Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy godziny nadliczbowe

 • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
  Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
  • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
   Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
   • 14.04.2020Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
    W jednym z miesicy pracownik przebywa cay miesic na zwolnieniu lekarskim – wypaciem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy. Czy w takim miesicu powinienem uwzgldni koszt uzyskania czy te nie?
    • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
     Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
     • 10.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
      Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
      • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
       Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
       • 13.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
        Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
        • 03.01.2020Posiki profilaktyczne obsugiwane przez zewntrzne firmy
         W sytuacji, gdy na podstawie wydanych pracownikom kuponów ywnociowych nie bdzie moliwoci nabycia towarów niemajcych charakteru posików profilaktycznych, warto finansowanych i przekazywanych przez pracodawc pracownikom kuponów – celem wywizania si przez Wnioskodawc z obowizku zapewnienia posików profilaktycznych wynikajcego z przepisów o bezpieczestwie i higienie pracy – bdzie stanowia dla pracowników przychód ze stosunku pracy, jednake zwolniony od podatku dochodowego.
         • 20.12.2019Podró zagraniczna - zwrot kosztów taksówki na lotnisko przychodem pracownika
          Wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami taksówk lub komunikacj miejsk na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, do portu lotniczego znajdujcych si w tej samej miejscowoci co miejsce zamieszkania pracownika i zwrócone pracownikowi stanowi przychód podlegajcy opodatkowaniu - twierdzi fiskus.
          • 02.12.2019WSA. Zwrot kosztów za jazd prywatnym samochodem bez PIT
           Z uzasadnienia: Otrzymanie przez pracownika od skarcej kwoty z tytuu zwrotu kosztów jego wykorzystania do celów subowych stanowi jedynie wyrównanie uszczerbku majtkowego. Stwierdzi zatem naley, e kwota wypacanego przez skarc pracownikowi wiadczenia stanowicego zwrot kosztów z tytuu uywania przez niego samochodu prywatnego w celach subowych, nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.
           • 09.09.2019WSA. Przychody pracownika: Ryczat samochodowy za jazdy lokalne z PIT
            Z uzasadnienia: Zwrot kosztów uywania pojazdu prywatnego do celów subowych w jazdach lokalnych przyznany pracownikowi Spóki na podstawie umowy cywilnoprawnej nie mieci si w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) Ryczat wypacany pracownikom z tytuu uywania przez pracowników prywatnych samochodów osobowych do celów subowych stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ww. ustawy, który winien by opodatkowany wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy.
            • 09.09.2019Obowizki patnika w zwizku ze zwrotem kandydatom kosztów rekrutacji
             Wypacony pracownikom zwrot kosztów zwizanych z uczestnictwem w rekrutacji, dotyczcych okresu sprzed zatrudnienia, stanowi dla tych osób przychód z innych róde. W konsekwencji, na pracodawcy nie ciy obowizek pobrania zaliczki na podatek lub zryczatowanego podatku dochodowego od dokonanego zwrotu ww. kosztów. Natomiast obowizany jest do sporzdzenia kandydatom informacji wedug ustalonego wzoru (PIT-11) - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
             • 27.08.2019Wyprawka dla dziecka pracownika bez PIT
              Pytanie: Spóka jako firma prorodzinna przekazuje podarunki dla swoich pracowników z okazji narodzin dziecka, których koszt pokrywany jest ze rodków obrotowych. Czy przekazana wyprawka z okazji narodzin dziecka na rzecz pracowników stanowi nieodpatne wiadczenie z tytuu stosunku pracy i jest opodatkowana na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w zwizku z tym czy na Spóce ci obowizki patnika wynikajce z art. 31 ww. ustawy?
              • 01.07.2019PIT. Bon ywnociowy zamiast posiku i napoju. A co z PIT?
               Pytanie: Czy przekazywane pracownikom, celem wywizania si przez Wnioskodawc z obowizku zapewnienia posików profilaktycznych oraz napojów, bony ywieniowe s traktowane jako inne dowody uprawniajce do uzyskania na ich podstawie posików, artykuów spoywczych lub napojów bezalkoholowych okrelone art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym warto finansowanych przez Wnioskodawc ze rodków obrotowych bonów, bdzie stanowi przychód pracownika zwolniony z opodatkowania?
               • 25.06.2019Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
                Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
                • 25.06.2019Od nieoprocentowanej poyczki dla pracownika nie trzeba paci PIT
                 Pytanie: W Spóce obowizuje regulamin udzielania poyczek pracownikom. Regulamin daje pracownikom moliwo ubiegania si o poyczk od Spóki. Poyczki s finansowane ze rodków obrotowych Spóki. Czy w zwizku z udzielaniem pracownikom poyczek nieoprocentowanych, na zasadach opisanych w regulaminie, po stronie pracowników powstaje przychód z nieodpatnych wiadcze, a w konsekwencji Spóka ma obowizek pobrania od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                 • 24.06.2019Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
                  Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
                  • 19.06.2019Posiek pracownika pracujcego w nadgodzinach nie jest jego przychodem
                   Sfinansowanie posików pracownikom wykonujcym prac w wymiarze nadliczbowym, nie generuje po stronie tych pracowników przychodu do opodatkowania. Wydatki te ponoszone bd bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownicy nie otrzymaj od niego jakiegokolwiek przysporzenia majtkowego, poniewa wiadczenia te pozostaj w zwizku z prac w godzinach nadliczbowych - wyjani Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
                   • 03.06.2019Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? - fiskus musia zmieni zdanie
                    Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystania samochodu subowego do celów prywatnych, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje koszty uywania samochodu w postaci zuytego paliwa - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej, biorc pod uwag stanowisko WSA w Warszawie wyraone w wyroku z 23 wrzenia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 2142/15.
                    • 23.05.2019Jak prawidowo ustali podstaw wymiaru zasiku chorobowego - cz. 1
                     Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany do biecego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, wyjaniajc szczegóowo i na przykadach wybrane kwestie dotyczce poszczególnych rodzajów wiadcze. Rozpoczynamy publikacj ilustrowanej przykadami czci, powiconej ustaleniu podstawy wymiaru zasiku chorobowego i pozostaych zasików dla pracowników.
                     • 08.04.2019Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                      Kwoty pracowniczych kosztów uzyskania zostay zdefiniowane w ustawie, nie zmieniaj si ju wiele lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie naley je uj. Wydawaoby si, e nie bdzie adnych problemów z prawidowym uwzgldnieniem pracowniczych KUP w zeznaniu rocznym. Warto jednak zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                      • 29.03.2019Umowa zlecenia zawarta z wasnym pracownikiem bdcym przedsibiorc
                       W sytuacji jeli umowa cywilnoprawna zawarta jest pomidzy pracodawc (szpitalem), a pracownikiem (np. lekarzem), który prowadzi pozarolnicz dziaalno gospodarcz, istotne jest, czy umowa jest jedyn umow z podmiotem leczniczym, jak wykonuje lekarz. Moe to bowiem sugerowa, e dziaalno gospodarcza zostaa zaoona jedynie w celu wykonywania pracy na rzecz swojego pracodawcy, bez ogranicze wynikajcych z przepisów prawa pracy. Jednak do stwierdzenia takich okolicznoci niezbdne jest dokonanie ustale przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych w kadej indywidualnej sprawie - poinformowao MRPiPS odpowiadajc na interpelacj.
                       • 15.03.2019Jubileuszowa karta podarunkowa dla pracownika - darowizna czy przychód ze stosunku pracy?
                        wiadczenia, wypacane lub udostpniane w postaci rzeczowej pracownikom, zwizane z zatrudnieniem tych pracowników, stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy, rodzc w zwizku z tym okrelone skutki podatkowe, ubezpieczeniowe i obowizki po stronie pracownika i pracodawcy. Czy jednak jest tak zawsze? W przedstawionej interpretacji mamy do czynienia z sytuacj, w której firma, z okazji jubileuszu, obdarowuje pracowników karkami podarunkowymi.
                        • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
                         Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                         • 05.03.2019Wydatki na posiki dla pracowników pracujcych w nadgodzinach w kosztach firmy
                          Pytanie:  W sytuacji polecenia pracownikowi pracy w nadgodzinach, Wnioskodawca zapewnia takiemu pracownikowi moliwo spoycia ciepego posiku, który jest przywoony i spoywany w jadalniach wydziaowych, a jego koszt ponoszony jest przez Spók ze rodków obrotowych. Czy wydatki poniesione przez Spók na zakup takich posików dla pracowników s dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu?
                          • 31.12.2018PIT: Ekwiwalent za pranie wasnej odziey uywanej zamiast roboczej
                           Pytanie: W Starostwie jest szereg stanowisk pracy, zajmowanie których wymaga posiadania specjalistycznej odziey roboczej. W zwizku z tym, pracownicy wykorzystuj wasn odzie i jest im z tego tytuu wypacany ekwiwalent za pranie i za uywanie tej odziey. Czy Starostwo od wypaconego ww. ekwiwalentu jest zobowizane do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
                           • 23.11.2018Kupony ywieniowe zamiast posików profilaktycznych - nie zawsze zwolnione z PIT
                            W sytuacji, gdy pracodawca nie ma kontroli nad tym jakie posiki lub produkty spoywcze s kupowane przez pracownika i czy produkty te istotnie maj suy przygotowaniu przez niego waciwego posiku speniajcego normy okrelone w rozporzdzeniu w sprawie profilaktycznych posików i napojów – brak jest moliwoci zastosowania zwolnienia przedmiotowego z PIT.
                            • 20.08.2018Dojazd do pracy subowym samochodem a przychód pracownika
                             Pytanie: Czy przejazdy pracownika samochodem subowym pomidzy miejscem parkowania lub garaowania samochodu subowego znajdujcym si w miejscu zamieszkania lub pobytu tego pracownika, a miejscem pracy lub siedzib spóki stanowi realizacj obowizków subowych tego pracownika i nie prowadz do powstania po stronie tego pracownika jakiegokolwiek przychodu podatkowego, a tym samym nie prowadz po stronie patnika do powstanie obowizku odprowadzenia zaliczek z tyt. podatku dochodowego?
                             • 10.07.2018Karty MultiSport z ZFS a przychód pracownika
                              Pytanie: Czy otrzymane przez pracownika dofinansowanie do Kart MultiSport ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                              • 05.07.2018Zadouczynienie dla pracownika za wypadek przy pracy z PIT
                               Pytanie: Wnioskodawczyni zawara umow na czas nieokrelony w formie ustnej z pracodawc i patnikiem prowadzcym dziaalno gospodarcz. Podczas istniejcej umowy o prac Zainteresowana ulega wypadkowi w pracy. Pracodawca z tego tytuu wypaci jej zadouczynienie. Zadouczynienie wynika z umowy zawartej po wypadku i jest to umowa inna ni sdowa. Jest to umowa z pracodawc i nie dotyczy adnej ugody, w tym sdowej. Czy Wnioskodawczyni ma zapaci podatek od otrzymanego zadouczynienia? Jeli tak, to w jakiej kwocie?
                               • 25.06.2018WSA. Zwrot kosztw dojazdu do pracy nie jest przychodem pracownika
                                Z uzasadnienia: wiadczenia w postaci pokrycia przez pracodawc kosztów dojazdów pracownika z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowizków subowych nie s wiadczeniami spenionymi w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynosz one pracownikowi korzyci w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatków, które musiaby on samodzielnie ponie. W efekcie wydatki poniesione przez pracodawc na zwrot kosztów dojazdu nie stanowi przychodu dla pracownika.
                                • 13.06.2018PIT: Jazdy prywatne firmowym samochodem czasem z ewidencj
                                 Pytanie: Czy z tytuu uywania subowych samochodów osobowych przez pracowników Wnioskodawcy jako pracodawca i patnik zobowizana bdzie ustali pracownikom przychód do opodatkowania w sytuacji, gdy opacaj oni koszty tego uywania wyliczone przez pracodawc na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów i wskanika amortyzacji? Czy ustalenie przez Wnioskodawc jako pracodawc i patnika tego przychodu pracownikom do opodatkowania bdzie uzalenione od kwoty, jak zostaje miesicznie obciony pracownik?
                                 • 08.05.2018Zwrot pracownikom wydatków na paliwo z PIT
                                  Pytanie: Czy wypacone pracownikowi kwoty z tytuu czciowego zwrotu kosztu paliwa w formie stawki dziennej za dojazdy z domu do miejsca wykonywania pracy prowadzi do powstania u tego pracownika przychodu ze stosunku pracy i w konsekwencji, czy Spóka jako patnik PIT nie bdzie zobowizana do ustalenia przychodu po stronie pracownika i pobrania zaliczki na podatek?
                                  • 05.04.2018Koszty uzyskania przychodów w wysokoci 50% dla nauczycieli akademickich
                                   Z uzasadnienia: ...Dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie jest wystarczajce wyrónienie w umowie o prac czci czasu pracy przeznaczonej na prac twórcz, gdy z takiego wyrónienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium
                                   • 04.04.2018Pracodawcy postuluj zmiany ws. umów terminowych
                                    Przepisy dotyczce umów terminowych powinny zosta zmienione, a umowy na okres próbny mogyby by dusze – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszajca pracodawców organizacja postuluje równie m.in. modyfikacje odnonie czasu pracy.
                                    • 19.03.2018NSA. Warto posików powyej diety z PIT
                                     Ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzysta wycznie warto tej czci otrzymanych przez pracownika wiadcze na pokrycie kosztów wyywienia w podróy (bez wzgldu na form tego wiadczenia), która nie przekracza wysokoci diety z tytuu podróy subowej. Rezygnacja przez pracodawc z wypacania diety na rzecz zapewnienia bezpatnego i penego wyywienia nie oznacza, e w takiej sytuacji ww. zwolnienie nie okrela limitu dla nalenoci zwizanych z wyywieniem pracownika podczas podróy subowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                     • 23.02.2018Finansowanie noclegów pracownikom mobilnym i przychód ze stosunku pracy
                                      Obowizek zapewnienia prawidowej organizacji pracy nie moe by utosamiany tylko z zapewnieniem biurka, materiaów biurowych czy pokryciem kosztów eksploatacji samochodu subowego czy kosztów zuytej energii elektrycznej. Ten obowizek naley i trzeba odnosi i analizowa w kontekcie konkretnych obowizków pracowniczych i wynikajcych z tych obowizków oczekiwa pracodawcy.
                                      • 07.02.2018WSA. Ekwiwalent za przejazdy subowe komunikacj miejsk a przychód pracownika
                                       Z uzasadnienia: wiadczenia w postaci pokrycia przez pracodawc kosztów dojazdów pracownika z miejsca pracy do miejsca wykonywania obowizków subowych nie s wiadczeniami spenionymi w interesie pracownika, ale w interesie pracodawcy oraz nie przynosz one pracownikowi korzyci w postaci powikszenia aktywów lub uniknicia wydatków, które musiaby on samodzielnie ponie. W efekcie wydatki poniesione przez pracodawc na zwrot kosztów dojazdu nie stanowi przychodu dla pracownika.
                                       • 29.01.2018NSA. Zakwaterowanie i transport pracowników oddelegowanych do pracy za granic nie stanowi ich przychodu
                                        Z uzasadnienia: Przepisy prawa pracy nie nakadaj na pracownika obowizku ponoszenia za pracodawc wydatków zwizanych ze wiadczeniem pracy w zwizku z podpisanym kontraktem zagranicznym. Inaczej rzecz ujmujc, wszystkie te wydatki, które zapewniaj wykonanie/wywizanie si pracodawcy z zawartego kontraktu s wydatkami pracodawcy a nie wydatkami ponoszonymi w imieniu/interesie pracownika. Konstatacji tej nie zmienia fakt, e pracownik korzysta ze wiadcze mu zaoferowanych, gdy to pracodawca a nie pracownik ma - w myl zawartego kontraktu - zapewni realizacj zagranicznego kontraktu.
                                        • 19.01.2018Ustalanie podstawy wymiaru zasików w przykadach
                                         Prawidowe ustalenie podstawy wymiaru zasików to skomplikowane zadanie, a pracownicy wyliczajcy wynagrodzenia powicaj wiele czasu, aby przeprowadzi rachunki w nie cakiem typowych sytuacjach. ZUS, w komentarzu do ustawy o wiadczeniach pieninych szczegóowo i na przykadach wyjania zasady ustalenia tych zasików.
                                         • 17.01.2018Parametry i wskaniki 2018: Pracownik
                                          Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                          • 06.12.2017WSA. Czy ryczat na samochód obejmuje paliwo? Fiskus swoje, a sdy swoje
                                           Z uzasadnienia: wiadczeniem pracodawcy nie jest samo udostpnienie samochodu. Jest nim zapewnienie moliwoci jego prawidowego uywania, take i ponoszenie wszystkich niezbdnych wydatków umoliwiajcych takie uywanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiaów eksploatacyjnych, kosztów zwizanych z zakupem paliwa, czy bada technicznych. Nie ma adnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim s wydatki na paliwo uzna za stanowice odrbne wiadczenie.
                                           • 01.12.2017NSA: Wyjazd naukowy w ramach programu dofinansowanego moe by podró subow
                                            Z uzasadnienia: Podró subowa charakteryzuje si tym, e jest odbywana: (1) poza miejscowoci, w której znajduje si siedziba pracodawcy, lub poza staym miejscem pracy, (2) na polecenie pracodawcy, (3) w celu wykonania okrelonego przez pracodawc zadania. Wszystkie te cechy wystpi musz cznie.
                                            • 15.09.2017Pracownicy za granic - kontrowersyjne i niekorzystne dla przedsibiorców stanowisko KIS
                                             Z uzasadnienia: ...w sytuacji, gdy pracodawca – mimo braku cicego na nim obowizku naoonego przepisami powszechnie obowizujcego prawa pracy – zapewni pracownikowi bezpatny przejazd na budow, to warto tych wiadcze stanowi bdzie dla pracowników przychód z innych nieodpatnych wiadcze (...) W takiej sytuacji równie warto wiadczenia w postaci pokrycia pracownikowi przez pracodawc kosztów zakwaterowania stanowi bdzie dla pracownika przychód z innych nieodpatnych wiadcze.
                                             • 28.08.2017NSA. Zwrot kosztów wyywienia ponad limit diet
                                              Z uzasadnienia: Niezalenie od formy, w jakiej zapewniono osobie odbywajcej podró wyywienie ze zwolnienia od podatku korzysta tylko ta cz otrzymanego wiadczenia zwizanego z wyywieniem, która nie przekracza wysokoci diety okrelonej w rozporzdzeniu ws. nalenoci z tytuu podróy subowej.
                                              • 16.08.2017Zwolnienie z PIT ekwiwalentu za pranie i uywanie wasnej odziey
                                               Wnioskodawca posiada szereg stanowisk pracy, które nie wymagaj posiadania specjalistycznej odziey roboczej. W zwizku z tym pracownicy wykorzystuj wasn odzie. Wnioskodawca z tego tytuu wypaca pracownikom ekwiwalent pieniny. Wnioskodawca wypaca równie pracownikom ekwiwalent za pranie ww. odziey. Czy wypacany pracownikom ekwiwalent pieniny za uywanie wasnej odziey, jak równie za jej pranie korzysta ze zwolnienia podatkowego?
                                               • 01.08.2017Opodatkowanie wiadczenia otrzymanego w zwizku rozwizaniem umowy o prac
                                                Z uzasadnienia: Jednoczenie naley zauway, e w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie zdefiniowa pojcia odszkodowania czy zadouczynienia. Nie oznacza to jednak dowolnoci w ich rozumieniu. Jak wynika bowiem z orzeczenia Trybunau Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2011 r. sygn. akt SK 62/08, jeli okrelony sposób rozumienia przepisu ustawy utrwali si ju w sposób oczywisty, a zwaszcza jeli znalaz jednoznaczny i autorytatywny wyraz w orzecznictwie Sdu Najwyszego bd Naczelnego Sdu Administracyjnego, to naley uzna, e przepis ten – w praktyce swego stosowania – nabra takiej wanie treci. 
                                                • 11.07.2017Podróe subowe: Ryczat na przejazdy w dni wolne od pracy a PIT
                                                 Pytanie: Czy w ramach podróy subowej odbywanej poza granicami kraju wypacany ryczat na pokrycie kosztów przejazdów rodkami komunikacji miejscowej w dni wolne od pracy korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o PIT?
                                                 • 11.07.2017Wydatki pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych a przychód pracownika
                                                  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca poniesione koszty szkole i egzaminów powinien doliczy pracownikom do przychodu ze stosunku pracy oraz naliczy i odprowadzi zaliczk z tego tytuu na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                                  • 03.07.2017Niskooprocentowana poyczka jako przychód pracownika
                                                   Pytanie podatnika: Czy udzielenie niskooprocentowanych poyczek, pracownikom przez Spók, przy zachowaniu jednakowych zasad i warunków udzielania poyczek okrelonych w Regulaminie, nie powoduje u poyczkobiorcy powstania przychodu z nieodpatnego wiadczenia, w wysokoci rónicy midzy odsetkami rynkowymi a odsetkami stosowanymi w umowach poyczek, a w konsekwencji na Spóce nie bd ciyy obowizki patnika podatku dochodowego od osób fizycznych?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] nastpna strona »