje zatem obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia, które będzie otrzymywał prokurent za pełnienie swej funkcji. Prokura bowiem sama w sobie stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa i nie rodzi obowiązków przewidzianych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - wyjaśnił ZUS.
                                                 • 29.09.2014Urlopy ojcowskie do zmiany
                                                  Interpelacja nr 27187 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie czasu trwania urlopów przysługujących ojcom w związku z narodzinami dziecka
                                                  • 29.09.2014Odszkodowanie dla byłego pracownika w kosztach działalności
                                                   Pytanie podatnika: W wyniku ugody Wnioskodawca zobowiązał się na poczet całkowitego zaspokojenia roszczeń ze stosunku pracy łączącego strony anulować pracownikowi rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zmienić tryb rozwiązania umowy o pracę na „za porozumieniem stron” i sprostować świadectwo pracy. Ponadto zobowiązał się wypłacić pracownikowi odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Czy wypłacone ugodowe pozasądowe odszkodowanie jako kosztem podatkowym?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 22 ] następna strona »