Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art prawo pracy

 • 28.02.2020Ulga internetowa w PIT za rok 2019
  Poczwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 obowizuj nowe zasady korzystania z tzw. ulgi internetowej. Warto je sobie przypomnie, zanim sporzdzimy zeznanie za rok 2019. Moe si bowiem okaza, e mamy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków z tytuu uytkowania sieci Internet, w wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 760 z.
  • 28.02.2020VAT podczas zawieszenia dziaalnoci
   Przedsibiorca, na podstawie art. 22 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. To wygodne dla niego rozwizanie. Pozwala bowiem na czasowe niepodleganie obcieniom podatkowym, przejciow rezygnacj z koniecznoci opacania skadek na ZUS. Jest to due udogodnienie zwaszcza w razie przejciowych trudnoci lub przy dziaalnoci sezonowej, np. zwizanej z letni turystyk.
   • 27.02.2020Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga maonków?
    Na utrzymaniu Pana Karola i jego ony jest jedno niepenosprawne dziecko, które nie ukoczyo 16. roku ycia. Maonkowie s wacicielami samochodu osobowego, który suy zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i zaatwiania zwykych czynnoci yciowych dziecka. Czy Panu Karolowi przysuguje odliczenie od dochodu w kwocie 2280 z, w zwizku z uywaniem samochodu osobowego i bdcym na jego utrzymaniu niepenosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta jego ona?
    • 27.02.2020Ulga internetowa w PIT za rok 2019
     Poczwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 obowizuj nowe zasady korzystania z tzw. ulgi internetowej. Warto je sobie przypomnie, zanim sporzdzimy zeznanie za rok 2019. Moe si bowiem okaza, e mamy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków z tytuu uytkowania sieci Internet, w wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 760 z.
     • 26.02.2020PIT za 2019: Odliczanie wydatków na leki niezwizane z niepenosprawnoci
      Syn podatnika posiada orzeczenie o niepenosprawnoci. Przyczyn niepenosprawnoci jest niedosuch (03-L). Orzeczenie zostao wydane od urodzenia do ukoczenia 16 roku ycia. W 2017 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie ukadu pokarmowego (choroba metaboliczna). W zwizku z tym syn podatnika przyjmuje na stae leki. Czy podatnik moe w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczy od dochodu wydatki na leki, skoro nie s one zwizane z niepenosprawnoci?
      • 26.02.2020VAT podczas zawieszenia dziaalnoci
       Przedsibiorca, na podstawie art. 22 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi prowadzenie dziaalnoci gospodarczej. To wygodne dla niego rozwizanie. Pozwala bowiem na czasowe niepodleganie obcieniom podatkowym, przejciow rezygnacj z koniecznoci opacania skadek na ZUS. Jest to due udogodnienie zwaszcza w razie przejciowych trudnoci lub przy dziaalnoci sezonowej, np. zwizanej z letni turystyk.
       • 26.02.2020Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga maonków?
        Na utrzymaniu Pana Karola i jego ony jest jedno niepenosprawne dziecko, które nie ukoczyo 16. roku ycia. Maonkowie s wacicielami samochodu osobowego, który suy zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i zaatwiania zwykych czynnoci yciowych dziecka. Czy Panu Karolowi przysuguje odliczenie od dochodu w kwocie 2280 z, w zwizku z uywaniem samochodu osobowego i bdcym na jego utrzymaniu niepenosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta jego ona?
        • 25.02.2020Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych: Wyszy odpis w 2020 r.
         W tym roku, zgodnie z ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwizaniach sucych realizacji ustawy budetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278), znacznie wzrosa podstawa naliczania odpisów na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych. Od 1 stycznia 2020 r. przy jej obliczaniu naley bowiem stosowa przecitne miesiczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w drugim póroczu 2018 r. ogoszone przez Prezesa GUS, tj. 4134,02 z. Dla porównania, do koca lipca 2019 r. stosowana bya kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2013 r. w kwocie 3278,14 z, natomiast od 1 sierpnia 2019 r. - kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2014 r., które wynioso 3389,90 z.
         • 25.02.2020PIT za 2019: Odliczanie wydatków na leki niezwizane z niepenosprawnoci
          Syn podatnika posiada orzeczenie o niepenosprawnoci. Przyczyn niepenosprawnoci jest niedosuch (03-L). Orzeczenie zostao wydane od urodzenia do ukoczenia 16 roku ycia. W 2017 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie ukadu pokarmowego (choroba metaboliczna). W zwizku z tym syn podatnika przyjmuje na stae leki. Czy podatnik moe w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczy od dochodu wydatki na leki, skoro nie s one zwizane z niepenosprawnoci?
          • 24.02.2020Rozliczenie roczne 2019: Odliczanie darowizn w zeznaniu za 2019 r.
           Mimo wielu dokonanych w ostatnich latach ogranicze w ulgach i zwolnieniach w podatkach dochodowych, w dalszym cigu podatnicy mog odlicza - rozliczajc podatek za zeszy rok - niektóre darowizny i wiadczenia na rzecz innych osób i organizacji.
           • 24.02.2020Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych: Wyszy odpis w 2020 r.
            W tym roku, zgodnie z ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwizaniach sucych realizacji ustawy budetowej na rok 2020 (Dz.U. poz. 278), znacznie wzrosa podstawa naliczania odpisów na Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych. Od 1 stycznia 2020 r. przy jej obliczaniu naley bowiem stosowa przecitne miesiczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, w drugim póroczu 2018 r. ogoszone przez Prezesa GUS, tj. 4134,02 z. Dla porównania, do koca lipca 2019 r. stosowana bya kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2013 r. w kwocie 3278,14 z, natomiast od 1 sierpnia 2019 r. - kwota przecitnego miesicznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z drugiego pórocza 2014 r., które wynioso 3389,90 z.
            • 21.02.2020Rozliczenie roczne 2019: Odliczanie darowizn w zeznaniu za 2019 r.
             Mimo wielu dokonanych w ostatnich latach ogranicze w ulgach i zwolnieniach w podatkach dochodowych, w dalszym cigu podatnicy mog odlicza - rozliczajc podatek za zeszy rok - niektóre darowizny i wiadczenia na rzecz innych osób i organizacji.
             • 20.02.2020Przedsibiorcy maj coraz bardziej pod górk
              Wzrost wydatków na opaty sdowe, wyduenie si czasu trwania spraw w sdzie, trwajce latami kontrole i sprawdzenia oraz postpowania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na ksztacenie zawodowe - z tymi wszystkim problemami musz boryka si mikro i mae firmy (cho nie tylko one). Odpowied na interpelacj poselsk zawiera omówienie znanych ju zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierze i koncepcji. Trudno jednak nie odnie wraenia, e niezadowoleni s tylko przedsibiorcy - w ministerstwach panuj duo lepsze nastroje.
              • 19.02.2020PIT za 2019: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
               Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do których zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
               • 18.02.2020PIT za 2019: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
                Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do których zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                • 14.02.2020Wydawanie zawiadczenia A1 w zwizku z delegowaniem pracowników do wykonywania pracy w innym pastwie czonkowskim
                 W przypadku delegowania pracowników do wykonywania pracy na terytorium innego pastwa czonkowskiego zastosowanie ma art. 12 ust. 1 rozporzdzenia nr 883/2004 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporzdzenia nr 987/2009. Aby otrzyma zawiadczenie A1, musz by spenione przesanki wynikajce z tych przepisów, tj.:
                 • 13.02.2020Opodatkowanie sprzeday dokonanej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej
                  Przedsibiorca niezatrudniajcy pracowników, stosownie do postanowie art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na czas nieokrelony albo okrelony, nie krótszy jednak ni 30 dni lub na czas okrelony - od 30 dni do 24 miesicy (w przypadku przedsibiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sdowego).
                  • 13.02.2020PIT za 2019: Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
                   Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wedug skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejnoci ulega obnieniu o kwot skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Naley pamita, e odliczeniu podlega jedynie cz skadki zdrowotnej. Odliczana kwota nie moe przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej skadki. Dodajmy take, e ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadki do podatku wynikajcego z przychodów, którego uzyskanie byo podstaw poniesienia skadki, tzn. jeeli podatnik z powodu niskiego podatku z dziaalnoci gospodarczej nie ma moliwoci odliczenia penej wysokoci skadek, to moe odliczy dalsz cz skadek od podatku wynikajcego np. ze stosunku pracy.
                   • 13.02.2020Nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019
                    Interesujca interpelacja poselska sta si przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawio nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019 oraz obniki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachcamy do zapoznania si z tym stosunkowo zwizym dokumentem.
                    • 12.02.2020Rozliczenie roczne za rok 2019 - Wspólne rozliczenie z dzieckiem
                     Osoba samotnie wychowujca dziecko, bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym) - która jest pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych.
                     • 12.02.2020PIT za 2019: Odliczenie skadek na ubezpieczenie zdrowotne
                      Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wedug skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejnoci ulega obnieniu o kwot skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Naley pamita, e odliczeniu podlega jedynie cz skadki zdrowotnej. Odliczana kwota nie moe przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej skadki. Dodajmy take, e ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadki do podatku wynikajcego z przychodów, którego uzyskanie byo podstaw poniesienia skadki, tzn. jeeli podatnik z powodu niskiego podatku z dziaalnoci gospodarczej nie ma moliwoci odliczenia penej wysokoci skadek, to moe odliczy dalsz cz skadek od podatku wynikajcego np. ze stosunku pracy.
                      • 10.02.2020Jak otrzyma zawiadczenie A1 w 2020 r.
                       Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej, to jest w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
                       • 10.02.2020Rozliczenie roczne za rok 2019 - Wspólne rozliczenie z dzieckiem
                        Osoba samotnie wychowujca dziecko, bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym) - która jest pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych.
                        • 06.02.2020Dziaalno gospodarcza, czyli "czarna dziura" w yciorysie pracownika
                         Okresy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek nie s wliczane do okresu zatrudnienia od którego zale uprawnienia pracownicze. Dziaalno gospodarcza jest bowiem odrbnym i jakociowo odmiennym rodzajem aktywnoci zarobkowej, uregulowanym caociowo w ustawie - Prawo przedsibiorców. Nie ma zatem moliwoci, a take uzasadnienia do tego, aby do okresu zatrudnienia, od którego zale uprawnienia pracownicze wlicza okres prowadzenia dziaalnoci gospodarczej i tym samym w znaczcy sposób zwiksza koszty pracodawcy zwizane z realizacj tych uprawnie przez pracownika - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                         • 06.02.2020Rozszerzenie dziaalnoci a prawo do ulgi na zakup kasy
                          8 lipca 2019 r. podatnik rozpocz dziaalno gospodarcz - gabinet podologiczny. Nie posiada kasy fiskalnej, poniewa uzyskany obrót z tytuu sprzeday usug podologicznych nie uprawnia go do zakupu kasy fiskalnej, nie przekroczy limitu obrotów. Natomiast 4 wrzeniu 2019 r. przedsibiorca rozszerzy dziaalno o m.in. usugi: fryzjerstwo i pozostae zabiegi kosmetyczne oraz dziaalno usugow zwizan z popraw kondycji fizycznej. Czy w tej sytuacji przysuguje ulga na zakup kasy fiskalnej?
                          • 05.02.2020Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                           Emeryt lub rencista, który w 2019 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do koca lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
                           • 05.02.2020Ulga dla modych w  PIT nie dotyczy umów o studencki sta i praktyk
                            Skoro ustawa PIT zawiera zwolnienia dla modych uczcych si podatników, to dla równowagi (równoci) i sprawiedliwoci spoecznej powinna równie przewidywa take przywileje podatkowe dla modych pracujcych osób. Wprowadzona ulga dla modych stanowi zatem odpowied ustawodawcy wobec przedstawionego dylematu, równoway bowiem sytuacj prawnopodatkow modych osób ksztaccych si i pracujcych zarobkowo. Ponadto mode osoby cz czsto ksztacenie si z prac zarobkow. Stosowanie ulgi dla modych nie wyklucza korzystania z innych zwolnie przedmiotowych - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                            • 03.02.2020Uwaga emeryci i rencici. Do koca lutego musicie powiadomi ZUS o dochodach
                             Emeryt lub rencista, który w 2019 r. pozostawa w zatrudnieniu, peni sub lub wykonywa inn prac zarobkow albo prowadzi dziaalno powinien powiadomi ZUS o osignitych przychodach. Owiadczenie to naley nadesa w terminie do koca lutego br. Czy obowizek ten dotyczy kadego emeryta i rencisty?
                             • 30.01.2020Zbieg praw do emerytury z ZUS i KRUS
                              Osoby ubezpieczone, urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., które w okresie aktywnoci zawodowej podlegay zarówno ubezpieczeniu spoecznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu, maj prawo pobierania jednoczenie wiadcze z obu systemów. Po osigniciu wieku emerytalnego osoby te mog naby prawo do emerytury rolniczej, jeeli podlegay ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez okres co najmniej 25 lat, jak równie prawo do emerytury powszechnej.
                              • 30.01.2020Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych w 2020 r.
                               Zakadowy fundusz wiadcze socjalnych tworz pracodawcy zatrudniajcy wedug stanu na dzie 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pene etaty. Pracodawcy zatrudniajcy wedug stanu na dzie 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej ni 50 pracowników w przeliczeniu na pene etaty, tworz zakadowy fundusz wiadcze socjalnych na wniosek zakadowej organizacji zwizkowej.
                               • 29.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
                                Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
                                • 29.01.2020Na razie zasiek chorobowy bez zmian
                                 Pod koniec ubiegego roku, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Leszek Skiba poinformowa, e zgodnie z planowanymi zmianami, prawo do zasiku chorobowego bdzie moliwe dopiero po upywie 90 dni dla ubezpieczonych obowizkowo i 180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie. W styczniowej odpowiedzi na interpelacj poselsk w tej sprawie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej poinformowao jednak, e obecnie nie s prowadzone prace legislacyjne zmierzajce do zmiany przepisów ustawy o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa.
                                 • 28.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
                                  Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
                                  • 28.01.2020WSA. Fiskus nie moe ocenia czy wydatek ma sens gospodarczy
                                   Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach w styczniowym wyroku uzna, e organ interpretacyjny nie moe dokonywa oceny, czy okrelony wydatek ponoszony przez podatnika jest gospodarczo racjonalny jako koszt uzyskania przychodu i kwestionowania go, jeeli - w przekonaniu administracji podatkowej - ten sam skutek mona osign "tasz drog". Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wynika bowiem podstawa do takiego rozumowania.
                                   • 27.01.2020Ulga rehabilitacyjna: Wydatki na prywatne sesje u psychoterapeuty mona odliczy
                                    Podatniczka posiada umiarkowany stopie niepenosprawnoci. W orzeczeniu zapisano: wymaga korzystania z systemu rodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie si korzystanie z usug socjalnych, opiekuczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych wiadcze przez sie instytucji pomocy spoecznej, organizacje pozarzdowe oraz inne placówki. Czy podatniczka moe odliczy od dochodu w PIT-37 koszty poniesione na prywatn pomoc psychoterapeutyczn?
                                    • 24.01.202070, 80 czy 100%? - Ustalenie wysokoci zasiku chorobowego w przykadach
                                     Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Dzisiaj zachcamy do zapoznania si z kolejn czci tego opracowania, powicon zasadom ustalania wysokoci zasiku chorobowego.
                                     • 24.01.2020Zasady kontroli prowadzonych przez ZUS
                                      Interpelacja Posa Pawa Papke dotyczca sytuacji nieustannie kontrolowanych przez ZUS bdcych przedsibiorcami kobiet w ciy staa si przyczynkiem dla wyjanienia zasad, motywów i sposobów kontroli, prowadzonych przez Zakad. Kwestia jest kontrowersyjna, jako i mona odnie wraenie, e w stosunku do przedsibiorczych kobiet ZUS stosuje rodki nadzwyczajne. Nie zmienia to faktu, e odpowied na interpelacj zawiera wiele przydatnych przedsibiorcom informacji.
                                      • 17.01.2020Uzyskanie prawa do zasiku chorobowego w przykadach
                                       Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpni ostatnio zaktualizowany komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o wiadczeniach pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa. Publikujemy dzisiaj cz tego opracowania, powicon zasadom, na jakich pracownik uzyskuje prawo do zasiku chorobowego.
                                       • 16.01.2020Koszty uzyskania przychodów - przegld najnowszych interpretacji podatkowych
                                        Przedstawiamy przegld interpretacji podatkowych, dotyczcych co prawda indywidualnych problemów podatników, ale - w warstwie rozstrzygni KIS - interesujcych wszystkich, rozliczajcych koszty uzyskania przychodów.
                                        • 16.01.2020May ZUS plus. Ile bdzie mona zaoszczdzi?
                                         Od 1 lutego 2020 r. wicej firm moe skorzysta z preferencyjnej formy w opacaniu skadek na ubezpieczenia spoeczne, czyli z Maego ZUS Plus. Jeeli twoje przychody w 2019 r. z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, prowadzonej przez cay ten rok, nie przekroczyy 120 000 z, moesz paci obnione skadki na ubezpieczenia spoeczne (jeli dziaalno prowadzie krócej, limit przychodu ustalisz proporcjonalnie). Wysoko skadki ustalisz w oparciu o dochód z dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany w 2019 r.
                                         • 16.01.2020Kwartalne deklaracje VAT w 2020 r.
                                          Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                                          • 16.01.2020Przegld publikacji: Dziennik Ustaw - podatki, rachunkowo, prawo pracy - 1-15.01.2020 r.
                                           Przegld opublikowanych w ostatnim czasie w Dzienniku Ustaw aktów prawnych - nowych, zmieniajcych i tekstów jednolitych. Przegld obejmuje okres od 1.01.2020r. do 15.01.2020 r. Linki prowadz do dokumentów w formacie pdf.
                                           • 15.01.2020Kwartalne deklaracje VAT w 2020 r.
                                            Co do zasady, podatnicy VAT czynni, maj obowizek skadania miesicznych deklaracji dla podatku od towarów i usug. Niektórzy jednak mog rozlicza si kwartalnie. Od 1 stycznia 2017 r. prawo do skadania deklaracji VAT-7K zostao istotnie ograniczone. Przypomnijmy zatem, zwaszcza rozpoczynajcym dziaalno, kto w tym roku moe rozlicza VAT za okresy kwartalne.
                                            • 15.01.2020May ZUS plus. Ile bdzie mona zaoszczdzi?
                                             Od 1 lutego 2020 r. wicej firm moe skorzysta z preferencyjnej formy w opacaniu skadek na ubezpieczenia spoeczne, czyli z Maego ZUS Plus. Jeeli twoje przychody w 2019 r. z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, prowadzonej przez cay ten rok, nie przekroczyy 120 000 z, moesz paci obnione skadki na ubezpieczenia spoeczne (jeli dziaalno prowadzie krócej, limit przychodu ustalisz proporcjonalnie). Wysoko skadki ustalisz w oparciu o dochód z dziaalnoci gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany w 2019 r.
                                             • 15.01.2020PIT za 2019. Jak ustali kwot zmniejszajc podatek?
                                              Kwota zmniejszajca podatek za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi 1420 z (dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczajcej kwoty 8000 z) i jest ona nisza od tej obowizujcej w rozliczeniu za 2018 r. o 20 z. Wynika to ze zmiany, która wesza 1 padziernika 2019 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - obniona zostaa stawka PIT (z 18% do 17%). Z uwagi na fakt, e przepisy te zaczy obowizywa w trakcie roku podatkowego ustawodawca przygotowa szereg przepisów przejciowych dotyczcych dochodów uzyskanych od 1 padziernika do 31 grudnia 2019 r., a które naley uwzgldni przy sporzdzeniu zeznania podatkowego za 2019 r.
                                              • 15.01.2020Zwrot kosztów uywania prywatnego samochodu subowo bez PIT
                                               Z uzasadnienia: Nalenoci, które wypaca na rzecz pracowników tytuem zwrotu wydatków dotyczcych wykorzystywania prywatnych samochodów osobowych w celach subowych, nie naley traktowa jako przychodów ze stosunku pracy (...) Skoro pracownik otrzymuje tylko zwrot wydatków, które obowizany jest ponosi pracodawca, to z tytuu uzyskania tego wiadczenia nie osiga adnego przysporzenia, a przez to przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 updof.
                                               • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                                                Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                                • 14.01.2020PIT za 2019. Jak ustali kwot zmniejszajc podatek?
                                                 Kwota zmniejszajca podatek za 2019 r. odliczana w rocznym obliczeniu podatku wynosi 1420 z (dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczajcej kwoty 8000 z) i jest ona nisza od tej obowizujcej w rozliczeniu za 2018 r. o 20 z. Wynika to ze zmiany, która wesza 1 padziernika 2019 r. w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - obniona zostaa stawka PIT (z 18% do 17%). Z uwagi na fakt, e przepisy te zaczy obowizywa w trakcie roku podatkowego ustawodawca przygotowa szereg przepisów przejciowych dotyczcych dochodów uzyskanych od 1 padziernika do 31 grudnia 2019 r., a które naley uwzgldni przy sporzdzeniu zeznania podatkowego za 2019 r.
                                                 • 13.01.2020Podatki 2020: Wystawienie faktury do paragonu niezawierajcego NIP
                                                  Pytanie: Czy Spóka bdzie uprawniona - na danie klienta - do wystawienia faktury niezawierajcej NIP do paragonu fiskalnego niezawierajcego NIP? Czy w przypadku, gdy Spóka - na danie klienta - wystawi faktur bez NIP (do paragonu fiskalnego bez NIP) to czy bdzie uprawniona - na danie klienta - do wystawienia faktury korygujcej zawierajcej NIP lub zaakceptowania noty korygujcej wystawionej przez klienta z NIP wskazanym przez klienta?
                                                  • 10.01.2020Programici i ulga IP BOX
                                                   Przedsibiorcy osigajcy dochody generowane przez prawa wasnoci intelektualnej od 1 stycznia 2019 r. mog korzysta z preferencyjnej stawki w podatku dochodowym. Podatnicy, opodatkowujcy dochody z kwalifikowanych IP stawk 5%, maj obowizek prowadzenia wyodrbnionej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych zwizanych z uzyskiwaniem tych dochodów, ale przepisy o IP Box nie narzucaj podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarze na cele stosowania preferencji IP Box.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 78 ] nastpna strona »