Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej spółki jawnej

 • 29.09.2015MF: Spadkobiercy mogą kontynuować działalność
  Interpelacja nr 34361 do ministra finansów w sprawie zasad i możliwości kontynuacji przez spadkobierców działalności gospodarczej prowadzonej uprzednio przez osobę zmarłą
  • 01.12.2014Zwrot wydatków za zakup kasy fiskalnej
   Pytanie podatnika: Czy Spółka jawna będzie miała prawo do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. 2013 r. poz. 163)?
   • 02.10.2014Opodatkowanie VAT aportu praw majątkowych po 1 stycznia 2014 r.
    Pytanie podatnika: Czy podstawą opodatkowania VAT czynności wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki jawnej, na który składają się składniki majątku niestanowiące przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, traktowanej dla potrzeb tego podatku jako świadczenie usług (przedmiot aportu stanowić będą prawa majątkowe), będzie wartość rynkowa przedmiotu aportu, należna z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego, pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT, a kwota dopłaty gotówkowej stanowić będzie VAT należny?
    • 29.08.2014Zawieszenie biegu przedawnienia po wszczęciu postępowania
     Z uzasadnienia: Tymczasem zgodnie z 70 § 6 pkt 1 O.p. zawieszenie biegu terminu przedawnienia następuje nie z chwilą wszczęcia jakiegokolwiek postępowania, lecz z chwilą wszczęcia takiego postępowania, którego przedmiotem jest podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego wiążących się z niewykonaniem tego zobowiązania, którego dotyczy decyzja.
     • 26.02.2014VAT od aportu w formie nieruchomości do spółki jawnej
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca niebędący zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, jest osobą fizyczną i wspólnikiem spółki jawnej, w której posiada 50% udziału. W celu jej dokapitalizowania, Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki jawnej nieruchomość, stanowiącą majątek prywatny Zainteresowanego, użytkowany dotychczas przez ww. spółkę na podstawie umowy użyczenia. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportu w formie nieruchomości do spółki jawnej będzie opodatkowane u Zainteresowanego podatkiem VAT?
      • 25.11.2011Konsekwencje podatkowe aportu przedsiębiorstwa
       Pytanie podatnika: Czy utworzenie nowej spółki komandytowej i wniesienie do niej przedsiębiorstwa spółki z o.o. sp. k. wiązać się będzie z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych?
       • 23.03.2011NSA: Aport do spółki osobowej bez podatku
        Wniesienie przez osobę fizyczną do spółki osobowej (jawnej) wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce kapitałowej (aport) nie stanowi odpłatnego zbycia tych udziałów, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
        • 21.08.2008Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej
         Problematykę sukcesji praw i obowiązków następców prawnych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. nr 8, poz.60 z 2005r. – wraz z późniejszymi zmianami, dalej: Ordynacja). Stosownie do postanowień art. 93a § 1 Ordynacji osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej lub przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.
         • 18.12.2007Sukcesja podatkowa – Wniesienie przedsiębiorstwa do spółki jawnej i prawo do odliczenia VAT
          Pytanie: Czy po tym jak do spółki jawnej zostanie wniesiony wkład w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, które jest prowadzone przez jednego z obecnych wspólników tej spółki, spółka zachowa prawo do odliczenia od podatku należnego nadwyżki podatku naliczonego wykazanej w deklaracji przez osobę fizyczną?
          • 11.12.2007Sukcesja podatkowa (1)
           Następstwo prawne polega na wejściu w prawa i obowiązki poprzednika prawnego, a dotyczy sytuacji kiedy ustaje byt prawny podatnika, a zatem podatnik przestaje istnieć jako podmiot prawa. Związane jest przede wszystkim ze zdarzeniami prawnymi określanymi jako: przekształcenie, połączenie, podział, a także komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych.