Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy godziny nadliczbowe

 • 23.06.2017NSA. wiadczenia dla oddelegowanych pracowników bez PIT
  Zarówno koszty zakwaterowania, stworzenia odpowiedniego do warunków pracy zaplecza socjalnego, jak równie dojazdu do okrelonego i zmieniajcego si w zalenoci od pooenia budowy miejsca wykonywania pracy s przede wszystkim kosztami pracodawcy i to ponoszonymi w jego interesie wynikajcym z prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, nie za w interesie pracownika. Wobec tego niezalenie od regulacji przyjtej przez ustawodawc w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, limitujcej zwolnienie od podatku wycznie diet i innych nalenoci za czas podróy subowej pracownika, nie stanowi tego rodzaju wiadczenia przychodu okrelanego jako warto innych nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 tej ustawy.
  • 09.05.2017Relaks na koszt pracodawcy bez PIT
   Pytanie podatnika: Czy korzystanie przez pracowników z profilaktycznych zaj antystresowych i relaksacyjnych, zaleconych przez uprawnionego specjalist BHP jako rodek profilaktyczny zmniejszajcy ryzyko zawodowe (w zw. z art. 226 Kodeksu pracy oraz § 39 rozporzdzenia w sprawie BHP), skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 i 3 w zw. z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
   • 26.04.2017WSA. Nie dla wszystkich zwrot wydatków za uywanie wasnego auta bez PIT
    Z uzasadnienia: Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytuu uywania pojazdów stanowicych wasno pracownika, dla potrzeb zakadu pracy jest wolny od podatku dochodowego, o ile samochód jest wykorzystywany w jazdach lokalnych, natomiast obowizek ponoszenia tych kosztów przez zakad pracy albo moliwo przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika z odrbnych przepisów rangi ustawowej.
    • 14.04.2017Kiedy ekwiwalent za pranie odziey roboczej bez PIT?
     Pytanie podatnika: Wnioskodawca nie posiada rodków umoliwiajcych pranie odziey roboczej, pracownikom wypacany jest ekwiwalent pieniny za pranie we wasnym zakresie. Ekwiwalent jest wypacany w formie ryczatu. Ryczat zosta obliczony na podstawie szacunkowych kosztów prania w danym miesicu. Obecnie wysoko ryczatu zostaa okrelona w kwocie 10 z miesicznie. Czy tak ustalony ryczat stanowi przychód pracownika, od którego naley naliczy i odprowadzi zaliczk na podatek dochodowy od osób fizycznych?
     • 28.03.2017Obowizki patnika: Ubezpieczenie pracownika w delegacji zagranicznej
      Pytanie podatnika: Czy poniesione przez Wnioskodawc wydatki na zakup polisy ubezpieczeniowej dla pracowników odbywajcych zagraniczn podró subow, tj.: ubezpieczenia kosztów leczenia nagych zachorowa lub nieszczliwych wypadków za granic; ubezpieczenia assistance za granic; pomocy medycznej, pomocy prawnej, pomocy w podróy; ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadków za granic; ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej w yciu prywatnym, bd stanowi przychód tych osób ze stosunku pracy?
      • 22.03.2017Ubiór subowy nie jest przychodem pracownika
       Pytanie podatnika: Pracownicy i osoby zatrudnione na umow zlecenia bd zobowizani do noszenia kolekcji dostpnej w sprzeday spóki. Ubrania te posiadaj oznaczenia identyfikujce spók (logo). Moe si zdarzy, e pracownicy bd wykorzystywali stroje take poza godzinami pracy (np. w drodze do pracy). Czy udostpnienie ubra z kolekcji nie stanowi przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla pracowników i zleceniodawców?
       • 07.03.2017PIT od wiadcze medycznych wykupionych na rzecz pracowników
        Pytanie podatnika: Czy koszty abonamentu ponoszone przez pracodawc i pracownika, wiadczenia medyczne w zakresie medycyny pracy i profilaktyki medycznej ze wzgldu na warunki pracy stanowi przychód pracownika i winny by podstaw naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
        • 01.03.2017Przychody pracownika: Zabezpieczenie przed gryp z PIT
         Pytanie podatnika: Czy pokrywane przez spók koszty szczepie na gryp dla pracowników stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
         • 03.02.2017Parametry i wskaniki 2017: Pracownik
          Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
          • 17.01.2017Przychody pracownika. Zakup czci korekcyjnej do okularw ochronnych
           Pytanie podatnika: Wnioskodawca bdzie nabywa okulary ochronno-korekcyjne na wniosek pracownika, udokumentowany odpowiednim zawiadczeniem lekarskim, które bdzie powiadczao konieczno noszenia okularów korekcyjnych. Czy wydatki ponoszone na zakup czci korekcyjnej w okularach ochronno-korekcyjnych stanowi przychód pracownika, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
           • 10.01.2017Obowizki patnika w zwizku z uywaniem przez pracownika samochodu subowego
            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako patnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowizany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., do obliczenia, pobrania i wpacania podatku dochodowego z tytuu zgody pracodawcy na okazjonalne parkowanie samochodu subowego w miejscu zamieszkania, w sytuacji gdy pracownik nie ma prawa do uywania samochodu subowego do celów prywatnych (bowiem nie zawar indywidualnej umowy z pracodawc)?
            • 09.01.2017Parkowanie samochodu pod domem pracownika podlega PIT?
             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako patnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowizany, na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., do obliczenia, pobrania i wpacania podatku dochodowego z tytuu zgody pracodawcy na okazjonalne parkowanie samochodu subowego w miejscu zamieszkania, w sytuacji gdy pracownik nie ma prawa do uywania samochodu subowego do celów prywatnych (bowiem nie zawar indywidualnej umowy z pracodawc)?
             • 27.12.2016Podwyszone koszty pracownicze przy darmowym transporcie do pracy
              Pytanie podatnika: Czy pracownik, który posiada miejsce zamieszkania poza miejscowoci, w której znajduje si zakad produkcyjny i który to pracownik ma moliwo korzystania z bezpatnego zorganizowanego dowozu z miejscowoci swojego zamieszkania do miejsca gdzie jest prowadzona produkcja (inna miejscowo), a nie dostaje dodatku za rozk oraz zoy stosowne owiadczenie, ma prawo do podwyszonych kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
              • 21.12.2016Okulary ochronno-korekcyjne w przychodach pracowniczych
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca bdzie nabywa okulary ochronno-korekcyjne na wniosek pracownika, udokumentowany odpowiednim zawiadczeniem lekarskim, które bdzie powiadczao konieczno noszenia okularów korekcyjnych. Czy wydatki ponoszone na zakup czci korekcyjnej w okularach ochronno-korekcyjnych stanowi przychód pracownika, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
               • 19.12.2016Kto musi zapaci 70 proc. PIT?
                Pytanie podatnika: Czy zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla Spóki bdcej Wnioskodawc, w której Skarb Pastwa porednio posiada wikszo gosów na Walnym Zgromadzeniu, prawidowe jest zastosowanie stawki podatkowej w wysokoci 70%?
                • 29.11.2016Podró subowa prywatnym samochodem: Zwrot za parkingi i autostrady a przychód pracownika
                 Pytanie podatnika: Czy zwrot dodatkowych kosztów podróy subowych, tj. opaty za patne parkingi i autostrady, zwizanych z wykorzystaniem w podróy subowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w zwizku z tym, czy spóka jest zobowizana do obliczania, pobrania i odprowadzania podatku?
                 • 18.11.2016Skadki ZUS od noclegów i diet pracowników mobilnych
                  Jeli okrelone wiadczenie nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, to nie istnieje z tego tytuu obowizek opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne. Zatem, w sytuacji gdy warto noclegów i diet dla pracowników mobilnych przebywajcych w podróy subowej oraz wartoci noclegów zapewnianych pracownikom mobilnym w trakcie wyjazdów odbywanych w celu wykonywania swoich obowizków nie stanowi przychodu z tytuu stosunku pracy, wartoci tych wiadcze nie naley uwzgldnia w podstawie wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne z tytuu stosunku pracy wyjani ZUS.
                  • 21.10.2016Skutki podatkowe zawarcia umowy ubezpieczenia OC czonków zarzdu
                   Pytanie: Czy w przypadku podpisania umowy, uiszczone przez spók skadki stanowi bd przychód podlegajcy opodatkowaniu PIT czonków zarzdu, a spóka wystpowa bdzie jako patnik podatku od osób fizycznych?
                   • 21.10.2016PIT. Zwrot kosztów noclegów i wyywienia pracownikom mobilnym - fiskus zmienia zdanie
                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca zatrudniany jest na stanowisku regionalnego kierownika sprzeday na podstawie umowy o prac. Niekiedy Wnioskodawca zmuszony jest do noclegów poza miejscem zamieszkania. Wydatki na noclegi, jak i na wyywienie, zwracane s przez pracodawc. Czy kwoty zwracane Wnioskodawcy, jako wyrównanie uszczerbku w jego majtku osobistym, poniesionym z polecenia oraz na rzecz i w imieniu pracodawcy, stanowi jego przychód podatkowy ze stosunku pracy?
                    • 02.09.2016NSA. wiadczenia w delegacji nie s przychodem pracownika
                     Zarwno koszty zakwaterowania, stworzenia odpowiedniego do warunkw pracy zaplecza socjalnego, jak rwnie dojazdu do okrelonego i zmieniajcego si w zalenoci od pooenia budowy miejsca wykonywania pracy s przede wszystkim kosztami pracodawcy i to ponoszonymi w jego interesie wynikajcym z prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej, nie za w interesie pracownika. Wobec tego niezalenie od regulacji przyjtej przez ustawodawc w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT, limitujcej zwolnienie od podatku wycznie diet i innych nalenoci za czas podry subowej pracownika, nie stanowi tego rodzaju wiadczenia przychodu okrelanego jako warto innych nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 tej ustawy.
                     • 24.08.2016PIT. Ryczat za wykorzystywanie samochodw prywatnych do subowych jazd lokalnych
                      Pytanie podatnika: Czy warto wypaconego pracownikowi ryczatu za wykorzystywanie samochodw prywatnych do subowych jazd lokalnych stanowi przychd pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, a jeeli tak, to czy podlega opodatkowaniu tym podatkiem, czy te jest od tego podatku zwolniona? Czy konieczne jest prowadzenie przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu i czy prowadzenie takiej ewidencji jest warunkiem zwolnienia kwoty ryczatu wypaconej pracownikowi z podatku dochodowego od osb fizycznych?
                      • 09.08.2016Praca w Szwecji a obowizki polskiego patnika
                       Pytanie podatnika: Czy od wynagrodze za prac polskich pracownikw zatrudnionych w spce G i wykonujcych prac na terytorium Szwecji, spka G jako patnik, powinna pobiera zaliczki na podatek dochodowy w Polsce?
                       • 01.08.2016Wykupienie polisy ubezpieczeniowej dla pracownika na czas delegacji a PIT
                        Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawc – jako pracodawc – kosztw objcia pracownika delegowanego za granic ubezpieczeniem obejmujcym koszty leczenia poniesione przez pracownika, ktry w okresie wyjazdu oraz pobytu za granic musia niezwocznie podda si leczeniu w zwizku z nagym zachorowaniem bd nieszczliwym wypadkiem – w zakresie niezbdnym do przywrcenia stanu zdrowia umoliwiajcego powrt albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placwki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski oraz powizan z nim usug tzw. „Assistance”, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT?
                        • 26.07.2016Ubezpieczenie NNW pracownikw a przychd w PIT
                         Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawc, jako pracodawc, kosztw objcia pracownika delegowanego za granic ubezpieczeniem NNW obejmujcym nastpstwa nieszczliwych wypadkw (w postaci mierci bd cikiego uszczerbku na zdrowiu) doznanych przez pracownika na terytorium kraju oraz za granic, w zakresie ograniczonym do wypadkw podczas pracy oraz w drodze do i z pracy za granic, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych w postaci nieodpatnego wiadczenia?
                         • 08.07.2016Uchwaa NSA. Odsetki z tytuu nieterminowej zapaty a rdo przychodu w PIT
                          Odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny za zbyte akcje powinny zosta zaliczone do przychodw z innych rde, o ktrych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zwizku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 07.07.2016WSA. Ryczat za korzystanie z samochodw subowych obejmuje paliwo
                           Z uzasadnienia: Przepis art. 12 ustawy o PIT nie zawiera ogranicze dotyczcych sposobu korzystania z samochodu, liczby przejechanych kilometrw, uywania samochodu do jazd lokalnych, czy te pozamiejscowych. Jak susznie wskazano pracodawca, w tym wypadku Spka przekazujc samochd subowy, zgodnie z regulaminem jego uytkowania oddaje poszczeglnym pracownikom do uytku pojazd gotowy do jazdy zarwno z zapewnionym paliwem jak i materiaami eksploatacyjnymi. Tylko wwczas moliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie.
                           • 13.06.2016Ubezpieczenie pracownika na czas delegacji jako przychd do opodatkowania?
                            Nieodpatne wiadczenia mog by rdem przychodu pracownika i podlega opodatkowaniu PIT. Pamita jednak naley, e ustawowe pojcie nieodpatnych wiadcze musi by zawsze interpretowane w konkretnym kontekcie, a nie z pominiciem okolicznoci realizacji pewnych uprawnie, zjawisk gospodarczych i zdarze prawnych. Jak w takim razie traktowa ubezpieczenie pracownika na czas delegacji wykupione przez pracodawc?
                            • 08.06.2016Zaliczki na PIT od wynagrodzenia prokurenta
                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca bdzie mia prawo do niepacenia z tytuu pobieranych wynagrodze za penienie funkcji prokurenta miesicznych zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych do 20 dnia nastpnego miesica po otrzymaniu kadego wynagrodzenia, lecz wpacenia caej kwoty nalenego podatku dopiero na moment zoenia rozliczenia rocznego?
                             • 03.06.2016Przychody pracownika: Wykupienie przez pracodawc polisy ubezpieczeniowej na czas delegacji
                              Pytanie podatnika: Czy pokrycie przez Wnioskodawc - jako pracodawc - kosztw objcia pracownika delegowanego za granic ubezpieczeniem obejmujcym koszty leczenia poniesione przez pracownika, ktry w okresie wyjazdu oraz pobytu za granic musia niezwocznie podda si leczeniu w zwizku z nagym zachorowaniem bd nieszczliwym wypadkiem - w zakresie niezbdnym do przywrcenia stanu zdrowia umoliwiajcego powrt albo transport pracownika do miejsca zamieszkania lub placwki medycznej na terenie Rzeczpospolitej Polski (tzw. „Ubezpieczenie kosztw leczenia”) oraz powizan z nim usug tzw. „Assistance” obejmujce organizacj i pokrycie kosztw udzielenia pomocy za granic w nastpstwie zdarzenia objtego ochron ubezpieczeniow, spowoduje powstanie po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy?
                              • 30.05.2016Dodatek za prac ponadwymiarow i godziny nadliczbowe do zmiany?
                               Interpelacja nr 2768 w sprawie dodatku za prac ponadwymiarow i za prac w godzinach nadliczbowych.
                               • 24.05.2016Przychody pracownika: Przejazdy samochodem subowym pomidzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy
                                Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (dalej: ustawa o PIT) przychodami, z zastrzeeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikajcych z pochodnych instrumentw finansowych, art. 19, 25b i 30f, s otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienidze i wartoci pienine oraz warto otrzymanych wiadcze w naturze i innych nieodpatnych wiadcze.
                                • 11.05.2016NSA. Wyywienie pracownika w podry subowej ponad limit diet
                                 W rozumieniu art. 12 ust. 1 w zwizku z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o PIT nadwyka kwoty zwrconych pracownikowi wydatkw na caodzienne wyywienie w trakcie krajowej i zagranicznej podry subowej ponad kwoty diet jest przychodem pracownika ze stosunku pracy podlegajcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                 • 06.05.2016Podre subowe. Zwrot kosztw paliwa do wynajtego samochodu a przychd pracownika
                                  Pytanie podatnika: Czy zwrot kosztw paliwa w przypadku wynajmu samochodu subowego podczas podry subowej stanowi przychd pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                  • 25.04.2016Skutki w PIT rekompensaty z tytuu rozwizania umowy o prac
                                   Pytanie podatnika: Czy wypacona rekompensata z tytuu rozwizania umowy o prac na podstawie Regulaminu Programu Dobrowolnych Odej dla pracownikw Spki jest zwolniona z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. l pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                   • 13.04.2016WSA. Zwrot wydatkw za nocleg a przychd pracownika
                                    Z uzasadnienia: Zwrot wydatkw poniesionych przez pracownika w zwizku z wykonywaniem wynikajcych z umowy o prac obowizkw subowych nie naley traktowa jako przychodu ze stosunku pracy i odprowadza z tego tytuu zaliczek na podatek dochodowy od osb fizycznych.
                                    • 25.03.2016NSA. Karty podarunkowe dla pracownikw a zwolnienie z PIT
                                     Z uzasadnienia: Wszelkie znaki wydawane przez pracodawc z puli wiadcze socjalnych, za ktre pracownik moe naby towary wg swego uznania, nie s zwolnione od podatku dochodowego od osb fizycznych i warto tych znakw czona jest z wynagrodzeniami za prac. Nie ma przy tym znaczenia, czy pracownik towary te moe naby u pracodawcy, czy te u osoby trzeciej. Dla przepisu ma bowiem znaczenie czy pracownik otrzymuje paczk "stworzon" przez pracodawc, czy te pracownik sam j tworzy z produktw na ten cel przeznaczonych.
                                     • 24.03.2016Udzielenie pracownikowi nieoprocentowanej poyczki nie zawsze generuje powstanie przychodu z nieodpatnych wiadcze
                                      W sytuacji, w ktrej pracodawca udzielajcy poyczki pieninej swojemu pracownikowi nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej w tym zakresie, a ponadto zasady dotyczce udzielania poyczek s jednolite dla wszystkich pracownikw, wwczas w ocenie organw podatkowych, uzyskanie nieoprocentowanej poyczki ze rodkw obrotowych poyczkodawcy nie generuje powstania przychodu z nieodpatnych wiadcze.
                                      • 23.03.2016Udzielenie pracownikowi nieoprocentowanej poyczki nie zawsze generuje powstanie przychodu z nieodpatnych wiadcze
                                       W sytuacji, w ktrej pracodawca udzielajcy poyczki pieninej swojemu pracownikowi nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej w tym zakresie, a ponadto zasady dotyczce udzielania poyczek s jednolite dla wszystkich pracownikw, wwczas w ocenie organw podatkowych, uzyskanie nieoprocentowanej poyczki ze rodkw obrotowych poyczkodawcy nie generuje powstania przychodu z nieodpatnych wiadcze.
                                       • 11.03.2016Pogorszenie wzroku pracownika a zwolnienie z PIT zwrotu kosztw zakupu szkie
                                        Pytanie podatnika: Czy poniesiony przez pracodawc koszt dodatkowego badania okulistycznego oraz koszt zakupu szkie korekcyjnych udokumentowany zawiadczeniem lekarskim o koniecznoci ich wymiany stanowi dla pracownika przychd, od ktrego naley naliczy i odprowadzi podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                        • 04.03.2016WSA. Nagrody z zysku dla pracownikw s kosztem
                                         Z uzasadnienia: Skoro pracownicy swoj prac przyczyniaj si do wypracowania jak najwikszego zysku przedsibiorstwa, to wypacone im w nagrod z tego zysku wynagrodzenie jest ekonomicznie elementem kosztu wypracowania tego zysku. Prawo podatkowe nie stawia expresis verbis adnych przeszkd, aby tego rodzaju wypata stanowia koszt uzyskania przychodw w ujciu prawnopodatkowym.
                                         • 26.02.2016Obowizki patnika: Pokrycie kosztw edukacji dzieci w kraju oddelegowania pracownika
                                          Pytanie podatnika: Czy przyznanie pracownikowi delegowanemu/oddelegowanemu nieodpatnego wiadczenia w postaci pokrycia bezporednio przez Spk kosztw edukacji i nauki dla dzieci pracownika lub te zrefundowanie ich na rzecz pracownika, zwizanych z obowizkiem edukacyjnym dzieci - bdzie stanowi dla niego przychd ze stosunku pracy podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, a w konsekwencji czy Spka, jako patnik, jest zobowizana obliczy, pobra i odprowadzi zaliczk na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                                          • 18.02.2016Nocleg dla oddelegowanych pracownikw a przychd w PIT
                                           Pytanie podatnika: Czy Spka powinna zalicza do przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych warto kwater noclegowych nieodpatnie udostpnionych pracownikom w czasie ich delegowania za granic, z ktrych pracownicy bd korzysta w zwizku ze wiadczon prac na kontraktach?
                                           • 08.02.2016Ubezpieczenie dla czonka zarzdu i dyrektora a przychd w PIT
                                            Pytanie podatnika: Czy w przypadku podpisania umowy, uiszczone przez Bank skadki stanowi bd przychd do opodatkowania czonkw zarzdu i rady nadzorczej oraz dyrektorw? Czy w opisanym zdarzeniu przyszym Bank wystpowa bdzie jako patnik podatku dochodowego od osb fizycznych?
                                            • 05.02.2016Nienalenie pobrane zaliczki na podatek dochodowy a korekta PIT-11
                                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca w okresie 1 stycznia 2013 r. - 31 lipca 2015 r. potrca zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych w zawyonej wysokoci, uznajc niesusznie, e pracownicy osigaj przychd podatkowy z tytuu dojazdw samochodami subowymi z miejsca zamieszkania na lokalizacj projektow. Warto tego przychodu nie powinna bya by uwzgldniana w kalkulacji miesicznych zaliczek na PIT w ww. okresie. Czy Wnioskodawca ma obowizek korygowania informacji PIT-11?
                                             • 15.01.2016Zwolnienia w PIT. Odszkodowanie za prac w godzinach nadliczbowych
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca zawar jako powd ugod przed mediatorem z jego dotychczasowym pracodawc (pozwanym), ktra to zostaa zatwierdzona przez Sd Rejonowy. Ugoda obejmowaa odszkodowanie z tytuu godzin nadliczbowych. Pozwany pracodawca wypaci Wnioskodawcy pierwsz z dwch rat ww. odszkodowania, przy czym zamiast penej wysokoci raty - pomniejszy j o podatek dochodowy od osb fizycznych w wyniku czego Wnioskodawca otrzyma okoo 70% nalenej mu kwoty. Czy pracodawca postpi prawidowo?
                                              • 28.12.2015Polisa ubezpieczeniowa dla pracownika. Skutki podatkowe
                                               Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca, jako patnik podatku dochodowego od osb fizycznych, ma obowizek obliczy, pobra i przekaza na rachunek waciwego organu podatkowego zaliczk na podatek dochodowy od wiadczenia polegajcego na wykupieniu dla zatrudnionych pracownikw, odbywajcych podre subowe?
                                               • 23.12.2015Parametry i wskaniki 2016: Pracownik
                                                Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                                                • 02.12.2015Ekwiwalent za pranie odziey nie jest przychodem pracownika 
                                                 Pytanie: Pracodawca posiada regulacje wewntrzne dotyczce przyznawania i wypaty ekwiwalentu za pranie odziey roboczej/ochronnej. W zarzdzeniu zostay ustalone zasady wypacania ekwiwalentu w rzeczywistej kwocie poniesionych kosztw przez pracownika w danym okresie rozliczeniowym. Kady pracownik ma obowizek zoy pracodawcy owiadczenie w jakiej kwocie ponis koszty prania odziey. Do zarzdzenia zosta doczony rwnie cennik pralni chemicznej, aby mona byo zweryfikowa poniesione koszty. Czy ww. ekwiwalent bdzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT?
                                                 • 01.12.2015WSA. Zwrot wydatkw za takswk w delegacji to przychd pracownika
                                                  Z uzasadnienia: Pracodawca moe wyznaczy miejscowo rozpoczcia i zakoczenia podry krajowej nie mona jednak wywodzi, e pracodawca moe rwnie okreli konkretne miejsce w tej miejscowoci, od ktrej rozpoczyna si podr krajowa i zagraniczna. Skoro zatem podr rozpoczyna si od miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba spki, stae miejsce pracy pracownika lub/i miejsce staego lub czasowego pobytu pracownika, to wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami na terenie tej miejscowoci nie mieszcz si w zakresie wydatkw wymienionych w rozporzdzeniu z 29 stycznia 2013 r., a tym samym opacenie tych wydatkw przez pracodawc lub ich zwrot pracownikowi stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu.
                                                  • 02.11.2015PIT: Refundacja okularw a przychd pracownika
                                                   Pytanie podatnika: Czy koszty refundacji okularw korygujcych wzrok na podstawie § 8 ust. 2 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny stanowi przychd pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nastpna strona »