Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dni wolne kodeks pracy

 • 30.06.2020Szkolenie on-line: Tworzenie rozkadów czasu pracy
  Waciwe stosowanie kodeksowych norm czasu pracy ma szczególne znaczenie w planowaniu dziaa przedsibiorstwa. To równie ródo oszczdnoci i racjonalizowania zatrudnienia. A poniewa pracodawcy maj szerokie uprawnienia dotyczce ksztatowania wewntrznych aktów prawa pracy (czsto poczone z obowizkiem konsultacji i zawierania porozumie), trzeba te zagadnienia pozna, zgbi i... efektywnie wykorzysta.
  • 03.06.2020Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
   Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
   • 19.05.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
    Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0, wprowa szereg dziaa, których zastosowanie ma zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn ze zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w pierwszym miesicu za który skadany jest wniosek o zwolnienie nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostali take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
    • 30.04.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
     Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, nad któr obecnie pracuje rzd, ma wprowadzi szereg dziaa, których zastosowanie bdzie miao zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn z zapowiadanych zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w lutym 2020 r. nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostan take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
     • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
      Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
      • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
       Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
       • 09.04.2020wiadczenia w razie choroby: zasiek chorobowy, wiadczenie rehabilitacyjne i zasiek wyrównawczy
        Zasiek chorobowy i wiadczenie rehabilitacyjne otrzymasz, jeli jeste np. pracownikiem, zleceniobiorc lub przedsibiorc. Z kolei na zasiek wyrównawczy moesz liczy tylko wtedy, gdy jeste pracownikiem. Prawo do wiadcze w razie choroby zaley od tego, czy jeste objty ubezpieczeniem (chorobowym, wypadkowym). Jeli prowadzisz dziaalno i nie masz obowizku opacania ubezpieczenia chorobowego - take od tego, czy dobrowolnie opacasz skadki na to ubezpieczenie. Jeli jeste pracownikiem lub zleceniobiorc, skadki do ZUS przekazuje za Ciebie Twój pracodawca lub - odpowiednio - zleceniodawca. Jeli jeste przedsibiorc, musisz opaci je sam.
        • 23.02.2020Tworzenie rozkadów czasu pracy w praktyce
         Waciwe stosowanie kodeksowych norm czasu pracy ma szczególne znaczenie w planowaniu dziaa przedsibiorstwa. To równie ródo oszczdnoci i racjonalizowania zartudnienia. A poniewa pracodawcy maj szerokie uprawnienia dotyczce ksztatowania wewntrznych aktów prawa pracy (czsto poczone z obowizkiem konsultacji i zawierania porozumie), warto te zagadnienia pozna, zgbi a nastpnie efektywnie wykorzysta.
         • 05.02.2020Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
          Emeryt lub rencista, który w 2019 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do koca lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
          • 05.02.2020Ulga dla modych w  PIT nie dotyczy umów o studencki sta i praktyk
           Skoro ustawa PIT zawiera zwolnienia dla modych uczcych si podatników, to dla równowagi (równoci) i sprawiedliwoci spoecznej powinna równie przewidywa take przywileje podatkowe dla modych pracujcych osób. Wprowadzona ulga dla modych stanowi zatem odpowied ustawodawcy wobec przedstawionego dylematu, równoway bowiem sytuacj prawnopodatkow modych osób ksztaccych si i pracujcych zarobkowo. Ponadto mode osoby cz czsto ksztacenie si z prac zarobkow. Stosowanie ulgi dla modych nie wyklucza korzystania z innych zwolnie przedmiotowych - wyjanio Ministerstwo Finansów.
           • 03.02.2020Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
            Emeryt lub rencista, który w 2019 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do koca lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
            • 31.01.2020Kwota wolna od potrce z emerytury lub renty
             Do koca czerwca 2018 r. kwota wolna od potrce realizowanych ze wiadcze emerytalno-rentowych bya okrelona jako odpowiedni procent najniszej emerytury lub renty. W zalenoci od rodzaju potrcanych nalenoci przed zajciem chroniona bya kwota wynoszca 75 proc., 60 proc., 50 proc. albo 20 proc. najniszej emerytury lub renty. Od 1 lipca 2018 r. kwoty te nie s ju ustalane jako procent najniszej emerytury lub renty. Zastpiono je kwotami wskazanymi bezporednio w ustawie emerytalnej, które ustalono majc na wzgldzie minimum socjalne w 1-osobowym gospodarstwie emeryckim.
             • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
              Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
              • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
               Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
               • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                • 13.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                 Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                 • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
                  Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego usugi najmu lokali mieszkaniowych w ramach majtku prywatnego naley ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeday VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                  • 20.12.2019Podró zagraniczna - zwrot kosztów taksówki na lotnisko przychodem pracownika
                   Wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami taksówk lub komunikacj miejsk na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, do portu lotniczego znajdujcych si w tej samej miejscowoci co miejsce zamieszkania pracownika i zwrócone pracownikowi stanowi przychód podlegajcy opodatkowaniu - twierdzi fiskus.
                   • 18.12.2019WSA. Byy pracownik w sdzie a PIT. Zalege wynagrodzenie to nie odszkodowanie
                    Z uzasadnienia: Pracownik wystpi do sdu o wypat utraconego jego zdaniem dodatku za prac w soboty, niedziele i wita, której to pracy nie wiadczy (...) wiadczenia te nie byy zatem nakierowane na przywrócenie stanu majtku, który istnia przed wystpieniem szkody, a zatem ich wypata nie moga zosta zakwalifikowana jako odszkodowanie z tytuu poniesionych strat. (...) Bez znaczenia dla tej kwalifikacji pozostawao to, e wiadczenie to zostao zasdzone po ustaniu stosunku pracy - tym bardziej, e powinno jego zapaty istniaa jeszcze w czasie, gdy ten stosunek pracy trwa.
                    • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
                     Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?
                     • 09.12.2019Praca w godzinach nadliczbowych
                      Prac w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowizujce pracownika normy czasu pracy, a take praca wykonywana ponad przeduony dobowy wymiar czasu pracy, wynikajcy z obowizujcego pracownika systemu i rozkadu czasu pracy.
                      • 06.12.2019Praca w godzinach nadliczbowych
                       Prac w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowizujce pracownika normy czasu pracy, a take praca wykonywana ponad przeduony dobowy wymiar czasu pracy, wynikajcy z obowizujcego pracownika systemu i rozkadu czasu pracy.
                       • 03.12.2019Potrcenia z wynagrodzenia za prac
                        Wynagrodzenie za prac podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody pracownika nie moe potrca jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjtkiem przypadków, gdy dopuszczaj to obowizujce przepisy.
                        • 02.12.2019Potrcenia z wynagrodzenia za prac
                         Wynagrodzenie za prac podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody pracownika nie moe potrca jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjtkiem przypadków, gdy dopuszczaj to obowizujce przepisy.
                         • 11.10.2019WSA: Wspólnotowy Kodeks Celny: Prowizje niedoliczane do wartoci celnej
                          Z uzasadnienia: W uwadze do artykuu 8 ust. 1 (a) (i) Kodeksu Wartoci Celnej WTO zdefiniowano okrelenie "prowizja od zakupu" jako "opaty dokonywane przez importera swojemu agentowi za usugi zwizane z reprezentowaniem go za granic przy zakupie towarów dla których ustalana jest warto celna". Tak pojmowana prowizja nie podlega dodaniu do wartoci celnej przy jej ustalaniu. (...)
                          • 09.10.2019Pracodawcy nie chc paci za nadgodziny
                           Sporzdzony w 2018 r. raport Pastwowej Inspekcji Pracy wskazuje, e polscy pracodawcy czsto nie respektuj przepisów prawa pracy i uchylaj si od obowizku prowadzenia ewidencji czasu pracy swoich pracowników lub te prowadz go w nierzetelny sposób. Zachowaniem tym ukazuj niech do wypacania swoim pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za prac w godzinach nadliczbowych. Zjawiska takie najczciej obserwuje si w brany przemysowej, handlu, a take w mniejszym stopniu w transporcie i budownictwie.
                           • 09.09.2019Obowizki patnika w zwizku ze zwrotem kandydatom kosztów rekrutacji
                            Wypacony pracownikom zwrot kosztów zwizanych z uczestnictwem w rekrutacji, dotyczcych okresu sprzed zatrudnienia, stanowi dla tych osób przychód z innych róde. W konsekwencji, na pracodawcy nie ciy obowizek pobrania zaliczki na podatek lub zryczatowanego podatku dochodowego od dokonanego zwrotu ww. kosztów. Natomiast obowizany jest do sporzdzenia kandydatom informacji wedug ustalonego wzoru (PIT-11) - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                            • 16.07.2019Podatki 2019. Najem prywatny po zmianach
                             Od 1 stycznia br. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                             • 12.07.2019CIT: Umorzenie czci poyczki z WFOiGW jako przychód podatkowy
                              Warto umorzonej czci poyczki zacignitej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi przychód podatkowy, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
                              • 03.07.2019NSA. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomoci z PIT
                               Z uzasadnienia:  Wynagrodzenie z tytuu bezumownego korzystania nie podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3, 3b i 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako e nie stanowi odszkodowania. Przyznane skarcemu wynagrodzenie nie moe korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ww. ustawy take z tego jeszcze powodu, e nie zostao wypacone z tytuu ustanowienia suebnoci gruntowej.
                               • 01.07.2019PIT. Bon ywnociowy zamiast posiku i napoju. A co z PIT?
                                Pytanie: Czy przekazywane pracownikom, celem wywizania si przez Wnioskodawc z obowizku zapewnienia posików profilaktycznych oraz napojów, bony ywieniowe s traktowane jako inne dowody uprawniajce do uzyskania na ich podstawie posików, artykuów spoywczych lub napojów bezalkoholowych okrelone art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym warto finansowanych przez Wnioskodawc ze rodków obrotowych bonów, bdzie stanowi przychód pracownika zwolniony z opodatkowania?
                                • 25.06.2019Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
                                 Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
                                 • 24.06.2019Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
                                  Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
                                  • 12.06.2019Zalegoci przedsibiorcy: Urzdy najczciej blokuj konta bankowe
                                   Zazwyczaj organ egzekucyjny (urzdy skarbowe i Zakad Ubezpiecze Spoecznych) sam decyduje jakie rodki egzekucyjne przewidziane w ustawie zastosuje wobec przedsibiorców. Zasada mówi, e organ egzekucyjny stosuje rodki egzekucyjne, które prowadz bezporednio do wykonania obowizku, a sporód kilku takich rodków, maj to by te najmniej uciliwe dla zobowizanego. Niestety najczciej urzdy zajmuj rachunki bankowe, bo to najprostsze i praktycznie nie wymaga wielkiego nakadu pracy, a dla podatnika jest to najgorsze.
                                   • 07.06.2019NSA: Kwota wyegzekwowana, pomimo jej wyczenia spod zajcia, musi zosta zwrócona
                                    Z uzasadnienia: Obowizkiem organu egzekucyjnego jest dokonanie zwrotu zajtych niezgodnie z prawem wiadcze wychowawczych z powrotem na rachunek bankowy zobowizanej.
                                    • 30.05.2019Godzina powrotu z delegacji a czas pracy
                                     Zasadniczo czasu powrotu z delegacji nie zaliczamy do czasu pracy pracownika, jeeli przypada poza jego godzinami pracy. Zasadniczo, gdy oczywicie nie dotyczy to tych przypadków, w których pracownik podczas powrotu wykonywaby prac (np. przygotowywa sprawozdanie z wyjazdu). Nie oznacza to jednak, e godzina powrotu z delegacji nie bdzie miaa wpywu na aden aspekt zwizany z czasem pracy.
                                     • 29.05.2019Godzina powrotu z delegacji a czas pracy
                                      Zasadniczo czasu powrotu z delegacji nie zaliczamy do czasu pracy pracownika, jeeli przypada poza jego godzinami pracy. Zasadniczo, gdy oczywicie nie dotyczy to tych przypadków, w których pracownik podczas powrotu wykonywaby prac (np. przygotowywa sprawozdanie z wyjazdu). Nie oznacza to jednak, e godzina powrotu z delegacji nie bdzie miaa wpywu na aden aspekt zwizany z czasem pracy.
                                      • 29.05.2019Przepisy zniechcaj do prowadzenia e-dokumentacji pracowniczej
                                       Wymogi techniczne, konieczno cigej digitalizacji i niedostosowane przepisy zniechcaj pracodawców do cyfryzacji dokumentacji pracowniczej. Wyrubowane warunki techniczne, które musz spenia elektroniczne akta, to jeden z gównych powodów niewielkiego zainteresowania pen digitalizacj dokumentacji. Do prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej zniechca te to, e nie wszystkie przepisy Kodeksu pracy uatwiaj jej stosowanie. W efekcie bardzo niewiele firm korzysta z istniejcej od 1 stycznia br. moliwoci.
                                       • 28.05.2019WSA. Kolejny korzystny wyrok ws. ulgi meldunkowej
                                        Rol i celem owiadczenia o spenieniu przesanek do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT jest potwierdzenie faktu zamieszkiwania przez podatnika przez okres 12 miesicy w zbywanym lokalu, przy czym organ podatkowy posiada moliwo samodzielnej weryfikacji tej informacji poprzez moliwo zasignicia do pastwowych zasobów informatycznych. W sytuacji, w której nie budzi wtpliwoci, e podatnik zamieszkiwa pod danym adresem i by zameldowany w tym miejscu przez wymagane co najmniej 12 miesicy, uzalenianie uprawnienia do skorzystania z przedmiotowej ulgi od zoenia owiadczenia o spenianiu warunków do takiej ulgi, nie czyni zado konstytucyjnej zasadzie proporcjonalnoci - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                                        • 21.05.2019Mae dziecko i odmowa wyjazdu na delegacj
                                         Pytanie: Czy oboje rodzice maego dziecka mog korzysta z moliwoci odmowy wyjazdu w delegacj?
                                         • 20.05.2019Mae dziecko i odmowa wyjazdu na delegacj
                                          Pytanie: Czy oboje rodzice maego dziecka mog korzysta z moliwoci odmowy wyjazdu w delegacj?
                                          • 08.05.2019Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                                           Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                                           • 06.05.2019NSA. Odsetki od zadouczynienia z PIT
                                            Odsetki za opónienie, o których mowa w art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, w wypaceniu zadouczynienia za doznan krzywd zgodnie z art. 446 § 4 k.c. nie podlegaj zwolnieniu podatkowemu okrelonemu w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                            • 18.04.2019Status komorników sdowych jako podatników VAT - interpretacja ogólna MF
                                             Jak wyjani Minister Finansów, daleko idce zmiany w zasadach prowadzenia dziaalnoci przez komorników sdowych, oceniane caociowo, powoduj, e naley uzna, e komornicy sdowi nie wykonuj samodzielnie dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie nie s podatnikami podatku od towarów i usug.
                                             • 17.04.2019Status komorników sdowych jako podatników VAT - interpretacja ogólna MF
                                              Jak wyjani Minister Finansów, daleko idce zmiany w zasadach prowadzenia dziaalnoci przez komorników sdowych, oceniane caociowo, powoduj, e naley uzna, e komornicy sdowi nie wykonuj samodzielnie dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a co za tym idzie nie s podatnikami podatku od towarów i usug.
                                              • 01.04.2019Wane dla kobiet urodzonych w 1953 roku
                                               W zwizku z ogoszeniem w Dzienniku Ustaw RP z dnia 21 marca 2019 r. (poz. 539) wyroku Trybunau Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16), w którym Trybuna orzek, e: „Art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowizujcym do 30 wrzenia 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyy prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”,
                                               • 29.03.2019Wane dla kobiet urodzonych w 1953 roku
                                                W zwizku z ogoszeniem w Dzienniku Ustaw RP z dnia 21 marca 2019 r. (poz. 539) wyroku Trybunau Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16), w którym Trybuna orzek, e: „Art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowizujcym do 30 wrzenia 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyy prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”,
                                                • 29.03.2019MF: Nabycie tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
                                                 Ministerstwo Finansów udostpnio broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczcy nieodpatnego nabycia rzeczy lub praw majtkowych tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nastpiy po 31.12.2015 r.
                                                 • 29.03.2019Umowa zlecenia zawarta z wasnym pracownikiem bdcym przedsibiorc
                                                  W sytuacji jeli umowa cywilnoprawna zawarta jest pomidzy pracodawc (szpitalem), a pracownikiem (np. lekarzem), który prowadzi pozarolnicz dziaalno gospodarcz, istotne jest, czy umowa jest jedyn umow z podmiotem leczniczym, jak wykonuje lekarz. Moe to bowiem sugerowa, e dziaalno gospodarcza zostaa zaoona jedynie w celu wykonywania pracy na rzecz swojego pracodawcy, bez ogranicze wynikajcych z przepisów prawa pracy. Jednak do stwierdzenia takich okolicznoci niezbdne jest dokonanie ustale przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych w kadej indywidualnej sprawie - poinformowao MRPiPS odpowiadajc na interpelacj.
                                                  • 18.03.2019WSA. Opodatkowanie VAT menedera bdcego czonkiem zarzdu
                                                   Z uzasadnienia: Dziaalnoci czonka zarzdu-menedera nie mona przypisa spenienia warunku samodzielnoci oraz ryzyka gospodarczego, które stanowi immanentn cech dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. Czonek zarzdu-menader dziaa w ramach struktury organizacyjnej zarzdzanej Spóki, nie ponosi kosztów swej dziaalnoci a wynagrodzenie zasadnicze nie jest uzalenione od ekonomicznego ryzyka - nie dziaa on w warunkach ryzyka, niepewnoci, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu przedsibiorstwa.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 12 ] nastpna strona »