Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kodeks pracy urlop macierzyński

 • 23.12.2014Parametry i wskaźniki 2015: Pracownik
  Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
  • 03.12.2014Urlop rodzicielski, czyli dyskryminacja ojców w imię prawa
   Interpelacja nr 29014 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieodpowiedniego stosowania przepisów wydłużających płatną opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem
   • 30.09.2014Uprawnienia kobiet w ciąży na umowie o pracę na zastępstwo
    Interpelacja nr 27640 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie naruszenia prawa kobiet zatrudnionych na zastępstwo do ochrony w czasie ciąży
    • 29.09.2014Urlopy ojcowskie do zmiany
     Interpelacja nr 27187 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie czasu trwania urlopów przysługujących ojcom w związku z narodzinami dziecka
     • 18.07.2014Wiek dziecka a termin wykorzystania urlopu macierzyńskiego
      Interpelacja nr 25993 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nieprzyznawania przez ZUS prawa do zasiłku macierzyńskiego m.in. rodzicom adoptującym dziecko
      • 04.07.2014Składki ZUS: Umowa o dzieło z własnym pracownikiem na urlopie macierzyńskim
       Jeżeli pracodawca zawrze umowę o dzieło z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim, to z tytułu wykonywania umowy o dzieło nie powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych - wyjaśnił ZUS.
       • 02.07.2014Urlop wypoczynkowy w trakcie urlopu rodzicielskiego połączonego z pracą w niepełnym wymiarze
        Zapytanie nr 6509 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad udzielania urlopów
        • 25.06.2014Składki ZUS: Prowadzenie działalności w trakcie urlopu rodzicielskiego
         W związku z nabyciem prawa do zasiłku macierzyńskiego z tytułu umowy o pracę, osoba prowadząca pozarolniczą działalność, nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia tej działalności, a zatem z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. W sytuacji gdy osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim oprócz prowadzonej działalności pracuje jednocześnie u dotychczasowego pracodawcy to wówczas podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów tj. z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego - wyjaśnił ZUS.
         • 11.06.2014Prawo do zasiłku chorobowego - komentarz ZUS
          Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia, w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
          • 04.06.2014Poronienie a prawo do urlopu macierzyńskiego
           Interpelacja nr 25577 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopu macierzyńskiego dla kobiet, które poroniły
           • 03.06.2014Zasiłek rodzinny: Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem
            Interpelacja nr 25593 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dodatków z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym
            • 22.05.2014Termin złożenia wniosku o dodatkowy urlop macierzyński
             Zapytanie nr 6383 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasad składania wniosku o dodatkowy urlop macierzyński
             • 21.05.2014Zasiłek opiekuńczy na dziecko
              Interpelacja nr 25134 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwiększenia liczby dni zwolnienia lekarskiego do wykorzystania w ciągu roku kalendarzowego w wypadku rodzin wielodzietnych
              • 06.05.2014Rodziny zostaną uprzywilejowane podatkowo
               Prezydencka kancelaria pracuje nad projektem tzw. ustawy rodzinnej, która wprowadzi m.in. zasadę przewidującą, że roczny urlop macierzyński można będzie wykorzystać na raty, do 5. roku życia dziecka. Propozycje prezydenta Bronisława Komorowskiego obejmują też uzależnienie kwoty wolnej od podatku od liczby dzieci w danej rodzinie.
               • 25.04.2014Składki na FP i FGŚP za rodziców powracających do pracy
                Interpelacja nr 25087 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zwolnienia pracodawców z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za rodziców powracających do pracy po wykorzystaniu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych
                • 24.03.2014Prawo pracy. Im więcej dzieci, tym dłuższy urlop?
                 Interpelacja nr 24534 w sprawie zwiększenia liczby dni wolnych od pracy dla pracowników w zależności od liczby posiadanych dzieci.
                 • 26.02.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
                  Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                  • 24.01.2014Parametry i wskaźniki 2014: Pracownik
                   Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                   • 16.12.2013Urlop wychowawczy rodziców. Czy będą zmiany?
                    Interpelacja nr 21905 w sprawie zniesienia zróżnicowania uprawnień do urlopu wychowawczego rodziców
                    • 06.12.2013Składki ZUS: Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie urlopu macierzyńskiego
                     W związku z nabyciem prawa do zasiłku macierzyńskiego, osoba prowadząca pozarolniczą działalność, nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia tej działalności, zatem z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. W takiej sytuacji, stosownie do przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, istnieje obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne.
                     • 22.11.2013Składki ZUS: Umowa zlecenia z własnym pracodawcą w trakcie urlopu rodzicielskiego
                      Osoba wykonująca umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego w związku z przebywaniem na urlopie rodzicielskim z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, podlega z tytułu umowy zlecenia ubezpieczeniom społecznym wyłącznie dobrowolnie.
                      • 24.10.2013Okres zatrudnienia a prawo do urlopu wypoczynkowego
                       Czy okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego należy wliczać do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego?
                       • 04.10.2013Kodeks pracy: Ojcowie są dyskryminowani w dostępie do urlopów?
                        Interpelacja nr 20171 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji ojców korzystających z urlopu rodzicielskiego
                        • 09.09.2013Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
                         Interpelacja nr 18787 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie nabywania prawa do zasiłku chorobowego przez osoby ubezpieczone dobrowolnie
                         • 30.07.2013Składki ZUS: Premia uznaniowa za okres urlopu ojcowskiego
                          W przypadku premii uznaniowych brak jest możliwości ustalenia, jaka część nagrody przysługuje za okres choroby lub pobierania zasiłków, a jaka za okres wykonywania pracy, skoro pracownik może otrzymać nagrodę również za okres choroby lub pobierania zasiłków. Taka premia, z racji jej uznaniowości, nie stanowi składnika wynagrodzenia, a pracownik nie ma roszczenia o jej wypłatę. W konsekwencji więc od wartości wypłaconej premii uznaniowej należnej pracownikowi także za okres jego absencji spowodowanej przebywaniem na urlopie ojcowskim, powinny zostać naliczone składki na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnił ZUS.
                          • 24.07.2013Wyjaśnienia ZUS ws. zmian przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego
                           Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w przypadku ustania ubezpieczenia w czasie tych urlopów
                           • 18.07.2013Zmiana terminu urlopu i odwołanie z urlopu. Podstawowe zasady
                            Wcześniej ustalone terminy urlopu wypoczynkowego mogą być zmieniane z inicjatywy pracodawcy lub pracownika. Jeśli natomiast wystąpiły okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu, które wymagają obecności pracownika, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu.
                            • 28.06.2013Zasiłki macierzyńskie od 17 czerwca 2013 r.
                             W dniu 17 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675). Przepisy tej ustawy zmieniają m. in. przepisy Kodeksu pracy w części dotyczącej urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego oraz przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie dotyczącym zasiłku macierzyńskiego.
                             • 28.06.2013Zasiłek macierzyński 2013 – wybrane zagadnienia
                              Wysokość zasiłku macierzyńskiego. W przypadku gdy ubezpieczona matka dziecka występując z wnioskiem o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego nie występuje od razu o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, np. gdy rozpocznie korzystanie z zasiłku macierzyńskiego przed porodem, zasiłek macierzyński przysługuje jej w wysokości 100% podstawy wymiaru.
                              • 12.06.2013Składki ZUS: Umowa o dzieło z własnym pracodawcą w trakcie urlopu bezpłatnego
                               Osoby przebywające na urlopie bezpłatnym nie posiadają statusu „własnego pracownika" co skutkuje brakiem możliwości zastosowania do tych osób art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W rezultacie osoby takie z tytułu wykonywania umów o dzieło również nie podlegają ubezpieczeniom społecznym - wyjaśnił ZUS.
                               • 31.05.2013Składki ZUS: Świadczenie w naturze dla pracownika na urlopie wychowawczym
                                Wartość udziału w programie sportowo - rekreacyjnym realizowanym przez firmę zewnętrzną, współfinansowanemu pracownikowi w okresie przebywania pracownika na urlopie wychowawczym nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu stosunku pracy, ponieważ prawo do tych świadczeń nie przysługuje za okres świadczenia pracy, tylko z racji przebywania na urlopie wychowawczym. W takim przypadku wartość udziału w tym nie stanowi również podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne z tytułu stosunku pracy - wyjaśnił ZUS.
                                • 30.04.2013Kodeks pracy 2013: Zatwierdzono zmiany w urlopie na dziecko
                                 Rodzice wszystkich dzieci urodzonych w 2013 r. będą mogli skorzystać z rocznego płatnego urlopu na dziecko. Rząd przyjął już – po apelach „matek I kwartału” – szerszy projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw.
                                 • 15.04.2013Urlop macierzyński – zmiany w Kodeksie pracy
                                  Resort pracy i polityki społecznej opublikował kolejną (czwartą) wersję projektu nowelizacji Kodeksu pracy. Przewiduje się w nim m.in. zmiany dotyczące dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wprowadzenie całkiem nowej instytucji – tzw. urlopu rodzicielskiego. Projekt zostanie rozpatrzony na jednym z najbliższych posiedzeń rządu.
                                  • 10.04.2013Budżet państwa opłaci składki ZUS za osoby wychowujące dzieci
                                   Interpelacja nr 13789 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ochrony rodzicielstwa i macierzyństwa bez względu na formę i fakt zatrudnienia
                                   • 27.03.2013Zasiłek chorobowy po poronieniu ciąży
                                    Interpelacja nr 14129 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wyrównania świadczeń dla matek dzieci martwych
                                    • 26.03.2013Dodatkowy urlop z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14
                                     Interpelacja nr 13659 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dni wolnych na opiekę nad dziećmi do 14. roku życia
                                     • 25.03.2013Odszkodowanie dla przywróconego do pracy
                                      Interpelacja nr 13435 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dopuszczalności dochodzenia dodatkowego cywilnoprawnego roszczenia odszkodowawczego w przypadku orzeczenia przez sąd przywrócenia pracownika do pracy
                                      • 21.03.2013Składki ZUS: Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
                                       Zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych reguluje ustawa z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za pracowników zobowiązani są:
                                       • 04.03.2013Zwolnienia z opłacania składek na Fundusz Pracy
                                        Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz. 415, z późn. zm., dalej: ustawa o promocji zatrudnienia) poza regulacjami dotyczącymi zasad naliczania oraz terminów wpłat składek na Fundusz Pracy zawiera również katalog przypadków, w których następuje zwolnienie z opłacania składek na ten Fundusz.
                                        • 01.03.2013Parametry i wskaźniki 2013: Pracownik
                                         Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:
                                         • 19.02.2013Pracownik na zwolnieniu lekarskim a koszty uzyskania przychodu
                                          Pytanie podatnika: W jakiej wysokości należy zastosować koszty uzyskania przychodu, w przypadku gdy pracownik przebywał w danym miesiącu na zwolnieniu lekarskim przez 30 dni natomiast za 1 dzień wypłacono mu wynagrodzenie ze stosunku pracy?
                                          • 08.02.2013Prawo do urlopu wypoczynkowego a świadczenie rehabilitacyjne
                                           Czy okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego należy wliczać do okresu pracy, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego?
                                           • 05.02.2013Możliwość wykorzystania dłuższych urlopów rodzicielskich a wiek dziecka
                                            Interpelacja nr 12263 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ograniczeń w realizowaniu urlopów wychowawczych
                                            • 24.01.2013Składki ZUS: Umowa o pracę i umowa zlecenia
                                             Pytanie: Pracuję na pełny etat jako fotograf. Dodatkowo po godzinach, na podstawie umowy zlecenia zawartej z moim pracodawcą, pracuję przy projektowaniu stron www. Ostatnio podpisałem także inną umowę zlecenia - będę pracował przy obróbce zdjęć w firmie mojego znajomego. Czy ww. umowy zlecenia podlegają składkom ZUS?
                                             • 17.01.2013Wypłata świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przez płatnika składek
                                              Kwestie związane z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego (zasiłków) uregulowano w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512, z późn. zm., dalej: ustawa zasiłkowa).
                                              • 31.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013: Nowy urlop dla mamy i dla taty
                                               Interpelacja nr 10893 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie urlopów rodzicielskich
                                               • 21.12.2012Urlopy rodzicielskie 2013 – zmiany w pytaniach i odpowiedziach
                                                Projekt (z dnia 8 listopada 2012 r.) ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewiduje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzenie nowej instytucji, tj. urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich - od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.