Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy godziny nadliczbowe

 • 30.07.2010Jak rozliczy zalege wynagrodzenie bez PIT-11
  Pytanie podatnika: Czy kwota gwna wraz z odsetkami za otrzymane poprzez egzekucj wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe podlega opodatkowaniu? Na jakim formularzu PIT, i w ktrej pozycji rozliczy ewentualny podatek nie posiadajc PIT-11? Czy wypacona kwota oglna stanowi wynagrodzenie czy odszkodowanie za przepracowane godziny nadliczbowe?
  • 23.07.2010Wypaty dla pracownikw dokonanych z podziau zysku jako KUP
   Nalene udziaowcom dywidendy z tytuu udziau w spce kapitaowej s rodkami przenoszonymi z majtku teje spki do majtku jej wsplnika, ktre to wiadczenie stanowi realizacj szczeglnego zobowizania wynikajcego z relacji spka kapitaowa - wsplnik. Z tych tez wzgldw wiadczenia takiego nie mona traktowa jako poniesionego w celu uzyskania przychodu przez osob prawn. Czym innym ni wypata dywidendy wsplnikowi jest natomiast wypacanie przewidzianych regulaminem wewntrznym spki wiadcze zatrudnionym w niej pracownikom, nawet jeeli rdem rodkw na realizacj teje wypaty bdzie osignity przez spk w poprzednim roku zysk netto.
   • 19.07.2010Jak rzd zachci modych ludzi do zakadania wasnych przedsibiorstw
    Interpelacja nr 16310 do ministra finansw w sprawie pomocy przedsibiorcom rozpoczynajcym dziaalno gospodarcz
    • 08.06.2010Dojazd samochodem subowym do miejsca parkowania nie jest przychodem
     Pytanie podatnika: Czy pracownikom naley doliczy do przychodw ze stosunku pracy warto dojazdw samochodem subowym do/z miejsca parkowania do siedziby spki oraz czy spka z tego tytuu powinna wystpi w roli patnika podatku dochodowego?
     • 26.05.2010Umowa o zakazie konkurencji zawarta po ustaniu stosunku pracy – kwalifikacja przychodu byego pracownika
      Moe si zdarzy, e ju po ustaniu stosunku pracy zawrzemy z pracownikiem na gruncie Kodeksu cywilnego umow o zakazie konkurencji przewidujc wynegocjowane odszkodowanie za powstrzymanie si pracownika od dziaalnoci konkurencyjnej w umwionym czasie. Powstaje w tym momencie pytanie: do jakiego rda przychodw zakwalifikowa przychody pracownika, ktre ten otrzymuje od byego pracodawcy?
      • 14.05.2010Abonamenty medyczne: MF nie wierzy w dobre intencje pracodawcw
       Interpelacja nr 15189 do ministra finansw w sprawie podatku dochodowego od wiadcze na rzecz ochrony zdrowia pracownikw
       • 16.04.2010Opodatkowanie dodatku do wynagrodzenia z tytuu czonkostwa w radzie nadzorczej
        Pytanie podatnika: Czy dodatek do wynagrodzenia z tytuu czonkostwa w Radzie Nadzorczej Spki wypacany na podstawie Regulaminu Wynagradzania pracownikom penicym dodatkowo funkcj czonka Rady Nadzorczej Spki stanowi przychd, o ktrym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i powinien by opodatkowany podatkiem dochodowym na zasadach waciwych dla tej kategorii przychodw, czy te powinien by uznany za przychd, o ktrym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
        • 26.03.2010Wykupienie polisy dla pracownikw a powstanie przychodu po stronie pracownika
         W przypadku zawarcia przez pracodawc umowy ubezpieczenia na rzecz pracownika, umowa ta skutkuje powstaniem u pracownika przychodu z tytuu innych nieodpatnych wiadcze, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych w momencie zapacenia skadki (wykupienia polisy ubezpieczeniowej). Warto pienin tego wiadczenia stanowi cena zapaconej skadki (wykupionej polisy ubezpieczeniowej) - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
         • 19.03.2010Wyywienie pracownikw podczas podry subowych a PIT
          Pytanie podatnika: Czy poniesione przez pracownikw koszty wyywienia podczas podry subowych (take ponad wysoko diety okrelonej w rozporzdzeniu w sprawie podry krajowych oraz podry zagranicznych) stanowi przychd opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
          • 03.03.2010Ubezpieczenie pracownikw wyjedajcych w zagraniczn podr subow a PIT
           Pytanie podatnika: Czy warto zapaconych przez pracodawc skadek na ubezpieczenia pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
           • 18.02.2010Orzecznictwo: Umowa ubezpieczenia zawarta na rzecz pracownika przez pracodawc
            Teza: W przypadku zawarcia przez pracodawc umowy ubezpieczenia na rzecz pracownika, umowa ta skutkuje powstaniem u pracownika przychodu z tytuu innych nieodpatnych wiadcze, w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z pn. zm.) w momencie zapacenia skadki (wykupienia polisy ubezpieczeniowej). Warto pienin tego wiadczenia stanowi cena zapaconej skadki (wykupionej polisy ubezpieczeniowej).
            • 04.02.2010Wypata dodatku za rozk nie podlega PIT
             Pytania podatnika: 1. Czy dodatek za rozk w wysokoci diety za czas podry subowej na obszarze kraju za kady dzie dla osb oddelegowanych, ktrym pracodawca finansuje koszt zakwaterowania i ktrzy nie maj moliwoci codziennego powrotu do miejsca zamieszkania, korzysta na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych ze zwolnienia opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osb fizycznych? 2. Czy zwrot kosztw przejazdu w dniu wolnym od pracy, rodkiem transportu, okrelonym przez pracodawc, do miejscowoci pobytu staego lub czasowego i z powrotem bdzie zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16? 3. Czy przeduenie okresu trwania czasowego przeniesienia spowoduje utrat zwolnienia, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 18?
             • 01.02.2010Ubezpieczenie czonkw zarzdu nie jest ich przychodem
              Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym, skadki ubezpieczeniowe opacane ryczatowo przez Spk I UF S.A. dla Dyrektorw i Czonkw Zarzdu stanowi dla ww. osb przychd ze stosunku pracy lub przychd z dziaalnoci wykonywanej osobicie podlegajcych opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osb fizycznych?
              • 26.01.2010Opodatkowanie diet zaley od postanowie umowy o prac
               Pytanie podatnika: Czy w sytuacji przedstawionej we wniosku diety i inne wiadczenia wypacane kierowcom w transporcie midzynarodowym i krajowym w zwizku z podr subow na zlecenie pracodawcy s wolne od podatku dochodowego oraz skadek ZUS? Jako inne wiadczenia naley rozumie zwrot kosztw noclegw zwracanych kierowcy na podstawie przedoonych rachunkw lub faktur za nocleg oraz nalenoci za nocleg wypacanych w formie ryczatu w wysokoci okrelonej w ministerialnym rozporzdzeniu.
               • 20.01.2010Pracownicze koszty uzyskania
                Pracownicy uzyskujcy dochody z tytuu stosunku subowego, stosunku pracy, spdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakadczej maj kwotowo okrelone normy kosztw uzyskania przychodw. Zasadniczo w informacjach, ktre pracownicy uzyskaj od swoich pracodawcw, koszty te powinny zosta uwzgldnione przy obliczaniu zaliczek. Jednak dobrze jest sprawdzi, czy koszty zostay uwzgldnione w prawidowej wysokoci (i czy w prawidowej wysokoci pobrana zostaa zaliczka na podatek dochodowy). Gdyby okazao si, e w informacji PIT-11 wystpuj jakie niecisoci, mona bdzie w por zareagowa.
                • 15.01.2010Opodatkowanie odszkodowania wypaconego pracownikowi na podstawie ugody sdowej
                 Pytanie podatnika: W wyniku ugody zawartej przed Sdem Rejonowym - Sdem Pracy pozwany pracodawca zobowiza si m.in. do wypaty byej pracownicy powdce A. L. odszkodowania z tytuu niezgodnego z prawem rozwizania umowy o prac bez wypowiedzenia kwocie 20.000 z. Kwota ta przekracza trzykrotno wynagrodzenia miesicznego powdki liczonego jako ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W przypadku rozwizania umowy za wypowiedzeniem, pracownicy przysugiwaby trzymiesiczny okres wypowiedzenia. Czy odszkodowanie, o ktrym mowa powyej jest wolne od podatku dochodowego od osb fizycznych?
                 • 14.01.2010wiadczenia nieodpatne – szczepienia przeciwko grypie
                  Interpelacja nr 12560 do ministra finansw w sprawie zniesienia opodatkowania nieobowizkowych wiadcze medycznych - szczepie przeciw grypie
                  • 13.01.2010MPiPS: Krtsze harmonogramy godziyby w interesy pracownika
                   Interpelacja nr 12546 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie moliwoci zmiany przepisw prawa dotyczcych niestandardowych godzin pracy
                   • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                    FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw”, i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                    • 05.01.2010Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2009 roku
                     MINISTERSTWO FINANSW Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
                     • 04.12.2009Abonament medyczny podlega opodatkowaniu PIT
                      Pytanie podatnika: Czy opacanie usug medycznych ustalon kwot dajc moliwo pracownikowi z korzystania z usug medycznych oferowanych w ramach karty usug medycznych (niezalen od wykonanych usug medycznych i iloci wykonanych usug medycznych) na rzecz pracownikw skutkuje u pracodawcy obowizkiem pobrania podatku dochodowego od osb fizycznych od pracownikw i jeeli tak, to w jaki sposb ustali wysoko wiadczenia dla poszczeglnego pracownika?
                      • 30.11.2009Nieodpatne udostpnienie mieszkania pracownikowi przez pracodawc
                       Pytania podatnika: 1. Czy zwolnienie uytkownika lokalu z czynszu i opat naley traktowa jako przychd w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, a jeeli tak, to jak i na podstawie jakich przepisw naley wyliczy wysoko nalenoci, a w konsekwencji wysoko niezapaconego zobowizania podatkowego? 2. Czy w skad wiadczenia niepieninego wchodzi sam czynsz, czy te opaty eksploatacyjne i w jaki sposb je ustali? 3. W jaki sposb naley ustali zalegoci, z uwagi na zmian w dniu 1 lutego 2007 r. ukadu zbiorowego?
                       • 10.11.2009Orzecznictwo: Polisa OC dla czonkw zarzdu i pracownikw Spki

                        Z uzasadnienia: Zdaniem Sdu w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku nie ma moliwoci okrelenia konkretnego przychodu przypadajcego na konkretnego pracownika (czonka zarzdu) zgodnie z regulacj art. 11 ust. 2a pkt 2 updof do ktrego w zakresie ustalenia wartoci pieninej wiadczenia odsya art. 12 ust. 3. Jeeli za nie mona ustali wartoci przychodu z nieodpatnych wiadcze, to tym samym nie moe by on uwzgldniony w podstawie opodatkowania, a w konsekwencji opodatkowany.
                        • 16.10.2009Wyywienie w delegacji przekraczajce limit diety
                         Pytanie podatnika: Czy susznym jest nieopodatkowanie nadwyki pomidzy kwot wskazan w § 4 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z 19 grudnia 2002 r. a kwot z faktury lub rachunku przedoonego przez pracownika do rozliczenia delegacji?
                         • 15.10.2009Ewidencja czasu pracy kierowcw po zmianach
                          Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowcw wprowadzia zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcw. Niestety, nowa konstrukcja przepisw miejscami nie jest zbyt przejrzysta. Art. 25 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowcw (Dz. U. Nr 92, poz. 879 z pn. zm.) wskazuje obecnie, e pracodawca prowadzi ewidencj czasu pracy kierowcw w formie:
                          • 16.09.2009Nie kada kwota pienina wynikajca z ugody sdowej jest odszkodowaniem
                           Pytanie podatnika: Czy odszkodowanie z ugody sdowej zawartej w opisanym stanie faktycznym jest wolne od podatku dochodowego od osb fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                           • 24.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Zakup biletw lotniczych stanowi przychd pracownika
                            Z uzasadnienia: Niespenienie warunku odbywania podry subowej przez pracownikw ma ten skutek prawny, e uzyskany przez pracownikw przychd w postaci nieodpatnego wiadczenia (w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych) stanowi dla nich okrelone przysporzenie majtkowe, ktre nie podlega wyczeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych. A skoro tak, to organ susznie rwnie uzna na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 2 omawianej ustawy, e warto pienin tego wiadczenia stanowi w stosunku do usug zakupionych - cena nabycia, i e na skarcej jako patniku podatku dochodowego od osb fizycznych ciy obowizek obliczenia oraz pobrania zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanych w ten sposb przychodw ze stosunku pracy.
                            • 13.07.2009Skadka OC dla czonka zarzdu jest przychodem
                             Pytanie podatnika: Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym koszt zwizany z opaceniem przez ubezpieczajc Spk skadki z tytuu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoci czonkw organw stanowi przychd dla osoby penicej funkcj czonka zarzdu podlegajcy opodatkowaniu podatkiem od osb fizycznych, zgodnie z art. 12 i art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                             • 02.07.2009Odszkodowanie za wyrzdzon szkod w majtku pracownikw lub osb trzecich bez podatku
                              Pytanie podatnika: Czy wypacane przez Spk odszkodowanie stanowi przychd po stronie osb je otrzymujcych, a co za tym idzie czy istnieje po stronie Spki obowizek wystawiania PIT–8C?
                              • 09.06.2009Orzecznictwo: Nadgodziny w woln sobot
                               Praca w sobot stanowic dzie wolny od pracy wynikajcy z piciodniowego tygodnia pracy, wiadczona w godzinach nadliczbowych, uprawnia do dodatku w wysokoci 50% wynagrodzenia.
                               • 27.05.2009Opodatkowanie odsetek od nieoprocentowanych poyczek udzielonych pracownikom
                                Pytanie: Moja firma zamierza udziela swoim pracownikom nieoprocentowanych poyczek, przy czym zasady udzielania poyczek bd jednakowe dla wszystkich pracownikw speniajcych okrelone warunki. Poyczk bdzie mg otrzyma pracownik, ktry jest zatrudniony na podstawie umowy o prac na czas nieokrelony. Moja firma nie prowadzi dziaalnoci w zakresie udzielania poyczek i jest podatnikiem VAT. Czy warto odsetek w przypadku udzielenia pracownikowi nieoprocentowanej poyczki stanowi dla niego przychd?
                                • 09.04.2009Opodatkowanie odprawy emerytalnej
                                 Pytanie: Czy otrzymana odprawa emerytalna stanowi dochd podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? Jeeli tak, to czy przy ustalaniu zaliczki na podatek powinienem jako pracodawca uwzgldnia pracownicze koszty uzyskania przychodw?
                                 • 09.04.2009Odszkodowanie za wiadczenie pracy w godzinach nadliczbowych a PIT
                                  Pytanie podatnika: Czy od wypaconego odszkodowania na podstawie zawartej ugody naleao pobra podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                  • 03.04.2009Podleganie ubezpieczeniom spoecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zasady opacania i rozliczania skadek za obywateli polskich zatrudnionych za granic
                                   1. Ubezpieczenia spoeczne obywateli polskich zatrudnionych za granic. Krg osb objtych ubezpieczeniami spoecznymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z pn. zm.) obowizkowo ubezpieczeniom spoecznym podlegaj osoby fizyczne, ktre na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej s m.in.:
                                   • 30.03.2009Czas pracy i jego dostosowanie do potrzeb pracodawcy – zmiany rozkadu w trakcie podroy subowej
                                    W wielu firmach stosujcych tzw. podstawowy system czasu pracy wystpuj stae godziny i dni pracy. Niekiedy jest to uregulowane w przepisach wewntrzzakadowych w na tyle sztywny sposb, e pracodawca nie ma rzeczywistej moliwoci wprowadzenia okresowej zmiany godzin pracy pracownika. W odniesieniu do podry subowych moe to prowadzi bezporednio do wzrostu kosztw pracy.
                                    • 06.03.2009Ryczat za nocleg nie przysuguje za czas przejazdu
                                     Pytanie podatnika: Czy pracownikom przeprawiajcym si promem, przysuguje ryczat za nocleg odbyty na promie w trakcie rejsu ze ... do Y... i czy korzysta on ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                     • 19.02.2009Ekwiwalent za narzdzia i sprzt
                                      Pytanie podatnika: W jaki sposb (i w jakiej wysokoci) telepracownik powinien rozlicza si ze swoim pracodawc: w formie ewidencji poniesionych kosztw (np.: wg bilingw telefonicznych), czy ekwiwalentu (ryczatu) za wykorzystywanie urzdze biurowych bdcych wasnoci lub wspwasnoci pracownika, czy te proporcjonalnie (np.: 1/3 opat za mieszkanie oraz za elektryczno), tak, aby w efekcie zwrot kosztw otrzymanych od pracodawcy nie stanowi podstawy opodatkowania adnym podatkiem, tak ze strony pracownika jak i pracodawcy w podatkowych rozliczeniach miesicznych i/lub rocznych?
                                      • 16.02.2009Czas pracy kierowcy pracujcego w porze nocnej
                                       Do pracy nocnej kierowcy zatrudnionego na podstawie stosunku pracy stosujemy zarwno postanowienia Kodeksu pracy, jak i ustawy o czasie pracy kierowcw. Musimy pamita o dodatkowej rekompensacie tej pracy oraz o szczeglnych ograniczeniach czasu jej trwania.
                                       • 09.02.2009Zwrot kosztw wyywienia oraz przejazdw taxi a zwolnienie z PIT
                                        Pytanie podatnika: Czy musi by pisemna zgoda pracodawcy na poniesienie wyszych kosztw delegacji? Czy moliwe jest rozliczenie delegacji na podstawie dokumentw, czy te naley rozliczy delegacje na podstawie limitw, a to co zostao zwrcone ponad limit opodatkowa podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                        • 26.01.2009Zwrot pracownikowi kosztw Internetu w domu
                                         Pytanie podatnika: Czy refundacja pracownikowi czci kosztw zapewnienia cza internetowego w formie zryczatowanej stawki miesicznej jest dla pracownika przychodem ze stosunku pracy, ktry podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osb fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                         • 21.01.2009Grupowe ubezpieczenie na ycie pracownikw
                                          Pytanie podatnika: Czy w kontekcie zaprezentowanego zdarzenia przyszego powstanie u Wnioskodawcy obowizek poboru i odprowadzenia zaliczki na poczet podatku dochodowego od osb fizycznych, okrelony w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, w zwizku z opacaniem przez Wnioskodawc na rzecz pracownikw oglnej i ryczatowej skadki ubezpieczeniowej?
                                          • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                                           Formularz jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw ”, i ktrzy w roku podatkowym:
                                           • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokoci osignitego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
                                            Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatnikw, do ktrych ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), zwanej dalej „ustaw”, i ktrzy niezalenie od liczby rde przychodw:
                                            • 09.01.2009Pracownicze koszty uzyskania
                                             Pracownicy uzyskujcy dochody z tytuu stosunku subowego, stosunku pracy, spdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakadczej maj kwotowo okrelone normy kosztw uzyskania przychodw. Zasadniczo w informacjach, ktre pracownicy uzyskaj od swoich pracodawcw koszty te powinny zosta uwzgldnione przy obliczaniu zaliczek. Jednak dobrze jest sprawdzi, czy koszty zostay uwzgldnione w prawidowej wysokoci (i czy w prawidowej wysokoci pobrana zostaa zaliczka na podatek dochodowy). Gdyby okazao si, e w informacji PIT-11 wystpuj jakie niecisoci, mona bdzie w por zareagowa.
                                             • 29.12.2008Problem z dob pracownicz
                                              Zapytanie nr 2356 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie problemu interpretacji tzw. doby pracowniczej
                                              • 07.11.2008Orzecznictwo: Bezpodstawne wzbogacenie si pracodawcy kosztem pracownika
                                               Odpowiednie stosowanie art. 411 pkt 1 k.c. w zwizku z art. 300 k.p. w stosunkach midzy pracownikiem speniajcym nienalene wiadczenie a wzbogaconym pracodawc, powinno uwzgldnia, e pracownik dbajcy o dobro zakadu pracy i jego mienie (art. 100 § 2 pkt 4 k.p.) moe czu si zobowizany do spenienia wiadczenia, obawiajc si o kondycj zakadu pracy, dziaajc w poczuciu lojalnoci wobec pracodawcy i liczc na zwrot spenionego wiadczenia.