Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art prawo pracy

 • 03.01.2020Posiki profilaktyczne obsugiwane przez zewntrzne firmy
  W sytuacji, gdy na podstawie wydanych pracownikom kuponów ywnociowych nie bdzie moliwoci nabycia towarów niemajcych charakteru posików profilaktycznych, warto finansowanych i przekazywanych przez pracodawc pracownikom kuponów – celem wywizania si przez Wnioskodawc z obowizku zapewnienia posików profilaktycznych wynikajcego z przepisów o bezpieczestwie i higienie pracy – bdzie stanowia dla pracowników przychód ze stosunku pracy, jednake zwolniony od podatku dochodowego.
  • 03.01.2020Problem braku wykwalifikowanych pracowników bdzie narasta
   Gówn przyczyn deficytu wykwalifikowanych pracowników s zmiany struktury demograficznej, w wyniku których na rynek pracy trafiaj mniej liczne roczniki modych ludzi. Spada liczba osób w wieku produkcyjnym a wspóczynnik dzietnoci pozostaje niski. Za drugi co do wanoci powód naley uzna niedopasowanie struktury ksztacenia modych ludzi do potrzeb rynku pracy, powodujce nadpoda osób o okrelonych profilach kompetencyjnych oraz niedobór osób o innych umiejtnociach - wyjanio MRPiPS odpowiadajc na interpelacj poselsk.
   • 02.01.2020Marginalne zatrudnienie - ZUS wspópracuje z administracjami innych krajów UE
    Jeeli w trakcie oceny danego przypadku okae si, e osoba zainteresowana faktycznie nie wykonuje pracy najemnej w innym pastwie UE lub jeeli dana osoba wykonuje prac w innym pastwie UE, ale jest to praca o charakterze marginalnym, ZUS ustali, e dla tej osoby ustawodawstwem majcym zastosowanie jest ustawodawstwo polskie - poinformowao MRPiPS.
    • 31.12.2019Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT
     1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r. Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
     • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
      Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego usugi najmu lokali mieszkaniowych w ramach majtku prywatnego naley ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeday VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
      • 19.12.2019Zadueni w ZUS byli przedsibiorcy na emeryturze mog ubiega si o umorzenie dugu
       Osoby które zakoczyy dziaalno gospodarcz i pobieraj wiadczenia z ZUS, mog ubiega si w przypadku problemów z uregulowaniem zalegych zobowiza skadkowych o udzielenie ulgi w opacaniu skadek w postaci ukadu ratalnego. Osoby, które nie maj moliwoci uregulowania zalegych skadek, mog si ubiega o ich umorzenie.
       • 18.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
        Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
        • 18.12.2019WSA. Byy pracownik w sdzie a PIT. Zalege wynagrodzenie to nie odszkodowanie
         Z uzasadnienia: Pracownik wystpi do sdu o wypat utraconego jego zdaniem dodatku za prac w soboty, niedziele i wita, której to pracy nie wiadczy (...) wiadczenia te nie byy zatem nakierowane na przywrócenie stanu majtku, który istnia przed wystpieniem szkody, a zatem ich wypata nie moga zosta zakwalifikowana jako odszkodowanie z tytuu poniesionych strat. (...) Bez znaczenia dla tej kwalifikacji pozostawao to, e wiadczenie to zostao zasdzone po ustaniu stosunku pracy - tym bardziej, e powinno jego zapaty istniaa jeszcze w czasie, gdy ten stosunek pracy trwa.
         • 17.12.2019Zmiany przepisów 2020: Nowe reguy na rynku usug przewozu osób
          Nowe obowizki dla firm, które zajmuj si porednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotycz kierowców wykonujcych przewóz osób. Od 1 stycznia 2020 r. w polskim prawie pojawi si nowa usuga transportowa - porednictwo przy przewozie osób.
          • 17.12.2019Podatki 2020: Co zmieni si w PIT od 1 stycznia?
           Wyszy limit dla maego podatnika, wysze koszty uzyskania przychodów, obnika PIT do 17%, ulga na ze dugi - to niektóre ze zmian, które wejd w ycie z pocztkiem przyszego roku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmieni si równie w niewielkim stopniu zwolnienia przedmiotowe oraz zasady poboru zaliczek na podatek. Ponadto, przedsibiorcy bda musieli bardziej uwaa przy patnociach przekraczajcych 15 tys. z. Zignorowanie tzw. biaej listy podatników VAT czy przepisów dot. obowizkowego split paymentu bdzie bowiem kosztowao brakiem uznania wydatku za koszt podatkowy.
           • 17.12.2019Podróe subowe pracowników: W kosztach naley uj kwot brutto
            Pytanie: W celu osignicia przychodów polegajcych na montau i serwisie maszyn znajdujcych si w siedzibie klienta, Wnioskodawca wysya swoich pracowników w podróe subowe w kraju i za granic. Czy wypacane pracownikom nalenoci z tytuu wydatków w podróy subowej oraz zwrot wydatków za hotele, paliwo, autostrady czy winiety wraz zagranicznym podatkiem od wartoci dodanej stanowi w caoci koszty uzyskania przychodów Spóki?
            • 16.12.2019Zmiany przepisów 2020: Nowe reguy na rynku usug przewozu osób
             Nowe obowizki dla firm, które zajmuj si porednictwem przy przewozie osób oraz zmiany, które dotycz kierowców wykonujcych przewóz osób. Od 1 stycznia 2020 r. w polskim prawie pojawi si nowa usuga transportowa - porednictwo przy przewozie osób.
             • 16.12.2019WSA. Wydatki na szkolenie partnerów handlowych w kosztach podatkowych
              Z uzasadnienia: Upatrywanie przez organ reprezentacyjnego charakteru poniesionych wydatków w tym, e partnerzy s podmiotami zewntrznymi w stosunku do spóki jest pozbawione racji. Okoliczno ta nie wycza powyszych wydatków z kosztów podatkowych. Organ pomin fakt, e w czci merytorycznej wyjazdów bd odbyway si szkolenia, których celem jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji partnerów, a nie ksztatowanie wizerunku firmy. Nieuzasadnione jest te doszukiwanie si (...) charakteru ponoszonych wydatków w tym, e w szkoleniach nie bd brali udzia wszyscy pracownicy spóki, lecz tylko osoby wykonujce na rzecz spóki okrelone czynnoci na podstawie umów cywilnoprawnych.
              • 16.12.2019Ryczat wyklucza ulg IP BOX
               Wybór przez Wnioskodawczyni ryczatu ewidencjonowanego dla opodatkowania w 2019 r. przychodów z dziaalnoci gospodarczej, pozbawia j moliwoci skorzystania z preferencyjnej stawki podatku w wysokoci 5% od dochodu osignitego w 2019 r. z kwalifikowanego prawa wasnoci intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego - stwierdzi Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
               • 13.12.2019Wydatki na samochód pracownika w kosztach uzyskania przychodu
                Pracodawcy powszechnie wykorzystuj, najczciej porednio, do celów prowadzonej dziaalnoci samochody bdce w dyspozycji pracowników. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczne rozwizania zawiera równie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) reguluje t sytuacj w odniesieniu do pracowników w przepisie art. 23. ust. 1
                • 12.12.2019Wydatki na samochód pracownika w kosztach uzyskania przychodu
                 Pracodawcy powszechnie wykorzystuj, najczciej porednio, do celów prowadzonej dziaalnoci samochody bdce w dyspozycji pracowników. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczne rozwizania zawiera równie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) reguluje t sytuacj w odniesieniu do pracowników w przepisie art. 23. ust. 1
                 • 12.12.2019Emerytury kobiet z rocznika 1953: Komisje senackie za projektem
                  Przedwczoraj, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Spoecznej na wspólnym posiedzeniu przyjy z poprawkami senacki projekt w sprawie ponownego przeliczenia wysokoci emerytur kobiet z rocznika 1953. Przyjte poprawki to m.in. moliwo bezterminowego skadania wniosków o ponowne przeliczenie wiadczenia oraz wypata wyrównania, gdy ponownie ustalona wysoko emerytury powszechnej bdzie wysza od tej wypacanej dotychczas.
                  • 11.12.2019Emerytury kobiet z rocznika 1953: Komisje senackie za projektem
                   Wczoraj, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Spoecznej na wspólnym posiedzeniu przyjy z poprawkami senacki projekt w sprawie ponownego przeliczenia wysokoci emerytur kobiet z rocznika 1953. Przyjte poprawki to m.in. moliwo bezterminowego skadania wniosków o ponowne przeliczenie wiadczenia oraz wypata wyrównania, gdy ponownie ustalona wysoko emerytury powszechnej bdzie wysza od tej wypacanej dotychczas.
                   • 11.12.2019Jednoosobowa dziaalno i dwa samochody w kosztach firmy
                    Pytanie: Czy w jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczyni moe Ona zalicza do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne oraz koszty eksploatacji zwizane z pierwszym samochodem H., który jest rodkiem trwaym oraz raty leasingowe i koszty eksploatacyjne zwizane z drugim samochodem S. (umowa leasingu operacyjnego)?
                    • 11.12.2019Coaching nie pozbawi zwolnienia podmiotowego w VAT
                     Przedsibiorca planuje rozszerzy swoj dziaalno o wiadczenie usug w zakresie coachingu dla osób indywidualnych i firm. W nowym obszarze dziaalnoci bdzie chcia organizowa warsztaty (w ramach dziaa marketingowych, nie zawsze patne). Czy coaching jest doradztwem? Czy tego typu dziaalno podlega zwolnieniu podmiotowemu z VAT na podstawie art. 113 ustawy?
                     • 06.12.2019Opodatkowane i nieopodatkowane wiadczenia dla zleceniobiorców z Ukrainy
                      Zatrudniajc na umowach cywilnoprawnych cudzoziemców i analizujc, czy udostpniane im wiadczenia w postaci sprztu, pomieszcze itp. s opodatkowane i w jaki sposób, trzeba rozstrzygn, czy zleceniobiorcy s dla celów podatkowych rezydentami i czy charakter wiadcze nakazuje ich opodatkowanie. Szczegóowe wyjanienia w tej sprawie zawiera publikowana dzisiaj interpretacja.
                      • 04.12.2019Obowizek zapaty nalenoci na rachunki bankowe z biaej listy
                       Zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usug, zakresem ujawnienia w biaej ksidze objte s m.in. rachunki rozliczeniowe, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Tak wic biaa lista obejmuje nastpujcy, zamknity zbiór rachunków:  rachunki rozliczeniowe (biece i pomocnicze) suce do rozlicze VAT,  imienne rachunki w SKOK, której dany podmiot jest czonkiem otwarte w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
                       • 04.12.2019Podatki 2020: Dwa miejsca wykonywania dziaalnoci a obowizek wymiany kasy
                        Pytanie: Wnioskodawca wykonuje dziaalno w dwóch rónych lokalizacjach: siedziba firmy - demonta, naprawy, sprzeda pozyskanych czci i akcesoriów oraz dodatkowe miejsce - filia - tylko sprzeda wymontowanych czci i akcesoriów. Czy Wnioskodawca w dodatkowym miejscu prowadzenia dziaalnoci w którym prowadzi tylko ww. sprzeda, musi z dniem 1 stycznia 2020 roku sprzeda ewidencjonowa na kasie online czy moe nadal stosowa dotychczasow kas z elektroniczn kopi zapasow zgodnie z terminem zapisanym w ustawie art. 145a ust. 7 ustawy o VAT - do 31 grudnia 2022?
                        • 03.12.2019Potrcenia z wynagrodzenia za prac
                         Wynagrodzenie za prac podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody pracownika nie moe potrca jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjtkiem przypadków, gdy dopuszczaj to obowizujce przepisy.
                         • 03.12.2019Obowizek zapaty nalenoci na rachunki bankowe z biaej listy
                          Zgodnie z art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usug, zakresem ujawnienia w biaej ksidze objte s m.in. rachunki rozliczeniowe, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Tak wic biaa lista obejmuje nastpujcy, zamknity zbiór rachunków:  rachunki rozliczeniowe (biece i pomocnicze) suce do rozlicze VAT,  imienne rachunki w SKOK, której dany podmiot jest czonkiem otwarte w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz.
                          • 02.12.2019Potrcenia z wynagrodzenia za prac
                           Wynagrodzenie za prac podlega szczególnej ochronie i pracodawca bez zgody pracownika nie moe potrca jakichkolwiek kwot z wynagrodzenia z wyjtkiem przypadków, gdy dopuszczaj to obowizujce przepisy.
                           • 02.12.2019WSA. Zwrot kosztów za jazd prywatnym samochodem bez PIT
                            Z uzasadnienia: Otrzymanie przez pracownika od skarcej kwoty z tytuu zwrotu kosztów jego wykorzystania do celów subowych stanowi jedynie wyrównanie uszczerbku majtkowego. Stwierdzi zatem naley, e kwota wypacanego przez skarc pracownikowi wiadczenia stanowicego zwrot kosztów z tytuu uywania przez niego samochodu prywatnego w celach subowych, nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.
                            • 02.12.2019Podwyszone koszty dla przedstawiciela handlowego
                             Przedsibiorca zatrudnia m.in. przedstawicieli handlowych, których zadaniem jest bezporedni kontakt z klientami na obszarze wyznaczonego województwa lub kilku województw, przypisanego(-ych) w umowie o prac. Miejsce staego lub czasowego zamieszkania przedstawicieli jest pooone poza miejscowoci, w której znajduje si zakad pracy. Tym niemniej w umowach o prac przedstawiciele maj wyznaczony obszar, w obrbie którego maj wiadczy prac. Czy przedsibiorca jest uprawniony do stosowania podwyszonych kosztów uzyskania przychodów?
                             • 29.11.2019Zawieranie umowy o prac z twórcami
                              Przychody z tytuu korzystania przez twórców z praw autorskich lub artystów wykonawców z praw pokrewnych albo rozporzdzania tymi prawami wystpuj wówczas, gdy spenione s dwie przesanki. Po pierwsze, konieczne jest wystpienie przedmiotu praw majtkowych w postaci utworu lub artystycznego wykonania. Po drugie za, osignity przychód musi by bezporednio zwizany z korzystaniem z okrelonych praw autorskich lub pokrewnych albo rozporzdzaniem nimi, stanowi skutek takiego korzystania lub rozporzdzenia w postaci odpowiedniego wynagrodzenia autorskiego bd wykonawczego.
                              • 27.11.2019Kontrole PIP a Prawo przedsibiorców
                               Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy - Prawo przedsibiorców jedn z okolicznoci wyczajcych stosowanie odpowiednich przepisów Prawa przedsibiorców jest sytuacja, w której zasady i tryb kontroli wynikaj m.in. z ratyfikowanych umów midzynarodowych. Przykadem takiej umowy jest Konwencja nr 81 Midzynarodowej Organizacji Pracy. Zatem nie ulega wtpliwoci, e niektóre przepisy ustawy o Pastwowej Inspekcji Pracy stanowi lex specialis wzgldem odpowiednich regulacji rozdziau 5 Prawa przedsibiorców obowizuj zatem w takim zakresie, w jakim nie stoj w sprzecznoci z ww. aktami prawnymi - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                               • 27.11.2019Przejcie rodka trwaego z dziaalnoci maonka
                                Pytanie: Wnioskodawca rozpocz prowadzenie dziaalnoci gospodarczej i wniós do swojej dziaalnoci rodki trwae, które byy amortyzowane przez wspómaonka. Czy Wnioskodawca moe dokonywa odpisów amortyzacyjnych od tych rodków trwaych, skoro nabycie ich nastpio w zwizku z prowadzon przez wspómaonka dziaalnoci gospodarcz i na fakturze zakupu widniej dane wspómaonka?
                                • 25.11.2019Abonament RTV - poznalimy wysoko opat za 2020 rok
                                 Mimo wielu zapowiedzi abonament RTV nie znikn. Za to coraz czciej pojawiaj si gosy o zaostrzeniu kar i wdroeniu skuteczniejszych dziaa egzekucyjnych. W tym kontekcie, oprócz informacji o wysokoci opat abonamentowych warto pozna zasady zwolnienia z koniecznoci pacenia tej do ju archaicznej opaty.
                                 • 24.11.2019Abonament RTV - poznalimy wysoko opat za 2020 rok
                                  Mimo wielu zapowiedzi abonament RTV nie znikn. Za to coraz czciej pojawiaj si gosy o zaostrzeniu kar i wdroeniu skuteczniejszych dziaa egzekucyjnych. W tym kontekcie, oprócz informacji o wysokoci opat abonamentowych warto pozna zasady zwolnienia z koniecznoci pacenia tej do ju archaicznej opaty.
                                  • 21.11.2019NSA: Przeduenie postpowania, nawet wielokrotne, nie oznacza automatycznie przewlekoci
                                   Z uzasadnienia: W sprawach w których zachodzi podejrzenie transakcji karuzelowych, nie jest moliwe rozstrzygnicie sprawy li tylko na podstawie zoonej przez podatnika deklaracji oraz faktur zakupów i sprzeday. Dla rozstrzygnicia prawa do odliczenia podatnika w takim przypadku konieczne jest ustalenie, czy miao miejsce naduycie prawa w postaci transakcji karuzelowych, a jeli tak, to jaka bya w tym rola podatnika, czy by to udzia wiadomy, a jeli nie, to czy dochowa on naleytej staranno.
                                   • 19.11.2019NSA. Zakup komputerów i oprogramowania w ramach ulgi B+R
                                    Z uzasadnienia: Nie mog zosta objte t ulg wydatki jedynie na nabywanie takich technologii, które wymagaj odpowiedniej modyfikacji w procesie ich wdroenia do potrzeb konkretnego przedsibiorcy. (...) Samo wdraanie do jej potrzeb zaawansowanego, informatycznego systemu planowania nie moe zosta uznane za dziaalno twórcz w zakresie prac rozwojowych. Wydatek na zakup i wdraanie przez przedsibiorc zaawansowanego systemu planowania produkcji APS (z ang. Advanced Planning System), nie moe zosta uznany za „koszt kwalifikowany” w rozumieniu art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
                                    • 19.11.2019Prewencyjna kontrola trzewoci pracowników nie jest ju moliwa
                                     W obowizujcym stanie prawnym brak jest regulacji prawnych przewidujcych stosowanie przez pracodawc wyrywkowego, czy te regularnego badania stanu trzewoci pracownika. Zgodnie z opini UODO, podzielon przez MRPiPS, takiej kontroli nie mona take traktowa jako dziaania niezbdnego dla zapewnienia ogóowi pracowników bezpiecznych lub higienicznych warunków pracy. Powszechne i bez ogranicze stosowanie takiej praktyki wizaoby si z wysokim ryzykiem naruszania prawa do prywatnoci i godnoci pracowników, co jest niedopuszczalne zarówno w wietle Kodeksu pracy, jak równie RODO - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                     • 18.11.2019Emerytury kobiet z rocznika 1953. Ustawy naprawczej wci nie ma
                                      12 lipca 2019 r. Senat podj uchwa w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych. Projekt ten dotyczy zmiany sposobu naliczania emerytury powszechnej przez kobiety, które przeszy na emerytur wczeniejsz, w taki sposób, by kwoty wczeniej pobranej emerytury wczeniejszej nie pomniejszay wysokoci emerytury powszechnej. Tym samym dojdzie do wykonania wyroku Trybunau Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. Projekt ustawy z druku 3720 utkn jednak w sejmowej Komisji Polityki Spoecznej i Rodziny.
                                      • 15.11.2019Przy dobrowolnej wymianie kasy starszego typu na kas on-line z ulgi nie skorzystasz
                                       W dzisiejszej interpretacji wyjanione zostay wtpliwoci przedsibiorcy, który prowadzc zrónicowan dziaalno w czci punktów bdzie zobowizany wkrótce do zainstalowania kas on-line, a w drugiej czci bdzie móg uywa kas starszego typu - z papierowym i elektronicznym zapisem kopii. Zastanawia si on nad wymian kas na kasy on-line równie w tej drugiej czci, formuujc tez, e i w tym przypadku bdzie móg skorzysta z ulgi przy zakupie kas.
                                       • 14.11.2019VAT. Czy sprzeda zuytego sprztu naley opodatkowa jak sprzeda towaru?
                                        Wyeksploatowany sprzt wszelkiego rodzaju to dla podatników go posiadajcych duy problem. Szczególnych za kopotów nastrcza wysuony sprzt elektryczny i elektroniczny. Nie mona pozby si go ot tak, jak zwykych mieci. Na przeszkodzie stoj bowiem regulacje ustawy z 11 wrzenia 2015 r. o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym.
                                        • 13.11.2019VAT. Czy sprzeda zuytego sprztu naley opodatkowa jak sprzeda towaru?
                                         Wyeksploatowany sprzt wszelkiego rodzaju to dla podatników go posiadajcych duy problem. Szczególnych za kopotów nastrcza wysuony sprzt elektryczny i elektroniczny. Nie mona pozby si go ot tak, jak zwykych mieci. Na przeszkodzie stoj bowiem regulacje ustawy z 11 wrzenia 2015 r. o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym.
                                         • 13.11.2019WSA. Zasiek chorobowy wyklucza wiadczenie pielgnacyjne
                                          1. Poprzez system ubezpiecze spoecznych zasiek chorobowy jest nierozcznie zwizany z zatrudnieniem lub inn prac zarobkow, co oznacza, e rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oznacza ustanie obowizku opacania skadek przez patnika, czyli pracodawc i tym samym utrat prawa do zasiku chorobowego, przy czym utrata prawa do zasiku chorobowego nie nastpuje automatycznie z dniem ustania zatrudnienia, a z dniem okrelonym w art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 z pón. zm.).
                                          • 13.11.2019ZUS dyskryminuje przedsibiorcze matki?
                                           W 2018 r. oddziay ZUS wyday 687 decyzji stwierdzajcych niepodleganie ubezpieczeniom spoecznym osób zgoszonych z tytuu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Byy to osoby, które wystpiy o wiadczenie krótkoterminowe. Osobom tym wydawane byy take decyzje o braku prawa do zasiku. 33% tych decyzji dotyczyo kobiet w ciy. Stanowi to 8% decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom i 3% wszystkich decyzji dotyczcych obowizku ubezpiecze spoecznych (podlegania, niepodlegania i przebiegu ubezpiecze).
                                           • 12.11.2019WSA. Nie kady rodzaj aktywnoci twórcy jest dzieem
                                            Z uzasadnienia: Bdne i niewystarczajce jest okrelenie przedmiotu umowy o dzieo tylko jako przygotowanie i wykonanie koncertu/spektaklu. Brak ustalenia szczegóowych parametrów tego typu przedsiwzicia artystycznego, w tym sprecyzowania roli w nim wykonawcy/uczestnika podlegajcego ubezpieczeniu, uniemoliwia weryfikacj rezultatu zawartej umowy, co wane z uwagi na istotne kryterium odróniajce umow o dzieo od umowy o wiadczenie usug, czyli moliwo poddania umówionego rezultatu (dziea) sprawdzianowi na istnienie wad.
                                            • 12.11.2019Wspópraca z firm ony a prawo do podatku liniowego
                                             Wnioskodawca zamierza podj dziaalno gospodarcz w ramach której bdzie wiadczy usugi na rzecz przedsibiorstwa prowadzonego przez on Wnioskodawcy. Dotychczas Wnioskodawca by osob wspópracujc przy prowadzeniu dziaalnoci przez on. Jednoczenie Wnioskodawca nie jest i nigdy nie by zatrudniony w firmie maonki na podstawie umowy o prac. Czy uzyskiwane dochody Wnioskodawca bdzie móg opodatkowa liniowym podatkiem dochodowym w wysokoci 19% podstawy opodatkowania, uznajc, e s to dochody ze róda okrelonego w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                             • 08.11.2019Interpretacja ogólna MF w sprawie opodatkowania dochodów marynarzy
                                              Interpretacja ogólna Nr DD4.8201.1.2019 Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 31 padziernika 2019 r. w sprawie stosowania ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do dochodów marynarzy uzyskanych z pracy na statkach eksploatowanych w transporcie midzynarodowym z pastwa, z którym Polska nie zawara umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (sytuacja bezumowna), jeeli od tych dochodów nie zosta zapacony za granic podatek dochodowy.
                                              • 08.11.2019Na termin powstania obowizku podatkowego w VAT mog wpywa postanowienia umowne
                                               Publikowane dzisiaj orzeczenie NSA dotyczy rozstrzygnicia sprawy, w której zapad wyrok TS UE, stanowicy odpowied na zadanie przez NSA pytanie prejudycjalne (sprawa Budimex vs. Ministerstwo Finansów). Kwestia jest istotna, poniewa dotyczy momentu powstania obowizku podatkowego w VAT i powizania go z postanowieniami konkretnej umowy, czcej kontrahentów.
                                               • 06.11.2019WSA. Skadki ZUS: Bez rezultatu nie ma umowy o dzieo
                                                Z uzasadnienia: Rezultat umowy stanowicy dzieo w rozumieniu art. 627 Kodeksu cywilnego, który powsta w wyniku wykonania tej umowy, musi by w umowie z góry przewidziany oraz okrelony w sposób pozwalajcy na jego identyfikacj i weryfikacj. W umowie o dzieo nie chodzi bowiem o jakikolwiek rezultat bdcy efektem zawartej przez strony umowy, który akceptuje zamawiajcy, lecz o konkretny, z góry okrelony i indywidualny efekt, stanowicy wytwór w postaci dziea.
                                                • 06.11.2019ZUS kontroluje przedsibiorc, a kto kontroluje ZUS?
                                                 Przekroczenie terminu kontroli nie uzasadnia dyskwalifikacji dowodów uzyskanych w trakcie kontroli. Nie kade naruszenie przepisów w zakresie dopuszczalnego czasu trwania kontroli dziaalnoci gospodarczej wywouje skutki okrelone w art. 77 ust. 6 ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej. Taki wpyw wywieraj jedynie te uchybienia, które w istotny sposób rzutuj na wynik kontroli - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                                 • 05.11.2019NSA. Autorski cykl wykadów podlega ZUS
                                                  Z uzasadnienia: Jednorazowy charakter wykadu nie jest przesank wystarczajc do uznania umowy za umow o dzieo (...) umowa o przeprowadzenie wykadu moe by uznana za umow o dzieo, jeeli wykad dotyczy cile okrelonego tematu, a warunki kontraktu poddaj si weryfikacji w zakresie wykonania jej zgodnie z zamówieniem. Wykad, który jest jednorazowym efektem pracy, wymagajcym od autora posiadania szczególnej cechy, przez co charakteryzuje go swoisto w stosunku do wytworzonych wczeniej produktów intelektualnych w tej dziedzinie, nadto zostaje zindywidualizowany na etapie zawierania umowy i jest moliwy do jednoznacznego zweryfikowania jego wykonania, koresponduje z definicj dziea.
                                                  • 05.11.2019Zrónicowanie wiadcze z ZFS dla emerytów i pracowników
                                                   Regulamin funduszu jest zakadowym prawem socjalnym, którego postanowienia powinny zapewnia jednakowe zasady ubiegania si o usugi i wiadczenia socjalne zarówno pracownikom, jak i byym pracownikom - emerytom i rencistom. Zakadowe regulacje nie mog bowiem zawiera postanowie, których stosowanie rónicuje bd wycza ustawowe prawo osób uprawnionych, w tym emerytów i rencistów do korzystania z funduszu ze wzgldów pozasocjalnych (np. ze wzgldu na posiadany status emeryta) - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 78 ] nastpna strona »