Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

duńskie prawo pracy

 • 10.10.2011PIT od zagranicznej renty inwalidzkiej
  Interpelacja nr 24249 do ministra finansów w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób naruszający konstytucyjną zasadę równości zawartą w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP
  • 25.06.2009Emerytury i renty przyznawane i wypłacane przez ZUS z zastosowaniem przepisów UE (2)
   I. Osoba ubiegająca się o polskie świadczenia emerytalno-rentowe podlegające unijnej koordynacji. Uprawnienia osoby ubiegającej się o świadczenia emerytalno-rentowe regulowane są unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w sytuacji gdy: • osoba ta pracowała w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub • osoba ta pracowała w jednym państwie członkowskim, ale mieszka w innym państwie członkowskim, pod warunkiem, że osoba taka jest objęta zakresem podmiotowym rozporządzeń unijnych (tzn. jest obywatelem państwa członkowskiego, uchodźcą lub bezpaństwowcem zamieszkałym na terytorium Unii albo obywatelem państwa trzeciego zamieszkałym na terytorium państwa członkowskiego, który pracował w państwach członkowskich itd.).
   • 19.06.2009Emerytury i renty przyznawane i wypłacane przez ZUS z zastosowaniem przepisów UE (1)
    Czego dotyczą regulacje unijne w zakresie emerytur i rent? W Unii Europejskiej nie ma jednego systemu emerytalno-rentowego. Prawo unijne nie ingeruje w to, na jakich zasadach państwa członkowskie przyznają świadczenia emerytalno-rentowe. Każde państwo członkowskie samo określa rodzaje świadczeń oraz warunki nabywania uprawnień do tych świadczeń, decyduje o wieku emerytalnym, stażu wymaganym do nabycia uprawnień do świadczeń oraz o wysokości świadczeń. Osoba, która pragnie uzyskać emeryturę lub rentę w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, musi spełnić warunki wymagane do nabycia uprawnień do świadczeń, określone przepisami prawnymi tego państwa.
    • 17.09.2006Praca lub działalność w Polsce, praca za granicą i ubezpieczenia społeczne
     Co do zasady, obywatele UE działający na jej obszarze podlegają ustawodawstwu jednego państwa członkowskiego. Problemowi ubezpieczeń społecznych na obszarze Wspólnoty poświęcone jest wielokrotnie zmieniane rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. I tak, zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia 1408/71: - pracownik najemny zatrudniony na terytorium jednego państwa podlega jego ustawodawstwu, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium innego państwa lub jeżeli przedsiębiorstwo lub pracodawca, który go zatrudnia, ma swoją zarejestrowaną siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium innego państwa członkowskiego, - osoba prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium jednego państwa członkowskiego podlega ustawodawstwu tego państwa, nawet jeżeli zamieszkuje na terytorium innego państwa członkowskiego,