Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art prawo pracy

 • 23.08.2019Ulgi i preferencje ZUS: May ZUS
  Omawiajc ulgi i preferencje ZUS przedstawilimy  ju ulg na start i preferencyjn podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne. Czas na kolejn z preferencji, kierowan tym razem do przedsibiorców, którzy prowadz dziaalno w niewielkim rozmiarze przychodowym. Tzw. May ZUS moe by stosowany po zakoczeniu korzystania z uprzednio omawianych ulg, przez przedsibiorców, którzy nie przekroczyli, w proporcji do okresu prowadzonej w poprzednim roku dziaalnoci, trzydziestokrotnoci kwoty minimalnego wynagrodzenia, obowizujcego w grudniu poprzedniego roku,
  • 22.08.2019Ulgi i preferencje ZUS: May ZUS
   Omawiajc ulgi i preferencje ZUS przedstawilimy  ju ulg na start i preferencyjn podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne. Czas na kolejn z preferencji, kierowan tym razem do przedsibiorców, którzy prowadz dziaalno w niewielkim rozmiarze przychodowym. Tzw. May ZUS moe by stosowany po zakoczeniu korzystania z uprzednio omawianych ulg, przez przedsibiorców, którzy nie przekroczyli, w proporcji do okresu prowadzonej w poprzednim roku dziaalnoci, trzydziestokrotnoci kwoty minimalnego wynagrodzenia, obowizujcego w grudniu poprzedniego roku,
   • 21.08.2019Co mona amortyzowa odrbnie od budynku?
    Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w zakresie sprzeday i serwisu samochodów. W celu zwikszenia przestrzeni salonu oraz serwisu prowadzi inwestycj majc na celu rozbudow budynku mieszczcego salon samochodowy. W budynku oraz na dachu i cianach budynku umieszczone zostan m.in. nastpujce skadniki majtkowe: elementy wyposaenia wewntrznego i zewntrznego, system wentylacji oraz klimatyzacji, instalacja elektryczna, system video, windy, drzwi zewntrzne oraz bramy wjazdowe i garaowe. Czy ww. skadniki majtkowe stanowi odrbne pojedyncze lub kompleksowe rodki trwae i jako takie mog podlega amortyzacji podatkowej odrbnie od budynku?
    • 19.08.2019WSA. Dowóz do/z pracy nie jest przychodem pracownika
     Z uzasadnienia: Sam fakt deklarowania przez pracownika chci korzystania z transportu pozostawionego mu do dyspozycji przez pracodawc oraz znany ogólny koszt tego transportu nie wyczerpuje definicji, otrzymanego przez pracownika w postaci nieodpatnego wiadczenia, przychodu. Skoro opodatkowaniu moe podlega tylko przychód faktycznie otrzymany, a nie moliwy do otrzymania, o przychodzie tego rodzaju mona mówi tylko gdy pracownik korzysta z postawionego do jego dyspozycji transportu i moliwe jest ustalenie wartoci tego wiadczenia wg metod okrelonych w ustawie o PIT.
     • 19.08.2019CIT: Jak liczy limit dla maego podatnika?
      Pytanie: Czy okrelenie „przychód ze sprzeday” dotyczy równie np. uzyskanego odszkodowania, odsetek od rodków finansowych na rachunku bankowym, dotacji, dopat lub refundacji kosztów? Czy do wyliczenia limitu, w kwocie nalenego podatku VAT (okrelenie ustawodawcy „wraz z kwot nalenego podatku od towarów i usug”) naley uj równie podatek naleny z tytuu realizacji procedury odwrotnego obcienia?
      • 16.08.2019Umorzenie zobowizania wymaga uwzgldnienia moliwoci patniczych zobowizanego – równie przyszych
       Teza: Zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spoecznym rolników przesank zastosowania przewidzianych w tym przepisie ulg jest stwierdzenie wanego interesu zainteresowanego. Dopiero wystpienie tej przesanki daje podstaw do dziaania organu administracyjnego w ramach uznania administracyjnego i rozstrzygnicia o uldze co jednak powinno nastpi z uwzgldnieniem moliwoci patniczych wnioskodawcy oraz stanu finansów funduszów emerytalno-rentowego i skadkowego.
       • 14.08.2019Nocleg ze niadaniem stanowi usug kompleksow
        Pytanie: Wnioskodawca prowadzi dziaalno obejmujc usugi noclegowe i gastronomiczne. W restauracji Wnioskodawca wiadczy usugi gastronomiczne na rzecz konsumentów zewntrznych oraz na rzecz osób bdcych gomi gocica. Usugi noclegowe s sprzedawane cznie ze niadaniem jako usuga zoona. Czy wiadczenie usug noclegowych wraz ze niadaniem i obiadokolacj jako usug kompleksow naley opodatkowa stawk 8% VAT jako cao i wykaza na fakturze jako usug noclegow wedug stawki VAT - 8%?
        • 12.08.2019wiadczenia socjalne dla pracujcego emeryta
         Zakadem pracy sprawujcym opiek socjaln nad emerytem, jest zawsze ten zakad, w którym emeryt by ostatni raz zatrudniony i to niezalenie od tego, czy przeszed on z niego na emerytur, czy te byo to przejcie ponowne. Emeryt, który podejmuje prac, staje si pracownikiem, i z tego tytuu przysuguj mu wiadczenia z ustawy. Status pracownika jest bowiem w tym wypadku „mocniejszy” od statusu emeryta; jeeli emeryt ponownie podejmie prac, to wiadczenia przysuguj mu nie z tej racji, e jest emerytem, lecz dlatego, e jest pracownikiem - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
         • 12.08.2019Pracownicy bd mocniej chronieni przed zwolnieniem
          Pracownicy bd mogli liczy na mocniejsz ochron przed bezprawnym zwolnieniem. Ju w przypadku, gdy sd pierwszej instancji uzna zwolnienie za bezprawne, moliwe bdzie nakazanie dalszego zatrudnienia zwolnionego pracownika. Nowe przepisy zostan wprowadzone do Kodeksu postpowania cywilnego w listopadzie br.
          • 09.08.2019Urzdnicy decyduj, co podlega pod Prawo Budowlane
           Ustalenie, czy konkretne urzdzenia techniczne podlegaj reglamentacji ustawy Prawo Budowlane naley wycznie do kompetencji waciwego miejscowo i instancyjnie organu administracji architektoniczno-budowlanej lub organu nadzoru budowlanego – poinformowao Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
           • 07.08.2019Transakcja pomidzy podmiotami powizanymi dla celów VAT – przesanki szacowania podstawy opodatkowania
            Ustawa o VAT nie zakazuje dokonywania transakcji handlowych pomidzy podmiotami powizanymi. Potwierdza to np. opinia wyraona w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 stycznia 2013 r., sygn. ITPP2/443-1280/12/AK. Brak takiego zakazu nie oznacza, e transakcje tego rodzaju nie mog sta si przedmiotem bacznego zainteresowania organów skarbowych. 
            • 06.08.2019Pracownicy bd mocniej chronieni przed zwolnieniem
             Pracownicy bd mogli liczy na mocniejsz ochron przed bezprawnym zwolnieniem. Ju w przypadku, gdy sd pierwszej instancji uzna zwolnienie za bezprawne, moliwe bdzie nakazanie dalszego zatrudnienia zwolnionego pracownika. Nowe przepisy zostan wprowadzone do Kodeksu postpowania cywilnego w listopadzie br.
             • 02.08.2019Po wyrokach NSA fiskus (wreszcie) zmienia zdanie w sprawie kosztów paliwa
              Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, czyli równie koszty uytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, biece naprawy, przegldy itp. - przyzna Dyrektor KIS. Nie cakiem dobrowolnie - nastpio to dopiero po zakoczeniu spraw sdowych.
              • 01.08.2019Po wyrokach NSA fiskus (wreszcie) zmienia zdanie w sprawie kosztów paliwa
               Warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych, obejmuje wszelkie wiadczenia wynikajce z tego tytuu, czyli równie koszty uytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, biece naprawy, przegldy itp. - przyzna Dyrektor KIS. Nie cakiem dobrowolnie - nastpio to dopiero po zakoczeniu spraw sdowych.
               • 30.07.2019Podatki 2019. Ulga w PIT dla modych: Konieczne jest owiadczenie
                To ju pewne. Od 1 sierpnia br. zacznie obowizywa nowe zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. zerowy PIT dla modych, do ukoczenia 26. roku ycia. Nowelizacja zostaa ogoszona ju w Dzienniku Ustaw. Zwolnienie ograniczone bdzie limitem kwotowym. Poczwszy od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit wynosi bdzie 85 528 z. W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia to 35 636,67 z i bdzie ono stosowane w zeznaniu za rok 2019, chyba e podatnik zoy patnikowi stosowne owiadczenie.
                • 30.07.2019Skadki ZUS: Umowa zlecenia z uczniem lub studentem
                 Nie zgaszaj do ubezpiecze spoecznych (ani dobrowolnych, ani obowizkowych) zleceniobiorcy, który jest:  uczniem szkó ponadpodstawowych albo  studentem, który nie ukoczy 26 lat. 
                 • 29.07.2019Podatki 2019. Ulga w PIT dla modych
                  To ju pewne. Od 1 sierpnia br. zacznie obowizywa nowe zwolnienie w podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. zerowy PIT dla modych, do ukoczenia 26. roku ycia. Nowelizacja zostaa ogoszona ju w Dzienniku Ustaw. Zwolnienie ograniczone bdzie limitem kwotowym. Poczwszy od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit wynosi bdzie 85 528 z. W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia to 35 636,67 z i bdzie ono stosowane w zeznaniu za rok 2019, chyba e podatnik zoy patnikowi stosowne owiadczenie.
                  • 26.07.2019Zagraniczna podró subowa przedsibiorcy jednoosobowego
                   Przedsibiorca, wyjedajc za granic w celach zwizanych z dziaalnoci gospodarcz, ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu diet, na zasadach ogólnych zasadach obowizujcych pracowników. Nie jest przy tym istotny czas pobytu w delegacji. To stanowisko potwierdza wydana ostatnio interpretacja KIS.
                   • 25.07.2019Renta socjalna moe by zawieszona po przekroczeniu limitu wynagrodzenia
                    Renta socjalna przeznaczona jest dla osób, które z powodu wczenie powstaej niezdolnoci do pracy nie miay moliwoci podjcia pracy zawodowej i nabycia wasnych uprawnie do renty z tytuu niezdolnoci do pracy, a czsto nawet zdobycia jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych. Jej celem jest kompensowanie braku moliwoci nabycia uprawnie - std odmienne traktowanie w porównaniu z rent skadkow.
                    • 24.07.2019Organy podatkowe naduywaj prawa do odmowy wydania interpretacji
                     Przedsibiorcy licznie skar si na bezskuteczne próby uzyskania od urzdów skarbowych interpretacji przepisów. Liczba odmów systematycznie wzrasta po wprowadzeniu w 2016 roku klauzuli obejcia prawa podatkowego. Urzdy odmawiaj, uywajc czsto bardzo nieuzasadnionych, wrcz pokrtnych argumentów. Niestety mno si powody, by nie wyjania przedsibiorcom skomplikowanych przepisów, a urzdy odmawiaj interpretacji nawet w sprawach, które nie maj nic wspólnego z tym, czego dotyczy klauzula.
                     • 19.07.2019Rada Miasta nie moe dowolnie ogranicza godzin sprzeday alkoholu
                      Z uzasadnienia: Zakócanie porzdku publicznego w zwizku z nocn sprzeda alkoholu w jednym z punktów w centrum miasta nie moe uzasadnia wprowadzenia zakazu we wszystkich punktach prowadzcych tak sprzeda w tym obszarze. Organy gminy i podlege im suby dysponuj innymi, bardziej skonkretyzowanymi (skojarzonymi) rodkami oddziaywania, które w takim ukadzie faktycznym skutecznie ukróc zakócanie porzdku - orzek WSA w Rzeszowie, uchylajc uchwa Rady Miasta.
                      • 18.07.2019Podatki 2019: Preferencyjne koszty take dla pracowników PAN
                       Pracownicy jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk bd mogli stosowa preferencyjne (50 proc.) koszty uzyskania przychodów do caoci swojego wynagrodzenia – wynika z projektu nowelizacji, nad którym zaczyna pracowa Sejm. W efekcie status pracowników PAN zostanie zrównany ze statusem nauczycieli akademickich.
                       • 18.07.2019Objanienia podatkowe do ulgi IP Box
                        Przepisy przyznajce preferencyjne opodatkowanie 5% stawk podatkow dochodów uzyskiwanych przez podatnika z kwalifikowanych praw wasnoci intelektualnej obowizuj od 1 stycznia 2019 r. Stopie skomplikowania przepisów spowodowa, i natychmiast pojawiy si liczne wtpliwoci interpretacyjne, a podatnicy w wikszoci w dalszym cigu zastanawiaj si, czy korzysta z ulgi - i jak to prawidowo zrobi. 15.07.2019 r. MF udostpnio obszerne objanienia podatkowe, dotyczce korzystania z ulgi IP box - te do skomplikowane. 
                        • 18.07.2019Najem krótkoterminowy na cenzurowanym
                         Krótkoterminowy wynajem mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub jego czci moe nosi cechy zmiany sposobu uytkowania obiektu budowlanego lub jego czci, przez któr rozumie si w szczególnoci podjcie lub zaniechania w obiekcie budowlanym lub jego czci dziaalnoci zmieniajcej warunki: bezpieczestwa poarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony rodowiska bd wielko lub ukad obcie - przypomniao Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju odpowiadajc na poselsk interpelacj.
                         • 16.07.2019Obowizek podatkowy w VAT przy dostawie towarów przez kuriera
                          Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci Spóka dokonuje sprzeday towarów, które m.i. dostarczane s do odbiorców za porednictwem firm spedycyjnych. Towar odbierany jest przez przewonika w miejscu prowadzenia dziaalnoci Spóki, nastpnie dostarczany do kupujcego, który jest ostatecznym odbiorc towaru. W którym momencie powstanie obowizek podatkowy u sprzedawcy, czy z chwil wydania towaru przez sprzedajcego firmie przewozowej, czy te z chwil faktycznego odbioru towaru przez klienta, dostarczonego za porednictwem spedytora?
                          • 15.07.2019Zasady dokonywania wpat na PFRON zostan zagodzone
                           Zasady dokonywania wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych (PFRON) bd agodniejsze. W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii zaproponowano likwidacj skokowego wzrostu opat i wdroenie mechanizmu pynnej zmiany wysokoci skadki. Nowelizacja przepisów w ramach tzw. Pakietu Przyjazne Prawo zostanie przeprowadzona z pocztkiem 2020 r.
                           • 12.07.2019Zasady dokonywania wpat na PFRON zostan zagodzone
                            Zasady dokonywania wpat na Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych (PFRON) bd agodniejsze. W projekcie przygotowanym przez Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii zaproponowano likwidacj skokowego wzrostu opat i wdroenie mechanizmu pynnej zmiany wysokoci skadki. Nowelizacja przepisów w ramach tzw. Pakietu Przyjazne Prawo zostanie przeprowadzona z pocztkiem 2020 r.
                            • 12.07.2019CIT: Umorzenie czci poyczki z WFOiGW jako przychód podatkowy
                             Warto umorzonej czci poyczki zacignitej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej stanowi przychód podatkowy, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
                             • 10.07.2019Zatrudnianie dzieci poniej 16 roku ycia
                              Coraz wicej dzieci pracuje, czsto aby pomóc rodzicom. Szczególnie latem duo najmodszych podejmuje si pracy sezonowej. S to prace pomocowe w sektorze rolniczym, ale take prace w dziale hotelarskim czy gastronomicznym. Brakuje jednak regulacji prawnych, które okrelayby jakie prace mog wykonywa najmodsi, zasady czenia ich z obowizkami szkolnymi, normy czasu pracy czy minimalny wiek dziecicych pracowników. Czsto pracodawcy wykorzystuj sabsz pozycj najmodszych i nie respektuj praw pracujcych dzieci.
                              • 08.07.2019Podatki 2019: Pracodawcy krytycznie o zwolnieniu podatkowym dla modych
                               Wprowadzenie nowego zwolnienia podatkowego dla modych pracowników bdzie niesprawiedliwym rozwizaniem, które moe skutkowa te dodatkowymi problemami – oceniaj eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Zrzeszajca pracodawców organizacja zwraca uwag m.in. na kwestie zwizane z nieobjciem zwolnieniem dochodów uzyskiwanych na podstawie umów o dzieo i potencjalnymi konfliktami na linii pracodawca-pracownik.
                               • 08.07.2019Przepisy dot. podróy subowych do zmiany?
                                Kwoty diet i kwoty limitów na nocleg stosowanych przy podróach zagranicznych, z reguy s zmieniane na podstawie propozycji nadesanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz placówki dyplomatyczne. W okresie obowizywania rozporzdzenia nie zgaszano propozycji zmiany wysokoci diet z tytuu podróy zagranicznej. W odniesieniu do wysokoci diety krajowej naley zauway, e ewentualna zmiana wysokoci diet z tytuu podróy subowej wizaaby si z obligatoryjnymi dodatkowymi skutkami finansowymi dla pracodawców, w tym z wpywem na finanse publiczne. Ewentualne zmiany musz uwzgldnia moliwoci finansowe jednostek pastwowej i samorzdowej sfery budetowej - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                • 04.07.2019Zatrudnianie osób niepenosprawnych przez mikro- i maych przedsibiorców
                                 Nie ma przeszkód aby pracodawca zatrudniajcy mniej ni 25 pracowników w przeliczeniu na peny wymiar czasu pracy i nie osigajcy 6% wskanika zatrudnienia osób niepenosprawnych, otrzymywa miesiczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepenosprawnych, jeli speni inne warunki, o których mowa w przepisach ustawy o rehabilitacji (…).
                                 • 03.07.2019NSA. Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomoci z PIT
                                  Z uzasadnienia:  Wynagrodzenie z tytuu bezumownego korzystania nie podlega zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3, 3b i 120 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako e nie stanowi odszkodowania. Przyznane skarcemu wynagrodzenie nie moe korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a) ww. ustawy take z tego jeszcze powodu, e nie zostao wypacone z tytuu ustanowienia suebnoci gruntowej.
                                  • 03.07.2019Zasiek wychowawczy na dziecko a kryterium dochodowe
                                   Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesicy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Podczas przebywania na urlopie wychowawczym rodzic nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, a wiadczenie pienine z tytuu opieki nad dzieckiem od 2004 r. jest wypacane wycznie w formie dodatku do zasiku rodzinnego na podstawie ustawy o wiadczeniach rodzinnych. Pena kwota tego dodatku wynosi 400 z miesicznie.
                                   • 03.07.2019Wynajem samochodu nie zawsze z penym odliczeniem VAT
                                    Pytanie: Wnioskodawca planuje zakup /lub leasing operacyjny /lub najem dugoterminowy samochodów osobowych, które bd wykorzystywane tylko i wycznie w zakresie najmu (jako auta zastpcze dla klientów warsztatu lub bezporedni najem krótkoterminowy/dugoterminowy w ramach usug wypoyczalni). Przedmiotowe pojazdy nie bd suy innym celom firmowym ni najmem. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujcych wydatki zwizane z eksploatacj oraz uytkowaniem ww. pojazdów bez koniecznoci prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgaszania samochodu do US?
                                    • 28.06.2019NSA: Przekazanie samochodu pracownikowi do odpatnego korzystania a prawo do odliczenia VAT
                                     Z uzasadnienia: Fakt odpatnego przekazania samochodów przedsibiorstwa do uytku osobistego pracowników nie zmienia tego, e s one uywane "do celów innych ni dziaalno gospodarcza podatnika".
                                     • 28.06.2019Skadki ZUS przedsibiorców - rosn czy spadaj?
                                      Liczba ubezpieczonych osób fizycznych prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz, dla których podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne uzaleniona jest od przychodu (tzw. may ZUS) wynosia wedug stanu na 28 lutego 2019 r. 72,9 tys. osób. To stosunkowo niewiele w porównaniu z pozostaymi przedsibiorcami, którzy musz si mierzy z cigle rosncymi skadkami ZUS.
                                      • 27.06.2019Pracownicze koszty uzyskania przychodów - zwyke i 50%
                                       Pracownicy uzyskujcy dochody z tytuu stosunku subowego, stosunku pracy, spódzielczego stosunku pracy oraz pracy nakadczej maj co do zasady kwotowo okrelone normy kosztów uzyskania przychodów.
                                       • 27.06.2019Zgoda na odpatne odstpienie od umowy jest usug opodatkowan VAT
                                        wiadczona przez Kontrahenta usuga polegajca na zezwoleniu na przedterminowe rozwizanie umowy jest zwizana ze wiadczonymi wczeniej usugami. Dziki niej zwolniony odnosi korzy w postaci zerwania niekorzystnej wizi prawnej oraz moliwoci organizacji pracy przedsibiorstwa w inny sposób, bd te w oparciu o wspóprac z innym podmiotem.
                                        • 26.06.2019Umowy zlecenia i o dzieo w ubezpieczeniach spoecznych - ZUS wyjania
                                         Zamierzasz podpisa umow cywilnoprawn? Sprawd, czym róni si umowa zlecenia od umowy o dzieo i czy bdziesz mie ubezpieczenia spoeczne.
                                         • 26.06.2019NSA. Program motywacyjny dla handlowców nie jest konkursem
                                          Z uzasadnienia: Nie mona uzna za konkurs w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT przedsiwzicia, w którym za zwycizc uznaje si kadego uczestnika, który osignie w danym przedziale czasu okrelon warto obrotów z tytuu sprzeday towarów oferowanych przez organizatora (...) Jeeli spóka organizuje akcj niespeniajc wymogów przypisanych konkursowi, to otrzymane przez uczestników wygrane nie stanowi przychodu z konkursu. Warto nagród uzyskiwanych przez osoby, które wykonuj na rzecz spóki czynnoci w ramach prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej, stanowi bdzie przychód z pozarolniczej dziaalnoci.
                                          • 25.06.2019Od nieoprocentowanej poyczki dla pracownika nie trzeba paci PIT
                                           Pytanie: W Spóce obowizuje regulamin udzielania poyczek pracownikom. Regulamin daje pracownikom moliwo ubiegania si o poyczk od Spóki. Poyczki s finansowane ze rodków obrotowych Spóki. Czy w zwizku z udzielaniem pracownikom poyczek nieoprocentowanych, na zasadach opisanych w regulaminie, po stronie pracowników powstaje przychód z nieodpatnych wiadcze, a w konsekwencji Spóka ma obowizek pobrania od tego przychodu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych?
                                           • 24.06.2019Ryczat za samochód subowy obejmuje take koszt paliwa - kolejny korzystny wyrok NSA
                                            Z uzasadnienia:  Przepisy ustanawiajce ryczatowy przychód wskazuj na czynno "wykorzystania" samochodu subowego, a nie na "prawo do wykorzystywania. Tylko wówczas moliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie, jeeli samochód jest w peni przygotowany do eksploatacji. Odmienne rozwizanie, wskazujce na wyczenie paliwa z wydatków zwizanych z uytkowaniem samochodu subowego, tj. wskazujce na jego odrbno w konsekwencji stanowioby dalsze skomplikowanie w zakresie prowadzenia niezbdnych ewidencji.
                                            • 18.06.2019Kiedy interpretacja podatkowa chroni podatnika?
                                             Organ podatkowy na etapie prowadzonego postpowania podatkowego analizuje caoksztat materiau dowodowego, a w przypadku posiadania przez podatnika interpretacji indywidualnej bada zgodno opisanego stanu faktycznego z rzeczywistym. Ustalenie braku tosamoci opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszego) zawartego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej ze stanem rzeczywistym stanowi przeszkod do korzystania z mocy ochronnej interpretacji podatkowej - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                             • 18.06.2019Napiwki bez VAT
                                              Pytanie: Czst praktyk w punktach gastronomicznych jest przyznawanie przez klientów napiwków obsugujcym ich pracownikom. W przypadku klientów spóki kwoty te maj charakter dobrowolny, a ich przyznanie zale tylko i wycznie od uznania klienta, jego oceny i dobrej woli. Zwyczajowo jest to 10% od kwoty wiadczenia. Czy dobrowolnie i uznaniowo przydzielane pracownikom napiwki od klienta powinny by wyczone z opodatkowania podatkiem VAT?
                                              • 17.06.2019NSA. Zalege skadki ZUS to nie przychód pracownika
                                               Z uzasadnienia: Przepisy regulujce zasady uiszczania skadek na ubezpieczenie spoeczne nie przewiduj moliwoci przeniesienia odpowiedzialnoci patnika skadek na ubezpieczenie spoeczne za nienaleyte wywizywanie si z naoonych na tego patnika obowizków na osoby ubezpieczone. Skoro tak, to póniejsza wpata skadek przez spók nie moe by uznana za wiadczenie dokonane "za ubezpieczonych".
                                               • 14.06.2019Zatrudnianie modocianych: po zmianach w edukacji i Kodeksie Pracy pojawiy si wtpliwoci
                                                Przepisy Kodeksu pracy (stanowicego, e wolno zatrudnia modocianych, którzy ukoczyli co najmniej omioletni szko podstawow) stosuje si równie do dotychczasowych gimnazjów do czasu zakoczenia ksztacenia. Zatem od dnia 1 wrzenia 2019 r. absolwenci gimnazjum bd mogli by zatrudnieni na zasadach przewidzianych dla modocianych pracowników - wyjania ministerstwo.
                                                • 13.06.2019Opodatkowanie sprzeday dokonanej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej
                                                 Przedsibiorca niezatrudniajcy pracowników, stosownie do postanowie art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na czas nieokrelony albo okrelony, nie krótszy jednak ni 30 dni lub na czas okrelony - od 30 dni do 24 miesicy (w przypadku przedsibiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sdowego).
                                                 • 12.06.2019Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
                                                  Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
                                                  • 12.06.2019NSA. Wydanie towaru na podstawie umowy komisu to jego dostawa
                                                   Czynnoci zwizane z wykonaniem umowy komisu zakupu zota inwestycyjnego, którego zasadniczym celem jest przeniesienie prawa wasnoci towaru (zota inwestycyjnego) przez komisanta na rzecz komitenta stanowi dostaw towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usug. Taka dostawa towarów podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usug na podstawie art. 122 ust. 1 u.p.t.u. - orzek Naczelny Sd Administracyjny.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] ... [ 78 ] nastpna strona »