Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art prawo pracy

 • 24.04.2020Koronawirus: Zasiek chorobowy do 100% pacy przez pierwsze 33 dni?
  Kluczem do walki z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 jest ograniczenie kontaktów bezporednich, bezwzgldna izolacja osób zakaonych oraz objcie kwarantann osób, co do których zachodzi podejrzenie ich zakaenia. Tymczasem obowizujce dzi zasady obliczania wysokoci oraz wypaty zasików chorobowych sprawiaj, e cz obywateli moe unika poddania si tym procedurom. Wysoko zasiku wynosi 80% pacy, dlatego niektórzy pracownicy skonni s ukrywa fakt lub ryzyko zakaenia.
  • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
   Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
   • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
    Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
    • 16.04.2020Dziaalno gospodarcza. Podatkowe zasady rozliczania skadek ZUS
     Skadki ZUS stanowi jeden ze staych kosztów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Obowizek opacania skadek na ubezpieczenie zdrowotne ma kady przedsibiorca bdcy osob fizyczn. Wynika to z tego, e skadka na ubezpieczenie zdrowotne opacana jest z kadego róda przychodów, które stanowi tytu do objcia tym ubezpieczeniem. Posiadanie tzw. innego tytuu ubezpieczenia ma natomiast znaczenie w przypadku skadek na ubezpieczenie spoeczne.
     • 14.04.2020Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
      W jednym z miesicy pracownik przebywa cay miesic na zwolnieniu lekarskim – wypaciem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy. Czy w takim miesicu powinienem uwzgldni koszt uzyskania czy te nie?
      • 10.04.2020Emerytura: Opieka nad rodzicem jako okres nieskadkowy
       Do okresów nieskadkowych (okresów braku aktywnoci zawodowej) zalicza si m.in. przypadajce przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznoci opieki nad innym ni dziecko czonkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za cakowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osob niepenosprawn w stopniu znacznym.
       • 09.04.2020Zasiki chorobowe i opiekucze dla wykonujcych zawód medyczny - od 1 kwietnia na preferencyjnych zasadach
        Zasiek chorobowy w wysokoci 100% podstawy wymiaru zasiku.  W okresie, w którym obowizuje stan zagroenia epidemicznego lub stan epidemii, ubezpieczony, który wykonuje zawód medyczny w podmiocie leczniczym, ma prawo do zasiku chorobowego w wysokoci 100% podstawy wymiaru, jeli:
        • 09.04.2020wiadczenia w razie choroby: zasiek chorobowy, wiadczenie rehabilitacyjne i zasiek wyrównawczy
         Zasiek chorobowy i wiadczenie rehabilitacyjne otrzymasz, jeli jeste np. pracownikiem, zleceniobiorc lub przedsibiorc. Z kolei na zasiek wyrównawczy moesz liczy tylko wtedy, gdy jeste pracownikiem. Prawo do wiadcze w razie choroby zaley od tego, czy jeste objty ubezpieczeniem (chorobowym, wypadkowym). Jeli prowadzisz dziaalno i nie masz obowizku opacania ubezpieczenia chorobowego - take od tego, czy dobrowolnie opacasz skadki na to ubezpieczenie. Jeli jeste pracownikiem lub zleceniobiorc, skadki do ZUS przekazuje za Ciebie Twój pracodawca lub - odpowiednio - zleceniodawca. Jeli jeste przedsibiorc, musisz opaci je sam.
         • 07.04.2020Masowe kontrole, prowokacje i kary, czyli co moe grozi przedsibiorcom po epidemii
          Departament Zwalczania Przestpczoci Ekonomicznej Ministerstwa Finansów zleci dyrektorom podlegych jednostek przedstawienie propozycji do wdroenia nowej formy przeprowadzania kontroli skarbowych w formie zakupu kontrolowanego. Tzw. nabycie sprawdzajce miaoby wzi na celownik ponad 66 tys. przedsibiorców z brany gastronomicznej. To nie jedyne skutki uboczne koronawirusowego kryzysu, jakich przedsibiorcy mog obawia si ze strony fiskusa.
          • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
           Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
           • 06.04.2020Czy w przypadku rozbiórki budynku trzeba skorygowa VAT?
            Nie s rzadkie sytuacje gdy vatowiec jest wacicielem budynku, który nie przedstawia dla niego duej wartoci ekonomicznej i utrzymywanie takiego stanu jest nieracjonalne (choby kwestia podatku od nieruchomoci). Susznym rozwizaniem bywa rozbiórka lub wyburzenie takiej nieruchomoci i wybudowanie w tym miejscu nowego budynku, który bdzie generowa przychody.
            • 06.04.2020Skadki OFE po zmarych: Na kontach le miliony po które nikt si nie zgasza
             Chocia obowizujce przepisy nie nakadaj na OFE obowizku informowania osób uposaonych o moliwoci uzyskania rodków z rachunku zmarego czonka funduszu, to powszechne towarzystwa emerytalne wdroyy procedur zgodnie z któr kada informacja powzita z ZUS o zgonie czonka OFE powinna skutkowa kontaktem powszechnego towarzystwa emerytalnego z uposaonym oraz przesaniem odpowiednich formularzy niezbdnych do wszczcia procedury wypaty - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
             • 03.04.2020Tarcza Antykryzysowa: Dofinansowanie do pensji pracowników
              Skorzystaj z 3-miesicznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obnionego wymiaru czasu pracy oraz opaty skadek na ubezpieczenia spoeczne. W tym rozwizaniu: w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota  dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 z netto, w tym skadki na ubezpieczenie spoeczne nalene od pracodawcy od wysokoci przyznanego wiadczenia, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy, w przypadku obnionego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 z, w tym skadki na ubezpieczenie spoeczne nalene od pracodawcy od wysokoci przyznanego wiadczenia, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy.
              • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
               Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
               • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
                Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
                • 02.04.2020Tarcza Antykryzysowa: Dofinansowanie do pensji pracowników
                 Skorzystaj z 3-miesicznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obnionego wymiaru czasu pracy oraz opaty skadek na ubezpieczenia spoeczne. W tym rozwizaniu: w przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota  dofinansowania na pracownika wyniesie 1 533,09 z netto, w tym skadki na ubezpieczenie spoeczne nalene od pracodawcy od wysokoci przyznanego wiadczenia, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy, w przypadku obnionego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2 452,27 z, w tym skadki na ubezpieczenie spoeczne nalene od pracodawcy od wysokoci przyznanego wiadczenia, z uwzgldnieniem wymiaru czasu pracy.
                 • 30.03.2020PIP: Praca zdalna - przeciwdziaanie COVID-19
                  W zwizku z licznymi pytaniami, dotyczcymi stosowania przepisów prawa pracy umoliwiajcych powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziaania COVID-19, Pastwowa Inspekcja Pracy wyjania:
                  • 27.03.2020PIP: Praca zdalna - przeciwdziaanie COVID-19
                   W zwizku z licznymi pytaniami, dotyczcymi stosowania przepisów prawa pracy umoliwiajcych powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziaania COVID-19, Pastwowa Inspekcja Pracy wyjania:
                   • 27.03.2020Skadki ZUS: Umowa zlecenia z uczniem lub studentem
                    Nie zgaszaj do ubezpiecze spoecznych (ani dobrowolnych, ani obowizkowych) zleceniobiorcy, który jest:  uczniem szkó ponadpodstawowych albo  studentem, który nie ukoczy 26 lat. 
                    • 27.03.2020Wydatki na zakup paliwa a ryczat - fiskus musia zmieni zdanie
                     Spóka dysponuje flot samochodów subowych, które udostpnia pracownikom do celów realizacji ich zada subowych. Zasady korzystania z samochodów subowych okrela wewntrzna instrukcja oraz zawierane z pracownikiem porozumienie o warunkach korzystania z samochodu subowego. Czy warto pienina nieodpatnego wiadczenia przysugujcego pracownikowi z tytuu wykorzystywania samochodu subowego do celów prywatnych obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwizane z uytkowaniem samochodu?
                     • 26.03.2020Najem prywatny: Wystawianie rachunków
                      W ramach tzw. najmu prywatnego wynajmuj mieszkanie, na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy najmu. Ostatnio mój klient zayczy sobie, abym mu wystawiaa faktur ze wzgldu na fakt, e cz kwoty zapaconego najmu zwraca mu zakad pracy. Nie jestem vatowcem, jaki wobec tego dokument powinnam wystawia?
                      • 24.03.2020Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
                       Pracownik mieszkajcy w miejscowoci X w umowie o prac jako miejsce wiadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo X i miejscowo Y. Czy, jeeli w jednym miesicu pracownik bdzie wiadczy prac tylko w miejscowoci X a w drugim miesicu cztery dni w tygodniu w miejscowoci X i jeden dzie w tygodniu w miejscowoci Y, koszty uzyskania przychodu naley zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za kadym razem musi skada stosowne owiadczenie, e spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
                       • 24.03.2020Najem prywatny: Wystawianie rachunków
                        W ramach tzw. najmu prywatnego wynajmuj mieszkanie, na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy najmu. Ostatnio mój klient zayczy sobie, abym mu wystawiaa faktur ze wzgldu na fakt, e cz kwoty zapaconego najmu zwraca mu zakad pracy. Nie jestem vatowcem, jaki wobec tego dokument powinnam wystawia?
                        • 23.03.2020Miejsce wykonywania pracy a koszty pracownika
                         Pytanie: Pracownik mieszkajcy w miejscowoci X w umowie o prac jako miejsce wiadczenia pracy ma wpisane dwa adresy: miejscowo X i miejscowo Y. Czy, jeeli w jednym miesicu pracownik bdzie wiadczy prac tylko w miejscowoci X a w drugim miesicu cztery dni w tygodniu w miejscowoci X i jeden dzie w tygodniu w miejscowoci Y, koszty uzyskania przychodu naley zmienia zgodnie do stanu faktycznego i czy pracownik za kadym razem musi skada stosowne owiadczenie, e spenia warunki okrelone w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT?
                         • 23.03.2020Problem ze wiadczeniami rodzinnymi po zawieszeniu dziaalnoci
                          Katalog okolicznoci, których zaistnienie powoduje utrat dochodu nie obejmuje wszystkich zdarze zwizanych z dochodem, a tylko te sytuacje, które wi si z trwa utrat danego róda dochodu. Zawieszenie pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej nie ma trwaego charakteru (jak wykrelenie dziaalnoci gospodarczej z rejestru), wic nie zostao uwzgldnione w katalogu okrelonym w art. 3 pkt 23 ustawy o wiadczeniach rodzinnych. W zwizku z tym, to wyrejestrowanie pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej uznawane jest za utrat dochodu w rozumieniu ustawy o wiadczeniach rodzinnych - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                          • 20.03.2020Rozwizania MF w pakiecie dziaa tarczy antykryzysowej
                           Wsteczne rozliczanie strat podatkowych (PIT i CIT) przez przedsibiorców, wyduenie terminu wpat pracowniczych zaliczek PIT, czy przesunicie w czasie planowanych zmian podatkowych. To tylko niektóre z rozwiza MF, które znalazy si w Gospodarczej i Spoecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczestwa Przedsibiorstw i Pracowników w zwizku z pandemi wirusa SARS-CoV-2. Na tarcz antykryzysow skada si pi filarów: Bezpieczestwo Pracowników, Finansowanie Przedsibiorstw, Ochrona Zdrowia, Wzmocnienie Systemu Finansowego, Program Inwestycji Publicznych.
                           • 20.03.2020Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na imprezy integracyjne
                            W art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U.  z 2019 r., poz. 865, z pón. zm., dalej jako ustawa o PDOP), ustawodawca zawar ogóln zasad zaliczania do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków. Zgodnie z t regu, kosztami uzyskania przychodów s koszty poniesione w celu osignicia przychodów ze róda przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów, z wyjtkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. W przepisie tym sformuowano zamknity katalog wydatków, które zostay wyczone z kosztów uzyskania przychodów z mocy prawa.
                            • 20.03.2020Przekazanie przedsibiorstwa maonkowi. Czy towary mog by kosztem?
                             Podatniczka zamierza przej  nieodpatnie przedsibiorstwo swojego ma. Z mem czy j wspólno majtkowa. W skad przedsibiorstwa wchodz zamortyzowane rodki trwae, drobne wyposaenie oraz towary handlowe. Czy przyjte w ramach przedsibiorstwa towary handlowe bd dla podatniczki stanowi koszty uzyskania przychodu, wynikajcego ze sprzeday towarów?
                             • 18.03.2020Czy konkubent to rodzina? To zaley od okolicznoci
                              Biorc pod uwag cel przyznawanych na podstawie rónych ustaw wiadcze (np. ustawy o wiadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy spoecznej) i okrelenie na potrzeby przyznawania tych wiadcze rónych poj rodziny, definicja rodziny stosowana na gruncie ustawy o wiadczeniach rodzinnych nie moe by tosama z t, która ma zastosowanie np. w ustawie o pomocy spoecznej. Tak wic, wprowadzenie jednolitej definicji „rodziny” stosowanej na paszczynie rónych ustaw, nie znajduje w tym aspekcie uzasadnienia - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                              • 17.03.2020Skadki ZUS przedsibiorcy na zasiku macierzyskim
                               W sytuacji, gdy osoba prowadzi pozarolnicz dziaalno gospodarcz i jednoczenie spenia warunki do objcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytuu zasiku macierzyskiego, to wówczas nie bdzie podlegaa ubezpieczeniom spoecznym z tytuu dziaalnoci. W sytuacji braku obowizku odprowadzania ww. skadek nie powstanie równie dla przedsibiorcy prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Brak bdzie równie obowizku ubezpieczenia wypadkowego.
                               • 16.03.2020Skadki ZUS przedsibiorcy na zasiku macierzyskim
                                W sytuacji, gdy osoba prowadzi pozarolnicz dziaalno gospodarcz i jednoczenie spenia warunki do objcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowym z tytuu zasiku macierzyskiego, to wówczas nie bdzie podlegaa ubezpieczeniom spoecznym z tytuu dziaalnoci. W sytuacji braku obowizku odprowadzania ww. skadek nie powstanie równie dla przedsibiorcy prawo do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Brak bdzie równie obowizku ubezpieczenia wypadkowego.
                                • 13.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                                 Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.    Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
                                 • 13.03.2020Emerytury kobiet z rocznika 1953. Projekt ustawy jest, a jakby go nie byo
                                  Jak wyjanio Ministerstwo Zdrowia, w odpowiedzi na interpelacj poselsk, 12 grudnia 2019 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS zosta skierowany do uzgodnie midzyresortowych i konsultacji publicznych. Na wniosek Ministra Finansów termin zakoczenia uzgodnie - pierwotnie wyznaczony na dzie 20 grudnia 2019 r. - zosta przeduony. Obecnie trwaj prace analityczne nad zgoszonymi uwagami i zastrzeeniami.
                                  • 12.03.2020Umowa zlecenia jako dochód dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
                                   Dwie studiujce córki podatnika postanowiy w okresie przerwy wakacyjnej pój do pracy, aby zasili skromny budet rodzinny. Córki podatnika wykonyway prace usugowe w ramach umowy zlecenia. Czy dochód z tytuu tej umowy mona traktowa jako „dochód podlegajcy opodatkowaniu na zasadach okrelonych w art. 27 lub art. 30b” ustawy o PIT?
                                   • 12.03.2020PIT za 2019: Opodatkowanie dochodów maoletnich dzieci
                                    Podatnicy (rezydenci i nierezydenci), którzy wychowuj maoletnie dzieci (lub dziecko), zarówno wasne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegajce opodatkowaniu na terytorium Polski (w tym dochody zagraniczne) doliczy do wasnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym, o ile przysuguje im prawo pobierania poytków ze róde przychodów dzieci.  Zasada ta nie dotyczy:  dochodów z pracy dzieci,  stypendiów,  dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego uytku.  Do dochodów rodziców dolicza si tylko te dochody, które dziecko uzyskao przed osigniciem penoletnoci.
                                    • 12.03.2020Kasy online dla hoteli i gastronomii ju od 1 lipca 2020 r.
                                     Brana hotelarska i gastronomiczna zostanie objta obowizkiem stosowania kas on-line na pocztku sezonu letniego 2020 r. Jak wyjanio Ministerstwo Finansów, dziki temu moliwe bdzie wprowadzenie rozwizania uszczelniajcego VAT w momencie, w którym w tych branach jest najwikszy obrót, a co za tym idzie, równie najbardziej s nasilone niekorzystne zjawiska zwizane z nieewidencjonowaniem transakcji za pomoc kas. Przesunicie tego obowizku, np. do padziernika 2020 r., oznaczaoby, e w praktyce rozwizanie uszczelniajce przesunite byoby efektywnie o kolejny rok, poniewa nie objoby szczytu sezonu.
                                     • 11.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                                      Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                                      • 11.03.2020Umowa zlecenia jako dochód dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej
                                       Dwie studiujce córki podatnika postanowiy w okresie przerwy wakacyjnej pój do pracy, aby zasili skromny budet rodzinny. Córki podatnika wykonyway prace usugowe w ramach umowy zlecenia. Czy dochód z tytuu tej umowy mona traktowa jako „dochód podlegajcy opodatkowaniu na zasadach okrelonych w art. 27 lub art. 30b” ustawy o PIT?
                                       • 10.03.2020Kiedy nie mona stosowa podwyszonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
                                        Wysoko podwyszonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Przy czym, w przypadku rozliczania 2019 roku, z uwagi na zmiany przepisów, które weszy w ycie 1 padziernika 2019 r., a dotyczce m.in. wysokoci tzw. kosztów pracowniczych, naley wzi pod uwag take przepisy przejciowe, tj. art. 3 ustawy zmieniajcej z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1835).
                                        • 10.03.2020Pracownicze koszty uzyskania w rozliczeniu rocznym – problemy praktyczne
                                         Do rozlicze za 2018 r. kwoty pracowniczych kosztów uzyskania nie zmieniay si od wielu lat i przed wypenianiem zeznania PIT nie trzeba byo gorczkowo ledzi nowelizacje przepisów, aby wiedzie w jakiej wysokoci naley je uj. Tak byo. Ale nasta rok 2019 i... zmiany, zmiany, zmiany. Przypomnijmy zatem co si zmienio w tzw. kosztach pracowniczych, aby nic nas nie zaskoczyo. Warto take zwróci uwag na sytuacje, w których mog pojawi si wtpliwoci.
                                         • 09.03.2020Informacja ZUS o uprawnieniach do wiadcze z powodu poddania si kwarantannie lub izolacji
                                          Jeeli pastwowy powiatowy inspektor sanitarny lub pastwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzj o koniecznoci poddania si kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstaw do wypaty wiadcze z tytuu choroby wasnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub czonkiem rodziny.
                                          • 09.03.2020Kiedy nie mona stosowa podwyszonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy
                                           Wysoko podwyszonych „pracowniczych” kosztów uzyskania przychodów wynika wprost z przepisów art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Przy czym, w przypadku rozliczania 2019 roku, z uwagi na zmiany przepisów, które weszy w ycie 1 padziernika 2019 r., a dotyczce m.in. wysokoci tzw. kosztów pracowniczych, naley wzi pod uwag take przepisy przejciowe, tj. art. 3 ustawy zmieniajcej z 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1835).
                                           • 09.03.2020WSA. Prawo do odliczenia 100% VAT bez dodatkowego badania technicznego
                                            Skoro cechy konstrukcyjne pojazdu wskazuj, e moe on by wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej naley przyj, e naoenie na podatnika obowizku wykonania dodatkowego badania technicznego ma na celu umoliwienie podatnikowi wykazanie spenienia wymaga okrelonych w art. 86a ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usug, a nie jest warunkiem dajcym uprawnienie do penego odliczenia podatku naliczonego z tytuu wydatków zwizanych z tym pojazdem - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Bydgoszczy.
                                            • 06.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia
                                             1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.  Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
                                             • 06.03.2020Wyjanienia PIP w zwizku z koronawirusem
                                              W zwizku z licznymi wtpliwociami, dotyczcymi stosowania przepisów prawa pracy odnoszcych si do relacji midzy pracodawc a pracownikami w sytuacji zagroenia zaraeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Pastwowa Inspekcja Pracy przygotowaa odpowiedzi na pytania dotyczce tej problematyki. Dodatkowe informacje i zalecenia w zwizku z ryzykiem zaraenia koronawirusem znajduj si take na stronie internetowej Gównego Inspektoratu Sanitarnego:  https://gis.gov.pl/
                                              • 06.03.2020PIT za 2019: Ulga dla honorowych krwiodawców
                                               Honorowy dawca krwi to osoba, która oddaa nieodpatnie krew lub jej skadniki i zostaa zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej suby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Honorowy dawca krwi moe warto przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczy:    od przychodu, podlegajcego opodatkowaniu ryczatem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (skadanym od 15 lutego do koca lutego roku nastpujcego po roku podatkowym) lub od dochodu, podlegajcego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (skadanym do 30 kwietnia roku nastpujcego po roku podatkowym).
                                               • 06.03.2020Informacja ZUS o uprawnieniach do wiadcze z powodu poddania si kwarantannie lub izolacji
                                                Jeeli pastwowy powiatowy inspektor sanitarny lub pastwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzj o koniecznoci poddania si kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstaw do wypaty wiadcze z tytuu choroby wasnej lub opieki nad chorym dzieckiem lub czonkiem rodziny.
                                                • 06.03.2020PIT za 2019: Odliczenie wpat na IKZE
                                                 Osoby, które w roku podatkowym dokonyway wpat na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), mog odlicza poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu. 
                                                 • 06.03.2020Skadka rentowa za zatrudnionego emeryta. Absurd? Nie, solidaryzm spoeczny
                                                  Zwolnienie niektórych pracowników z obowizku ubezpiecze emerytalnego i rentowych oznaczaoby zwolnienie z obcienia czci skadek wynagrodze tych pracowników i w konsekwencji - nieuzasadnionego zrónicowania wynagrodze. Wynagrodzenie za prac powinno odpowiada rodzajowi pracy i wymaganym do niej kwalifikacjom z uwzgldnieniem iloci i jakoci pracy. Nie powinno by wic rónicowane z innych pozazawodowych wzgldów. Ponadto wyczenie emerytów z ubezpieczenia mogoby stwarza zacht dla pracodawcy do zatrudniania emerytów w miejsce osób, za które naley odprowadza skadki, a co za tym idzie prowadzi do nieuzasadnionego zrónicowania szans na rynku pracy - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                                  • 05.03.2020Podatnik wituje jubileusz firmy, a co z VAT?
                                                   Organizowanie przez podatników VAT obchodów jubileuszowych nie moe budzi adnego zdziwienia. Wie si to oczywicie z rónego rodzaju wydatkami. Czy podatek naliczony w takich wydatkach moliwy bdzie do odliczenia czy te nie. Poniewa kwestia ta nie zostaa uregulowana w sposób szczególny, oznacza to i przy kwalifikacji ww. wydatków do odliczenia lub nie naley kierowa si zasad generaln wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug. Zgodnie z ni podatnikowi prawo do odliczenia przysuguje w takim zakresie, w jakim nabyte towary lub usugi wykorzystywane s do wykonywania czynnoci opodatkowanych.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 78 ] nastpna strona »