Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy urlop macierzyński

 • 15.10.2012Wydłużenie urlopu macierzyńskiego – MPiPS przedstawiło szczegóły
  Urlop macierzyński zostanie wydłużony z 6 do 12 miesięcy – zapowiedział w piątek premier Donald Tusk. Dziś szczegóły zmian w tej i innych sprawach dotyczących rynku pracy przedstawił minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz.
  • 12.10.2012Kolejne expose premiera Donalda Tuska
   W piątek przed południem premier Donald Tusk po raz trzeci, i drugi raz w tej kadencji przedstawiał plany swojego rządu. Najważniejsze zapowiedzi to duże inwestycje w drogi i kolej, które mają być sposobem na walkę z kryzysem. Dużo miejsca premier poświęcił też polityce prorodzinnej.
   • 05.10.2012Składki ZUS osób zatrudnianych do pracy sezonowej
    Interpelacja nr 6376 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ponoszonych kosztów pracy przy zatrudnieniu sezonowym
    • 03.10.2012Umowa na zastępstwo
     Umowa na zastępstwo jest szczególną odmianą umowy zawieranej na czas określony. Jej specyfika polega na tym, że jest zawierana na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy. Umowa o pracę na zastępstwo nie stwarza więc silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona bowiem służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.
     • 25.09.2012Dzielenie urlopu ojcowskiego
      Interpelacja nr 6368 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podziału urlopu ojcowskiego
      • 21.09.2012Przesunięcie terminu, odwołanie z urlopu
       Wcześniej ustalone terminy urlopu wypoczynkowego mogą być zmieniane z inicjatywy pracodawcy lub pracownika.
       • 21.09.2012Poronienie a urlop macierzyński
        Interpelacja nr 6699 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopów macierzyńskich dla kobiet, które poroniły
        • 20.09.2012Moment złożenia wniosku o urlop ojcowski a ochrona przed zwolnieniem
         Interpelacja nr 7592 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązywania umowy o pracę z pracownikiem występującym o urlop ojcowski
         • 01.08.2012Parametry i wskaźniki 2012: Pracownik
          Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
          • 18.07.2012Dyscyplinarne zwolnienie kobiety w ciąży
           Interpelacja nr 5931 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rozwiązania stosunku pracy z kobietą ciężarną w trybie dyscyplinarnym
           • 10.07.2012Urlop macierzyński nie może odbierać prawa do trzynastki – orzekł TK
            Nieuwzględnienie okresu urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do tzw. trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego w danym roku okresu czasu, jest niezgodne z konstytucją – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Wyrok jest ostateczny.
            • 14.06.2012Urlopy okolicznościowe - jak i kiedy udzielać
             Przypadki, kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi tzw. „urlopu okolicznościowego”, są wymienione w rozporządzeniu MPiPS w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Na samym wstępie już jednak warto zwrócić uwagę, że pomimo potocznego określenia „urlopy okolicznościowe”, nie jest to żaden z przypadków urlopów, które są wymienione w Kodeksie pracy.
             • 13.06.2012Stypendium naukowe a zwolnienie z PIT
              Pytanie podatnika: Czy stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
              • 18.05.2012Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego
               Urlop wypoczynkowy jest jednym z podmiotowych praw pracownika. Jest prawem, które jest przyznane i gwarantowane przez normy prawne. Zagadnienia związane z urlopami pracowniczymi są uregulowane w rozdziale siódmym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 4, ze zm., dalej: k.p.).
               • 14.05.2012Nowe zasady dokumentowania prawa do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa
                Od dnia 9 maja 2012 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 444). Przepisami tego rozporządzenia wprowadzono nowe wzory druków stanowiących podstawę przyznania i wypłaty świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz zmieniono niektóre zasady dokumentowania prawa do tych świadczeń.
                • 02.04.2012Urlop w wymiarze proporcjonalnym
                 W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop: • u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze, • u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:
                 • 29.03.2012Urlop wychowawczy a podstawa wymiaru składek ZUS
                  Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop. Ustalona podstawa nie może być jednak wyższa niż kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (za styczeń i luty 2012 r. nie mogła być wyższa niż 2.049,60 zł, natomiast za marzec, kwiecień i maj nie może być wyższa niż 2.152,05 zł).
                  • 20.03.2012Stypendia naukowe a PIT
                   Pytanie podatnika: Czy otrzymywane przez wnioskodawcę stypendium podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                   • 25.01.2012Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2012 r.
                    Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo urlopu ojcowskiego. Wymiary tych urlopów określone są przepisami Kodeksu pracy.
                    • 27.12.2011Zmiany w Kodeksie pracy od 1 stycznia 2012 r.
                     Z dniem 1 stycznia 2012 r. wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy. W przyszłym roku wydłużeniu ulega wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Dłuższy będzie także okres do skorzystania z zaległego urlopu wypoczynkowego przez pracownika. Ponadto, pracodawca nie będzie już potrzebował opinii rzeczoznawcy ds. bhp przy budowie lub przebudowie obiektu z pomieszczeniami pracy.
                     • 28.11.2011Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy
                      Poradnik ten jest skierowany do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Zasady w nim opisane mają zastosowanie zarówno wobec osób wykonujących taką działalność jednoosobowo, jak też wspólników spółek cywilnych.
                      • 21.11.2011Nianie a ubezpieczenia społeczne
                       Z dniem 1 października 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235, z późn. zm.), na mocy których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są warunki określone obowiązującymi przepisami. Zasady podlegania przez nianie ubezpieczeniom oraz sporządzania właściwych dokumentów ubezpieczeniowych za te osoby omówiono w niniejszej broszurze.
                       • 21.09.2011MPiPS: Urlop wychowawczy jest uprawnieniem wyłącznie pracowniczym
                        Interpelacja nr 23813 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie prawa osób samozatrudnionych oraz zatrudnionych na czas określony i na zastępstwo do urlopu wychowawczego
                        • 24.08.2011Świadczenia dla nauczycieli akademickich – zmiany od 1 października
                         Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 października 2011 r. tracą moc przepisy art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), które gwarantowały nauczycielom akademickim prawo do wynagrodzenia zarówno za okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jak i inne okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, m. in. z powodu macierzyństwa lub konieczności sprawowania opieki.
                         • 22.08.2011Zasiłek macierzyński dla ojca przysposabiającego dziecko
                          Od 1 stycznia 2011 r. pracownik - ojciec wychowujący dziecko przysposobione ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.
                          • 21.06.2011Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niezawinionych
                           Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (art. 41 k. p.). Kodeks pracy daje jednak pracodawcy prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (tzw. niezawinione zwolnienie bez wypowiedzenia) w razie przedłużającej się nieobecności.
                           • 08.06.2011Urlop ojcowski
                            Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego, który może zostać wykorzystany nie dłużej niż: • do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.
                            • 10.05.2011Umowa na zastępstwo
                             Umowa zawierana na czas zastępstwa nieobecnego pracownika nie stwarza silnej więzi pomiędzy stronami stosunku pracy. Z założenia ma ona służyć czasowemu (co nie oznacza, że chwilowemu) uzupełnieniu braków kadrowych w firmie spowodowanych nieobecnością stałych pracowników.
                             • 21.04.2011Ochrona także dla związkowca zatrudnionego na czas określony
                              30 marca br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu senacki projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy. Zmiana zawarta w tym projekcie polega na przyznaniu pracownikowi, objętemu szczególną ochroną przewidzianą w ustawie o związkach zawodowych, prawa żądania przywrócenia do pracy w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.
                              • 21.03.2011MPiPS: Pytanie o ciążę jest przejawem dyskryminacji
                               Interpelacja nr 19249 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zatrudniania przez pracodawców kobiet w ciąży
                               • 21.03.2011PIP o uchybieniach w przestrzeganiu praw pracujących rodziców
                                W wyniku ubiegłorocznych kontroli przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem inspektorzy pracy wydali 22 decyzje, skierowali do firm 265 wystąpień zawierających 362 wnioski, nałożyli 12 mandatów karnych na łączną kwotę 14,9 tys. zł, skierowali 4 wnioski o ukaranie do sądu i zastosowali 17 środków oddziaływania wychowawczego – wynika z raportu Państwowej Inspekcji Pracy.  
                                • 25.02.2011Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
                                 Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawa wymiaru może być ustalana z okresu krótszego w szczególnych przypadkach, które są omówione niżej.
                                 • 23.02.2011Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
                                  Prawo do zasiłków ustalają oraz zasiłki te wypłacają: 1) płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych – swoim ubezpieczonym w czasie trwania ubezpieczenia, 2) oddziały ZUS: a) ubezpieczonym, których płatnicy składek zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, b) ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność i osobom z nimi współpracującym, c) ubezpieczonym będącym duchownymi, d) osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia, e) ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego.
                                  • 21.02.2011Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
                                   Od 1 stycznia 2010 r. pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. Wymiar ten obowiązuje do 31 grudnia 2011 r. Od 1 stycznia 2011 r. pracownik ojciec wychowujący dziecko przysposobione ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia. Wymiar ten obowiązuje do 31 grudnia 2011 r.
                                   • 17.02.2011Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
                                    Od 1 stycznia 2010 r. pracownica, która urodziła dziecko, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w wymiarze: 1) do 2 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka, 2) do 3 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Wymiar ten obowiązuje do 31 grudnia 2011 r. Od 1 stycznia 2010 r. zasiłek macierzyński przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje także osobom ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu niebędącym pracownikami, osobom pobierającym zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia oraz osobom pobierającym zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka w okresie urlopu wychowawczego.
                                    • 16.02.2011Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
                                     Prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje bez okresu wyczekiwania. Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a od 1 stycznia 2010 r. także jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego. Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje przez okres ustalony w art. 180 Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, tj. przez okres:
                                     • 08.02.2011Zobowiązanie pracownika do odpracowania podnoszenia kwalifikacji zawodowych
                                      Pracownik zdobywający lub uzupełniający wiedzę i umiejętności z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą może być zobowiązany do „odpracowania” szkolenia, studiów itp. tylko wówczas, gdy pracodawca przyznał pracownikowi dodatkowe - poza urlopem szkoleniowym i zwolnieniem z części dnia pracy - świadczenia oraz obowiązek taki nałożony został na pracownika w umowie szkoleniowej.
                                      • 07.02.2011Prawo do zasiłku chorobowego
                                       Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
                                       • 26.01.2011Kodeks pracy: Większa ochrona związkowców?
                                        Trwają konsultacje projektu nowelizacji art. 50 kodeksu pracy, zgodnie z którym związkowcy będą mogli żądać przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach także w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Przeciwni tej propozycji są Pracodawcy RP, według których jej przyjęcie oznaczałoby, że działacze związkowi będą traktowani na równi z pracownicami w ciąży i na urlopie macierzyńskim.  
                                        • 12.01.2011Zasiłek macierzyński dla ojca adopcyjnego od 1 stycznia 2011 r.
                                         Od 1 stycznia 2011 r. pracownik ojciec wychowujący dziecko przysposobione ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 1 tygodnia, nie dłużej niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia. Z uprawnień do urlopu ojcowskiego nie może skorzystać pracownik - ojciec wychowujący dziecko przysposobione, który skorzystał z urlopu ojcowskiego w związku z przysposobieniem dziecka przed dniem 1 stycznia 2011 r. Od 1 stycznia 2012 r. urlop ojcowski będzie dłuższy i będzie przysługiwał w wymiarze 2 tygodni.
                                         • 10.01.2011Ustawa o cięciach zatrudnienia w administracji do TK
                                          Rozwiązywanie w sposób arbitralny stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi na podstawie mianowania może naruszać zasadę państwa prawnego – tak prezydent Bronisław Komorowski uzasadnia skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013.  
                                          • 21.12.2010Większa liczba ojców adopcyjnych skorzysta z urlopów ojcowskich
                                           Wczoraj, tj. 20 grudnia br., prezydent podpisał ustawę z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Nowela ma na celu zapewnienie pracownikom - ojcom adopcyjnym dziecka możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego także po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia, jak również wydłużenie okresu, w którym adopcyjny ojciec mógłby korzystać z tego urlopu. Ustawa zmieniająca wejdzie w życie 1 stycznia 2011 r.
                                           • 06.09.2010Urlop ojcowski będzie przysługiwał po adopcji
                                            Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Projektowana nowelizacja ma na celu zapewnienie pracownikom - ojcom adopcyjnym dziecka możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego także po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia, jak również wydłużenie okresu, w którym adopcyjny ojciec mógłby korzystać z tego urlopu.
                                            • 16.04.2010Kiedy ojciec korzysta z urlopu macierzyńskiego
                                             Interpelacja nr 14534 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie umożliwienia wykorzystania przez ojców urlopu macierzyńskiego przysługującego pracownikom - matkom
                                             • 22.03.2010Wyjaśnienia ZUS dot. zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r.
                                              Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego 1. Zgodnie z art. 1823 Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego. Na podstawie art. 29 ust. 5a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.), przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego ubezpieczonemu przysługuje zasiłek macierzyński. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że z brzmienia tych przepisów wynika, iż urlop ojcowski i zasiłek macierzyński przysługują pracownikowi, któremu urodziło się dziecko (ojcu biologicznemu) oraz ojcu, który przysposobił dziecko.
                                              • 24.02.2010Zwolnienie z pracy po urlopie macierzyńskim
                                               Interpelacja nr 13507 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym
                                               • 17.02.2010Urlop macierzyński – Zakres ochrony rodziców adopcyjnych po zmianach
                                                Do początku 2010 roku rodzice, którzy wykorzystywali urlop na warunkach urlopów macierzyńskich, byli znacznie mniej chronieni w stosunkach pracy niż biologiczni rodzice dziecka (korzystający z urlopów macierzyńskich). 6 stycznia w dużej mierze zrównano tę ochronę. Nie oznacza to jednak, że sytuacja rodziców biologicznych i adopcyjnych jest obecnie tożsama w zakresie ochrony. Nie zmieniono przepisów o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników, a także nie rozciągnięto zwolnień z niektórych obciążeń składkowych.
                                                • 15.01.2010Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.
                                                 Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie, będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy okres. Od tej daty weszły w życie przepisy wprowadzające dodatkowe urlopy macierzyńskie i dodatkowe urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego. Są to przepisy ustawy z 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654).
                                                 • 25.11.2009Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego w szczególnych przypadkach
                                                  Zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka przysługuje przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, tj. przez okres: - 20 tygodni (140 dni) w przypadku urodzenia jednego dziecka w trakcie jednego porodu, - 31 tygodni (217 dni) w przypadku urodzenia dwojga dzieci w trakcie jednego porodu, - 33 tygodni (231 dni) w przypadku urodzenia trojga dzieci w trakcie jednego porodu, - 35 tygodni (245 dni) w przypadku urodzenia czworga dzieci w trakcie jednego porodu, - 37 tygodni (259 dni) w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci w trakcie jednego porodu.
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »