Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

nowe prawo pracy

 • 10.01.2017WSA. Interpretacje indywidualne: Osoba zainteresowana, czyli kto?
  Z uzasadnienia: Pojęcie osoby zainteresowanej należy rozpatrywać przede wszystkim przez pryzmat kwestii prawnej poddanej do rozważenia organom podatkowym. Przesądza ona bowiem o możliwości skorzystania z udzielonej interpretacji. Wniosek może złożyć tylko taka osoba, która po wydaniu interpretacji mogłaby skorzystać z gwarancji, że zastosowanie się do uzyskanej interpretacji nie może jej szkodzić. Zatem, do uzyskania interpretacji indywidualnej legitymowany jest podmiot, dla którego określony stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe może rodzić konsekwencje w sferze stosunków prawno-podatkowych.
  • 10.01.2017Świadczenia socjalne. Wzrost minimalnego wynagrodzenie a nowe progi dochodowe
   Interpelacja nr 8183 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany progów dochodowych uprawniających do pobierania świadczeń socjalnych w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego
   • 04.01.2017Prawo pracy 2017: Nowe zasady wydawania świadectwa pracy
    Od 1 stycznia zmieniają się zasady wydawania świadectw pracy oraz zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie ws. świadectw pracy.
    • 03.01.2017Prawo pracy 2017: Nowe zasady wydawania świadectwa pracy
     Od 1 stycznia zmieniają się zasady wydawania świadectw pracy oraz zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie ws. świadectw pracy.
     • 03.01.2017NSA. Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innego podatku
      Zaliczenie zwrotu, o którym mowa w art. 76b w zw. z art. 76 § 1 i 76a § 1 Ordynacji podatkowej, odnosi się do wykonanego, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zwrotu podatku, a nie prawa do tego zwrotu jeszcze nie zrealizowanego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
      • 03.01.2017Podatki 2017. Nowe zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku
       Od 1 stycznia 2017 r. znowelizowana została treść art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Progi podatkowe pozostały na niezmienionym poziomie. Zmianie uległa zaś kwota zmniejszająca podatek, przy czym jej wysokość nie jest już stałą wartością, przysługującą każdemu podatnikowi, którego dochody były opodatkowane według skali.
       • 02.01.2017Podatki 2017. Nowe zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku 
        Od 1 stycznia 2017 r. znowelizowana została treść art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. Progi podatkowe pozostały na niezmienionym poziomie. Zmianie uległa zaś kwota zmniejszająca podatek, przy czym jej wysokość nie jest już stałą wartością, przysługującą każdemu podatnikowi, którego dochody były opodatkowane według skali.
        • 30.12.2016Stan zdrowia jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę
         Interpelacja nr 8063 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminujących zapisów w art. 53 Kodeksu pracy
         • 29.12.2016WSA: Ryczałt za używanie samochodu obejmuje także paliwo
          Z uzasadnienia: Wykorzystywać to tyle co "posługiwać się", "używać". Świadczeniem pracodawcy nie jest więc samo udostępnienie samochodu, lecz zapewnienie możliwości prawidłowego jego używania, a zatem także ponoszenie niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie. Nie ma przy tym żadnego racjonalnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków, jakim są wydatki na paliwo, uznać za jakieś szczególnie odrębne świadczenie. Jest faktem notoryjnym, że nie sposób wykorzystywać samochodu bez zakupu do niego paliwa.
          • 22.12.2016Minimalna stawka godzinowa - pytania i odpowiedzi
           Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie 13 zł za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona będzie również od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
           • 22.12.2016Świadectwa pracy – plany zmian budzą wątpliwości
            Już z początkiem 2017 r. w życie wejść ma nowe rozporządzenie dotyczące szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania. Zaproponowane w projekcie zmiany krytycznie ocenia NSZZ „Solidarność”. Związkowcy apelują m.in. o wydłużenie terminu na przedłożenie świadectwa w celu jego uzupełnienia.
            • 22.12.2016NSA. Program dobrowolnych odejść z PIT
             Skoro przepisy układów zbiorowych pracy i porozumień kończących spory zbiorowe stanowią przepisy prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy, a odprawa została wypłacona na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z uwagi na szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (związana była ze zwolnieniami grupowymi), to nie podlega ona zwolnieniu od podatku dochodowego z uwagi na wyłączenie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
             • 21.12.2016Świadectwa pracy – plany zmian budzą wątpliwości
              Już z początkiem 2017 r. w życie wejść ma nowe rozporządzenie dotyczące szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu jego wydawania, prostowania i uzupełniania. Zaproponowane w projekcie zmiany krytycznie ocenia NSZZ „Solidarność”. Związkowcy apelują m.in. o wydłużenie terminu na przedłożenie świadectwa w celu jego uzupełnienia.
              • 21.12.2016Minimalna stawka godzinowa - pytania i odpowiedzi
               Od 1 stycznia 2017 r., przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie 13 zł za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona będzie również od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
               • 20.12.2016Wydatki na uroczyste otwarcie zakładu w kosztach podatkowych
                Pytanie podatnika: Spółka zorganizowała uroczyste otwarcie zakładu. Celem uroczystości była promocja nowo otwartego zakładu oraz produktów spółki, które wytwarzane będą na terenie zakładu. Dodatkowo, celem tej uroczystości była promocja spółki, jako dobrego pracodawcy na lokalnym rynku pracy, wiarygodnego kontrahenta i partnera biznesowego. Czy wydatki poniesione na podstawie faktur VAT, wystawionych przez firmę zewnętrzną za zorganizowanie wydarzenia związanego z otwarciem zakładu, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT?
                • 14.12.2016Biznes przeciwko nowelizacji ustawy o związkach zawodowych
                 Zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o związkach zawodowych zmiany idą za daleko, a ich wprowadzenie będzie oznaczać dodatkowe koszty dla przedsiębiorców – oceniają cztery organizacje zrzeszające pracodawców. Biznes zapowiada, że złoży w tej sprawie skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy.
                 • 12.12.2016Wyższe wynagrodzenie pracownika a koszty pracodawcy
                  Pytanie podatnika: Czy wynagrodzenia wypłacone kierowcom według podwyższonych stawek wprowadzonych na podstawie indywidualnych porozumień zawartych między pracodawcą, a poszczególnymi pracownikami są kosztem uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
                  • 09.12.2016Abolicja. Co z zapłatą wysokich zaległych składek ZUS?
                   Interpelacja nr 7249 w sprawie obciążania najmniej zarabiających przedsiębiorców koniecznością zapłaty wysokich zaległych składek ZUS
                   • 07.12.2016Podatki 2017. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy. Nowe zasady
                    1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku. Skutkiem tej zmiany będzie również nowelizacja zasad rozliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.
                    • 06.12.2016Podatki 2017. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy. Nowe zasady
                     1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące kwoty wolnej od podatku. Skutkiem tej zmiany będzie również nowelizacja zasad rozliczania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.
                     • 28.11.2016Darowizna firmy dziecku. Skutki w rozliczeniach VAT
                      Pytanie podatnika: Czy przekazanie przez Wnioskodawcę darowizną przedsiębiorstwa, dokonując darowizny całego przedsiębiorstwa, będzie na Wnioskodawcy ciążył obowiązek w zakresie należnego podatku VAT? Czy dokonując darowizny całego przedsiębiorstwa będzie na Wnioskodawcy ciążył obowiązek korekty naliczonego podatku VAT od zakupionych wcześniej środków trwałych?
                      • 28.11.2016Koszty kwalifikowane w ewidencji rachunkowej
                       Pytanie podatnika: Czy wymóg wyodrębnienia kosztów kwalifikowanych w ewidencji rachunkowej będzie spełniony również wówczas, gdy Wnioskodawca wyodrębni te koszty za rok podatkowy, a nie za okresy miesięczne? 
                       • 22.11.2016Nabycie nieruchomości w zamian za dożywotnią rentę: Źródło i koszty uzyskania przychodu
                        Pytanie: Między mną i moją małżonką obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej. Wuj małżonki planuje nam przekazać prawo własności nieruchomości, którą nabył w listopadzie 2015 r., w zamian za dożywotnią rentę wypłacaną w określonej kwocie miesięcznie do dnia śmierci wuja. Wuj będzie zamieszkiwał w nieruchomości do dnia swojej śmierci. My będziemy opłacali czynsz oraz opłaty eksploatacyjne, natomiast wuj będzie wpłacał nam co miesiąc określoną w umowie kwotę w zamian za możliwość zamieszkiwania w nieruchomości. Czy powstanie przychód w PIT od wpłacanych przez wuja kwot? Czy czynsz i opłaty będą stanowiły koszt uzyskania przychodu?
                        • 22.11.2016ZUS szykuje nowe przepisy ws. outsourcingu pracowniczego
                         Zakład Ubezpieczeń Społecznych zamierza przygotować projekt zmian w prawie, które uregulowałyby sprawy związane z tzw. outsourcingiem pracowniczym. Wstępne propozycje obejmują m.in. wprowadzenie specjalnego znacznika w formularzach, który dotyczyłby rejestracji w związku z outsourcingiem.
                         • 21.11.2016Uprawnienia pracowników przejmowanych firm do weryfikacji?
                          Interpelacja nr 6510 w sprawie uprawnień pracowników przejmowanych firm
                          • 31.10.2016Podatki 2017. Kwartalne rozliczenie VAT będzie ograniczone
                           25 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt noweli zawiera rozwiązania, które mają przyczynić się do ograniczenia nadużyć w VAT oraz mają spowodować uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT. Jedną z istotnych zmian zawartych w projekcie jest ograniczenie stosowania kwartalnych rozliczeń. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.
                           • 28.10.2016Podatki 2017. Kwartalne rozliczenie VAT będzie ograniczone
                            25 października br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt noweli zawiera rozwiązania, które mają przyczynić się do ograniczenia nadużyć w VAT oraz mają spowodować uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzić do zwiększenia wpływów z VAT. Jedną z istotnych zmian zawartych w projekcie jest ograniczenie stosowania kwartalnych rozliczeń. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.
                            • 27.10.2016Podatki 2017. Nowy limit zwolnienia podmiotowego z VAT?
                             Jak wynika z projektu (z 21 października 2016 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od nowego roku limit zwolnienia podmiotowego dla podatników VAT ma zostać podniesiony ze 150 tys. do 200 tys. zł. Projekt został przyjęty przez rząd 25 października br. i czeka na dalsze prace legislacyjne.
                             • 26.10.2016Podatki 2017. Nowy limit zwolnienia podmiotowego z VAT?
                              Jak wynika z projektu (z 21 października 2016 r.) ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od nowego roku limit zwolnienia podmiotowego dla podatników VAT ma zostać podniesiony ze 150 tys. do 200 tys. zł. Projekt został przyjęty przez rząd 25 października br. i czeka na dalsze prace legislacyjne.
                              • 25.10.2016Stawki podatków. Co szykuje nam MF?
                               Interpelacja nr 6509 do ministra finansów w sprawie ujednolicenia i uproszczenia podatków
                               • 19.10.2016Zatrudnianie cudzoziemców – będą zmiany ws. pracy sezonowej
                                W przyszłym roku wejdą w życie nowe regulacje dotyczące zatrudniania pracowników sezonowych z państw trzecich. Wprowadzone zostaną m.in. nowe zezwolenia na pracę sezonową oraz pracę krótkoterminową. Eksperci oceniają, że nowy system będzie bardziej skomplikowany i może stanowić dodatkowe obciążenie dla pracodawców.
                                • 18.10.2016VAT. Mechanizm odwrotnego obciążenia dla dostawy przemysłowych komputerów mobilnych
                                 Pytanie podatnika: Czy do dostaw urządzeń (przemysłowe komputery mobilne) dokonywanych przez Spółkę na rzecz nabywców powinny znaleźć zastosowanie szczególne zasady opodatkowania przewidziane w art. 17 ust. 1 pkt 7 w zw. z poz. 28a załącznika nr 11 do ustawy o VAT (mechanizm odwrotnego obciążenia)? Czy Spółce przysługuje/będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie urządzeń?
                                 • 14.10.2016WSA. Sprzedaż działki w ROD a PIT
                                  Z uzasadnienia: Wynagrodzenie ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów bliżej niesprecyzowanych znajdujących się na działce, wykonanych lub nabytych ze środków finansowych działkowca, winno być zakwalifikowane jako przychód ze źródła określonego w art. 10 ust 1 pkt 8 lit d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                  • 13.10.2016Szacowanie dochodu. Nierzetelność a wadliwość ksiąg
                                   Z uzasadnienia: Nierzetelność księgi podatkowej zawsze pozbawia ją mocy dowodowej, natomiast wadliwość powoduje skutek jedynie wtedy, gdy wady mają istotne znacznie. Oszacowanie można zastosować dopiero wtedy, gdy nastąpi uprzednie stwierdzenie nierzetelności ksiąg podatkowych. Jednakże zgodnie z art. 23 § 2 o.p. organ podatkowy odstąpi od określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli dane wynikające z ksiąg podatkowych, uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku postępowania, pozwalają na określenie podstawy opodatkowania.
                                   • 12.10.2016Pracownik ma prawo do chorobowego z firmy za 33 dni. Będą zmiany?
                                    Zapytanie nr 939 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie ponoszenia przez pracodawców kosztów pierwszych 33. dni zwolnienia lekarskiego
                                    • 11.10.2016WSA. Ryczałt za służbowy samochód obejmuje także paliwo
                                     Z uzasadnienia: Świadczeniem pracodawcy nie jest samo udostępnienie samochodu, lecz zapewnienie możliwości prawidłowego jego używania, a zatem także ponoszenie niezbędnych wydatków umożliwiających takie używanie. Nie ma przy tym żadnego racjonalnego uzasadnienia, aby jeden rodzaj tych wydatków, jakim są wydatki na paliwo, uznać za jakieś szczególnie odrębne świadczenie. Jest faktem notoryjnym, że nie sposób wykorzystywać samochodu bez zakupu do niego paliwa.
                                     • 10.10.2016Zorganizowana część przedsiębiorstwa a opodatkowanie VAT
                                      Pytanie podatnika: Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych, wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wraz z zespołem ludzkim i zobowiązaniami, należący do Wnioskodawcy, można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a co za tym idzie, czy w przypadku wniesienia przedstawionego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?
                                      • 26.09.2016Emerytury i renty – Senat zajmie się świadczeniami dla kobiet z rocznika ‘53 
                                       Senacka komisja ds. praw człowieka, praworządności i petycji zajmie się kontrowersyjnymi przepisami dotyczącymi zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób urodzonych po 1948 r., które pobierały wcześniejszą emeryturę. Komisja przyjęła już na początku tego tygodnia uchwałę o podjęciu odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej. 
                                       • 22.09.2016Emerytury i renty – Senat zajmie się świadczeniami dla kobiet z rocznika ‘53 
                                        Senacka komisja ds. praw człowieka, praworządności i petycji zajmie się kontrowersyjnymi przepisami dotyczącymi zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób urodzonych po 1948 r., które pobierały wcześniejszą emeryturę. Komisja przyjęła już na początku tego tygodnia uchwałę o podjęciu odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej. 
                                        • 19.09.2016Składki ZUS emeryta po zmianach. Zbieg tytułów ubezpieczeń: Umowa o pracę i zlecenie
                                         Jeśli zleceniobiorca ze stosunku pracy u innego pracodawcy ma w umowie o pracę zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie lub też w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia uzyskuje podstawę wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia z zawartej umowy zlecenia, nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne co wynika z art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W innym przypadku, gdy brak jest powyższego warunku istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe również z umowy zlecenia - wyjaśnił ZUS.
                                         • 16.09.2016Składki ZUS emeryta po zmianach. Zbieg tytułów ubezpieczeń: Umowa o pracę i zlecenie
                                          Jeśli zleceniobiorca ze stosunku pracy u innego pracodawcy ma w umowie o pracę zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie lub też w razie braku zagwarantowania co najmniej minimalnego wynagrodzenia uzyskuje podstawę wymiaru składek w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia z zawartej umowy zlecenia, nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne co wynika z art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W innym przypadku, gdy brak jest powyższego warunku istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe również z umowy zlecenia - wyjaśnił ZUS.
                                          • 13.09.2016Podatki 2017. Rewolucja w kontaktach z fiskusem?
                                           Od przyszłego roku być może zmienią się dość znacząco relacje organów podatkowych z podatnikami. Jedną z nowości ma być to, że na wydane interpretacje podatkowe będą mogli powoływać się wszyscy, a nie tylko wnioskujący w danej sprawie. Istnieje jednak pewne ryzyko, że te wszystkie udogodnienia będą jedynie w teorii.
                                           • 12.09.2016Podatki 2017. Rewolucja w kontaktach z fiskusem?
                                            Od przyszłego roku być może zmienią się dość znacząco relacje organów podatkowych z podatnikami. Jedną z nowości ma być to, że na wydane interpretacje podatkowe będą mogli powoływać się wszyscy, a nie tylko wnioskujący w danej sprawie. Istnieje jednak pewne ryzyko, że te wszystkie udogodnienia będą jedynie w teorii.
                                            • 08.09.2016Zamówienia publiczne – obowiązkowe etaty sporo zmienią 
                                             Nowela Prawa zamówień publicznych, wprowadzająca wymóg stosowania w niektórych przypadkach umów o pracę, powinna skutkować zmniejszeniem liczby zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja zwraca też jednak uwagę na to, że administracja publiczna musi liczyć się także ze wzrostem kosztów usług. 
                                             • 06.09.2016Zatrudnianie cudzoziemców – przepisy zostaną dostosowane do dyrektywy UE 
                                              Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowela ma dostosować polskie prawo do unijnych wymogów. Zmianie ulegną m.in. przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. 
                                              • 01.09.2016Jaki jest tryb postępowania o przyznanie emerytury według nowych zasad?
                                               Prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej według nowych zasad, zwanej dalej nową emeryturą, przysługuje emerytom, którzy osiągną zróżnicowany powszechny wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 887), zwanej dalej ustawą emerytalną.