Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art kodeks pracy

 • 10.07.2020Nieusprawiedliwiona nieobecno pracownika w wiadectwie pracy
  Pytanie: Pracownik mia kilka 1-2 dniowych nieobecnoci nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w kocu t osob i w zwizku z tym nie wiem gdzie w wiadectwie pracy wykaza te nieobecnoci. Jako okresy nieskadkowe?
  • 10.07.2020Tarcza antykryzysowa 4.0: wiadczenie postojowego dla nowej grupy przedsibiorców
   Jak wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk, ustaw z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postpowaniu o zatwierdzenie ukadu w zwizku z wystpieniem COVID-192 wprowadzono zmiany polegajce m.in. na umoliwieniu otrzymania wiadczenia postojowego przedsibiorcom, którzy podlegaj ubezpieczeniu z innego tytuu i jednoczenie opacaj skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu wykonywania dziaalnoci gospodarczej.
   • 03.07.2020Kodeks pracy – Sejm pracuje nad problemem niszych pac kobiet
    Do Sejmu trafi poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy, w którym przewidziano zmiany dotyczce problemu niszych wynagrodze kobiet wzgldem mczyzn wykonujcych tak sam prac. Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwoci zaproponowa, aby taki problem uwzgldniaa definicja mobbingu.
    • 02.07.2020PIT. Ubezpieczenie zdrowotne dla pracownika w podróy zagranicznej
     Jedynie skadki ubezpieczenia obejmujcego niezbdne koszty leczenia pracownika za granic, do których zwrotu byby zobligowany pracodawca stosownie do § 19 ww. rozporzdzenia ws. podróy subowych, nie stanowi dla pracownika przychodu. Natomiast równowarto skadek z tytuu wykupu dla pracownika ubezpieczenia w pozostaym zakresie stanowi przychód z tytuu nieodpatnych wiadcze podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
     • 30.06.2020Jak zakoczy wspóprac pracodawcy z pracownikiem – przegld rozwiza
      Zgodnie z obowizujcymi przepisami moesz zawrze z pracownikiem trzy rodzaje umów o prac:  umow o prac na okres próbny,  umow o prac na czas okrelony,  umow o prac na czas nieokrelony.  Jeli zatrudniasz pracownika na podstawie jednej z tych umów, to kada ze stron – zarówno pracodawca, jak i pracownik – moe wystpi z inicjatyw zakoczenia wspópracy. Obie strony maj te do dyspozycji kilka sposobów rozwizania umowy.
      • 29.06.2020Tarcza 4.0. Jakie nowe rozwizania dotycz pracodawców i pracowników
       W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwizania dotyczce organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawd, co Tarcza 4.0 moe zmieni w twojej firmie. Przepisy o którym mowa to ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postpowaniu o zatwierdzenie ukadu w zwizku z wystpieniem COVID-19, która wesza w ycie 24 czerwca 2020 r.
       • 29.06.2020Jak zakoczy wspóprac pracodawcy z pracownikiem – przegld rozwiza
        Zgodnie z obowizujcymi przepisami moesz zawrze z pracownikiem trzy rodzaje umów o prac:  umow o prac na okres próbny,  umow o prac na czas okrelony,  umow o prac na czas nieokrelony.  Jeli zatrudniasz pracownika na podstawie jednej z tych umów, to kada ze stron – zarówno pracodawca, jak i pracownik – moe wystpi z inicjatyw zakoczenia wspópracy. Obie strony maj te do dyspozycji kilka sposobów rozwizania umowy.
        • 26.06.2020Tarcza 4.0. Jakie nowe rozwizania dotycz pracodawców i pracowników
         W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwizania dotyczce organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawd, co Tarcza 4.0 moe zmieni w twojej firmie. Przepisy o którym mowa to ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postpowaniu o zatwierdzenie ukadu w zwizku z wystpieniem COVID-19, która wesza w ycie 24 czerwca 2020 r.
         • 22.06.2020Pracodawcy bez obowizku mierzenia temperatury u pracowników
          Nie bdzie obowizku mierzenia temperatury ciaa u pracowników jako sposobu na uniknicie rozprzestrzeniania si koronawirusa – zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Resort wskazuje te, e sam wzrost temperatury (jako objaw izolowany) nie powinien by traktowany jako dowód na zakaenie tym wirusem. Wczeniej sprawa zostaa poruszona przez rzecznika praw obywatelskich.
          • 19.06.2020Pracodawcy bez obowizku mierzenia temperatury u pracowników
           Nie bdzie obowizku mierzenia temperatury ciaa u pracowników jako sposobu na uniknicie rozprzestrzeniania si koronawirusa – zapewnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Resort wskazuje te, e sam wzrost temperatury (jako objaw izolowany) nie powinien by traktowany jako dowód na zakaenie tym wirusem. Wczeniej sprawa zostaa poruszona przez rzecznika praw obywatelskich.
           • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
            Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
            • 10.06.2020Wynagrodzenie wynikajce z osobistego zaszeregowania, czyli jakie?
             Stawka osobistego zaszeregowania oznacza wynagrodzenie zasadnicze i ewentualny dodatek funkcyjny. Zatem, dla pracownika minimum wynagrodzenia, które musi on otrzyma, stanowi nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale i dodatek funkcyjny przewidziany przepisami dla zajmowanego przez niego stanowiska. Takiego zwizku z wynagrodzeniem zasadniczym nie wykazuj natomiast inne dodatkowe skadniki wynagrodzenia za prac, w tym dodatki: za prac w porze nocnej i za wysug lat oraz premie regulaminowe i nagrody. Dlatego te pojcie "wynagrodzenia wynikajcego z osobistego zaszeregowania" nie obejmuje tych dodatków - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
             • 08.06.2020NSA. Nocleg dla oddelegowanego jest przychodem
              Wydatki ponoszone przez pracodawc na zapewnienie noclegu podatnikowi w miejscu wykonywania przez niego pracy na rzecz pracodawcy, z wyczeniem podróy subowej bd stanowi dla niego przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podatnik w tym przypadku nie przebywa bowiem w podróy subowej. Tak uzna Naczelny Sd Administracyjny.
              • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjta przez Sejm
               Czasowa, zwikszona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spady ich wyceny – przed wrogim przejciem przez inwestorów spoza UE;  osona finansowa dla samorzdów;  uatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiajcych;  dopaty z budetu pastwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  atwiejszy dostp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili ródo utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która zoy si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsibiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
               • 05.06.2020NSA. Nocleg dla oddelegowanego jest przychodem
                Wydatki ponoszone przez pracodawc na zapewnienie noclegu podatnikowi w miejscu wykonywania przez niego pracy na rzecz pracodawcy, z wyczeniem podróy subowej bd stanowi dla niego przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podatnik w tym przypadku nie przebywa bowiem w podróy subowej. Tak uzna Naczelny Sd Administracyjny.
                • 05.06.2020Zawieszenie zakazu handlu w niedziele?
                 Na obecnym etapie jest za wczenie, by odnie si do dalej idcych propozycji zawieszenia zakazu handlu w niedziele i wita. Dokonanie oceny funkcjonowania przedmiotowej ustawy bdzie moliwe dopiero po okrelonym czasie jej penego obowizywania, zwaszcza w oparciu o analiz przestrzegania jej przepisów przez przedsibiorców wykonujcych zarobkow dziaalno handlow, dokonan przez Pastwow Inspekcj Pracy - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                 • 04.06.2020Rozliczenie VAT w transakcjach pomidzy podmiotami powizanymi
                  Podstaw dziaalnoci gospodarczej jest swoboda obrotu. Zatem nie jest moliwa sytuacja, gdy z powodu istnienia rónego rodzaju powiza pomidzy podmiotami gospodarczymi fiskus miaby moliwo zakwestionowania legalnoci transakcji zawartych pomidzy nimi. Z drugiej jednak strony nie jest moliwe wykluczenie, i takie czy inne powizania pomidzy podmiotami gospodarczymi nie wpyn na to, e warunki transakcji mog by dla którego z kontrahentów korzystniejsze ni dla innych przedsibiorców. Takich, którzy funkcjonuj poza takimi zwizkami.
                  • 03.06.2020Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                   Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                   • 02.06.2020Skadki ZUS: Umowa o wiadczenie usug w ramach dziaalnoci
                    W sytuacji, gdy w ramach posiadanego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Dziaalnoci Gospodarczej dana osoba osiga przychody z tytuu umowy o wiadczenie usug, które na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktowane s jako przychody pochodzce z tytuu prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, za przedmiot umowy jest taki sam jak przedmiot prowadzonej dziaalnoci, osoba ta z tytuu wykonywania umowy zlecenia nie podlega ubezpieczeniom spoecznym (ani obowizkowo, ani dobrowolnie).
                    • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                     [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                     • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                      [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                      • 29.05.2020COVID-19 jako choroba zawodowa
                       Choroby zakane (a do takich naley choroba COVID-19 wywoana wirusem SARS-CoV-2) znajduj si w wykazie chorób zawodowych, naley zatem ustali bezspornie lub z wysokim prawdopodobiestwem, czy zaraenie nastpio w zwizku z wykonywaniem obowizków subowych, czy te nie miao zwizku z prac. W przypadku gdy zaraenie nastpio w zwizku z wykonywaniem pracy zawodowej, jest to pierwsza przesanka (przyczynowa) dla rozpatrzenia uznania takiej choroby za chorob zawodow - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                       • 28.05.2020Dofinansowanie z FGP - najwaniejsze pytania i odpowiedzi
                        Mikro, mae i rednie firmy mog stara si o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.
                        • 28.05.2020Bezpieczestwo i ochrona zdrowia pracujcych w czasie epidemii COVID-19
                         Centralny Instytut Ochrony Pracy - Pastwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Gównym Inspektorem Pracy przygotowa materia "Bezpieczestwo i ochrona zdrowia osób pracujcych w czasie epidemii COVID-19". Materia, oprócz zalece dotyczcych bezpieczestwa epidemiologicznego, zawiera praktyczn list kontroln, uatwiajc wprowadzenie rozwiza pozwalajcych szybciej reagowa na zagroenia, zarówno w trakcie epidemii, jak równie po jej zakoczeniu.
                         • 27.05.2020wiadczenia postojowe - objanienia prawne MPiPS
                          Jak naley rozumie pojcie przestoju w prowadzeniu dziaalnoci? Czy wiadczenie postojowe przysuguje osobie fizycznej prowadzcej dziaalno gospodarcz jednoosobowo czy take zatrudniajcej inne osoby? Czy pojcie przychodu naley rozumie cile (jako przychód) czy jako dochód? Czy wymóg spadku przychodów o 15% dotyczy podmiotów, które nie uzyskay adnego przychodu w miesicu poprzedzajcym? - pyta we wniosku o wydanie objanie prawnych Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców.
                          • 27.05.20201 czerwca mija termin przekazania I raty odpisu na ZFS
                           Pracodawca tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych ma obowizek do koca maja danego roku do wpacenia co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS. Z uwagi na to, e 31 maja w tym roku przypada na dzie ustawowo wolny od pracy (niedziela), termin ten przesuwa si na 1 czerwca.
                           • 27.05.2020Dofinansowanie z FGP - najwaniejsze pytania i odpowiedzi
                            Mikro, mae i rednie firmy mog stara si o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej odpowiada na najczciej zadawane pytania o ten instrument Tarczy Antykryzysowej.
                            • 27.05.2020Maonek przedsibiorcy na zleceniu a skadki ZUS
                             Osoba wykonujca prac na podstawie umowy zlecenia, nawet jeeli spenia kryteria okrelone dla osób wspópracujcych, podlega ubezpieczeniom spoecznym z tytuu tej umowy, bowiem wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia stanowi odrbny, od wspópracy przy prowadzeniu pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, tytu do ubezpiecze spoecznych.
                             • 26.05.2020wiadczenia postojowe - objanienia prawne MPiPS
                              Jak naley rozumie pojcie przestoju w prowadzeniu dziaalnoci? Czy wiadczenie postojowe przysuguje osobie fizycznej prowadzcej dziaalno gospodarcz jednoosobowo czy take zatrudniajcej inne osoby? Czy pojcie przychodu naley rozumie cile (jako przychód) czy jako dochód? Czy wymóg spadku przychodów o 15% dotyczy podmiotów, które nie uzyskay adnego przychodu w miesicu poprzedzajcym? - pyta we wniosku o wydanie objanie prawnych Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców.
                              • 26.05.20201 czerwca mija termin przekazania I raty odpisu na ZFS
                               Pracodawca tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych ma obowizek do koca maja danego roku do wpacenia co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS. Z uwagi na to, e 31 maja w tym roku przypada na dzie ustawowo wolny od pracy (niedziela), termin ten przesuwa si na 1 czerwca.
                               • 19.05.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
                                Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0, wprowa szereg dziaa, których zastosowanie ma zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn ze zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w pierwszym miesicu za który skadany jest wniosek o zwolnienie nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostali take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
                                • 15.05.2020Obowizki BHP przedsibiorcy wobec zleceniobiorcy czy samozatrudnionego
                                 Obowizki okrelone w art. 207 § 2 Kodeksu pracy (w szczególnoci ochrona zdrowia i ycia pracowników) stosuje si odpowiednio do przedsibiorców niebdcych pracodawcami, organizujcych prac wykonywan przez osoby fizyczne na innej podstawie ni stosunek pracy jak te przez osoby prowadzce na wasny rachunek dziaalno gospodarcz. Jednoczenie przepisy KP nie nakadaj na tych przedsibiorców obowizku np. zapewnienia odziey i obuwia roboczego ani rodków ochrony indywidualnej, czy te przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego w sposób wyrany.
                                 • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                                  Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                                  • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                                   Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                                   • 13.05.2020Prawa i obowizki pracownika podczas epidemii
                                    Zwikszone bezpieczestwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknicie zakadu pracy – w skutek epidemii koronawirusa ycie zawodowe niektórych z nas ulego zmianie. Do czego jestemy zobowizani jako pracownicy, a czego na podstawie prawa moemy si domaga od pracodawcy w nietypowej sytuacji, w jakiej si znalelimy?
                                    • 12.05.2020Prawa i obowizki pracownika podczas epidemii
                                     Zwikszone bezpieczestwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknicie zakadu pracy – w skutek epidemii koronawirusa ycie zawodowe niektórych z nas ulego zmianie. Do czego jestemy zobowizani jako pracownicy, a czego na podstawie prawa moemy si domaga od pracodawcy w nietypowej sytuacji, w jakiej si znalelimy?
                                     • 05.05.2020Nie kady przedsibiorca otrzyma zasiek dla bezrobotnych
                                      Przedsibiorca speniajcy warunki do opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne na preferencyjnych warunkach moe zadeklarowa jako podstaw wymiaru skadek na te ubezpieczenia kwot wysz ni 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeeli kwota ta odpowiadaaby co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to wówczas przedsibiorca bdzie zobowizany opaca za siebie skadk na Fundusz Pracy. W takim przypadku okres prowadzenia dziaalnoci podlegaby zaliczeniu do okresu uprawniajcego do zasiku dla bezrobotnych - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                      • 04.05.2020Nie kady przedsibiorca otrzyma zasiek dla bezrobotnych
                                       Przedsibiorca speniajcy warunki do opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne na preferencyjnych warunkach moe zadeklarowa jako podstaw wymiaru skadek na te ubezpieczenia kwot wysz ni 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeeli kwota ta odpowiadaaby co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to wówczas przedsibiorca bdzie zobowizany opaca za siebie skadk na Fundusz Pracy. W takim przypadku okres prowadzenia dziaalnoci podlegaby zaliczeniu do okresu uprawniajcego do zasiku dla bezrobotnych - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                       • 30.04.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
                                        Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, nad któr obecnie pracuje rzd, ma wprowadzi szereg dziaa, których zastosowanie bdzie miao zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn z zapowiadanych zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w lutym 2020 r. nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostan take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
                                        • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
                                         Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
                                         • 29.04.2020Podróe subowe. Pracodawca moe wypaci wysze diety
                                          Na pocztku 2013 r. zostao opublikowane rozporzdzenie okrelajce nalenoci przysugujce pracownikom z tytuu podróy subowej. Niestety od momentu ogoszenia rozporzdzenia nie wprowadzono zmian w wysokoci stawek podrónych. Przedstawiciele wielu organizacji i zwizków zawodowych, jak i sami pracownicy alarmuj, e powysze nalenoci s obecnie nierealne. W cigu minionych 7 lat znaczco zmienia si sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w naszym kraju. Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej pracuje nad zmianami stawek diety krajowej i zagranicznej?
                                          • 24.04.2020Koronawirus: Zasiek chorobowy do 100% pacy przez pierwsze 33 dni?
                                           Kluczem do walki z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 jest ograniczenie kontaktów bezporednich, bezwzgldna izolacja osób zakaonych oraz objcie kwarantann osób, co do których zachodzi podejrzenie ich zakaenia. Tymczasem obowizujce dzi zasady obliczania wysokoci oraz wypaty zasików chorobowych sprawiaj, e cz obywateli moe unika poddania si tym procedurom. Wysoko zasiku wynosi 80% pacy, dlatego niektórzy pracownicy skonni s ukrywa fakt lub ryzyko zakaenia.
                                           • 23.04.2020Badania i szkolenia pracowników - stanowisko GIP
                                            Stanowisko Gównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w zakresie: utraty mocy Stanowiska GIP z dnia 1 kwietnia 2020 roku;  wejcia w ycie przepisów dotyczcych profilaktycznych bada lekarskich pracowników i przeprowadzania szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy.
                                            • 22.04.2020Badania i szkolenia pracowników - stanowisko GIP
                                             Stanowisko Gównego Inspektora Pracy z dnia 20 kwietnia 2020 r. w zakresie: utraty mocy Stanowiska GIP z dnia 1 kwietnia 2020 roku;  wejcia w ycie przepisów dotyczcych profilaktycznych bada lekarskich pracowników i przeprowadzania szkole w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy.
                                             • 21.04.2020Naruszenia zwizane z koronawirusem – pracodawcy musz liczy si z karami
                                              Naruszenie zasad bezpieczestwa pracy w zwizku z pandemi koronawirusa moe kosztowa przedsibiorc nawet 30 tys. z kary, a w niektórych przypadkach moliwa jest take odpowiedzialno karna. Jak tumacz eksperci, sankcje przewidziano równie za samo utrudnianie albo udaremnianie dziaalnoci organów Pastwowej Inspekcji Sanitarnej.
                                              • 20.04.2020Naruszenia zwizane z koronawirusem – pracodawcy musz liczy si z karami
                                               Naruszenie zasad bezpieczestwa pracy w zwizku z pandemi koronawirusa moe kosztowa przedsibiorc nawet 30 tys. z kary, a w niektórych przypadkach moliwa jest take odpowiedzialno karna. Jak tumacz eksperci, sankcje przewidziano równie za samo utrudnianie albo udaremnianie dziaalnoci organów Pastwowej Inspekcji Sanitarnej.
                                               • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                                                Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                                                • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                                                 Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                                                 • 14.04.2020Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
                                                  W jednym z miesicy pracownik przebywa cay miesic na zwolnieniu lekarskim – wypaciem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy. Czy w takim miesicu powinienem uwzgldni koszt uzyskania czy te nie?
                                                  • 10.04.2020NSA. Bilet dla oddelegowanego pracownika z PIT
                                                   Wydatki ponoszone przez pracodawc na zapewnienie transportu swoich pracowników do miejsc wykonywania przez nich pracy na jego rzecz, z wyczeniem podróy subowej, bd stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Osoba wykonujca sw sta prac za granic, czy to na podstawie umowy o prac, czy te na jakiejkolwiek innej podstawie prawnej, nie przebywa bowiem w podróy subowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 58 ] nastpna strona »