Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

arbitraż gospodarczy

 • 15.12.2020Kryteria opodatkowania VAT tzw. zespołów świadczeń i czynności
  Podejmujący rynkowe działania przedsiębiorcy niejednokrotnie zderzają się w obrocie gospodarczym z problemem, jak traktować, a w związku z tym, jak opodatkować te działania, jeśli składa się na nie kilka świadczeń lub czynności. Ma to doniosłe znaczenie, bowiem od rozstrzygnięcia, czy przedsiębiorca ma do czynienia z jednym świadczeniem złożonym albo z niesamodzielnym świadczeniem o charakterze pomocniczym, czy z kilkoma świadczeniami, które należy rozpatrywać niezależnie, może zależeć prawo do skorzystania ze zwolnienia z VAT tudzież z niższego opodatkowania tym podatkiem. W tej problematycznej kwestii wypowiedział się 22 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE.
  • 20.05.2019MF już testuje przedsiębiorców?
   Do konsultacji międzyresortowych trafił projekt aktualizacji programu konwergencji i Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. W ramach aktualizacji Ministerstwo Finansów przewiduje m.in. wprowadzenie mechanizmu określanego mianem „testu przedsiębiorcy”. Jak czytamy w interpelacji poselskiej, z informacji pojawiających się publicznie wynika, że MF przeprowadziło już nawet wstępne rozeznanie dotyczące tego ilu przedsiębiorców nie przeszłoby pomyślnie „testu” w wyniku czego okazało się, że około 80 tysięcy przedsiębiorców może zostać uznanych za osoby prowadzące działalność gospodarczą w sposób fikcyjny.
   • 17.10.2018NSA. Odstępne za przedterminowe rozwiązanie umowy może być kosztem
    Z uzasadnienia: Nie można podzielić stanowiska organu, że działanie Spółki prowadziło do przerzucenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej na Skarb Państwa. Spółka wskazała, że w wyniku uiszczenia przez nią odstępnego ponoszone koszty uzyskania przychodów będą mniejsze niż w sytuacji realizowania umowy. Gdyby bowiem umowa była nadal realizowania to skarżąca generowałaby koszty uzyskania przychodu i mogłaby osiągnąć nie tylko stratę ekonomiczną, ale i stratę podatkową, a w konsekwencji straciłby na tym także Skarb Państwa z uwagi na brak wpływów podatkowych (...) należało zatem uznać, że wydatki na odstępne mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.
    • 07.08.2018Będzie można wystąpić z wnioskiem o odpłatną kontrolę
     Projektowane przepisy nowej Ordynacji podatkowej przewidują w rozdziale 3 działu IV projektu ustawy konsultacje skutków podatkowych transakcji. Postępowanie konsultacyjne będzie mogło być wszczynane na wniosek zainteresowanego i zostanie zakończone wydaniem decyzji podatkowej w sprawie skutków podatkowych transakcji. Wniosek o konsultację ma podlegać opłacie wpłacanej na rachunek organu podatkowego właściwego w sprawie konsultacji w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
     • 20.04.2018Firmy z siedzibą z zagranicą też płacą podatki w Polsce - ale mogłyby więcej
      Posiadające na terytorium Polski siedzibę spółki zależne (od spółek mających siedzibę w innym kraju), co do zasady, opodatkowane są na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy CIT. W tym przypadku spółka zależna, będąca podatnikiem podatku dochodowego (tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna) posiada na terytorium Polski rezydencję podatkową i ciąży na niej nieograniczony obowiązek podatkowy od dochodów osiąganych na terytorium Polski.
      • 23.03.2018Kontrakt menedżerski: Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez Prezesa Zarządu
       Z uzasadnienia: Jest oczywistym, że możliwość swobodnego zorganizowania (wybór współpracowników, struktury niezbędne do wykonywania zadań, godziny pracy), jak też brak zintegrowania w przedsiębiorstwie czy w administracji stanowią elementy typowe dla działalności wykonywanej w sposób samodzielny. Jednakże poddanie się niektórym dyrektywom jak też pewnej kontroli czy władzy dyscyplinarnej pracodawcy, które odnajdujemy również w stosunku pracy nie wykluczają charakteru samodzielnego działalności.
       • 08.03.2018Kwalifikacja usług zarządzania w spółce samorządowej
        Z uzasadnienia: Mając na uwadze fakt, że w zasadzie każdy stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności a podmiotem, który daną czynność wykonuje, określa wynagrodzenie oraz przynajmniej podstawowe warunki wykonywania czynności, należy uznać, że „odpowiedzialność zlecającego wobec osób trzecich” jest kryterium kluczowym dla oceny charakteru prawno-podatkowego danego podmiotu.
        • 11.10.2017Podwójne opodatkowanie – KE zapowiada nowe regulacje
         Poszczególne kraje Unii Europejskiej zaakceptowały plany podatkowe Komisji Europejskiej. Planowane zmiany mają rozwiązać problemy dotyczące sporów odnoszących się do interpretacji umów podatkowych. Celem jest także ułatwienie postępowania ze sporami ws. podwójnego opodatkowania.
         • 30.06.2016Odpowiedzialność solidarna w VAT będzie zmieniona?
          Interpelacja nr 3891 w sprawie wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności za podatek VAT importera przez agentów celnych i spedytorów.
          • 27.01.2014Kara umowna jako koszt uzyskania przychodów
           Pytanie podatnika: Czy zapłata ewentualnych kar umownych, związanych z uchybieniem terminom uzyskania przez Konsorcjum wszystkich wymaganych kontraktem świadectw Przejęcia (co w świetle kontraktu oznacza kary umowne za nieterminowe wykonanie całości lub części robót budowlanych) będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?
           • 06.05.2013Kontrakt menedżerski a opodatkowanie VAT
            Pytanie podatnika:  Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?
            • 29.04.2013Rozstrzyganie sporów gospodarczych może być tańsze
             Rozwiązywanie konfliktów gospodarczych między przedsiębiorstwami za pomocą mediacji czy negocjacji jest krótsze, tańsze i prostsze – wynika z projektu badawczego pn. „Przedsiębiorcy wobec alternatywnych form rozstrzygania sporów gospodarczych”, zrealizowanego przez resort gospodarki.
             • 31.10.2012Menadżer zasiadający w zarządzie jako podatnik VAT
              Z uzasadnienia: Członek zarządu-menadżer działa w ramach struktury organizacyjnej zarządzanej spółki, nie ponosi on kosztów swej działalności, wynagrodzenie nie jest uzależnione od ekonomicznego ryzyka i działa on jedynie w imieniu i na rzecz zarządzanej spółki, która za jego działania ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę osobom trzecim. Nie działa on zatem w warunkach ryzyka, niepewności, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu własnego przedsiębiorstwa. Nie wykonuje swojej działalności w swoim imieniu i na własny rachunek lecz w imieniu zarządzanej spółki. Zatem, osoby pełniące obowiązki członków zarządów spółek na podstawie kontraktów menedżerskich nie są podatnikami na gruncie VAT.
              • 08.07.2010Nowy pakiet inwestycyjny UE
               Komisja Europejska chce wykorzystać nowe kompetencje UE w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, aby zwiększyć konkurencyjność, handel, zatrudnienie i wzrost gospodarczy. Na mocy traktatu lizbońskiego polityka inwestycyjna będzie opracowywana i prowadzona na poziomie europejskim, dając Unii silniejszą pozycję w negocjacjach, co ma zapewnić lepszą ochronę inwestycji wszystkich europejskich przedsiębiorstw. W projekcie nowego rozporządzenia znalazły się również przepisy przejściowe, dające gwarancje dla aktualnych lub przyszłych dwustronnych umów inwestycyjnych zawartych między krajami UE i krajami spoza Unii. 
               • 14.05.2010Arbitraż w sporach dotyczących fuzji i przejęć
                Trwa międzynarodowa konferencja „Rozstrzyganie sporów w transakcjach fuzji i przejęć: taktyka, wyzwania, strategie obrony” zorganizowana przez sąd arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zdaniem Konfederacji, ze względu na wysoki poziom merytoryczny i rangę zaproszonych gości konferencja ma szansę stać dla prawników się jednym z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat.
                • 11.12.2009Lewiatan propaguje arbitraż w sporach między przedsiębiorcami
                 Popularyzacja wiedzy na temat zasad prowadzenia postępowań arbitrażowych, a także wykorzystanie arbitrażu w relacjach gospodarczych wśród przedsiębiorców oraz prawników – to najważniejsze cele nowego projektu, którego realizację rozpoczął Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan. Program „Promocja polubownych metod rozwiązywania konfliktów gospodarczych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
                 • 27.11.2009MSP: Wypłata dywidendy zakończyła spór z Eureko
                  Resort skarbu ogłosił formalne zakończenie ponad 8-letniego sporu z Eureko. Holenderski ubezpieczyciel kończy postępowanie arbitrażowe, wycofując roszczenia o odszkodowanie kierowane do Skarbu Państwa, ponieważ otrzymał uzgodnioną część dywidendy z PZU S.A.W wyniku porozumienia MSP odzyskało kontrolę nad największą polską firmą ubezpieczeniową.
                  • 29.06.2009Reforma prawa gospodarczego: Powstanie Instytut Allerhanda
                   Giełda Papierów Wartościowych przystąpiła do koalicji instytucji dążących do utworzenia Instytutu Allerhanda – ośrodka studiów interdyscyplinarnych, który ma dostarczać systemowych koncepcji dla reformy prawa gospodarczego i rozwoju infrastruktury rynku finansowego w Polsce. Nazwa Instytutu stanowi odwołanie do postaci prof. Maurycego Allerhanda, twórcy komentarza do polskiego przedwojennego kodeksu handlowego.
                   • 03.04.2009Biegły sądowy jako podatnik VAT
                    Organy podatkowe naruszyły prawo stwierdzając, że biegły sądowy uzyskujący przychody z tytułu wykonywania czynności zleconych jej przez organy administracji publicznej tj. przychody biegłego w postępowaniu sądowym nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT i staje się podatnikiem VAT niezależnie od osiągniętego dochodu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
                    • 16.02.2009Ułatwienia dla małych firm
                     Interpelacja nr 6179 do ministra pracy i polityki społecznej, ministra gospodarki oraz ministra finansów w sprawie utworzenia spójnej polityki rządu, mającej na celu wsparcie rozwoju małych przedsiębiorstw, poprzez kompleksowe rozwiązania strukturalne w poszczególnych ministerstwach
                     • 09.02.2009Arbitraż zamiast przewlekłego postępowania sądowego
                      Podczas spotkania z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (PSSP), w które w piątek odbyło się w siedzibie resortu gospodarki, wiceminister Adam Szejnfeld przekonywał, że rozstrzyganie sporów gospodarczych w sądach polubownych to często lepszy i szybszy sposób dochodzenia swoich praw niż wieloletnie procesowanie się w sądach powszechnych.
                      • 10.09.2007Porozumienie z polskim ministrem finansów jako zabezpieczenie przed korektami cen transferowych
                       Ceny transferowe to ceny ustalane dla transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (1) kapitałowo, (2) organizacyjnie, a w obrocie krajowym także: (3) majątkowo, (4) rodzinnie lub (5) ze względu na stosunek pracy. Dostawy i świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi (tzw. transakcje kontrolowane) dotyczą wszelkich rodzajów aktywności gospodarczej, ale przede wszystkim: obrotu towarowego, świadczenia usług, finansowania działalności przedsiębiorstw oraz przenoszenia lub korzystania z praw o charakterze niematerialnym.
                       • 14.03.2007PKPP Lewiatan: Zbyt restrykcyjne prawo zagraża przedsiębiorcom
                        Przedsiębiorcy z niepokojem obserwują proces zwiększania represyjności prawa gospodarczego, które penalizuje coraz szerszy zakres ich działań. Przykładem jest m.in. prezydencki projekt ustawy o odpowiedzialności pracodawców za czyny przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową.
                        • 01.11.2006Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (1)
                         Chociaż proces legislacyjny, zmierzający do wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zakończył się jeszcze (za kilka dni w sprawie nowelizacji wypowie się Senat), warto rozpocząć omawianie wprowadzonych modyfikacji i nowych rozwiązań. Tym bardziej warto, że wbrew temu, co wynika z ogólnej tonacji komentarzy w popularnych gazetach i stacjach telewizyjnych zmiany nie ograniczają się do waloryzacji progów, kwoty wolnej i kosztów uzyskania przychodu, a charakter wprowadzonych zmian będzie miał bardzo duży wpływ na rozliczenia dokonywane z fiskusem przez znaczącą grupę podatników.
                         • 26.10.2006PKPP Lewiatan: Prezydencka PIP przestarzała i niesystemowa
                          Prezydencki projekt ustawy o PIP jest zbyt restrykcyjny, niesystemowy i utrzymuje przestarzałe rozwiązania. Lewiatan jest za rozwiązaniami gwarantującymi prawa pracownicze. Zaostrzanie kar dla pracodawców nie podniesie jednak standardów przestrzegania prawa pracy. Doświadczenia europejskie pokazują, że osiąga się to przede wszystkim prewencją, edukacją i popularyzacją dobrych praktyk.