Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art prawo pracy

 • 05.12.2005Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
  Pracodawca musi przestrzegać praw pracownika. Jeśli tego nie robi, grożą mu sankcje karne. Ponadto pracodawca musi być świadomy faktu, że osoby dopuszczające się wykroczeń przeciwko prawom pracownika ponoszą odpowiedzialność zarówno wtedy, gdy działają z winy umyślnej, jak i nieumyślnej.
  • 05.12.2005Koszty uzyskania przychodu pracownika w sytuacjach nietypowych
   Nie mamy najczęściej problemów z prawidłowym ustaleniem kosztów uzyskania przychodu pracownika przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Pewne trudności mogą pojawić się w sytuacjach nie całkiem typowych – dzisiaj dziesięć przykładów takich sytuacji.
   • 04.12.2005W Sądzie Najwyższym o badaniach rencistów
    26 stycznia 2006 r. odbędzie się posiedzenie Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, który ma podjąć uchwałę w sprawie istotnej dla osób, które od wielu lat są rencistami. SN odpowie na pytanie RPO - "Czy dopuszczalne jest kwestionowanie przez organ rentowy niezdolności do pracy osoby, która przed 1 września 1997 r. była nieprzerwanie od dziesięciu lat inwalidą i z tego tytułu pobierała rentę?"
    • 28.11.2005Interpretacja PP/3/443/1/05/EB z dnia 15.02.2005 r. - Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta
     Pytanie podatnika: Czy w sytuacji wykonywania w okresie roku czynności, od których przysługiwało odliczenie jak i takich od których takie odliczenie nie przysługiwało podatnik jest zobowiązany dokonać korekty podatku naliczonego oraz czy w następnym roku może odliczyć podatek naliczony w 100%?
     • 15.11.2005Korzystny dla ryczałtowców wyrok TK
      Trybunał Konstytucyjny uznał, iż prawo do zasiłku rodzinnego powinno być uzależnione wyłącznie od rzeczywistej sytuacji materialnej rodziny. Trybunał orzekł, że art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych jest niezgodny z art. 2, art. 32 i art. 71 ust. 1 Konstytucji.
      • 13.11.2005Ważna dla ryczałtowców rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym
       15 listopada TK rozpozna pytanie prawne Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu dotyczące zgodności art. 5 ust.10 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z Konstytucją RP. Chodzi o sposób ustalania uprawnień do zasiłku rodzinnego osób, których dochód opodatkowany jest w sposób zryczałtowany. Przyjęte sposoby ustalenia dochodu (między innymi próg dochodowy służy do ustalenia prawa do świadczeń) powodują, że opłacający podatek zryczałtowany nie mogą nabyć prawa do świadczeń mimo, iż ich faktyczny dochód jest niższy, niż przyjęty jako próg maksymalny. Prezentujemy pełny komunikat prasowy TK przed rozprawą.
       • 09.11.2005RPO: Ulga ZUS dla debiutantów narusza zasadę równego traktowania
        Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił 8.11.2005 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowanych zasad opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność pozarolniczą. W wystąpieniu Rzecznik podniósł kwestię pominięcia w prawie do ulgi twórców i artystów, osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu oraz wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Rzecznik zauważa, że choć z komunikatu Biura Prasowego ZYS wynika uprawnienie do ulgi również osób wykonujących wolne zawody, to takie stanowisko nie znajduje oparcia w przepisach ustawy i systemie ubezpieczeń społecznych.
        • 08.11.2005Pismo PB5/MC-033-50-736/05 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 29 kwietnia 2005 r. do Izby Skarbowej w Lublinie
         Odpowiadając na pismo z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż aktualne pozostaje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 24 marca 1995 r. nr PO5/9-0261/95 *. W konsekwencji, na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), pracownikowi przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów od przychodów z każdego stosunku pracy
         • 07.11.2005Kto może zostać doradcą podatkowym
          Czynności doradztwa podatkowego obejmują udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie, a także sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
          • 30.10.2005Wyrok z dnia 18 stycznia 2005 r. II UK 128/04
           Korzystanie z urlopów macierzyńskiego i wychowawczego w okresie pozostawania w stosunku pracy wyłącza obowiązek ubezpieczenia z tytułu jedno-czesnego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).
           • 12.10.2005Ważne pytanie do Trybunału Konstytucyjnego
            24.10.2005 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne dotyczące ustalenia wysokości świadczeń osób, od których składka na ubezpieczenie społeczne była pobierana bez zastosowania ograniczenia określonego w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozstrzygnięcie będzie miało ogromne znaczenie dla emerytów i rencistów i może oznaczać spore komplikacje dla ZUS. Przedstawiamy pełny komunikat prasowy w sprawie rozprawy.
            • 04.10.2005Komunikat prasowy Trybunału Konstytucyjnego po rozprawie dotyczącej wysokości diet za delegacje zagraniczne pracowników zatrudnionych poza sferą budżetową.
             Ustawodawca ma prawo uzależnić tryb regulacji warunków wypłacania należności od źródła finansowania świadczeń pracowniczych.
             • 03.10.2005Kontrola podatkowa
              Kontrola podatkowa jest przeprowadzana na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez: 1) naczelnika urzędu skarbowego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu skarbowego - pracownikom tego urzędu, 2) naczelnika urzędu celnego lub osobę zastępującą naczelnika urzędu celnego - funkcjonariuszom celnym oraz pracownikom tego urzędu, 3) wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa lub osobę zastępującą wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa - pracownikom urzędu gminy (miasta), starostwa lub urzędu marszałkowskiego.
              • 21.09.2005Warunki i zasady łącznego opodatkowanie małżonków podatkiem dochodowym od osób fizycznych
               Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu między którymi istnieje wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być jednak na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 ustawy (dopuszczalnych odliczeń);
               • 19.09.2005Interpretacja PD.423-43/05 z dnia 15.04.2005 - Lubelski Urząd Skarbowy
                Pytanie podatnika Stan faktyczny Spółka wypłacała w 2004 r. i wypłaca w roku 2005 ekwiwalent za pranie odzieży roboczej zatrudnionym pracownikom. Spółka jako pracodawca nie może zapewnić prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania odzieży roboczej i zgodnie z przepisami BHP i Kodeksu pracy wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika.
                • 07.09.2005Interpretacja BI/005-1156/04 z dnia 12.01.2005 r. - Izba Skarbowa w Gdańsku
                 Pytanie podatnika: W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć się z renty, którą otrzymuje na syna?
                 • 29.08.2005Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy
                  Pracodawca ma niezliczone obowiązki. Tutaj wymienimy jedynie te, o których mowa w kodeksie pracy, w kolejności ich pojawiania się w kodeksie. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.
                  • 24.08.2005Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
                   Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.
                   • 26.07.2005Uprawnienia pracownicy w ciąży
                    W okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy
                    • 04.07.2005Urlop wypoczynkowy – wymiar i czas trwania
                     Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Należy dodać, że pracownik nie może zrzec się tego prawa. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Natomiast prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
                     • 08.06.2005Przedawnienie zobowiązań podatkowych
                      Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.
                      • 08.06.2005Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
                       Objęte tą formą opodatkowania mogą być osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne i spółki partnerskie której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód. Dodatkowo w sposób zryczałtowany mogą być opodatkowane na warunkach określonych w ustawie przychody osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Na warunkach określonych w ustawie ryczałtem mogą zostać objęte osoby wykonujące wolny zawód oraz osoby duchowne.
                       • 07.06.2005Ulga na złe długi
                        Wprowadzone do ustawy o Vat nowe rozwiązanie, zwane potocznie ulgą na złe długi, stwarzające możliwość dokonania korekty podatku należnego, może przynieść konkretne korzyści przedsiębiorcom, którzy stali się ofiarami niewypłacalnych dłużników. Dla tych ostatnich nowe przepisy mogą okazać się ostatnim gwoździem do trumny.
                        • 05.01.2005Likwidacja działalności - formalności i konsekwencje podatkowe
                         Zarówno rozpoczęcie jak i likwidacja działalności wymaga odwiedzin w różnych urzędach i dopełnienia wielu formalności. O ile zagadnieniom rozpoczynania działalności poświęconych jest wiele ogólnodostępnych materiałów, o tyle zagadnienie likwidacji traktowane jest nieco po macoszemu. Niesłusznie - konsekwencje podatkowe likwidacji działalności są znaczne, i jeśli likwidacja nie zostanie poprzedzona odpowiednią analizą, może się zupełnie niepotrzebnie okazać zbyt kosztowna. Kosztowne może okazać się również niedopełnienie formalności, wymaganych przepisami. Dzisiaj rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych likwidacji działalności gospodarczej.

                        « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 65 ] . [ 66 ] . [ 67 ] . [ 68 ] . [ 69 ] . [ 70 ] . [ 71 ] . [ 72 ] . [ 73 ] . [ 74 ]