Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art kodeks pracy

 • 29.09.2020Pracownik moe skada pracodawcy elektronicznie owiadczenia podatkowe
  Jeeli zoone owiadczenia s zgodne z ustalonym wzorem lub zawieraj wszystkie elementy wskazane w ustawie, konieczne dla ich skutecznego zoenia oraz owiadczenia bd zawiera dane elektroniczne, które wraz z innymi danymi, do których zostay doczone lub z którymi s logicznie powizane, pozwol na jednoznaczn identyfikacj osoby skadajcej - bdzie to dopuszczalna forma zoenia owiadcze. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
  • 28.09.2020W jakim terminie pracownik powinien wykorzysta zalegy urlop na danie?
   Niewykorzystany w roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy powinien zosta udzielony pracownikowi do koca wrzenia kolejnego roku. Zgodnie z opini PIP nie dotyczy to dni urlopu na danie. Uprawnienie do tego urlopu przysuguje bowiem na dany rok kalendarzowy i w razie niewykorzystania go przez pracownika w danym roku, nie przechodzi na rok nastpny. 
   • 28.09.202030 wrzenia mija termin przekazania II raty odpisu na ZFS
    Z kocem wrzenia upywa termin do którego pracodawcy tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych s obowizani przekaza drug transz rodków pochodzcych z odpisów na Fundusz i zwiksze naliczonych zgodnie z przepisami ustawy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych. Dodajmy, e do koca maja pracodawca mia obowizek wpaci co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS.
    • 25.09.2020W jakim terminie pracownik powinien wykorzysta zalegy urlop na danie?
     Niewykorzystany w roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy powinien zosta udzielony pracownikowi do koca wrzenia kolejnego roku. Zgodnie z opini PIP nie dotyczy to dni urlopu na danie. Uprawnienie do tego urlopu przysuguje bowiem na dany rok kalendarzowy i w razie niewykorzystania go przez pracownika w danym roku, nie przechodzi na rok nastpny. 
     • 25.09.2020Pracownik moe skada pracodawcy elektronicznie owiadczenia podatkowe
      Jeeli zoone owiadczenia s zgodne z ustalonym wzorem lub zawieraj wszystkie elementy wskazane w ustawie, konieczne dla ich skutecznego zoenia oraz owiadczenia bd zawiera dane elektroniczne, które wraz z innymi danymi, do których zostay doczone lub z którymi s logicznie powizane, pozwol na jednoznaczn identyfikacj osoby skadajcej - bdzie to dopuszczalna forma zoenia owiadcze. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
      • 24.09.202030 wrzenia mija termin przekazania II raty odpisu na ZFS
       Z kocem wrzenia upywa termin do którego pracodawcy tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych s obowizani przekaza drug transz rodków pochodzcych z odpisów na Fundusz i zwiksze naliczonych zgodnie z przepisami ustawy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych. Dodajmy, e do koca maja pracodawca mia obowizek wpaci co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS.
       • 23.09.2020Szkolenie pracownika jako przychód i koszt podatkowy
        Czsto zdarza si, e pracodawca finansuje pracownikom szkolenia o charakterze zawodowym lub jzykowym. Jakie s tego konsekwencje podatkowe?  Czy pracodawca moe ten wydatek zaliczy w koszty podatkowe? Czy warto takiego szkolenia jest przychodem pracownika, od którego powinien on zapaci podatek?
        • 21.09.2020Badanie pracownika na obecno narkotyków - czas na zmian przepisów
         Problematyka przeprowadzania przez pracodawców samodzielnej kontroli pracowników na obecno alkoholu lub narkotyków w ich organizmach jest bardzo zoona, wymaga bowiem wywaenia interesów pracowników i pracodawców. Stosowanie takiej kontroli powinno mie swoje uzasadnienie i by stosowane w przypadkach koniecznych. Obecnie prowadzone s prace analityczne poprzedzajce przygotowanie kompleksowej regulacji umoliwiajcej pracodawcom przeprowadzanie takich samodzielnych kontroli - poinformowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
         • 15.09.2020wiadectwo pracy bez informacji o sposobie rozwizania umowy?
          Biorc pod uwag przepisy Kodeksu pracy zwizane z wystawianiem wiadectwa pracy, naley zwróci uwag na informacje udzielane w zakresie trybu i formy rozwizania umowy o prac. Informacja ta ma wpyw na postrzeganie pracownika poszukujcego na rynku pracy nowego miejsca zatrudnienia. Podanie informacji moe mie w tym wypadku nawet aspekt pitnujcy. Pracownik zwolniony jest inaczej traktowany w procesie rekrutacji. Czy moliwe jest uksztatowanie przepisów w tym zakresie, które w sposób maksymalny bd zabezpiecza pracownika przed udzielaniem tych informacji? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
          • 11.09.2020WSA. Skadki ZUS: Odtwórczy wykad nie jest utworem, ani dzieem
           Wykady posiadaj walory twórcze, ale bd mogy stanowi dzieo tylko wtedy, gdy ich "twórca" bdzie przekazywa now wiedz w zakresie pewnego przedmiotu/tematu, tzn. bdzie wykada co, co wczeniej nie byo przedmiotem jakichkolwiek rozwaa i bada. Natomiast samo przygotowanie wykadu, nawet gdy przekazywana w nim wiedza wykracza poza zwyky poziom i granice programowe oraz jest w sposób indywidualny dostosowywana do potrzeb suchaczy, nie moe stanowi podstawy do przyjcia, e w takim wypadku mamy do czynienia z dzieem - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
           • 10.09.2020WSA. Skadki ZUS: Odtwórczy wykad nie jest utworem, ani dzieem
            Wykady posiadaj walory twórcze, ale bd mogy stanowi dzieo tylko wtedy, gdy ich "twórca" bdzie przekazywa now wiedz w zakresie pewnego przedmiotu/tematu, tzn. bdzie wykada co, co wczeniej nie byo przedmiotem jakichkolwiek rozwaa i bada. Natomiast samo przygotowanie wykadu, nawet gdy przekazywana w nim wiedza wykracza poza zwyky poziom i granice programowe oraz jest w sposób indywidualny dostosowywana do potrzeb suchaczy, nie moe stanowi podstawy do przyjcia, e w takim wypadku mamy do czynienia z dzieem - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
            • 09.09.2020Zasiki chorobowe i opiekucze dla osób wykonujcych zawód medyczny - od 5 wrzenia na ogólnych zasadach
             Od 5 wrzenia 2020 r. przestay obowizywa preferencyjne zasady dotyczce wysokoci zasiku chorobowego oraz moliwoci wiadczenia pracy w czasie zasiku chorobowego i dodatkowego zasiku opiekuczego przez osoby wykonujce zawód medyczny.
             • 03.09.2020Zwrot kosztów odwoanego urlopu bez PIT
              Jeeli pracownicy ponieli ju konkretne wydatki dotyczce organizacji urlopu, tj. dokonali przedpat, lub ponieli inne koszty bezporednio zwizane z zaplanowanym wypoczynkiem, za przesunicie urlopu nastpio z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, to pracodawca jest obowizany do zwrotu pracownikowi poczynionych wydatków. Zwrot przez pracodawc wydatków faktycznie poniesionych i dla celów dowodowych udokumentowanych nie stanowi podlegajcego opodatkowaniu przychodu pracownika. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
              • 26.08.2020wiadczenie postojowe: Wspólnik spóki to nie przedsibiorca
               Jak zauwaa pose w interpelacji do do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej, w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych jest zaznaczone, e wspólnicy spóek osobowych, zgoszeni do ubezpiecze z kodem 0543, opacajcy skadki sami za siebie, s traktowani jako osoby prowadzce dziaalno gospodarcz. Tymczasem Zakad Ubezpiecze Spoecznych odmawia wiadczenia postojowego dla wspólnika spóki jawnej, komandytowej, partnerskiej. Sytuacja taka uznawana jest za dyskryminujc i niesprawiedliw.
               • 26.08.2020Praca zdalna w Kodeksie pracy
                Jak wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk, podjcie prac legislacyjnych majcych na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy na stae rozwiza prawnych dotyczcych wiadczenia pracy w formie pracy zdalnej wymaga szerokiej dyskusji zainteresowanych stron, a sposób, w jaki zostan uksztatowane te rozwizania, bdzie uzaleniony od wyniku pracy na forum Rady Dialogu Spoecznego. W trakcie tych prac nie mona take pomin funkcjonujcych obecnie w Kodeksie pracy regulacji dotyczcych wykonywania pracy w formie telepracy.
                • 24.08.2020wiadczenie postojowe: Wspólnik spóki to nie przedsibiorca
                 Jak zauwaa pose w interpelacji do do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej, w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych jest zaznaczone, e wspólnicy spóek osobowych, zgoszeni do ubezpiecze z kodem 0543, opacajcy skadki sami za siebie, s traktowani jako osoby prowadzce dziaalno gospodarcz. Tymczasem Zakad Ubezpiecze Spoecznych odmawia wiadczenia postojowego dla wspólnika spóki jawnej, komandytowej, partnerskiej. Sytuacja taka uznawana jest za dyskryminujc i niesprawiedliw.
                 • 19.08.2020Podatki 2020: Jak skada JPK_VAT z deklaracj
                  Jeli jeste czynnym podatnikiem VAT, od 1 padziernika 2020 roku nie bdziesz ju skada oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowizkowy bdzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracj, skadajcy si z dwóch czci:  ewidencyjnej, zawierajcej ewidencj VAT zakupów i sprzeday, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia,  deklaracyjnej, zawierajcej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzeday za dany okres.
                  • 18.08.2020Jak prowadzi dokumentacj pracownicz
                   Kiedy zatrudniasz pracownika, masz obowizek zaoenia i prowadzenia jego dokumentacji pracowniczej. W skad tej dokumentacji wchodz: akta osobowe pracowników (A, B, C, D) i dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacj pracownicz moesz prowadzi i przechowywa w postaci papierowej lub elektronicznej. Ma ona by przechowywania w sposób gwarantujcy zachowanie jej poufnoci, integralnoci, kompletnoci i dostpnoci w warunkach niegrocych uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeli nie prowadzisz dokumentacji pracowniczej lub robisz to w sposób nieodpowiedni, na wniosek inspektora pracy moesz zosta ukarany grzywn od 1000 z do 30 tys. z.
                   • 18.08.2020Podatki 2020: Jak skada JPK_VAT z deklaracj
                    Jeli jeste czynnym podatnikiem VAT, od 1 padziernika 2020 roku nie bdziesz ju skada oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowizkowy bdzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracj, skadajcy si z dwóch czci:  ewidencyjnej, zawierajcej ewidencj VAT zakupów i sprzeday, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia,  deklaracyjnej, zawierajcej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzeday za dany okres.
                    • 17.08.2020Jak prowadzi dokumentacj pracownicz
                     Kiedy zatrudniasz pracownika, masz obowizek zaoenia i prowadzenia jego dokumentacji pracowniczej. W skad tej dokumentacji wchodz: akta osobowe pracowników (A, B, C, D) i dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacj pracownicz moesz prowadzi i przechowywa w postaci papierowej lub elektronicznej. Ma ona by przechowywania w sposób gwarantujcy zachowanie jej poufnoci, integralnoci, kompletnoci i dostpnoci w warunkach niegrocych uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeli nie prowadzisz dokumentacji pracowniczej lub robisz to w sposób nieodpowiedni, na wniosek inspektora pracy moesz zosta ukarany grzywn od 1000 z do 30 tys. z.
                     • 14.08.2020Choroba w wito przypadajce w sobot: Czy przysuguje dzie wolny?
                      Od 10 do 17 sierpnia br. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy naley mi si dodatkowy dzie wolny za wito Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny przypadajce w sobot 15 sierpnia?
                      • 13.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
                       Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
                       • 13.08.2020Choroba w wito przypadajce w sobot: Czy przysuguje dzie wolny?
                        Od 10 do 17 sierpnia br. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy naley mi si dodatkowy dzie wolny za wito Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny przypadajce w sobot 15 sierpnia?
                        • 13.08.2020Plan urlopów obejmuje biecy i zalegy urlop
                         Ustalenie terminu wykorzystania przysugujcego pracownikowi urlopu wypoczynkowego nastpuje w planie urlopów lub porozumieniu i obejmuje zarówno urlop za dany rok kalendarzowy jak i urlop zalegy. Przy czym, pracodawca nie ma obowizku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania urlopu zalegego, lecz musi udzieli mu urlopu w terminie do 30 wrzenia nastpnego roku kalendarzowego. Pracodawca zatem moe wysa pracownika na zalegy urlop, nawet gdy ten nie wyraa na to zgody.
                         • 12.08.2020Jeste zleceniobiorc? Poznaj swoje ubezpieczenia
                          Osoba wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia podlega obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia jej wykonywania do dnia rozwizania lub wyganicia tej umowy. Naley podkreli, e osoby wykonujce umow zlecenia w myl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych podlegaj dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostay objte obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
                          • 12.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
                           Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
                           • 12.08.2020Orzekanie podczas epidemii. Wyduenie terminów a konieczno zwrotu zasiku
                            Czy w przypadku osoby, która posiadaa orzeczenie wane np. do 30 kwietnia 2020 roku, a miaa nadal wypacany zasiek pielgnacyjny w oparciu o ww. ustaw, a obecnie dostarczya orzeczenie, z którego wynika, e nie wymaga staej lub dugotrwaej opieki lub pomocy innej osoby w zwizku ze znacznie ograniczonymi moliwociami samodzielnej egzystencji, musi ona zwróci zasiek wypacony w maju i czerwcu? - pyta pose w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                            • 11.08.2020Jeste zleceniobiorc? Poznaj swoje ubezpieczenia
                             Osoba wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia podlega obowizkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu od dnia oznaczonego w umowie jako dzie rozpoczcia jej wykonywania do dnia rozwizania lub wyganicia tej umowy. Naley podkreli, e osoby wykonujce umow zlecenia w myl art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych podlegaj dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek w sytuacji, gdy zostay objte obowizkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
                             • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                              Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                              • 04.08.2020Zwolnienie z PIT otrzymanej nagrody przy uldze dla modych
                               Podatniczka jest osob, która nie ukoczya 26. roku ycia. W roku 2019 bya zatrudniona na podstawie umowy o prac. Dla pracowników punktu sprzeday organizowany jest co miesic konkurs (program lojalnociowy). Przychód opodatkowany wg skali podatkowej 18%, który pracownik ma zapaci po rozliczeniu w zeznaniu rocznym. W PIT-11 przychód jest ujty jako “prowizja”. Czy przychód osigany z konkursu organizowanego dla pracowników podlega zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148?
                               • 03.08.2020Nie mona bada trzewo pracownika bez uzasadnienia i koniecznoci
                                Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej nie kwestionuje potrzeby pracodawców w zakresie przeprowadzania kontroli pracowników na obecno alkoholu lub rodków dziaajcych podobnie do alkoholu w ich organizmach. Naley jednak pamita, i poszanowanie dóbr osobistych pracownika naley do podstawowych obowizków pracodawcy. Pracodawca jest bowiem obowizany szanowa godno i inne dobra osobiste pracownika. Oznacza to, i stosowanie takiej kontroli przez pracodawc powinno mie swoje uzasadnienie i by stosowane w przypadkach koniecznych - czytamy w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                • 31.07.2020Niszy VAT na usugi kosmetyczne?
                                 Brana beauty opracowaa i przedstawia rzdowi rozwizania, które maj zniwelowa cho cz skutków przestoju wywoanego pandemi. Zostay one opracowane na podstawie dyskusji w ponad 30-tysicznym gronie specjalistów tej brany. Obnienie stawki VAT do 8 proc. na usugi kosmetyczne to sztandarowy postulat, który ma zapobiec m.in. zwolnieniom w salonach kosmetycznych. Obnienie stawki VAT przeoy si bezporednio na pynno finansow 15 proc. przedsibiorstw beauty. Dugoterminowo ten krok pozwoli ochroni nawet 45 tys. miejsc pracy - uwaaj specjalici tej brany.
                                 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                                  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                                  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
                                   Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
                                   • 27.07.2020Przedsibiorca na macierzyskim musi prowadzi dziaalno?
                                    Obowizujce przepisy nie przewiduj „nakazu" prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Osoba zainteresowana decyduje, czy prowadzi tak dziaalno czy te zgasza jej zakoczenie lub zawieszenie. Natomiast w wietle przepisów ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych tytuem do obowizkowych ubezpiecze spoecznych jest wykonywanie dziaalnoci gospodarczej. Decydujce znaczenie dla rozstrzygnicia obowizku ubezpiecze osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz jest wic nie tylko posiadanie odpowiednich uprawnie, ale przede wszystkim faktyczne i rzeczywiste prowadzenie tej dziaalnoci - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                    • 24.07.2020Zalegy urlop w czasie pandemii COVID-19
                                     W ostatnim czasie, ze wzgldu na pandemi COVID-19, wiele zakadów pracy boryka si z problemami kadrowymi. Nie dadz one rady zaplanowa nalenych urlopów. Nie mog przyj nowych pracowników, bo proces wdroenia, szkole jest dugotrway i niezwykle kosztowny, co w tych czasach, na przykad w sektorze bankowym, stanowi niemay problem. Czy planowane s zmiany w przepisach prawa pracy, zwizane z koniecznoci wykorzystania przez pracownika zalegego urlopu do koca wrzenia w dobie pandemii? - pyta posanka w zapytaniu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                     • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                                      Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                                      • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
                                       Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
                                       • 24.07.2020NSA. Dobrowolne potrcenia z wynagrodzenia pracownika: Kwota musi by znana
                                        Przedmiotem zgody na potrcanie mog by tylko takie kwoty, które s nalene zakadowi pracy i okrelone co do wysokoci. Bez wiadomoci wielkoci dugu i istnienia przesanek odpowiedzialnoci nie moe by wane wyraenie zgody przez pracownika na dokonywanie potrce z jego wynagrodzenia, wobec czego zgoda pracownika, o jakiej mowa w art. 91 Kodeksu pracy, nie moe by "blankietowa", czyli dokonana bez odniesienia si do konkretnej, znanej ju nalenoci oraz do skonkretyzowanej kwoty.
                                        • 23.07.2020Zalegy urlop w czasie pandemii COVID-19
                                         W ostatnim czasie, ze wzgldu na pandemi COVID-19, wiele zakadów pracy boryka si z problemami kadrowymi. Nie dadz one rady zaplanowa nalenych urlopów. Nie mog przyj nowych pracowników, bo proces wdroenia, szkole jest dugotrway i niezwykle kosztowny, co w tych czasach, na przykad w sektorze bankowym, stanowi niemay problem. Czy planowane s zmiany w przepisach prawa pracy, zwizane z koniecznoci wykorzystania przez pracownika zalegego urlopu do koca wrzenia w dobie pandemii? - pyta posanka w zapytaniu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                         • 20.07.2020Tryb i forma rozwizania umowy w wiadectwie pracy
                                          Biorc pod uwag przepisy Kodeksu pracy zwizane z wystawianiem wiadectwa pracy, naley zwróci uwag na informacje udzielane w zakresie trybu i formy rozwizania umowy o prac. Informacja ta ma wpyw na postrzeganie pracownika poszukujcego na rynku pracy nowego miejsca zatrudnienia. Podanie informacji moe mie w tym wypadku nawet aspekt pitnujcy. Pracownik zwolniony jest inaczej traktowany w procesie rekrutacji. Czy moliwe jest uksztatowanie przepisów w tym zakresie, które w sposób maksymalny bd zabezpiecza pracownika przed udzielaniem tych informacji? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                          • 17.07.2020Opacanie skadek na Fundusz Pracy przy zleceniu
                                           Obowizkow skadk na Fundusz Pracy za zleceniobiorc, osob wykonujc umow agencyjn lub inn umow o wiadczenie usug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, opaca si od kwoty stanowicej podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyej wymienionej osoby - bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych skadek do trzydziestokrotnoci prognozowanego przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - jeeli kwota ta, w przeliczeniu na okres miesica, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za prac (w 2020 r. – 2600 z).
                                           • 16.07.2020Opacanie skadek na Fundusz Pracy przy zleceniu
                                            Obowizkow skadk na Fundusz Pracy za zleceniobiorc, osob wykonujc umow agencyjn lub inn umow o wiadczenie usug, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia, opaca si od kwoty stanowicej podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyej wymienionej osoby - bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych skadek do trzydziestokrotnoci prognozowanego przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej - jeeli kwota ta, w przeliczeniu na okres miesica, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za prac (w 2020 r. – 2600 z).
                                            • 15.07.2020Nieusprawiedliwiona nieobecno pracownika w wiadectwie pracy
                                             Pytanie: Pracownik mia kilka 1-2 dniowych nieobecnoci nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w kocu t osob i w zwizku z tym nie wiem gdzie w wiadectwie pracy wykaza te nieobecnoci. Jako okresy nieskadkowe?
                                             • 13.07.2020Tarcza antykryzysowa 4.0: wiadczenie postojowego dla nowej grupy przedsibiorców
                                              Jak wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk, ustaw z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postpowaniu o zatwierdzenie ukadu w zwizku z wystpieniem COVID-192 wprowadzono zmiany polegajce m.in. na umoliwieniu otrzymania wiadczenia postojowego przedsibiorcom, którzy podlegaj ubezpieczeniu z innego tytuu i jednoczenie opacaj skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu wykonywania dziaalnoci gospodarczej.
                                              • 10.07.2020Nieusprawiedliwiona nieobecno pracownika w wiadectwie pracy
                                               Pytanie: Pracownik mia kilka 1-2 dniowych nieobecnoci nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w kocu t osob i w zwizku z tym nie wiem gdzie w wiadectwie pracy wykaza te nieobecnoci. Jako okresy nieskadkowe?
                                               • 10.07.2020Tarcza antykryzysowa 4.0: wiadczenie postojowego dla nowej grupy przedsibiorców
                                                Jak wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk, ustaw z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postpowaniu o zatwierdzenie ukadu w zwizku z wystpieniem COVID-192 wprowadzono zmiany polegajce m.in. na umoliwieniu otrzymania wiadczenia postojowego przedsibiorcom, którzy podlegaj ubezpieczeniu z innego tytuu i jednoczenie opacaj skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu wykonywania dziaalnoci gospodarczej.
                                                • 03.07.2020Kodeks pracy – Sejm pracuje nad problemem niszych pac kobiet
                                                 Do Sejmu trafi poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy, w którym przewidziano zmiany dotyczce problemu niszych wynagrodze kobiet wzgldem mczyzn wykonujcych tak sam prac. Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwoci zaproponowa, aby taki problem uwzgldniaa definicja mobbingu.
                                                 • 02.07.2020PIT. Ubezpieczenie zdrowotne dla pracownika w podróy zagranicznej
                                                  Jedynie skadki ubezpieczenia obejmujcego niezbdne koszty leczenia pracownika za granic, do których zwrotu byby zobligowany pracodawca stosownie do § 19 ww. rozporzdzenia ws. podróy subowych, nie stanowi dla pracownika przychodu. Natomiast równowarto skadek z tytuu wykupu dla pracownika ubezpieczenia w pozostaym zakresie stanowi przychód z tytuu nieodpatnych wiadcze podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                                  • 30.06.2020Jak zakoczy wspóprac pracodawcy z pracownikiem – przegld rozwiza
                                                   Zgodnie z obowizujcymi przepisami moesz zawrze z pracownikiem trzy rodzaje umów o prac:  umow o prac na okres próbny,  umow o prac na czas okrelony,  umow o prac na czas nieokrelony.  Jeli zatrudniasz pracownika na podstawie jednej z tych umów, to kada ze stron – zarówno pracodawca, jak i pracownik – moe wystpi z inicjatyw zakoczenia wspópracy. Obie strony maj te do dyspozycji kilka sposobów rozwizania umowy.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 59 ] nastpna strona »