Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art prawo pracy

 • 29.03.2007Zmiany w VAT korzystne czy nie?
  Interpelacja nr 5828 do ministra finansw w sprawie planowanych zmian w zakresie podatku VAT
  • 27.03.2007Dochody uzyskane w 2006 r. w Wlk. Brytanii rozliczamy jeszcze wedug starej umowy
   Interpelacja nr 5491 do ministra finansw w sprawie podwjnego podatku, jaki zapac Polacy pracujcy w Wielkiej Brytanii
   • 27.03.2007Jedynie bezzwrotna pomoc jest zwolniona z podatku
    Pytanie podatnika: Dotyczy zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osb fizycznych dochodw uzyskanych na podstawie umw o dzieo i umw zlecenia wspfinansowanych ze rodkw bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.
    • 26.03.2007Pobr zaliczek przy pracy za granic - kto kogo wykorzysta?
     Interpelacja nr 5397 do ministra sprawiedliwoci oraz ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie wykorzystywania przez pracodawcw pracownikw legalnie zatrudnionych za granic
     • 23.03.2007Zasiki opiekucze dla wszystkich, ktrzy podlegaj ubezpieczeniu chorobowemu
      Trybuna Konstytucyjny wyrokiem z dnia 6 marca 2007 r. sygn. akt P 45/06 (Dz. U. z dnia 16 marca 2007 r. Nr 47, poz. 318) orzek, e osoby podlegajce ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie maj prawo do zasiku opiekuczego z tytuu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukoczenia 14 lat oraz innym chorym czonkiem rodziny. Trybuna przyj bowiem, e art. 32 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) w czci, w jakiej zawiera sowo "obowizkowo", jest niezgodny z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej. W zwizku z tym obowizuj nastpujce zasady przy realizacji tego wyroku:
      • 22.03.2007Diety z tytuu podry subowych osb prowadzcych dziaalno gospodarcz
       Pytanie podatnika: Czy podatnik prowadzcy dziaalno gospodarcz w zakresie usug transportowych, ma prawo zaliczy do kosztw uzyskania przychodu, warto diet z tytuu podry subowych?
       • 20.03.2007Urlop macierzyski (1)
        Pytanie: Czy oboje z rodzicw mog korzysta z urlopu macierzyskiego? Czy tylko rodzice (rodzic) biologiczny jest uprawniony do tego urlopu?
        • 20.03.2007Niektre umowy o unikaniu podwjnego opodatkowania bd renegocjowane
         Interpelacja nr 6154 do ministra finansw w sprawie zawarcia umw z Austri, Islandi, Belgi, Dani, Holandi i Norwegi pozwalajcych unikn podwjnego opodatkowania polskich obywateli zatrudnionych w wymienionych wyej krajach
         • 19.03.2007Pracodawcy negatywnie oceniaj projekt ustawy o odpowiedzialnoci za czyny przeciwko prawom osb wykonujcych prac zarobkow
          Konfederacja Pracodawcw Polskich z niepokojem przyja projekt ustawy o odpowiedzialnoci za czyny przeciwko prawom osb wykonujcych prac zarobkow, w ktrym proponuje si znaczne zaostrzenie kar wobec pracodawcw i zakada si wprowadzenie moliwoci karania go za dziaanie zatrudnionego przez niego pracownika, ktry narusza prawa pracownicze.
          • 15.03.2007Zblia si termin wykorzystania urlopu za poprzedni rok
           Pytanie: W jakim czasie musi zosta udzielony urlop wypoczynkowy? Czy mona z tego urlopu zrezygnowa wypacajc za urlop wynagrodzenie?
           • 14.03.2007Odszkodowanie za wczeniejsze rozwizanie umowy dzierawy
            Pytanie podatnika: Czy odszkodowanie za niedotrzymanie warunkw umowy dzierawy stanowi koszt uzyskania przychodu?
            • 12.03.2007Urlop pracownikw tymczasowych i osb wykonujcych umowy cywilnoprawne
             Pytanie: Jak przebiega udzielanie urlopw w przypadku osb wykonujcych umowy cywilnoprawne (zlecenie, o dzieo), a jak w przypadku pracownikw tymczasowych?
             • 08.03.2007Dofinansowanie do wynagrodzenia osb niepenosprawnych a wyliczenie proporcji VAT
              Pytanie podatnika: Kwestia opodatkowania otrzymanej dotacji podmiotowej, ktra nie ma wpywu na cen wiadczonych usug.
              • 08.03.2007Spka komandytowa
               Dwupoziomowa konstrukcja stosunkw pomidzy wsplnikami spki komandytowej wyrnia j na tle spek osobowych. Prawie cakowite pozbawienie jednego ze wsplnikw moliwoci praktycznego zarzdzania spk rekompensowane jest zwolnieniem go z odpowiedzialnoci za jej zobowizania powyej szczegowo okrelonej kwoty.
               • 02.03.2007Skadki w trakcie urlopu macierzyskiego lub wychowawczego osb prowadzcych dziaalno
                Interpelacja nr 4263 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie skadek ZUS od prowadzonej dziaalnoci gospodarczej opacanych przez osoby przebywajce na urlopie macierzyskim bd wychowawczym
                • 01.03.2007Najem i dzierawa nieruchomoci w pytaniach i odpowiedziach – cz III
                 Kontynuujemy publikacj odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania dotyczce problem podatkowych pojawiajcych si w przypadku najmu i dzierawy nieruchomoci. Dzisiaj nieco wicej o opodatkowaniu zryczatowanym.
                 • 28.02.2007Minusy korzystania z ulgi dla rozpoczynajcych dziaalno
                  Interpelacja nr 3202 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie przyznawania zasiku dla osb, ktre skorzystay z ulgi w skadkach na ubezpieczenie spoeczne dla zakadajcych firmy
                  • 26.02.2007Wypacone zadouczynienie na rzecz byego pracownika jest odszkodowaniem
                   Pytanie: Byy pracownik, u ktrego stwierdzono chorob zawodow skierowa do sdu pozew o wypat odszkodowania. Na mocy wyroku sdowego zostaa mu zasdzona kwota … z tytuem zadouczynienia za odczuwaln krzywd. Czy zasdzona kwota zadouczynienia jest odszkodowaniem i wypacajc powysz kwot nie jestem jako patnik zobowizany do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osb fizycznych?
                   • 23.02.2007Zawieszenie dziaalnoci i skadki ZUS
                    Interpelacja nr 1277 do ministra gospodarki w sprawie przepisw dajcych przedsibiorcom moliwo czasowego zawieszenia dziaalnoci gospodarczej
                    • 21.02.2007Poradnik ZUS. Zasady opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych.  
                     • 20.02.2007Poradnik ZUS. Ubezpieczenia spoeczne i ubezpieczenie zdrowotne osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno i osb z nimi wsppracujcych.
                      Celem poradnika jest omwienie obowizujcych od 1 stycznia 1999 r. zasad ubezpiecze spoecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osb prowadzcych pozarolnicz dziaalno i osb z nimi wsppracujcych. Przedstawione zagadnienia dotycz zarwno osb prowadzcych dziaalno indywidualnie, jak i w ramach np. spki cywilnej (obowizujcy tryb postpowania w zakresie dokonywania rozlicze skadek na ubezpieczenia przez wsplnikw spek cywilnych zawiera rozdzia X).
                      • 20.02.2007Poczekamy jeszcze na uatwienia dla przedsibiorcw
                       Interpelacja nr 5783 do ministra finansw w sprawie przepisw podatkowych i rachunkowych obowizujcych mae i rednie przedsibiorstwa
                       • 20.02.2007Poradnik ZUS. wiadczenia pienine z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa dla osb prowadzcych dziaalno pozarolnicz.
                        Prawo do wiadcze pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, ich wysoko, zasady obliczania i wypaty reguluj przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz.U. 2005 nr 31, poz. 267). wiadczenia te przysuguj wszystkim osobom objtym ubezpieczeniem chorobowym, okrelonym przepisami ustawy z dnia 13 padziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z pn. zm.). Do krgu tych osb zalicza si m. in. osoby, ktre s objte ubezpieczeniem chorobowym jako prowadzce dziaalno pozarolnicz oraz osoby z nimi wsppracujce.
                        • 15.02.2007Rozpoczcie urlopu macierzyskiego
                         Pytanie: Kiedy rozpoczyna si urlop macierzyski? Czy zasadnym jest stosowany przez lekarzy "zwyczaj" udzielania urlopu macierzyskiego 2 tygodnie przed przewidywan dat porodu?
                         • 14.02.2007Wycieczka z ZFS bez podatku
                          Pytanie podatnika: Czy koszt wycieczki zorganizowanej dla pracownikw, finansowany z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                          • 09.02.2007Prawo do zasiku opiekuczego w TK
                           20 lutego 2007 r. o godz. 13.30 Trybuna Konstytucyjny rozpozna poczone pytania prawne X Wydziau Pracy i Ubezpiecze Spoecznych Sdu Rejonowego w Poznaniu dotyczce prawa do zasiku opiekuczego. Trybuna orzeknie w sprawie zgodnoci:
                           • 09.02.2007Warunki prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Polsce
                            Interpelacja nr 5659 do ministra finansw w sprawie prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Polsce
                            • 08.02.2007Kontrole w 2007 - transakcje internetowe na cenzurowanym
                             W marcu ubiegego roku mogem w materiale „Co nam skontroluj” przedstawi zagadnienia, pozostajce w obszarze szczeglnego zainteresowania fiskusa. W tym roku, po raz kolejny, ministerstwo udostpnio na swoich stronach zestawienie tych tematw, ktre bd przedmiotem zainteresowania kontrolujcych w roku 2007.
                             • 08.02.2007Urlop dodatkowy
                              Pytanie: Co to jest urlop dodatkowy i jaki jest jego wymiar (czy urlop dodatkowy zawiera si w puli przysugujcego urlopu wypoczynkowego)?
                              • 05.02.2007Nieustanne wtpliwoci przy opodatkowaniu dotacji podatkiem VAT
                               Interpelacja nr 5448 do ministra finansw w sprawie podatku od towarw i usug z tytuu pozyskiwanych rodkw pomocowych na rozwj doradztwa rolniczego
                               • 02.02.2007Dofinansowanie z PFRON oraz Europejskiego Funduszu Spoecznego
                                Pytanie podatnika: Czy dofinansowanie pochodzce z PFRON oraz Europejskiego Funduszu Spoecznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych, natomiast wydatki zwizane z realizacj ww. projektu nie stanowi kosztw uzyskania przychodu, stosownie do postanowie art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy?
                                • 31.01.2007Dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy: akta osobowe
                                 Zgodnie z ustaw z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pn. zm.; dalej: Kp) pracodawca ma obowizek dla kadego pracownika zaoy i prowadzi w okrelony przepisami sposb, teczk z ca dokumentacj zwizan z przebiegiem zatrudnienia, tzw. akta osobowe. Teczka powinna by podzielona na 3 czci: A, B i C, ktre obejmuj:
                                 • 25.01.2007Komunikat prasowy TK przed rozpraw dotyczc formy zoenia wniosku o dofinansowanie do PFRON
                                  6 lutego 2007 r. o godz. 10.00 Trybuna Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Naczelnego Sdu Administracyjnego dotyczce formy zoenia wniosku o dofinansowanie do PFRON. Trybuna Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodnoci art. 26c ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 1a, w zwizku z ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych w zakresie, w jakim ograniczaj moliwo zoenia miesicznych informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepenosprawnoci pracownikw oraz wniosku o wypat miesicznego dofinansowania za dwa miesice tylko do formy transmisji danych w postaci dokumentu elektronicznego, bez zapewnienia innego sposobu dokonania tych czynnoci w sytuacji, gdy skorzystanie z drogi transmisji danych stao si obiektywnie niemoliwe lub istotnie utrudnione, z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 69 Konstytucji.
                                  • 24.01.2007Urlop pracownikw zatrudnionych w niepenym wymiarze czasu pracy
                                   Pytanie: Jak wylicza si urlop w przypadku pracownikw zatrudnionych w niepenym wymiarze czasu pracy?
                                   • 24.01.2007Ulgi podatkowe w 2006 i 2007 roku – porwnanie (2)
                                    Kontynuujemy porwnanie przepisw dotyczcych ulg podatkowych, z ktrych moemy skorzysta w rozliczeniu za 2006 rok i 2007 rok. Dzisiaj o darowiznach. 1 stycznia weszy w ycie nowe regulacje, zwikszajce nieco zakres darowizn, ktre bdziemy mogli odlicza - ale dopiero w zeznaniu za 2007 r.
                                    • 22.01.2007Podatek od nieruchomoci
                                     Podatek od nieruchomoci naley do grupy podatkw majtkowych. Oznacza to, e jest podatkiem wicym si z posiadaniem gruntu, budynku, czy budowli. Nie jest on natomiast w aden sposb uzaleniony od dochodw, ani te korzyci uzyskiwanych z danej nieruchomoci. Obowizek zapaty tego podatku wynika z samego faktu wadania nieruchomoci, co wynika z uregulowa ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z pn. zm.), ktra nie przewiduje moliwoci modyfikowania obowizku podatkowego ze wzgldu na osob podatnika.
                                     • 22.01.2007Umorzenie wierzytelnoci
                                      Pytanie podatnika: Czy spka moe zmniejszy przychody o warto przedawnionego zobowizania zaliczonego do przychodw roku, w ktrym przedawnienie nastpio, w przypadku, gdy dunik zrzeknie si korzystania z zarzutu przedawnienia, o ktry mowa w art. 117 § 2 kodeksu cywilnego? Jeeli spka w 2006 r. zrzeknie si prawa do korzystania z zarzutu przedawnienia, wydatek na spat tego zobowizania moe by uznany za koszt uzyskania przychodw?