Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy zmiany

 • 21.06.2007Mali i średni przedsiębiorcy obawiają się zatrudniać ludzi w pełni legalnie
  Ministerstwo Pracy proponuje zaostrzenie kodeksu karnego tak, aby nielegalne zatrudnianie stało się przestępstwem. Karą dla pracodawcy ma być wysoka grzywna, a nawet pobyt w zakładzie karnym. Konfederacja Pracodawców Polskich zdecydowanie negatywnie ocenia tę propozycję.
  • 13.06.2007Diety nie zawsze w tej samej wysokości
   Pytanie: Czy wskazane w przepisach wysokości diet za podróże służbowe obowiązują wszystkich pracodawców?
   • 29.05.2007Nieodpłatne użyczenie nieruchomości dla celów pozarolniczej działalności gospodarczej
    Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne świadczenie z tytułu użyczenia zabudowanej nieruchomości będącej własnością syna dla celów pozarolniczej działalności gospodarczej jego ojca, który jest jednocześnie pracodawcą syna, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
    • 18.05.2007Podróż służbowa przedsiębiorcy
     Pytanie podatnika: Czy Podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu wyjazdu służbowego zagranicznego za cały okres pobytu w podróży, łącznie z sobotami i niedzielami?
     • 17.05.2007KPP o walce z narkotykami w pracy
      Konfederacja Pracodawców Polskich negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomani oraz Kodeksu pracy. KPP popiera konieczność walki z narkotykami, i to nie tylko w pracy, jednak uważa, że zamiast nakładać na obywateli kolejne, wątpliwe prawnie obowiązki, należy dążyć do usprawnienia pracy właściwych organów ścigania. Konfederacja zwraca również uwagę na istotne zastrzeżenia o charakterze legislacyjnym.
      • 09.05.2007Rząd upraszcza postępowanie sądowe w sprawach cywilnych
       Na posiedzeniu w dniu 8 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt nowelizacji upraszcza i usprawnia przebieg procesu cywilnego. Chodzi m.in. o skrócenie czasu rozpoznawania spraw cywilnych. Zmiany mają wyeliminować działania sprzyjające nieuzasadnionemu przedłużaniu postępowania cywilnego zarówno na skutek działań sądów, jak i stron oraz innych uczestników procesu.
       • 04.05.2007Opodatkowanie umowy pożyczki
        Pożyczka zawarta zgodnie z art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który z kolei uregulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450). Ustawa, o której mowa, została w znacznym stopniu zmieniona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), zaś wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 r.
        • 04.05.2007Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w 2007 r.
         Interpelacja nr 6365 do ministra finansów w sprawie przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na zasilenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na inne cele
         • 18.04.2007Doręczanie pism przez organy administracji publicznej
          „Pozornie wydawać się może, iż doręczenie jest czynnością tak prostą i zrozumiałą, że ujmowanie jej w normy prawne jest zbędną kazuistyką, obciążającą niepotrzebnie przepisy prawne. Takie zapatrywanie byłoby jednak powierzchownym ustosunkowaniem się do istotnej i doniosłej w skutkach części postępowania administracyjnego.”1) Powyższe słowa Bronisława Graczyka winny nam przyświecać jako motto poniższych rozważań. Pomimo tego, że doręczenie stanowi jedynie czynność materialno-techniczną organu administracji publicznej2), to jednak od prawidłowego dokonania tej czynności przepisy prawa uzależniają skuteczność dokonania przez organ administracji publicznej szeregu czynności procesowych. Data dokonania prawidłowego doręczenia wyznacza m.in. termin wszczęcia postępowania z urzędu3), moment związania organu administracji publicznej wydaną decyzją4).
          • 12.04.2007Rząd proponuje wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów dotyczących telepracy
           Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Rządowa propozycja nowelizacji ustawy zakłada wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów, które określą zasady wykonywania telepracy, sposoby zatrudniania telepracowników, a także uregulowanie ich praw oraz obowiązków pracodawcy.
           • 22.03.2007Diety z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą
            Pytanie podatnika: Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, wartość diet z tytułu podróży służbowych?
            • 21.03.2007Zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych — odszkodowania
             Osobie fizycznej może przysługiwać odszkodowanie za poniesioną szkodę na gruncie różnych przepisów prawnych. Celem odszkodowania jest zrekompensowanie poniesionej szkody, a nie wzbogacenie poszkodowanego, w związku z czym przepisy prawa podatkowego zawierają zwolnienie odszkodowań od opodatkowania. Na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 3-4, 29, 106, 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176), dotyczących omawianych zwolnień podatkowych, można wyróżnić:
             • 19.03.2007Pracodawcy negatywnie oceniają projekt ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
              Konfederacja Pracodawców Polskich z niepokojem przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, w którym proponuje się znaczne zaostrzenie kar wobec pracodawców i zakłada się wprowadzenie możliwości karania go za działanie zatrudnionego przez niego pracownika, który narusza prawa pracownicze.
              • 26.02.2007Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
               Art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 00.14.176) nakłada na zakłady pracy określony obowiązek. Podmioty te są zobowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Obowiązek obliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy jest podstawowym obowiązkiem pracodawców, a jednocześnie związane są z nim inne zobowiązania tych podmiotów.
               • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.
                Celem poradnika jest omówienie obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących. Przedstawione zagadnienia dotyczą zarówno osób prowadzących działalność indywidualnie, jak i w ramach np. spółki cywilnej (obowiązujący tryb postępowania w zakresie dokonywania rozliczeń składek na ubezpieczenia przez wspólników spółek cywilnych zawiera rozdział X).
                • 20.02.2007Poczekamy jeszcze na ułatwienia dla przedsiębiorców
                 Interpelacja nr 5783 do ministra finansów w sprawie przepisów podatkowych i rachunkowych obowiązujących małe i średnie przedsiębiorstwa
                 • 20.02.2007Poradnik ZUS. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dla osób prowadzących działalność pozarolniczą.
                  Prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość, zasady obliczania i wypłaty regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). Świadczenia te przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, określonym przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Do kręgu tych osób zalicza się m. in. osoby, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące.
                  • 15.02.2007Wyjazd pracowników na imprezę integracyjną
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca w wybranych miejscowościach na terenie kraju, znajdujących się poza miejscowością będącą siedzibą firmy, dla wybranej grupy pracowników organizuje spotkania integracyjne. W spotkaniach tych uczestniczą pracownicy, wyselekcjonowani stosownie do celu planowanej integracji. Na spotkaniach firma kładzie nacisk na komunikację interpersonalną, współdziałanie w zespole, podejmowanie decyzji. W tym celu organizowane są wycieczki, gry sportowe lub logiczne. Każda z imprez połączona jest z uroczystą kolacją oraz wspólną zabawą. Takie spotkania mogą spełniać także zadania motywacyjne dla pracowników, którzy czują się wyróżnieni zaproszeniem na imprezę. Czy wydatki poniesione w związku z udziałem pracownika w tego typu spotkaniach (koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia) winny być zwolnione spod opodatkowania?
                   • 02.02.2007Wyliczanie wynagrodzenia za czas urlopu
                    Pytanie: W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie za czas urlopu?
                    • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
                     Zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowiązek dla każdego pracownika założyć i prowadzić w określony przepisami sposób, teczkę z całą dokumentacją związaną z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna być podzielona na 3 części: A, B i C, które obejmują:
                     • 22.01.2007Umorzenie wierzytelności
                      Pytanie podatnika: Czy spółka może zmniejszyć przychody o wartość przedawnionego zobowiązania zaliczonego do przychodów roku, w którym przedawnienie nastąpiło, w przypadku, gdy dłużnik zrzeknie się korzystania z zarzutu przedawnienia, o który mowa w art. 117 § 2 kodeksu cywilnego? Jeżeli spółka w 2006 r. zrzeknie się prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia, wydatek na spłatę tego zobowiązania może być uznany za koszt uzyskania przychodów?
                      • 08.01.2007Komunikat ZUS w sprawie zmiany zasad wyrejestrowania i ponownego zgłaszania zleceniobiorców
                       Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nastąpiła zmiana dotychczasowych zasad wyrejestrowywania i ponownego zgłaszania zleceniobiorców, którzy z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.
                       • 03.01.2007Nagrody uzyskane przez osoby krajowe z tytułu wygranych w konkursach
                        Pytanie podatnika: Jak należy opodatkowywać przychody z konkursów z dziedziny kultury i sztuki (fotograficzne, malarskie, filmowe oraz z zakresu innych sztuk wizualnych) organizowanych przez instytucje kultury w ramach działań statutowych?
                        • 18.12.2006ZUS: Zmiany dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 19 grudnia 2006 r.
                         W dniu 19 grudnia 2006 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 4 grudnia 2006 r. Nr 221, poz. 1615). Przepisami tej ustawy wydłużony został okres urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W związku z tym zmianie uległ także okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Nowela określiła także nowe zasady ustalania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie.
                         • 18.12.2006Zmiany w zasiłkach macierzyńskich
                          Od 19 grudnia obowiązują znowelizowane przepisy Kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Jakie zmiany wprowadziła nowelizacja oraz komu przysługuje zasiłek macierzyński i jakie warunki trzeba spełnić by go otrzymać wyjaśnia Justyna Pędzich z Departamentu Świadczeń Krótkoterminowych w Centrali ZUS.
                          • 10.12.2006Ustalenie właściwego organu podatkowego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika
                           Pytanie podatnika: Dotyczy zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w kwestii ustalenia właściwego dla niego ze względu na miejsce zamieszkania organu podatkowego.
                           • 04.12.2006Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
                            Pytanie podatnika: dotyczy obliczenia i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej w 2004 r. odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która uprzednio zwiększyła dochód podlegający opodatkowaniu, w kwocie uwzględniającej pobrany 40% podatek dochodowy.
                            • 03.12.2006Moment uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę
                             Pytanie podatnika: Dotyczy momentu uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę.
                             • 23.11.2006Resort uwzględni poprawki Lewiatana dotyczące telepracy
                              Rząd przygotowuje poprawki do Kodeks pracy dotyczące telepracy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zobowiązało się do uwzględnienia postulatów partnerów społecznych, w tym także uwag zgłaszanych przez Lewiatana w przekazywanym Radzie Ministrów projekcie nowelizacji ustawy.
                              • 20.11.2006Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)
                               Przedstawiamy pierwszą część odpowiedzi na pytania dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
                               • 15.11.2006Odszkodowanie otrzymane od byłego pracodawcy na mocy ugody sądowej
                                Pytanie podatnika: dotyczy zwolnienia z opodatkowania świadczeń przyznanych na podstawie ugody od byłego pracodawcy (godziny nadliczbowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop).
                                • 08.11.2006Odsetki od odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę
                                 Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania odsetek od odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.
                                 • 08.11.2006PKPP Lewiatan apeluje do Senatorów w sprawie dni świątecznych
                                  Polska ma jedną z najwyższych w Europie liczbę świat. Wprowadzenie kolejnego dnia wolnego obniży naszą konkurencyjność. Lewiatan walczy w Senacie o zablokowanie zmian przegłosowanych przez posłów.
                                  • 01.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (1)
                                   Chociaż proces legislacyjny, zmierzający do wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zakończył się jeszcze (za kilka dni w sprawie nowelizacji wypowie się Senat), warto rozpocząć omawianie wprowadzonych modyfikacji i nowych rozwiązań. Tym bardziej warto, że wbrew temu, co wynika z ogólnej tonacji komentarzy w popularnych gazetach i stacjach telewizyjnych zmiany nie ograniczają się do waloryzacji progów, kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu, a charakter wprowadzonych zmian będzie miał bardzo duży wpływ na rozliczenia dokonywane z fiskusem przez znaczącą grupę podatników.
                                   • 18.10.2006Kary porządkowe dla pracownika
                                    Pracownikowi, który naruszył spoczywające na nim obowiązki, grozi sankcja w postaci kary porządkowej, wymierzana na podstawie przepisów Kodeksu pracy (art. 108 – 113 k.p.). System kar porządkowych, uregulowanych w Kodeksie pracy, nie dotyczy pracowników, których obowiązki normują tzw. pragmatyki służbowe. Kary porządkowe zgodnie z przepisami k.p. grożą pracownikom za nieprzestrzeganie: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, ustalonego sposobu potwierdzania przybycia do pracy, obecności i nieobecności. Jednakże kary porządkowe mogą zostać nałożone na pracownika tylko wtedy, gdy jego zachowanie było zawinione.