Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nabycie spadku mieszkania

 • 26.02.2020Najnowsze zmiany w rozliczeniach podatkowych – PIT 2020 w podsumowaniu PITax.pl atwe Podatki
  Rok 2020 upywa pod znakiem wanych zmian podatkowych, których znajomo z ca pewnoci przeoy si na jako tegorocznego rozliczenia PIT. Wspólnie z serwisem PITax.pl przygotowalimy najwaniejsze zmiany, które nale do najbardziej interesujcych i mog wiza si z wymiernymi korzyciami dla podatników.
  • 17.10.2019Podatek od spadków trzeba czsto zapaci dwa razy
   Zapacony za granic podatek od spadków nie moe zosta potrcony z czystej wartoci spadku. To, czy podatek trzeba bdzie zapaci równie w Polsce, zaley od postanowie porozumienia o unikaniu podwójnegio opodatkowania zawartej z pastwem, w którym zapacono naleny tam podatek.
   • 15.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
    Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
    • 14.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
     Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
     • 12.09.2019Sprzeda nieruchomoci ze spadku po zakupie innej nieruchomoci na wasne cele mieszkaniowe
      Fakt, i nabycie nieruchomoci na wasne cele mieszkaniowe zostao dokonane przed zbyciem nieruchomoci otrzymanej w spadku, nie stanowi przeszkody do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeli spenione s pozostae warunki.
      • 20.08.2019Darowizna pienidzy. Z podatkiem czy bez?
       Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny mog skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Jednym z warunków jest zgoszenie otrzymania darowizny. Co istotne, pienidze dla bliskiej osoby mona przekaza na rzecz osoby trzeciej, np. sprzedawcy mieszkania czy banku jako spata kredytu.
       • 19.08.2019Darowizna pienidzy. Z podatkiem czy bez?
        Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny mog skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Jednym z warunków jest zgoszenie otrzymania darowizny. Co istotne, pienidze dla bliskiej osoby mona przekaza na rzecz osoby trzeciej, np. sprzedawcy mieszkania czy banku jako spata kredytu.
        • 11.07.2019Nabycie spódzielczego prawa wasnociowego prawa do lokalu a póniejsze przeksztacenie
         Dat nabycia lokalu przeksztaconego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spódzielniach mieszkaniowych ze spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu w odrbn wasno (wraz z udziaem w gruncie bd z udziaem w prawie wspóuytkowania wieczystego gruntu), jest data nabycia spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego. Termin picioletni liczymy od koca roku kalendarzowego, w którym nabyto spódzielcze wasnociowe prawo do lokalu.
         • 28.05.2019WSA. Kolejny korzystny wyrok ws. ulgi meldunkowej
          Rol i celem owiadczenia o spenieniu przesanek do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT jest potwierdzenie faktu zamieszkiwania przez podatnika przez okres 12 miesicy w zbywanym lokalu, przy czym organ podatkowy posiada moliwo samodzielnej weryfikacji tej informacji poprzez moliwo zasignicia do pastwowych zasobów informatycznych. W sytuacji, w której nie budzi wtpliwoci, e podatnik zamieszkiwa pod danym adresem i by zameldowany w tym miejscu przez wymagane co najmniej 12 miesicy, uzalenianie uprawnienia do skorzystania z przedmiotowej ulgi od zoenia owiadczenia o spenianiu warunków do takiej ulgi, nie czyni zado konstytucyjnej zasadzie proporcjonalnoci - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
          • 23.05.2019Dziaalno we wasnym domu lub mieszkaniu - do KUP równie cz odsetek od kredytu
           Przedsibiorcy, prowadzcy dziaalno w swoim mieszkaniu lub domu, mog zaliczy do kosztów uzyskania nie tylko cz wydatków, zwizanych z biec eksploatacj, ale równie cz odsetek od kredytu zwizanego z nabyciem mieszkania lub wybudowaniem domu, w którym zarówno mieszkaj z rodzin jak i prowadz dziaalno. Jak naley ustali warto moliwych do uwzgldnienia kosztów oraz w jaki sposób je dokumentowa, wskazuje publikowana dzisiaj interpretacja.
           • 30.04.2019PIT: Zakup i uoenie kostki brukowej na chodniku a wydatki na cele mieszkaniowe
            Pytanie: Wnioskodawca rodki ze sprzeday udziau w lokalu mieszkalnym zamierza przeznaczy na zakup kostki brukowej oraz jej uoenie na tarasie, który nie jest konstrukcyjnie zwizany z przedmiotowym budynkiem mieszkalnym, a take na podjedzie, chodniku oraz na opask z kostki wokó domu. Czy ww. zakup i uoenie kostki brukowej mog by uznane za wydatki na wasne cele mieszkaniowe?
            • 26.04.2019Zwolnienie z podatku darowizny pieninej wpaconej na rachunek inny ni obdarowanego
             W przypadku, gdy przedmiotem nabycia tytuem darowizny lub polecenia darczycy s rodki pienine, warunek zwolnienia jest speniony take wtedy, gdy nabywca udokumentuje ich otrzymanie dowodem przekazania bezporednio na rachunek osoby trzeciej, w wykonaniu zawartej z nim umowy lub tytuem zobowizania cicego na obdarowanym wobec tej osoby trzeciej.
             • 29.03.2019MF: Nabycie tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
              Ministerstwo Finansów udostpnio broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczcy nieodpatnego nabycia rzeczy lub praw majtkowych tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nastpiy po 31.12.2015 r.
              • 04.03.2019Klimatyzacj mona rozliczy w ramach ulgi mieszkaniowej
               Wydatkowanie w okresie dwóch lat od koca roku podatkowego, w którym nastpio odpatne zbycie przychodu ze sprzeday odziedziczonego mieszkania na remont lokalu mieszkalnego obejmujcy zakup i instalacj klimatyzacji, która oprócz funkcji schadzania bdzie peni równie funkcj grzewcz uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
               • 22.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
                Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
                • 21.02.2019Najem prywatny: Amortyzacja odziedziczonego mieszkania
                 Odziedziczyem mieszkanie, które chciabym wynajmowa. Zastanawiam si nad wyborem sposobu opodatkowania przychodów z wynajmu - i okazuje si, e znaczenie bdzie miao to, czy bd móg to mieszkanie amortyzowa, i jaka bdzie wysoko odpisu amortyzacyjnego (im wikszy, tym korzystniejsza sytuacja przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych). Czy w przypadku mieszka otrzymanych w spadku amortyzacja wchodzi w gr? Jak ustali warto takiego mieszkania, a jak wysoko odpisu, który bd móg odliczy od przychodów?
                 • 18.01.2019Rozliczenie roczne 2018 - Opodatkowanie odpatnego zbycia nieruchomoci
                  Podatnik, który w roku podatkowym dokona odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spódzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uytkowania gruntów przed upywem piciu lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomoci lub praw, i zbycie to nie nastpio w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, podlega z tego tytuu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
                  • 17.01.2019Rozliczenie roczne 2018 - Opodatkowanie odpatnego zbycia nieruchomoci
                   Podatnik, który w roku podatkowym dokona odpatnego zbycia nieruchomoci lub ich czci oraz udziau w nieruchomoci, spódzielczego wasnociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spódzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego uytkowania gruntów przed upywem piciu lat, liczc od koca roku kalendarzowego, w którym nastpio nabycie lub wybudowanie ww. nieruchomoci lub praw, i zbycie to nie nastpio w wykonaniu dziaalnoci gospodarczej, podlega z tego tytuu opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
                   • 05.12.2018Wydatki na mieszkanie w PKPiR
                    Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno, która obejmuje handel nieruchomociami na wasny rachunek. Wnioskodawca naby z rynku wtórnego od osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci mieszkanie w celu jego dalszej odsprzeday (lokal stanowi towar handlowy). Lokal ten wymaga ponoszenia nakadów budowlano-remontowych. Czy koszty zwizane z usugami remontowymi powinny by klasyfikowane w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów w kolumnie 13 - jako pozostae wydatki, czy te w kolumnie 10 - jako zakup towarów handlowych i materiaów?
                    • 30.11.2018Ulga mieszkaniowa: Wydatki sfinansowane zaliczkami i zadatkami przed ostateczn sprzeda
                     Cig wydarze dot. sprzeday nieruchomoci zapocztkowany jest czsto umow przedwstpn, otrzymaniem z tytuu zbycia zadatku/zaliczki od nabywcy i wreszcie zakoczony zawarciem ostatecznej umowy sprzeday przenoszcej wasno. Mona by wic uzna za „dzie zbycia” w rozumieniu przepisów dotyczcych ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno dzie pierwszy jak i ostatni tego procesu. W orzecznictwie przyjo si jednak, e biorc pod uwag cel ulgi mieszkaniowej przywiecajcy ustawodawcy, w przypadku sprzeday nieruchomoci wieloetapowo, wydatkowanie na wasne cele mieszkaniowe rodków uzyskanych przez zbywc w zwizku ze zbyciem na dowolnym etapie procesu sprzeday, bdzie umoliwiao skorzystanie z ulgi.
                     • 31.10.2018Darowizna od brata na konto ony przy rozdzielnoci majtkowej bez podatku
                      Pytanie: Wnioskodawca otrzyma od brata darowizny pienine. Zgodnie z umow pienidze zostay przelane na konto ony Wnioskodawcy. Maonkowie maj rozdzielno majtkow z powodu uzalenienia Wnioskodawcy od hazardu. Zgodnie z wol darczycy – brata Wnioskodawcy pienidze z darowizny zostay przeznaczone na spat kredytów zacignitych przez obdarowanego (Wnioskodawc). Czy Wnioskodawca musi zapaci podatek od darowizn otrzymanych od brata, jeli tak, to w jakiej wysokoci?
                      • 17.10.2018Zacignicie zobowizania solidarnego przy kredycie a PCC
                       Pytanie: Wnioskodawca wraz z on nabd lokal mieszkalny na rynku pierwotnym od dewelopera. W umowie sprzeday mieszkania jako nabywcy i jedyni waciciele lokalu zostan wskazani Wnioskodawca z on. Na zakup mieszkania zostanie zacignity kredyt hipoteczny. Kredytobiorcami zostan zarówno Wnioskodawca, jego ona jak i wujeczny brat Wnioskodawcy. Czy zacignicie zobowizania solidarnego (kredytu hipotecznego) przez ww. trzech duników solidarnych (wspókredytobiorców) spowoduje powstanie obowizku podatkowego w podatku od czynnoci cywilnoprawnych po stronie któregokolwiek z ww. duników solidarnych? 
                       • 30.07.2018Koszty przy sprzeday mieszkania przeksztaconego w odrbn wasno
                        Pytanie: Czy Wnioskodawczyni przysuguje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszystkich wydatków zwizanych z kosztami nabycia spódzielczego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z przeksztaceniem na prawo wasnociowe – art. 22 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych?
                        • 28.06.2018Separacja nie wpywa na podatek od darowizny mieszkania
                         W odniesieniu do przepisów podatkowych nie ma podstaw odmiennego rozumienia maestwa, ni to które zostao uksztatowane w prawie rodzinnym, co oznacza, e naley stosowa przepisy prawa rodzinnego przy wykadni przepisów prawa podatkowego. Wobec tego skoro w ustawie o podatku od spadku i darowizn brak jest odmiennych uregulowa dla maonków w trakcie separacji, to naley przyj, e maonkowie ci nadal pozostaj zakwalifikowani do I grupy podatkowej - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                         • 21.05.2018NSA. Ulga meldunkowa: Akt notarialny moe by owiadczeniem
                          Z uwagi na brak okrelenia jakichkolwiek warunków dotyczcych tak formy jak i treci owiadczenia o spenieniu warunków ulgi meldunkowej, w kadej sprawie ocenie naley podda caoksztat okolicznoci faktycznych w celu ustalenia, czy podatnik wyrazi w jakikolwiek sposób swoj wol o zamiarze skorzystania z tej ulgi. Przeanalizowa naley wszystkie dokumenty mogce mie znaczenie z punktu widzenia wymogu przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 126 w zw. z art. 21 ust. 21 ustawy o PIT (art. 8 ustawy zmieniajcej z 2008 r.), które zostay zoone do urzdu skarbowego, a wtpliwoci naley tumaczy na korzy podatnika - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                          • 11.05.2018Nakady na ulepszenie rodka trwaego nabytego w drodze darowizny
                           Od 1.01.2018 r. wyczona zostaa moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od rodków trwaych, nabytych w drodze darowizny, jeeli przy nabyciu zastosowanie miao zwolnienie od spadków i darowizn. Jednak wyczenie to nie dotyczy nakadów poniesionych przez obdarowanego, na ulepszenie otrzymanego rodka trwaego.
                           • 11.04.2018NSA. Ulga mieszkaniowa równie przy zakupie mieszkania od dewelopera
                            Kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                            • 22.02.2018Spata kredytu maonków z przychodu ze sprzeday nieruchomoci z majtku odrbnego
                             Z uzasadnienia: Przeznaczone przez Wnioskodawczyni rodki ze sprzeday lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku, stanowicego jej majtek odrbny na spat zacignitego wspólnie z mem kredytu na wasne cele mieszkaniowe - tj. zakup budynku mieszkalnego stanowicego przedmiot wspówasnoci maeskiej, w którym zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe - korzystaj ze zwolnienia od podatku dochodowego.
                             • 28.12.2017Spata maeskiego kredytu mieszkaniowego z przychodu ze sprzeday nieruchomoci z majtku odrbnego
                              W sytuacji, gdy kwota uzyskana ze sprzeday udziau w nieruchomoci stanowicego majtek odrbny przeznaczona zostanie na spat kredytu zacignitego na wasne cele mieszkaniowe, tj. zakup wraz z mem na zasadzie wspólnoci cznej maeskiej mieszkania, w którym zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe, to uzyskany dochód korzysta bdzie ze zwolnienia od podatku dochodowego, w wysokoci odpowiadajcej spacie ww. zobowizania.
                              • 15.12.2017Ulga mieszkaniowa przy sprzeday nieruchomoci nabytej w spadku
                               Jeli spadkobierca ponosi wydatki na wasne cele mieszkaniowe z tytuu kredytu zacignitego przed odziedziczeniem nieruchomoci, przychody ze sprzeday tej nieruchomoci mog korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego w ramach ulgi mieszkaniowej.
                               • 09.11.2017Najem prywatny - indywidualna stawka amortyzacyjna odziedziczonego mieszkania
                                Otrzymaam w spadku mieszkanie po mamie. Rodzice, a potem mama mieszkali w nim ponad 20 lat. Chciaabym teraz to mieszkanie przeznaczy na wynajem prywatny. Rozwaam opodatkowanie na zasadach ogólnych (nie zryczatowane). Bdzie to dla mnie korzystne, jeeli bd moga zaliczy do kosztów amortyzacj, której stawk, jak syszaam, mog ustali indywidualnie. Jakie s zasady ustalenia tej stawki?
                                • 29.09.2017Ulga mieszkaniowa - kiedy remontujemy dom otrzymany przez maonka w spadku
                                 Mona skorzysta ze zwolnienia od podatku dochodu uzyskanego ze sprzeday lokalu mieszkalnego, nabytego w spadku, jeeli przychód uzyskany ze sprzeday przeznaczy si na wasne cele mieszkaniowe enumeratywnie wymienione w tym przepisie, czyli m.in. na remont budynku mieszkalnego stanowicego wspówasno z maonkiem - jednake z uwzgldnieniem faktu, e w nieruchomoci tej kady z maonków posiada udzia wynoszcy ½ - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                 • 13.09.2017NSA. Czy wynajmujcy ma prawo do ulgi mieszkaniowej?
                                  Z uzasadnienia: Czasowe wynajcie zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie moe przesdza o tym, e podatnik nie bdzie w nich realizowa w tych mieszkaniach wasnych celów mieszkaniowych. Ustawodawca nie zastrzeg, e wasny cel mieszkaniowy w zakupionym lokalu ma by realizowany nieprzerwanie od daty jego nabycia. Dla uznania spenienia warunków skorzystania z ulgi nie jest wystarczajca sama deklaracja podatnika, e poprzez wskazane zakupy realizuje swój cel mieszkaniowy. Ustawodawca nie odniós bowiem skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od werbalnej deklaracji takiego zamiaru w chwili nabycia, lecz wyranie wskaza, e nabycie musi by dokonane na wasne cele mieszkaniowe.
                                  • 11.09.2017Umowa o wiadczenia wzajemne nie podlega podatkowi od spadków i darowizn
                                   Z uzasadnienia: Skoro zostaa zawarta umowa o wiadczenia wzajemne, której podstaw jest wzajemno wiadcze stron tej umowy, to nie mona ww. umowy uzna za umow darowizny. Przedmiotowej umowy nie mona równie uzna za umow poyczki. Zatem, zwizku z zawarciem umowy o wiadczenia wzajemne nie powstanie obowizek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. wiadczenia uzyskane na podstawie umowy o wiadczenie wzajemne nie podlegaj bowiem opodatkowaniu tym podatkiem.
                                   • 21.08.2017Wynajem wspówasnoci po mierci maonka
                                    Prawo wyboru formy opodatkowania jest prawem danego podatnika, a aden przepis prawa podatkowego nie pozwala na kontynuacj formy opodatkowania w przypadku mierci podatnika. Spadkobierca, aby móg skorzysta z opodatkowania przychodów z tytuu najmu na podstawie ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne, sam musi spenia wszystkie warunki, wynikajce z ustawy, uprawniajce go do tej formy opodatkowania.
                                    • 24.07.2017Rozwizanie umowy doywocia podlega PCC?
                                     Pytanie: Czy zwrotne przeniesienie wasnoci nieruchomoci na rzecz Wnioskodawczyni, które nastpi w zwizku z rozwizaniem umowy o doywocie, bdzie skutkowao zobowizaniem do zapaty podatku od czynnoci cywilnoprawnych? 
                                     • 17.07.2017Sprzeda nieruchomoci. Zabudowa wnki jako wydatek na cel mieszkaniowy
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni dokonaa zabudowy wnki przedpokojowej uwaajc, e ten zakup mieci si w wydatkach poniesionych na wasne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT. Zabudowa ta jest zamontowana na stae do ciany i skada si z jednej cianki, pary drzwi i listwy. Pozosta cz zabudowy stanowi ciana. Czy zasadne jest w tym przypadku zastosowanie zwolnienia podatkowego?
                                      • 10.07.2017WSA. Sprzeda nieruchomoci nabytej w spadku: Spata kredytu moe by kosztem
                                       Z uzasadnienia: Do kosztów uzyskania przychodu z tytuu odpatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, zalicza si spacony przez spadkobierc kredyt hipoteczny zacignity przez zmarego spadkodawc. Mona bowiem przyj, e by to nakad, które zwikszy warto rzeczy, poczynione w czasie jego posiadania przez spadkobierc.
                                       • 23.05.2017Darowizna pienidzy. Z podatkiem czy bez?
                                        Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny mog skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Jednym z warunków jest zgoszenie otrzymania darowizny. Co istotne, pienidze dla bliskiej osoby mona przekaza na rzecz osoby trzeciej np. sprzedawcy mieszkania czy banku jako spata kredytu.
                                        • 21.03.2017PIT od sprzeda nieruchomoci. Wynajem mieszkania a prawo do ulgi mieszkaniowej
                                         Pytanie podatnika: Czy wynajmowanie zakupionego mieszkania osobom trzecim do czasu, a Wnioskodawca w nim zamieszka, nie spowoduje utraty zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                         • 01.03.2017NSA. Wasny cel mieszkaniowy w wicej ni jednym lokalu
                                          Z uzasadnienia: Czasowe wynajcie zakupionych lokali mieszkalnych samo w sobie nie moe przesdza o tym, e podatnik nie bdzie w nich realizowa w tych mieszkaniach wasnych celów mieszkaniowych. Ustawodawca nie zastrzeg, e wasny cel mieszkaniowy w zakupionym lokalu ma by realizowany nieprzerwanie od daty jego nabycia. Dla uznania spenienia warunków skorzystania z ulgi nie jest wystarczajca sama deklaracja podatnika, e poprzez wskazane zakupy realizuje swój cel mieszkaniowy. Ustawodawca nie odniós bowiem skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od werbalnej deklaracji takiego zamiaru w chwili nabycia, lecz wyranie wskaza, e nabycie musi by dokonane na wasne cele mieszkaniowe.
                                          • 14.02.2017Zakup mieszkania przez maestwo a PIT
                                           Z uzasadnienia: Wspólno maeska jest wspówasnoci czn o charakterze bezudziaowym. Nie jest moliwe zatem, aby maonkowie pozostajcy we wspólnoci majtkowej maeskiej i dziaajcy jednoczenie, nabyli spódzielcze wasnociowe prawo do lokalu mieszkalnego w okrelonym udziale. Wspówasno czna róni si bowiem od wspówasnoci uamkowej tym, e nie mona w niej okreli iloci udziaów kadego wspówaciciela, któremu przysuguje pene prawo do caej masy majtkowej.
                                           • 31.01.2017NSA. Uprawdopodobnienie faktu póniejszego powzicia wiadomoci o spadku
                                            Przepis art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn ma charakter mieszany, materialno-procesowy. O jego procesowym charakterze wiadczy zwrot normatywny „uprawdopodobni fakt póniejszego powzicia wiadomoci o ich nabyciu”. Uprawdopodobnienie jest bowiem elementem konstrukcyjnym prawa procesowego, a po wtóre wskazuje sposób dochodzenia prawa podatnika, jakim jest moliwo zgoszenia naczelnikowi urzdu skarbowego rzeczy i praw majtkowych po terminie okrelonym w ustpie pierwszym tego artykuu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                            • 04.10.2016Ulga mieszkaniowa w PIT. Samo nabycie gruntu pod budow nie wystarczy
                                             Pytanie podatnika: Czy zakup dodatkowych kilku arw dziaki budowlanej od matki, ktre powiksz teren wok domu, mieci si w wydatkach na wasne cele mieszkaniowe, okrelonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i czy zakup dziaki budowlanej w innym odlegym miejscu ni stoi budowany dom, kupionej od obcej osoby, rwnie mona zakwalifikowa jako rodki wydatkowane na wasne cele mieszkaniowe?
                                             • 02.08.2016Spata na rzecz maonka jako wydatek mieszkaniowy
                                              Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni, przy tak przedstawionym stanie faktycznym moe skorzysta z prawa wynikajcego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym, a spat moe traktowa jako prawo nabycia spdzielczego prawa do lokalu?
                                              • 15.07.2016WSA. Zakup kilku dziaek pod budow domu daje prawo do ulgi
                                               Z uzasadnienia: Zwolnienie, o ktrym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT jest zwolnieniem z mocy prawa i przysuguje podatnikowi bez decyzyjnej ingerencji organw podatkowych, jeeli speni on okrelone przepisami warunki. Warunkami tymi s: wydatkowanie przychodu na cele mieszkaniowe i dokonanie tej czynnoci przed upywem terminu dwuletniego. Spenienie tych warunkw cznie powoduje nabycie i zrealizowanie zwolnienia podatkowego. Ustawodawca nie zastrzeg, aby warunkiem skorzystania ze zwolnienia byo wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzeday wycznie na jeden cel mieszkaniowy. Std nabycie kilku gruntw pod budow budynku mieszkalnego skutkuje rwnie zastosowaniem zwolnienia od podatku.
                                               • 09.05.2016Wasne cele mieszkaniowe. Zwolnienie z PIT dochodu ze sprzeday nieruchomoci
                                                Pytanie podatnika: Czy wydatki zwizane z nabyciem i remontem lokalu mieszkalnego stanowi wydatki, ktre umoliwiaj skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania PIT dochodu ze sprzeday mieszkania?
                                                • 04.05.2016NSA. Zachowek jako dug spadkowy
                                                 Zgodnie z art. 7 ust. 1-3 w zwizku z art. 6 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn, w stanie prawnym obowizujcym od dnia 1 stycznia 2003 r., dugiem spadku by tylko zachowek wypacony - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                 • 06.04.2016Ulga mieszkaniowa w PIT. Remont mieszkania uytkowanego na podstawie nieodpatnej suebnoci
                                                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca chciaby skorzysta z moliwoci przeznaczenia pienidzy ze sprzeday dziaek na wasne cele mieszkaniowe. Chce je wykorzysta na remont i modernizacj domu, w ktrym mieszka i jest zameldowany od blisko 40 lat. Wacicielem domu jest syn Wnioskodawcy, ale w akcie notarialnym jest zapis o nieodpatnej suebnoci doywotniej wobec Wnioskodawcy. Czy Wnioskodawca moe ww. wydatki zna za wydatkowanie pienidzy na wasne cele mieszkaniowe i skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od uzyskanego przychodu ze sprzeday nieruchomoci?
                                                  • 11.03.2016Darowizna pienidzy a zwolnienie z podatku od spadkw i darowizn
                                                   Darowizny dokonywane w obrbie najbliszej rodziny mog skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadkw i darowizn. Jednym z warunkw jest przekazanie pienidzy w formie przelewu. Co wane, pienidze dla bliskiej osoby mona przekaza na rzecz osoby trzeciej, np. sprzedawcy mieszkania czy banku jako spata kredytu.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] nastpna strona »