Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nowe prawo pracy

 • 31.08.2016Jaki jest tryb postępowania o przyznanie emerytury według nowych zasad?
  Prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej według nowych zasad, zwanej dalej nową emeryturą, przysługuje emerytom, którzy osiągną zróżnicowany powszechny wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887), zwanej dalej ustawą emerytalną.
  • 31.08.2016Podwyżka minimalnego wynagrodzenia a Program 500+
   Interpelacja nr 4953 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie "Programu 500+" po podwyższeniu od 2017 r. płacy minimalnej
   • 26.08.2016Wysokość minimalnego wynagrodzenia a koszty sądowe w sprawach pracowniczych
    Interpelacja nr 5010 do ministra sprawiedliwości w sprawie zmiany przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
    • 24.08.2016Zwrot nadpłaty składek czy podatku a moment korekty kosztów
     Pytanie podatnika: Czy w związku z dokonaniem korekty wysokości należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe i powstaniem nadpłaty tych składek, jak również w odniesieniu do podatku od nieruchomości, Wnioskodawca jest uprawniony do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymał zwrot powstałej nadpłaty na rachunek bankowy lub kwota nadpłaty została zarachowana na przyszłe zobowiązania (tzw. korekta „na bieżąco”)?
     • 16.08.2016Termin wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
      Interpelacja nr 4976 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wydłużenia terminu na wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
      • 12.08.2016Programy motywacyjne. Pochodne instrumenty finansowe a PIT
       Pytanie podatnika: Czy słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że jedynym momentem, który może skutkować powstaniem po jego stronie przychodu w związku z uczestnictwem w Programie jest moment realizacji Praw? Czy ewentualny przychód powstały w wyniku realizacji Praw będzie stanowił przychód z kapitałów pieniężnych podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19% stawki podatkowej?
       • 09.08.2016Dodatek pielęgnacyjny będzie wyższy?
        Interpelacja nr 4814 w sprawie podwyższenia dodatku pielęgnacyjnego na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
        • 05.08.2016Kasy fiskalne. Wymiana modułu pamięci i ponowna rejestracja
         Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni może używać dotychczasowej kasy fiskalnej po zakończeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej, wymianie modułu pamięci i ponownym jej zarejestrowaniu? Czy Wnioskodawczyni będzie musiała dokonać zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 zł również wtedy, gdy będzie używać dotychczasowej kasy, ale z wymienionym modułem pamięci? Czy w przypadku konieczności zwrotu 700 zł Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu kosztów wymiany modułu lub kupna nowej kasy ponownie?
         • 01.08.2016Kodeks pracy 2017: Nowe regulacje ws. niekaralności pracowników
          W przyszłym roku rozszerzony zostanie krąg pracodawców, którzy mają prawo żądać od osób ubiegających się o pracę podania danych dotyczących niekaralności – wynika z projektu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Nowe regulacje będą mieć znaczenie dla branży finansowej.
          • 01.08.2016Jak rodzice powinni podzielić ulgę prorodzinną?
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysługuje ulga na dzieci w równych częściach z żoną (byłą) za cały rok, czy też tylko za miesiące, w których mieszkał wspólnie z dziećmi?
           • 29.07.2016Prawo zamówień publicznych – weszła w życie ważna nowelizacja
            W czwartek weszła w życie nowela Prawa zamówień publicznych, która ma być pierwszym etapem zmian w systemie zamówień publicznych. Jednymi z najistotniejszych nowości są odejście od silnej roli kryterium najniższej ceny oraz wprowadzenie instytucji partnerstwa innowacyjnego.
            • 22.07.2016Pisemne egzaminy na doradcę podatkowego już we wrześniu
             Najbliższe, pisemne egzaminy na doradcę podatkowego odbędą się we wrześniu. Po zdaniu części pisemnej można przystąpić do egzaminów ustnych.  
             • 22.07.2016Dwa dni opieki nad dzieckiem można podzielić na godziny
              Interpelacja nr 4456 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania przepisów art. 188 § 1 Kodeksu pracy
              • 22.07.2016Stosowanie kasy fiskalnej w przypadku ponownego rozpoczęcia działalności
               Pytanie podatnika: W marcu Wnioskodawczyni zlikwidowała działalność gospodarczą. W kwietniu złożyła wniosek o ponowne zarejestrowanie działalności, z datą rozpoczęcia od 1 grudnia br., pod tym samym numerem REGON i NIP. Czy Wnioskodawczyni może używać dotychczasowej kasy fiskalnej po zakończeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej w urzędzie skarbowym, wymianie modułu pamięci i ponownym zarejestrowaniu jej w urzędzie skarbowym? Czy będzie musiała dokonać zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 zł? Czy w przypadku konieczności zwrotu 700 zł Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu kosztów wymiany modułu lub kupna nowej kasy ponownie?
               • 19.07.2016Rachunkowość. Amortyzacja bilansowa środków trwałych
                Zaznaczmy w pierwszej kolejności, że zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
                • 18.07.2016Rachunkowość. Amortyzacja bilansowa środków trwałych
                 Zaznaczmy w pierwszej kolejności, że zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
                 • 14.07.2016Służbowe mieszkanie a przychód pracownika
                  Z uzasadnienia: Mając na uwadze realia niniejszej sprawy organy podatkowe przy ponownym rozpoznaniu sprawy powinny w szczególności rozpatrzyć - przyjmując wskazane przez Trybunał Konstytucyjny kryteria oceny - czy ponoszenie przez pracodawcę wydatków w celu zapewnienia pracownikowi miejsca zamieszkania (tu kwatera tymczasowa) jest świadczeniem poniesionym w interesie pracodawcy (ponieważ przykładowo to jemu przynosi konkretną i wymierną korzyść w postaci prawidłowo i efektywnie wykonanej przez pracownika pracy), czy też jest to świadczenie poniesione tylko w interesie pracownika.
                  • 08.07.2016MR przedstawiło projekt mający ułatwić prowadzenie działalności
                   Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zmiany dotyczyć mają 18 ustaw, a zakładanym efektem jest uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mają dzięki temu zaoszczędzić w sumie ok. 89 mln zł w skali roku.
                   • 07.07.2016MR przedstawiło projekt mający ułatwić prowadzenie działalności
                    Ministerstwo Rozwoju przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zmiany dotyczyć mają 18 ustaw, a zakładanym efektem jest uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mają dzięki temu zaoszczędzić w sumie ok. 89 mln zł w skali roku.
                    • 07.07.2016WSA. Ryczałt za korzystanie z samochodów służbowych obejmuje paliwo
                     Z uzasadnienia: Przepis art. 12 ustawy o PIT nie zawiera ograniczeń dotyczących sposobu korzystania z samochodu, liczby przejechanych kilometrów, używania samochodu do jazd lokalnych, czy też pozamiejscowych. Jak słusznie wskazano pracodawca, w tym wypadku Spółka przekazując samochód służbowy, zgodnie z regulaminem jego użytkowania oddaje poszczególnym pracownikom do użytku pojazd gotowy do jazdy zarówno z zapewnionym paliwem jak i materiałami eksploatacyjnymi. Tylko wówczas możliwe jest jego skuteczne wykorzystywanie.
                     • 07.07.2016Pracodawcy nie mogą wymagać od pracowników podpisywania weksli
                      Interpelacja nr 3991 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stosowania weksli w stosunkach pracowniczych
                      • 06.07.2016Dobrowolne odejście z pracy z PIT - interpretacja ogólna MF
                       Świadczenia pieniężne otrzymane przez osoby, które z własnej inicjatywy przystąpiły do programu dobrowolnych odejść nie korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wyjaśnił Minister Finansów.
                       • 24.06.2016Młodociani pracownicy tracą prawo do alimentów i zasiłków?
                        Interpelacja nr 3856 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie przedłużenia okresu otrzymywania świadczeń przez młodocianych pracowników
                        • 21.06.2016MF. Przed wakacjami – co warto wiedzieć o podatkach, cle i wartościach dewizowych
                         Podczas wakacji rzadziej niż zwykle myślimy o sprawach podatkowych czy obowiązujących przepisach celnych. Tymczasem trzeba mieć świadomość, że wyjeżdżając za granicę nie wszystko możemy przywieźć do kraju. Podobnie podejmując pierwsze zatrudnienie musimy pamiętać o podatkowych obowiązkach. Co zatem na pewno powinniśmy wiedzieć? Zajrzyj do wakacyjnego miniporadnika Ministerstwa Finansów.
                         • 21.06.2016Ponowne przeliczenie emerytury. Wnioski można było składać tylko do końca 2012 r.?
                          Interpelacja nr 3236 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie odmowy korzystnego przeliczania emerytur
                          • 17.06.2016Wynajem samochodu pracownikowi bez pełnego odliczenia VAT?
                           Pytanie podatnika: Czy planowany odpłatny wynajem pojazdów pracownikom i osobom trzecim wg cennika spełniającego wymogi określone w art. 32 ustawy o VAT, będące czynnością (usługą) opodatkowaną stawką podstawową (23%) i usługą udokumentowaną fakturą, będzie związany z działalnością gospodarczą pozwalającą na uznanie, iż te samochody są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, co warunkuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT? Czy wypełnianie ewidencji przebiegu pojazdu za czas najmu komercyjnego na podstawie dokumentacji najmu będzie spełnieniem wymogów do uznania pojazdu jako wykorzystywanego wyłącznie do działalności?
                           • 16.06.2016Pakiety medyczne dla pracowników i inne świadczenia. Skutki podatkowe i rozliczenie składek
                            Interpelacja nr 3066 w sprawie opodatkowania oraz objęcia składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przychodu pracowników z tytułu wykupionych przez pracodawców pakietów medycznych i innych świadczeń niepieniężnych.
                            • 15.06.2016Delegowanie pracowników - nowe przepisy już od soboty
                             W najbliższą sobotę wejdą w życie nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników. Ustawa określa warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski, w tym także zasady współpracy z odpowiednimi organami innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jak oceniają eksperci, zmiany przyczynią się do poprawy warunków pracy wykonywanej przez zagranicznych pracowników.
                             • 14.06.2016Delegowanie pracowników – nowe przepisy już od soboty
                              W najbliższą sobotę wejdą w życie nowe regulacje dotyczące delegowania pracowników. Ustawa określa warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski, w tym także zasady współpracy z odpowiednimi organami innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jak oceniają eksperci, zmiany przyczynią się do poprawy warunków pracy wykonywanej przez zagranicznych pracowników.
                              • 01.06.2016NSA. Kiedy najem jest działalnością gospodarczą?
                               Zarobkowy, zorganizowany i ciągły najem lokali dokonywany we własnym imieniu, który miał charakter powtarzalny i nie przypadkowy, nie pozwala wbrew stanowisku samych podatników na klasyfikowanie przychodów z tego tytułu do źródła przewidzianego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                               • 30.05.2016Dodatek za pracę ponadwymiarową i godziny nadliczbowe do zmiany?
                                Interpelacja nr 2768 w sprawie dodatku za pracę ponadwymiarową i za pracę w godzinach nadliczbowych.
                                • 25.05.2016Błędy w umowie o pracę a prawo do zasiłku chorobowego
                                 Zapytanie nr 440 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie uzyskania prawa do zasiłku chorobowego
                                 • 23.05.2016Delegowanie pracowników – Sejm przyjął nową ustawę
                                  Pod koniec ubiegłego tygodnia Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą warunków zatrudnienia na terenie Polski pracowników delegowanych z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Nowe regulacje, które dostosują polskie prawo do unijnych wymogów, mają w założeniu zwiększyć poziom ochrony osób delegowanych.
                                  • 17.05.2016Urlop wychowawczy jako okres składkowy
                                   Interpelacja nr 2689 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wyjaśnienia przepisów dotyczących naliczania składek za okres przebywania na urlopie bezpłatnym z tytułu wychowywania dzieci
                                   • 16.05.2016Ulga rehabilitacyjna dla niepełnosprawnych do zmiany?
                                    Interpelacja nr 2662 w sprawie możliwości uzyskania zwrotu wydatków za części zakupionego samochodu, które umożliwią osobie niepełnosprawnej poruszanie się pojazdem oraz wydatków na zakup nowego samochodu fabrycznie przystosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej
                                    • 13.05.2016WSA. Podstawa opodatkowania VAT przy sprzedaży produktów w zestawach promocyjnych
                                     Z uzasadnienia: W warunkach gospodarki rynkowej oraz w ramach obowiązującego prawa podatkowego organ podatkowy nie ma uprawnień by analizować czy działania pomiotu gospodarczego mają na celu dobro ostatecznego konsumenta czy tylko maksymalizację własnych zysków.
                                     • 10.05.2016Będzie zakaz dorabiania do emerytur?
                                      Zapytanie nr 355 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu zarobkowania przez emerytów
                                      • 09.05.2016Stroje służbowe a koszty uzyskania przychodów
                                       Z uzasadnienia: Rację trzeba przyznać WSA, że opisane we wniosku stroje służbowe nie mają charakteru reklamowego. Odzież ta nie będzie się wyróżniała niczym, co umożliwiłoby dostrzeżenie jej przez odbiorców, tym bardziej, że nosić ją będą pracownicy, którzy mają bardzo ograniczony kontakt z klientami (potencjalnymi klientami), bądź w ogóle nie mają takiego kontaktu, zatem trudno uznać, że będą one stanowiły "nośnik treści o charakterze informacyjno – reklamowym" jak twierdzi skarżąca.
                                       • 04.05.2016Zatrudnianie cudzoziemców – praca sezonowa na nowych zasadach
                                        Prawo określające zasady przyjmowania cudzoziemców do pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce zostaną dostosowane do unijnych wymogów – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
                                        • 04.05.2016NSA. Zachowek jako dług spadkowy
                                         Zgodnie z art. 7 ust. 1-3 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r., długiem spadku był tylko zachowek wypłacony - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                         • 04.05.2016Część rodziców martwo urodzonych dzieci nie może dostać świadczeń
                                          Interpelacja nr 2271 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie świadczeń dla rodziców dzieci martwo urodzonych, których płci nie udało się ustalić
                                          • 04.05.2016Odliczanie VAT od wydatków na motocykl
                                           Pytanie podatnika: Czy w sytuacji kiedy Wnioskodawca dokona zakupu motocykla klasyfikowanego wg PKWiU, który będzie motocyklem, a nie samochodem czy pojazdem samochodowym, będzie miał prawo do pełnego odliczenia VAT od jego zakupu oraz kosztów: paliwa do jego napędu, przeglądów technicznych oraz zakupu części zamiennych związanych z jego eksploatacją?
                                           • 29.04.2016Sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych będzie lepsza?
                                            W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi. Wprowadzona ma zostać możliwość nabycia w niektórych sytuacjach prawa do zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały np. świadczenie pielęgnacyjne.
                                            • 29.04.2016Emerytury przedsiębiorców. Czy wyższe składki to wyższe świadczenie?
                                             Zasady nabycia prawa do emerytury oraz sposób jej wyliczenia szczegółowo określają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 748, z późn. zm.), zwana dalej ustawą emerytalną. Przepisy te są identyczne dla wszystkich ubezpieczonych, w tym również dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
                                             • 29.04.2016ZUS wyjaśnia. Wysokość zasiłku chorobowego
                                              1. Wysokość zasiłku chorobowego, z uwzględnieniem pkt. 2-10, wynosi:  80% podstawy wymiaru;  70% podstawy wymiaru za okres pobytu w szpitalu;  100% podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy:  przypada na okres ciąży,  powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,  powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
                                              • 28.04.2016Sytuacja opiekunów osób niepełnosprawnych będzie lepsza?
                                               W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad nowymi przepisami dotyczącymi osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi. Wprowadzona ma zostać możliwość nabycia w niektórych sytuacjach prawa do zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego przez osoby, które pobierały np. świadczenie pielęgnacyjne.