Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art prawo pracy

 • 10.06.2020Wynagrodzenie wynikajce z osobistego zaszeregowania, czyli jakie?
  Stawka osobistego zaszeregowania oznacza wynagrodzenie zasadnicze i ewentualny dodatek funkcyjny. Zatem, dla pracownika minimum wynagrodzenia, które musi on otrzyma, stanowi nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale i dodatek funkcyjny przewidziany przepisami dla zajmowanego przez niego stanowiska. Takiego zwizku z wynagrodzeniem zasadniczym nie wykazuj natomiast inne dodatkowe skadniki wynagrodzenia za prac, w tym dodatki: za prac w porze nocnej i za wysug lat oraz premie regulaminowe i nagrody. Dlatego te pojcie "wynagrodzenia wynikajcego z osobistego zaszeregowania" nie obejmuje tych dodatków - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
  • 08.06.2020Dodatek solidarnociowy nie dla osób na umowach cywilnoprawnych
   Parlament pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o dodatku solidarnociowym przyznawanym w celu przeciwdziaania negatywnym skutkom COVID-19. rodowisko przedsibiorców apeluje o to, by na nowy dodatek szans mieli take pracujcy na podstawie umów cywilnoprawnych. Pewne wtpliwoci budzi te fakt, e wypata dodatku bdzie zawiesza pobieranie zasiku dla bezrobotnych.
   • 08.06.2020Tarcza 4.0 przyjta przez Sejm
    Czasowa, zwikszona ochrona polskich firm – w momencie, w którym spady ich wyceny – przed wrogim przejciem przez inwestorów spoza UE;  osona finansowa dla samorzdów;  uatwienia dla wykonawców przetargów i zamawiajcych;  dopaty z budetu pastwa do oprocentowania kredytów bankowych dla firm;  atwiejszy dostp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili ródo utrzymania  - takie m.in. maj by efekty kolejnej pakietowej ustawy, która zoy si na tarcz antykryzysow, która ma obroni polskie przedsibiorstwa, miejsca pracy i konsumentów przed negatywnymi skutkami COVID-19.
    • 08.06.2020Dofinansowanie do wynagrodze pracowników za okres krótszy ni miesic
     Dopuszczalne jest czasowe wiadczenie pracy przez pracownika objtego przestojem ekonomicznym lub czasowe przywrócenie obowizujcego danego pracownika czasu pracy w danym miesicu. Pracodawca w takim przypadku musi rozliczy si w przewidzianym w umowie terminie (tj. 30 dni od dnia zakoczenia okresu pobierania przez pracowników wiadcze) i zwróci przekazane przez WUP dofinansowanie za okres wiadczenia pracy przez pracownika objtego przestojem lub za okres, w którym pracownik wiadczy prac w nieobnionym wymiarze czasu pracy - wyjanio MPiPS.
     • 05.06.2020Dodatek solidarnociowy nie dla osób na umowach cywilnoprawnych
      Parlament pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o dodatku solidarnociowym przyznawanym w celu przeciwdziaania negatywnym skutkom COVID-19. rodowisko przedsibiorców apeluje o to, by na nowy dodatek szans mieli take pracujcy na podstawie umów cywilnoprawnych. Pewne wtpliwoci budzi te fakt, e wypata dodatku bdzie zawiesza pobieranie zasiku dla bezrobotnych.
      • 05.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
       Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
       • 05.06.2020Zawieszenie zakazu handlu w niedziele?
        Na obecnym etapie jest za wczenie, by odnie si do dalej idcych propozycji zawieszenia zakazu handlu w niedziele i wita. Dokonanie oceny funkcjonowania przedmiotowej ustawy bdzie moliwe dopiero po okrelonym czasie jej penego obowizywania, zwaszcza w oparciu o analiz przestrzegania jej przepisów przez przedsibiorców wykonujcych zarobkow dziaalno handlow, dokonan przez Pastwow Inspekcj Pracy - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
        • 05.06.2020PIT. Firmowy samochód do celów prywatnych pracownika
         Przedsibiorca przewidzia dla wybranych pracowników prawo do korzystania z samochodu subowego do celów prywatnych. Czy po stronie pracownika powstanie przychód ju przez sam fakt zawarcia umowy dot. korzystania z pojazdu? Czy powstanie nieodpatnego przychodu naley wiza dopiero z rzeczywistym faktem skorzystania z samochodu subowego? Czy brak danych niezbdnych do rozliczenia eliminuje obowizek pracodawcy naliczenia i pobrania zaliczki na podatek? Czy pracodawca (patnik) ma obowizek ustalenia przychodu i pobrania zaliczki na PIT od wartoci paliwa? Czy koszty rat leasingu stanowi element kwot ryczatu?
         • 04.06.2020Przedszkola i obki otwarte: Zasiek opiekuczy nadal si naley
          W zwizku z COVID-19 dodatkowy zasiek opiekuczy do 14 czerwca przysuguje, w trzech przypadkach: zamknicia przedszkola lub szkoy; niemonoci zapewnienia opieki podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola lub szkoy; decyzji ubezpieczonego o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Zatem prawo do zasiku maj rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecyduj si na posanie do niej dziecka - wyjanio Ministerstwie Edukacji Narodowej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
          • 04.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
           Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
           • 03.06.2020Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
            Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
            • 03.06.2020Przedszkola i obki otwarte: Zasiek opiekuczy nadal si naley
             W zwizku z COVID-19 dodatkowy zasiek opiekuczy do 14 czerwca przysuguje, w trzech przypadkach: zamknicia przedszkola lub szkoy; niemonoci zapewnienia opieki podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola lub szkoy; decyzji ubezpieczonego o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Zatem prawo do zasiku maj rodzice, którzy mimo otwarcia placówki nie zdecyduj si na posanie do niej dziecka - wyjanio Ministerstwie Edukacji Narodowej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
             • 02.06.2020Od 2021 r. obowizkowe kasy on-line dla lekarzy i lekarzy dentystów
              Czy spóka, jako podmiot leczniczy zatrudniajcy lekarzy oraz lekarzy dentystów w ramach wiadczonych przez nich na rzecz pacjentów podmiotu usug, zobowizany jest do wymiany aktualnie uywanych kas fiskalnych na kasy fiskalne on-line z dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
              • 01.06.2020Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie wynagrodze  - objanienia prawne MPiPS
               Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców zwróci si do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej o wydanie objanie prawnych dotyczcych wykadni art. 15g tzw. Tarczy antykryzysowej na mocy którego przedsibiorcy mog si ubiega o pomoc w formie wypaty ze rodków Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych wiadcze na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objtych przestojem ekonomicznym lub obnionym wymiarem czasu pracy oraz rodków z ww. Funduszu na opacenie skadek na ubezpieczenia spoeczne nalenych od pracodawcy od przyznanych wiadcze na ww. dofinansowanie wynagrodzenia.
               • 01.06.2020Tarcza antykryzysowa: Jaka jest pomoc dla jednoosobowej firmy?
                Kompleksowy katalog dziaa wspierajcych przedsibiorców majcych na celu przeciwdziaanie negatywnym skutkom COVID-19 zawarty jest w pakiecie ustaw, tzw. Tarczy antykryzysowej. Na mocy tych przepisów przysuguje m.in. wiadczenie postojowe czy prawo do zwolnienia z opacania skadek na 3 miesice. W ramach Tarczy dla przedsibiorców zostay równie wprowadzone inne ulgi pomagajce w utrzymaniu dziaalnoci: odroczenie terminu patnoci albo rozoenie na raty nalenoci dotyczce wszystkich patników skadek, odstpienie od pobierania odsetek za zwok - wylicza Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                • 01.06.2020Od 2021 r. obowizkowe kasy on-line dla lekarzy i lekarzy dentystów
                 Czy spóka, jako podmiot leczniczy zatrudniajcy lekarzy oraz lekarzy dentystów w ramach wiadczonych przez nich na rzecz pacjentów podmiotu usug, zobowizany jest do wymiany aktualnie uywanych kas fiskalnych na kasy fiskalne on-line z dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
                 • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                  [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                  • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
                   [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
                   • 27.05.2020wiadczenia postojowe - objanienia prawne MPiPS
                    Jak naley rozumie pojcie przestoju w prowadzeniu dziaalnoci? Czy wiadczenie postojowe przysuguje osobie fizycznej prowadzcej dziaalno gospodarcz jednoosobowo czy take zatrudniajcej inne osoby? Czy pojcie przychodu naley rozumie cile (jako przychód) czy jako dochód? Czy wymóg spadku przychodów o 15% dotyczy podmiotów, które nie uzyskay adnego przychodu w miesicu poprzedzajcym? - pyta we wniosku o wydanie objanie prawnych Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców.
                    • 27.05.20201 czerwca mija termin przekazania I raty odpisu na ZFS
                     Pracodawca tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych ma obowizek do koca maja danego roku do wpacenia co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS. Z uwagi na to, e 31 maja w tym roku przypada na dzie ustawowo wolny od pracy (niedziela), termin ten przesuwa si na 1 czerwca.
                     • 26.05.2020wiadczenia postojowe - objanienia prawne MPiPS
                      Jak naley rozumie pojcie przestoju w prowadzeniu dziaalnoci? Czy wiadczenie postojowe przysuguje osobie fizycznej prowadzcej dziaalno gospodarcz jednoosobowo czy take zatrudniajcej inne osoby? Czy pojcie przychodu naley rozumie cile (jako przychód) czy jako dochód? Czy wymóg spadku przychodów o 15% dotyczy podmiotów, które nie uzyskay adnego przychodu w miesicu poprzedzajcym? - pyta we wniosku o wydanie objanie prawnych Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców.
                      • 26.05.20201 czerwca mija termin przekazania I raty odpisu na ZFS
                       Pracodawca tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych ma obowizek do koca maja danego roku do wpacenia co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS. Z uwagi na to, e 31 maja w tym roku przypada na dzie ustawowo wolny od pracy (niedziela), termin ten przesuwa si na 1 czerwca.
                       • 26.05.2020May ZUS Plus dla drobnych przedsibiorców
                        Przyjmujc, e tzw. May Zus Plus dotyczy wycznie ubezpieczonych prowadzcych pozarolnicz dziaalno gospodarcz, to w konsekwencji przedsibiorca, jako osoba prowadzca pozarolnicz dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do CEIDG, ma moliwo opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne od podstawy wymiaru skadek okrelonej art. 18c ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych - wyjani ZUS w interpretacji indywidualnej.
                        • 20.05.2020Opodatkowanie kart przedpaconych wydanych pracownikom
                         Coraz czciej w obrocie gospodarczym mona spotka si z kartami przedpaconymi. Karta przedpacona to rodzaj karty patniczej, umoliwiajcej dokonywanie patnoci z wykorzystaniem rodków pieninych dostpnych na przypisanym do karty rachunku patniczym. Take pracodawcy zaopatruj swoich pracowników w tego rodzaju karty, które umoliwiaj im zakup artykuów spoywczych w wybranych sklepach lub posików w punktach gastronomicznych. Wtpliwoci w tej sytuacji budzi kwestia opodatkowania nieodpatnego przekazania pracownikom takich kart. 
                         • 19.05.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
                          Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875), tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0, wprowa szereg dziaa, których zastosowanie ma zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn ze zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w pierwszym miesicu za który skadany jest wniosek o zwolnienie nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostali take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
                          • 18.05.2020Zwolnienie z ZUS: Przedsibiorca i pracownicy maj prawo do wiadcze
                           Zarówno przedsibiorca, jak i pracujce dla niego osoby zachowaj prawo do wiadcze zdrowotnych i z ubezpiecze spoecznych za okres zwolnienia ze skadek. A przedsibiorcy opacajcy skadki na wasne ubezpieczenia i osoby z nimi wspópracujce zachowuj prawo do wiadcze w razie choroby i macierzystwa jeeli byy objte dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzie 1 lutego 2020 r. Ponadto, obliczana przez pracodawc (patnika) podstawa opodatkowania dla celów poboru miesicznej zaliczki na podatek dochodowy nadal podlega pomniejszeniu o kwot skadek na ubezpieczenia spoeczne pobranych z wynagrodzenia pracownika - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                           • 18.05.2020Alkohol na spotkaniach integracyjnych? Uwaaj na VAT
                            Decydujce znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) zwizek podatku naliczonego z czynnociami opodatkowanymi. Nie wystpuje natomiast zwizek pomidzy nabyciem alkoholu na potrzeby spotka integracyjnych a prowadzon dziaalnoci gospodarcz. Nie mona bowiem uzna, e pomidzy konsumpcj alkoholu przez osoby zatrudnione w spóce podczas spotka integracyjnych odbywajcych si poza godzinami i miejscem pracy a wykonywaniem przez spók czynnoci opodatkowanych podatkiem od towarów i usug istnieje wystarczajcy zwizek. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                            • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                             Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                             • 14.05.2020Tarcza Finansowa PFR - pytania i odpowiedzi
                              Przedstawiamy list odpowiedzi na pytania, które mog pojawia si w odniesieniu do Programu rzdowego dotyczcego wsparcia finansowego Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla mikro-, maych i rednich przedsibiorstw w zwizku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Polsce w ramach rzdowej Tarczy Antykryzysowej.
                              • 13.05.2020Niskooprocentowana poyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsibiorców
                               Z poyczki mog skorzysta mikroprzedsibiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo przedsibiorców, tj. przedsibiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spenia cznie nastpujce warunki:  zatrudnia redniorocznie mniej ni 10 pracowników oraz  osign roczny obrót netto ze sprzeday towarów, wyrobów i usug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajcy równowartoci w zotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporzdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyy równowartoci w zotych 2 milionów euro),  którzy prowadzili dziaalno gospodarcz przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia biecych kosztów prowadzenia tej dziaalnoci.
                               • 13.05.2020Prawa i obowizki pracownika podczas epidemii
                                Zwikszone bezpieczestwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknicie zakadu pracy – w skutek epidemii koronawirusa ycie zawodowe niektórych z nas ulego zmianie. Do czego jestemy zobowizani jako pracownicy, a czego na podstawie prawa moemy si domaga od pracodawcy w nietypowej sytuacji, w jakiej si znalelimy?
                                • 13.05.2020Niskooprocentowana poyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsibiorców
                                 Z poyczki mog skorzysta mikroprzedsibiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo przedsibiorców, tj. przedsibiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spenia cznie nastpujce warunki:  zatrudnia redniorocznie mniej ni 10 pracowników oraz  osign roczny obrót netto ze sprzeday towarów, wyrobów i usug oraz z operacji finansowych nieprzekraczajcy równowartoci w zotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporzdzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyy równowartoci w zotych 2 milionów euro),  którzy prowadzili dziaalno gospodarcz przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia biecych kosztów prowadzenia tej dziaalnoci.
                                 • 13.05.2020Jak rozlicza przychody z rónych róde?
                                  Osoby prowadzce dziaalno gospodarcz mog osiga przychody z rónych róde, take nie zwizanych z t dziaalnoci. Rozliczenie tych przychodów zaley od tego, w jaki sposób jest opodatkowana dziaalno gospodarcza.
                                  • 12.05.2020Prawa i obowizki pracownika podczas epidemii
                                   Zwikszone bezpieczestwo w miejscu pracy, system zdalny, zamknicie zakadu pracy – w skutek epidemii koronawirusa ycie zawodowe niektórych z nas ulego zmianie. Do czego jestemy zobowizani jako pracownicy, a czego na podstawie prawa moemy si domaga od pracodawcy w nietypowej sytuacji, w jakiej si znalelimy?
                                   • 10.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
                                    Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
                                    • 08.05.2020Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS - pytania i odpowiedzi
                                     Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obcie i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu regulacji, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow. Pierwsze regulacje w tym zakresie weszy w ycie 1 kwietnia br. Kolejne obowizuj od 18 kwietnia. Wród rozwiza, które maj zapobiega skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Nowe przepisy to take wiele wtpliwoci co do ich stosowania. W zwizku z tym ZUS przygotowa zestaw najczciej zadawanych pyta i odpowiedzi.
                                     • 07.05.2020Fiskus chtnie blokuje konta przedsibiorcom. A gdzie domniemanie uczciwoci?
                                      Postanowienia waciwych organów Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie przeduenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego podlegaj kontroli sdu. Tym samym oznacza to zachowanie konstytucyjnej zasady prawa do rozpatrzenia sprawy w przedmiocie ustanowionej blokady przez niezaleny, bezstronny i niezawisy sd. Wprowadzone i funkcjonujce rozwizanie jest zgodnie z modelem postpowania stosowanym równie w innych sprawach administracyjnych i w mojej ocenie, nie wymaga zmiany - wyjani Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.
                                      • 05.05.2020Zgoszenie wniosku w sprawie emerytury (renty) w czasie epidemii
                                       Chcesz zoy wniosek o emerytur, rent bd inne wiadczenie o podobnym charakterze (lub o ich przeliczenie czy podjcie wypaty), a z rónych przyczyn nie moesz lub nie chcesz tego robi w okresie trwania epidemii? Nie musisz martwi si o to, e nie otrzymasz wypaty za okres jej trwania. Wystarczy, e wniosek w tej sprawie zgosisz najpóniej w cigu 30 dni po ustaniu epidemii.
                                       • 05.05.2020Nie kady przedsibiorca otrzyma zasiek dla bezrobotnych
                                        Przedsibiorca speniajcy warunki do opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne na preferencyjnych warunkach moe zadeklarowa jako podstaw wymiaru skadek na te ubezpieczenia kwot wysz ni 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeeli kwota ta odpowiadaaby co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to wówczas przedsibiorca bdzie zobowizany opaca za siebie skadk na Fundusz Pracy. W takim przypadku okres prowadzenia dziaalnoci podlegaby zaliczeniu do okresu uprawniajcego do zasiku dla bezrobotnych - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                        • 04.05.2020Zgoszenie wniosku w sprawie emerytury (renty) w czasie epidemii
                                         Chcesz zoy wniosek o emerytur, rent bd inne wiadczenie o podobnym charakterze (lub o ich przeliczenie czy podjcie wypaty), a z rónych przyczyn nie moesz lub nie chcesz tego robi w okresie trwania epidemii? Nie musisz martwi si o to, e nie otrzymasz wypaty za okres jej trwania. Wystarczy, e wniosek w tej sprawie zgosisz najpóniej w cigu 30 dni po ustaniu epidemii.
                                         • 04.05.2020Nie kady przedsibiorca otrzyma zasiek dla bezrobotnych
                                          Przedsibiorca speniajcy warunki do opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne na preferencyjnych warunkach moe zadeklarowa jako podstaw wymiaru skadek na te ubezpieczenia kwot wysz ni 30% minimalnego wynagrodzenia. Jeeli kwota ta odpowiadaaby co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to wówczas przedsibiorca bdzie zobowizany opaca za siebie skadk na Fundusz Pracy. W takim przypadku okres prowadzenia dziaalnoci podlegaby zaliczeniu do okresu uprawniajcego do zasiku dla bezrobotnych - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                          • 04.05.2020WSA. Wynajem mieszka dla pracowników z 8-proc. stawk VAT
                                           Jeeli spóka w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej wynajmie nieruchomoci mieszkalne najemcy, który nastpnie udostpni je nieodpatnie swoim pracownikom, to nie mona uzna, e zostaa speniona przesanka wynajmu nieruchomoci "wycznie na cele mieszkaniowe" w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usug. Wynajem nie suy bowiem w tym przypadku zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, ale prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej z wykorzystaniem przedmiotowych nieruchomoci - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Rzeszowie.
                                           • 30.04.2020Tarcza Antykryzysowa 3.0. Zmiany w zwolnieniu ze skadek ZUS
                                            Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie dziaa osonowych w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2, nad któr obecnie pracuje rzd, ma wprowadzi szereg dziaa, których zastosowanie bdzie miao zarówno charakter dorany, jak i dugofalowy. Jedn z zapowiadanych zmian jest umoliwienie skorzystania ze zwolnienia z opacania skadek osobom opacajcym skadki na wasne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód by wyszy ni 15 681 z, ale ich dochód z tej dziaalnoci w lutym 2020 r. nie by wyszy ni 7000 z. Zwolnieniem ze skadek objci zostan take przedsibiorcy korzystajcy z ulgi na start.
                                            • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                                             Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                                             • 24.04.2020Koronawirus: Zasiek chorobowy do 100% pacy przez pierwsze 33 dni?
                                              Kluczem do walki z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2 jest ograniczenie kontaktów bezporednich, bezwzgldna izolacja osób zakaonych oraz objcie kwarantann osób, co do których zachodzi podejrzenie ich zakaenia. Tymczasem obowizujce dzi zasady obliczania wysokoci oraz wypaty zasików chorobowych sprawiaj, e cz obywateli moe unika poddania si tym procedurom. Wysoko zasiku wynosi 80% pacy, dlatego niektórzy pracownicy skonni s ukrywa fakt lub ryzyko zakaenia.
                                              • 17.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                                               Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                                               • 16.04.2020Zwolnienie z PIT dla modych - objanienia podatkowe MF
                                                Obowizujce od 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. ulga dla modych), polega na zwolnieniu od PIT przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz z osobicie wykonywanej dziaalnoci na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukoczenia 26. roku ycia, do wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 85 528 z. W wydanych objanieniach podatkowych Minister Finansów wyjania wtpliwoci zwizane z t ulg.
                                                • 16.04.2020Dziaalno gospodarcza. Podatkowe zasady rozliczania skadek ZUS
                                                 Skadki ZUS stanowi jeden ze staych kosztów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Obowizek opacania skadek na ubezpieczenie zdrowotne ma kady przedsibiorca bdcy osob fizyczn. Wynika to z tego, e skadka na ubezpieczenie zdrowotne opacana jest z kadego róda przychodów, które stanowi tytu do objcia tym ubezpieczeniem. Posiadanie tzw. innego tytuu ubezpieczenia ma natomiast znaczenie w przypadku skadek na ubezpieczenie spoeczne.
                                                 • 14.04.2020Pracownik chory, a co z kosztami uzyskania?
                                                  W jednym z miesicy pracownik przebywa cay miesic na zwolnieniu lekarskim – wypaciem mu za ten czas wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy. Czy w takim miesicu powinienem uwzgldni koszt uzyskania czy te nie?
                                                  • 10.04.2020Emerytura: Opieka nad rodzicem jako okres nieskadkowy
                                                   Do okresów nieskadkowych (okresów braku aktywnoci zawodowej) zalicza si m.in. przypadajce przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznoci opieki nad innym ni dziecko czonkiem rodziny zaliczonym do I grupy inwalidów lub uznanym za cakowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo uznanym za osob niepenosprawn w stopniu znacznym.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 78 ] nastpna strona »