Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art prawo pracy

 • 09.04.2019WSA. Ulga na dzieci przy braku porozumienia rodziców
  Z uzasadnienia: Ustawodawca w art. 27f ust. 4 ustawy o PIT przewidzia dwa sposoby jej podziau - w czciach równych lub w dowolnej proporcji. Pierwszy sposób, obejmujcy równy podzia ulgi, zachodzi w sytuacji braku zgody rodziców co do podziau ulgi. Drugi sposób bdzie mia miejsce wówczas, gdy rodzice tak proporcj sami zgodnie ustal (...) brak porozumienia rodziców, co do okrelenia proporcji przysugujcej im ulgi, powoduje przyjcie równego podziau ulgi take w sytuacji gdy jedno z rodziców wykonuje wadz rodzicielsk w ograniczonym zakresie.
  • 09.04.2019Moliwo uytkowania kas po ich ponownej fiskalizacji
   Pytanie: Czy Wnioskodawca bdzie uprawniony na podstawie art. 111 ust. 3c ustawy VAT do uytkowania przejtych kas fiskalnych po ich ponownej fiskalizacji mimo nie posiadania przez cz kas na dzie czenia ze Spók Przejmowan odpowiedniego wanego potwierdzenia procesu wydawania potwierdzenia spenienia przez dany typ kasy rejestrujcej funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce ze wzgldu na upyw czasu (potocznie zwanego homologacj kas)?
   • 08.04.2019Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
    Kwoty pracowniczych kosztów uzyskania zostay zdefiniowane w ustawie, nie zmieniaj si ju wiele lat i w rocznych zeznaniach PIT nie trzeba tropi miejsca, gdzie naley je uj. Wydawaoby si, e nie bdzie adnych problemów z prawidowym uwzgldnieniem pracowniczych KUP w zeznaniu rocznym. Warto jednak zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
    • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
     Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
     • 04.04.2019NSA: Warunkiem skorzystania z ulgi abolicyjnej jest zapata podatku w obcym pastwie
      Ulga abolicyjna, zdefiniowana w art. 27g u.p.d.o.f., przeznaczona jest dla podatników, którzy uzyskali przychód za granic Polski, w pastwie, dla którego waciw metod unikania podwójnego opodatkowania jest metoda proporcjonalnego odliczania. Jednak w przypadku, gdy podatnik nie zapaci podatku za granic, a Polska nie ma podpisanej z danym krajem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to podatnik nie moe skorzysta z ulgi abolicyjnej.
      • 04.04.2019Najem krótkoterminowy poza kontrol
       Interpelacja nr 23721 do ministra sportu i turystyki w sprawie aktualnych regulacji w przedmiocie tzw. mieszka na doby i objcia apartamentów na okazjonalny turystyczny wynajem nadzorem organów sprawujcych nadzór nad obiektami hotelarskimi
       • 03.04.2019Rozliczenie PIT z dzieckiem nie dla zawieszonego przedsibiorcy
        Pytanie: Wnioskodawca zawiesi dziaalno 27 lipca 2016 r. Przez cay rok 2018 r. wedug Urzdu Skarbowego by podatnikiem podatku liniowego - 19%, cho nie ma adnych dochodów z tego tytuu. Jedyny dochód Wnioskodawcy pochodzi z pracy najemnej z tytuu umowy o prac. Wnioskodawca zaznacza równie, e od maja 2018 r. jest bezrobotny. Czy w sytuacji zawieszenia dziaalnoci gospodarczej i nie uzyskiwania adnych dochodów z tego tytuu Wnioskodawcy przysuguje prawo do preferencyjnego rozliczenia si jako osoba samotnie wychowujca dziecko?
        • 02.04.2019PIT za 2018: Na laptopa te jest ulga rehabilitacyjna
         Pytanie: Czy zakup laptopa – potwierdzony zapat i faktur VAT – Wnioskodawca moe odliczy w rozliczeniu rocznym PIT-37, PIT/O w faktycznej kwocie na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – bdc na rencie inwalidzkiej z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci z cakowit niezdolnoci do pracy za 2018 r.? Laptop jest niezbdny do funkcjonowania przy niepenosprawnoci Wnioskodawcy i posiada indywidualne cechy przystosowane do usprawnienia funkcji ruchowych.
         • 01.04.2019Wane dla kobiet urodzonych w 1953 roku
          W zwizku z ogoszeniem w Dzienniku Ustaw RP z dnia 21 marca 2019 r. (poz. 539) wyroku Trybunau Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16), w którym Trybuna orzek, e: „Art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowizujcym do 30 wrzenia 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyy prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”,
          • 01.04.2019NSA. Zapata przez pracodawc zalegych skadek ZUS nie jest przychodem pracownika
           Z uzasadnienia: Fakt póniejszego wypacenia skadek (...) nie zmienia charakteru prawnego wpaty, nawet jeeli w dacie wypaty nie wie spóki z pracownikiem stosunek zatrudnienia. Pozostaje ona nadal skadk na ubezpieczenie spoeczne (...) Patnik uiszczajc zalege skadki w czci nalenej od wiadczenia wypacanego pracownikowi, nie dokonuje adnego przysporzenia majtkowego, zwikszajcego majtek pracowników (oni sami nie otrzymuj te od patnika nieodpatnych wiadcze).
           • 29.03.2019Wane dla kobiet urodzonych w 1953 roku
            W zwizku z ogoszeniem w Dzienniku Ustaw RP z dnia 21 marca 2019 r. (poz. 539) wyroku Trybunau Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. (sygn. akt P 20/16), w którym Trybuna orzek, e: „Art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 oraz z 2019 r. poz. 39), w brzmieniu obowizujcym do 30 wrzenia 2017 r., w zakresie, w jakim dotyczy urodzonych w 1953 r. kobiet, które przed 1 stycznia 2013 r. nabyy prawo do emerytury na podstawie art. 46 tej ustawy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”,
            • 29.03.2019MF: Nabycie tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
             Ministerstwo Finansów udostpnio broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczcy nieodpatnego nabycia rzeczy lub praw majtkowych tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nastpiy po 31.12.2015 r.
             • 28.03.2019NSA: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomoci gruntów rolnych posiadanych przez przedsibiorc
              Obowizek uiszczania podatku od nieruchomoci w najwyszej stawce wie si co do zasady z samym faktem posiadania gruntu (budynku lub jego czci) przez przedsibiorc (sposób wykorzystania gruntu nie ma tu znaczenia). Jednak w przypadku gruntów sklasyfikowanych m.in. jako grunty rolne lub lene, do objcia ich podatkiem od nieruchomoci konieczne jest spenienie dodatkowej przesanki, tj. zajcia (wykorzystania) tyche gruntów na prowadzenie dziaalnoci gospodarczej.
              • 25.03.2019Rezygnacja z kasy fiskalnej
               Skoro Wnioskodawca dokonuje wycznie dostawy towarów, która jest objta zwolnieniem z obowizku prowadzenia ewidencji sprzeday przy zastosowaniu kasy rejestrujcej lub dokonuje dostawy dla podmiotów gospodarczych, na rzecz których sprzeda w ogóle nie jest objta ww. obowizkiem, to Wnioskodawca moe obecnie zoy do waciwego naczelnika urzdu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie dotychczas uywanej kasy rejestrujcej z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzdu skarbowego, stosownie do zapisu powoanego § 15 ust. 1 pkt 3 rozporzdzenia w sprawie kas rejestrujcych, z uwzgldnieniem pozostaych zasad wynikajcych z tego przepisu - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
               • 22.03.2019Jak zosta biegym rewidentem?
                Na dzie 17 lipca 2018 r. w rejestrze biegych rewidentów znajdowao si 6361 osób, a na licie firm audytorskich 1544 firm. By zosta wpisanym na list biegych rewidentów, naley speni wszystkie warunki, wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym - poinformowao Ministerstwo Finansów odpowiadajc na interpelacj poselsk, w której posowie zwrócili uwag na nadszarpnite ostatnio zaufanie do firm audytorskich.
                • 21.03.2019Zbieg tytuów do ubezpiecze spoecznych: Umowa zlecenia i prowadzenie dziaalnoci
                 Osoba, która prowadzi pozarolnicz dziaalno - w rozumieniu przepisów Prawo przedsibiorców, to przedsibiorca, czyli:  osoba fizyczna,  osoba prawna i  jednostka organizacyjna, która nie jest osob prawn, a której odrbna ustawa przyznaje zdolno prawn.  Przedsibiorca to take wspólnik spóki cywilnej w zakresie wykonywanej dziaalnoci gospodarczej. Podjcie dziaalnoci gospodarczej przez osob fizyczn wymaga wpisu do CEIDG. Osoba fizyczna moe podj wykonywanie dziaalnoci gospodarczej od dnia zoenia wniosku o wpis do CEIDG.
                 • 20.03.2019Zbieg tytuów do ubezpiecze spoecznych: Umowa zlecenia i prowadzenie dziaalnoci
                  Osoba, która prowadzi pozarolnicz dziaalno - w rozumieniu przepisów Prawo przedsibiorców, to przedsibiorca, czyli:  osoba fizyczna,  osoba prawna i  jednostka organizacyjna, która nie jest osob prawn, a której odrbna ustawa przyznaje zdolno prawn.  Przedsibiorca to take wspólnik spóki cywilnej w zakresie wykonywanej dziaalnoci gospodarczej. Podjcie dziaalnoci gospodarczej przez osob fizyczn wymaga wpisu do CEIDG. Osoba fizyczna moe podj wykonywanie dziaalnoci gospodarczej od dnia zoenia wniosku o wpis do CEIDG.
                  • 20.03.2019ZUS przenosi obowizek kontroli na pracodawc?
                   ZUS zwróci si do patników skadek o informacj, czy przeprowadzaj kontrole prawidowoci wykorzystywania zwolnie lekarskich, a jeli tak, jakie s wyniki tych kontroli. Przekazywanie informacji o przeprowadzonych kontrolach dotyczcych zasiku chorobowego, opiekuczego i wiadczenia rehabilitacyjnego ma charakter dobrowolny. Informacja taka moe by przekazana wycznie za miesice, w których kontrole byy przez patnika skadek przeprowadzane. Jeli patnik skadek nie przeprowadza kontroli, nie przekazuje informacji - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                   • 19.03.2019Festyn zakadowy a przychód pracownika
                    Pytanie: Spóka co roku organizuje festyn zakadowy. Czy w zwizku: a) z udziaem w festynie, b) wygraniem nagród w konkursach organizowanych podczas tego festynu, po stronie uczestników powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy spoczywaj zwizane z tym obowizki patnika lub obowizki informacyjne w stosunku do uczestników?
                    • 18.03.2019Ile mona dorobi do emerytury i renty
                     W interesie pracujcych emerytów lub rencistów jest znajomo informacji ZUS, dotyczcych zawieszania wiadcze uprawnionych, którzy uzyskuj dodatkowe dochody. Pobierajcy emerytur lub rent i pracujcy w ramach np. umowy o prac czy zlecenia mog znale si w sytuacji, w której bd musieli zwraca uwag na wysoko przychodów i przekazywa okrelone przepisami informacje. Po przekroczeniu limitu ZUS moe zmniejszy lub zawiesi kwot wypacanych wiadcze. Dotyczy to jednak tylko czci uprawnionych.
                     • 18.03.2019WSA. Opodatkowanie VAT menedera bdcego czonkiem zarzdu
                      Z uzasadnienia: Dziaalnoci czonka zarzdu-menedera nie mona przypisa spenienia warunku samodzielnoci oraz ryzyka gospodarczego, które stanowi immanentn cech dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT. Czonek zarzdu-menader dziaa w ramach struktury organizacyjnej zarzdzanej Spóki, nie ponosi kosztów swej dziaalnoci a wynagrodzenie zasadnicze nie jest uzalenione od ekonomicznego ryzyka - nie dziaa on w warunkach ryzyka, niepewnoci, np. co do popytu, konkurencji, czy ostatecznego rezultatu przedsibiorstwa.
                      • 15.03.2019Ile mona dorobi do emerytury i renty
                       W interesie pracujcych emerytów lub rencistów jest znajomo informacji ZUS, dotyczcych zawieszania wiadcze uprawnionych, którzy uzyskuj dodatkowe dochody. Pobierajcy emerytur lub rent i pracujcy w ramach np. umowy o prac czy zlecenia mog znale si w sytuacji, w której bd musieli zwraca uwag na wysoko przychodów i przekazywa okrelone przepisami informacje. Po przekroczeniu limitu ZUS moe zmniejszy lub zawiesi kwot wypacanych wiadcze. Dotyczy to jednak tylko czci uprawnionych.
                       • 12.03.2019(Nie)wysokie skadki ZUS przedsibiorcy
                        W 2018 r. skadki na ubezpieczenia spoeczne wynosiy miesicznie 846,91 z lub 781,60 z (bez ubezpieczenia chorobowego) w przypadku podstawy wymiaru wynoszcej 60% przecitnego wynagrodzenia albo 200,16 z lub 184,72 z (bez ubezpieczenia chorobowego), w przypadku podstawy wymiaru wynoszcej 30% minimalnego wynagrodzenia. W 2019 r. s to odpowiednio kwoty: 904,60 z (834,32 z) lub 213,57 z (197,03 z). Dla porównania miesiczne skadki na ubezpieczenia spoeczne za pracownika zarabiajcego najnisze wynagrodzenie wyniosy w 2018 r. 663,39 z a w 2019 r. 710,77 z - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                        • 11.03.2019NSA. Zuywanie subowego paliwa do celów prywatnych wymaga ewidencji na kasie
                         Z uzasadnienia: Zuycie paliwa nalecego do przedsibiorstwa przez pracowników, na ich cele osobiste, podlega bdzie obowizkowi ewidencjonowania za pomoc kasy rejestrujcej. (...) Trudnoci z ustaleniem rzeczywistej iloci zuytego paliwa nie daj podstawy do wyczenia zastosowania art. 111 ust. 1 ustawy o VAT.
                         • 11.03.2019Odliczenie VAT z faktury za opat wstpn przy braku zoenia VAT-26
                          Pytanie: Umow leasingow Wnioskodawca podpisa 29 padziernika 2018. 30 padziernika Wnioskodawca przela na konto leasingodawcy rodki pienine na poczet czynszu inicjalnego (wpata wstpna). Natomiast faktyczny odbiór samochodu, jak równie jego rejestracja nastpiy 6 listopada. Wnioskodawca nie przypuszcza, e zgoszenia do urzdu skarbowego musi dokona przed dat faktycznego odbioru pojazdu. Czy w zwizku z brakiem poinformowania Naczelnika US w ustawowym terminie 7 dni od podpisania umowy leasingowej Wnioskodawca moe odliczy 100% VAT wynikajcego z faktury za opat wstpn?
                          • 08.03.2019Co bdzie kontrolowaa Pastwowa Inspekcja Pracy w 2019?
                           Pastwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizacj I etapu dugofalowych dziaa kontrolno-prewencyjnych dotyczcych wielu obszarów, w których wystpuj ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzi 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli bdzie midzy innymi przestrzeganie obowizku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarzdzanie PPK, a take obowizku dokonywania wpat do PPK.
                           • 07.03.2019Co bdzie kontrolowaa Pastwowa Inspekcja Pracy w 2019?
                            Pastwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna realizacj I etapu dugofalowych dziaa kontrolno-prewencyjnych dotyczcych wielu obszarów, w których wystpuj ryzyka naruszenia prawa przez pracodawców. W 2019 r. PIP planuje przeprowadzi 70 tys. kontroli, a przedmiotem kontroli bdzie midzy innymi przestrzeganie obowizku zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarzdzanie PPK, a take obowizku dokonywania wpat do PPK.
                            • 07.03.2019NSA: Wane orzeczenie dotyczce midzy innymi mocy ochronnej interpretacji
                             Z uzasadnienia: Fakt powizania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie postpowanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyraonej w art. 121 O.p. Dziaania organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, eby j podway.
                             • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
                              Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                              • 06.03.2019NSA. Ryczat na samochód: Paliwo nie jest przychodem pracownika
                               Z uzasadnienia: wiadczeniem pracodawcy nie jest samo udostpnienie samochodu. Jest nim zapewnienie moliwoci jego prawidowego uywania, take i ponoszenie wszystkich niezbdnych wydatków umoliwiajcych takie uywanie tj. kosztów eksploatacji, w tym materiaów eksploatacyjnych, kosztów zwizanych z zakupem paliwa, czy bada technicznych. Nie ma przy tym adnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków jakim s wydatki na paliwo uzna za stanowice odrbne wiadczenie.
                               • 01.03.2019ZFS: wiadczenie w postaci karty podarunkowej, zasilanej rodkami pieninymi
                                Z technicznego punktu widzenia karta przedpacona jest bardzo zbliona do karty debetowej. Zatem kart tak naley, co do zasady, uzna za wiadczenie pienine z uwagi na jej zaklasyfikowanie jako instrumentu dostpu do okrelonych wartoci pieninych, co finalnie umoliwia regulowanie zobowiza pieninych.
                                • 01.03.2019NSA: Moment uzyskania dochodu z instrumentów finansowych
                                 Z uzasadnienia: Moment uzyskania dochodu z akcji nie jest tosamy z momentem ich nabycia bez wzgldu na form tego nabycia (w niniejszej sprawie - w wyniku nieodpatnego otrzymania akcji w ramach programu motywacyjnego). Cech papierów wartociowych, jakimi s akcje, jest to, i generuj dochód w przyszoci: w postaci dywidendy, czy te - w przypadku ich odpatnego zbycia - w postaci rónicy pomidzy przychodem ze sprzeday a kosztami poniesionymi na nabycie akcji. W momencie za otrzymania akcji na preferencyjnych warunkach przysporzenie, jakie z tego tytuu uzyskuje dana osoba, niezalenie od róda i przyczyny uzyskania tego przysporzenia, jest jedynie potencjalne.
                                 • 28.02.2019Kwartalne deklaracje VAT w 2019 r.
                                  Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                                  • 28.02.2019"Mama 4+" - Rodzicielskie wiadczenie uzupeniajce
                                   Program „Mama 4+” jest rodzicielskim wiadczeniem uzupeniajcym. Jest przeznaczone dla osób, które eby wychowa co najmniej czworo dzieci nie mogy podj pracy zarobkowej lub z niej zrezygnoway, a dzi yj na granicy ubóstwa, nie majc prawa do wiadcze nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie wiadczenie uzupeniajce zapewni podstawowe rodki do ycia.
                                   • 28.02.2019Opodatkowanie rodków wypacanych po mierci czonka Pracowniczej Kasy Zapomogowo-poyczkowej
                                    rodki z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-poyczkowej otrzymane przez osob uprawnion, wczeniej wskazan (oznaczon) przez zmarego czonka PKZP w deklaracji nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, stanowic przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. .
                                    • 27.02.2019"Mama 4+" - Rodzicielskie wiadczenie uzupeniajce
                                     Program „Mama 4+” jest rodzicielskim wiadczeniem uzupeniajcym. Jest przeznaczone dla osób, które eby wychowa co najmniej czworo dzieci nie mogy podj pracy zarobkowej lub z niej zrezygnoway, a dzi yj na granicy ubóstwa, nie majc prawa do wiadcze nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie wiadczenie uzupeniajce zapewni podstawowe rodki do ycia.
                                     • 27.02.2019NSA. Sprzeda wasnych ksiek a przychody z praw majtkowych
                                      Z uzasadnienia: Poczenie ról twórcy i wydawcy powoduje sytuacj, w której wydawca nie musi nabywa praw autorskich do wydawanego utworu, gdy ju je posiada jako jego twórca. Tytuem do uzyskania przychodów nie jest wic rozporzdzenie prawami autorskimi, ale dziaalno wydawnicza, w tym handel egzemplarzami utworu. Skoro zatem skarcy nie uzyskiwa przychodów z praw majtkowych (...) do przychodów tych nie ma zastosowanie wyczenie przewidziane w art. 5a pkt 6 in fine ustawy o PIT w postaci wyczenia moliwoci zaliczenia ich do róda w postaci pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej.
                                      • 27.02.2019Rozwód nie zawsze uprawnia do rozliczenia PIT jako samotny rodzic
                                       Pytanie: Wyrokiem sdu zostao rozwizane przez rozwód maestwo Wnioskodawcy bez orzekania o winie. Sd orzek o swobodnym sposobie kontaktów z dziemi, a kosztami utrzymania dzieci obciy obie strony. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowujcej dzieci w zakresie zasad korzystania z ww. ulgi?
                                       • 20.02.2019Ulga rehabilitacyjna. Odliczenie wydatków na leki i suplementy
                                        Korzystajc z ulgi rehabilitacyjnej, mona odliczy wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki zwizane z uatwieniem wykonywania czynnoci yciowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika bdcego osob niepenosprawn lub podatnika, na którego utrzymaniu s osoby niepenosprawne. 
                                        • 19.02.2019Ulga rehabilitacyjna. Odliczenie wydatków na leki i suplementy
                                         Korzystajc z ulgi rehabilitacyjnej, mona odliczy wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki zwizane z uatwieniem wykonywania czynnoci yciowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika bdcego osob niepenosprawn lub podatnika, na którego utrzymaniu s osoby niepenosprawne. 
                                         • 18.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawidowo korzysta z ulgi prorodzinnej
                                          Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytuu tej ulgi przysuguje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                                          • 18.02.2019Zwolnienie z VAT e-nauczania
                                           E-learning to znak naszych czasów. Najogólniej rzecz ujmujc jest to nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu. S to okrelone technologie ksztacenia, które pozwalaj na przekazywanie wiedzy z moliwoci otrzymania odpowiedzi zwrotnej, dziki czemu zbdna staje si fizyczna obecno nauczyciela i ucznia w tym samym miejscu i czasie.
                                           • 15.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawidowo korzysta z ulgi prorodzinnej
                                            Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytuu tej ulgi przysuguje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                                            • 15.02.2019Podwójna ulga na samochód z tytuu opieki maonków nad niepenosprawnym dzieckiem
                                             W przypadku, gdy oboje rodzice o na utrzymanie niepenosprawnego dziecka, kademu z nich przysuguje prawo do ulgi rehabilitacyjnej w wysokoci faktycznie poniesionego przez siebie wydatku, natomiast w przypadku wydatków ograniczonych limitem kwotowym kademu z nich przysuguje odrbny (wasny) limit.
                                             • 15.02.2019Zasiek opiekuczy - przez 14, 30 lub 60 dni
                                              Przepisy ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa okrelaj, za ile dni w roku kalendarzowym mona otrzyma zasiek opiekuczy. Ten limit zaley m.in. od tego, nad kim i w jakich okolicznociach sprawowana jest opieka.
                                              • 14.02.2019Zasiek opiekuczy - przez 14, 30 lub 60 dni
                                               Przepisy ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa okrelaj, za ile dni w roku kalendarzowym mona otrzyma zasiek opiekuczy. Ten limit zaley m.in. od tego, nad kim i w jakich okolicznociach sprawowana jest opieka.
                                               • 13.02.2019Obowizek korekty odliczenia VAT w razie wystpienia niedoboru towaru
                                                Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci, na podatnikach spoczywa obowizek przeprowadzenia inwentaryzacji skadników majtku na ostatni dzie kadego roku obrotowego. W jej wyniku moe by stwierdzony jeden z dwóch rodzajów niedoboru: zawiniony bd niezawiniony. Pojcia te nie zostay zdefiniowane, lecz interpretacj tych terminów znale mona w orzecznictwie administracyjnym.
                                                • 13.02.2019Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                                                 Pytanie: Emeryt lub rencista, który w 2018 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do 28 lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
                                                 • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rzd uawia ycie przedsibiorcom
                                                  Trwaj prace nad projektem kolejnej ustawy, która bdzie stanowi kontynuacj zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu MP. MF pracuje równie nad projektem zmian, który ma uproci system stawek VAT i zapewni prostot, przejrzysto i przyjazno w ich stosowaniu. Tocz si prace nad zmianami, które zakadaj zastpienie deklaracji dla podatku od towarów i usug VAT-7 i VAT-7K przez przesyanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje równie m.in. obniy wysoko sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik zoy korekt deklaracji podatkowej po wszczciu kontroli celno-skarbowej.
                                                  • 12.02.2019Skadki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych
                                                   Obowizek opacania skadek na Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych (SFWON) zosta wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Patnik zobowizany do opacania skadek na Fundusz Pracy, poczwszy od rozlicze za stycze 2019 r. opaca je razem ze skadkami na SFWON (których wysoko wynosi 0,15%) w cznej wysokoci 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] ... [ 78 ] nastpna strona »