Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatek dzieci

 • 02.06.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
  Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
  • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
   [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
   • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
    [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
    • 28.05.2020Podatki na wiecie: Koronawirus z istotnym wpywem na podatki pracownicze
     W odpowiedzi na kryzys spowodowany koronawirusem kraje czonkowskie Unii Europejskiej wprowadziy wiele mechanizmów w zakresie podatków pracowniczych – wynika z raportu pn. „Praca w UE – podatki i skadki. Wpyw COVID-19 na podatki pracownicze”, przygotowanego przez ekspertów firmy doradczej PwC. Najczciej decydowano si na odroczenia, zawieszenia i ulgi.
     • 04.03.2020PIT za 2019: Ulga na dzieci
      Wychowujesz dziecko? Skadasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dziki uldze podatkowej na dziecko moesz paci mniejszy podatek. Sprawd, czy ta ulga jest dla ciebie - i jak z niej skorzysta.
      • 03.03.2020PIT za 2019: Ulga na dzieci
       Wychowujesz dziecko? Skadasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dziki uldze podatkowej na dziecko moesz paci mniejszy podatek. Sprawd, czy ta ulga jest dla ciebie - i jak z niej skorzysta.
       • 27.02.2020Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga maonków?
        Na utrzymaniu Pana Karola i jego ony jest jedno niepenosprawne dziecko, które nie ukoczyo 16. roku ycia. Maonkowie s wacicielami samochodu osobowego, który suy zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i zaatwiania zwykych czynnoci yciowych dziecka. Czy Panu Karolowi przysuguje odliczenie od dochodu w kwocie 2280 z, w zwizku z uywaniem samochodu osobowego i bdcym na jego utrzymaniu niepenosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta jego ona?
        • 26.02.2020PIT za 2019: Odliczanie wydatków na leki niezwizane z niepenosprawnoci
         Syn podatnika posiada orzeczenie o niepenosprawnoci. Przyczyn niepenosprawnoci jest niedosuch (03-L). Orzeczenie zostao wydane od urodzenia do ukoczenia 16 roku ycia. W 2017 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie ukadu pokarmowego (choroba metaboliczna). W zwizku z tym syn podatnika przyjmuje na stae leki. Czy podatnik moe w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczy od dochodu wydatki na leki, skoro nie s one zwizane z niepenosprawnoci?
         • 26.02.2020Wydatki na samochód osobowy. Ulga rehabilitacyjna dla obojga maonków?
          Na utrzymaniu Pana Karola i jego ony jest jedno niepenosprawne dziecko, które nie ukoczyo 16. roku ycia. Maonkowie s wacicielami samochodu osobowego, który suy zarówno do dojazdów z dzieckiem do lekarzy, jak i zaatwiania zwykych czynnoci yciowych dziecka. Czy Panu Karolowi przysuguje odliczenie od dochodu w kwocie 2280 z, w zwizku z uywaniem samochodu osobowego i bdcym na jego utrzymaniu niepenosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy z takiego samego odliczenia korzysta jego ona?
          • 25.02.2020PIT za 2019: Odliczanie wydatków na leki niezwizane z niepenosprawnoci
           Syn podatnika posiada orzeczenie o niepenosprawnoci. Przyczyn niepenosprawnoci jest niedosuch (03-L). Orzeczenie zostao wydane od urodzenia do ukoczenia 16 roku ycia. W 2017 r. u syna stwierdzono genetycznie uwarunkowane schorzenie ukadu pokarmowego (choroba metaboliczna). W zwizku z tym syn podatnika przyjmuje na stae leki. Czy podatnik moe w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczy od dochodu wydatki na leki, skoro nie s one zwizane z niepenosprawnoci?
           • 12.02.2020Rozliczenie roczne za rok 2019 - Wspólne rozliczenie z dzieckiem
            Osoba samotnie wychowujca dziecko, bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym) - która jest pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych.
            • 10.02.2020Rozliczenie roczne za rok 2019 - Wspólne rozliczenie z dzieckiem
             Osoba samotnie wychowujca dziecko, bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym) - która jest pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych.
             • 06.02.2020PIT za 2019: Spónione zeznanie nie pozbawi ju preferencji
              1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowel ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), uchylony zosta przepis warunkujcy uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów maonków i osób samotnie wychowujcych dzieci od terminowego zoenia zeznania podatkowego. Zmiana ta miaa zastosowanie ju do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r., ale warto j przypomnie równie w tym roku.
              • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
               Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
               • 13.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                • 08.01.2020Wspólne rozliczenie PIT z ubezwasnowolnionym dzieckiem
                 Przepisy ustawy PIT przewiduj zatem preferencyjne opodatkowanie adresowane nie tylko do maonków, ale równie do osób samotnie wychowujcych dzieci. W przypadku tych ostatnich istnieje moliwo skorzystania z przewidzianego dla nich sposobu opodatkowania w sytuacji, gdy osoby te s opiekunami swoich ubezwasnowolnionych dzieci, bez wzgldu na ich wiek, jeeli dzieci te otrzymyway zasiek (dodatek) pielgnacyjny lub rent socjaln. Naley zauway, e wiadczenia te przysuguj osobom niepenosprawnym. Jeli zatem ubezwasnowolnione dziecko posiada orzeczenie o niepenosprawnoci, wydane przez waciwy organ, to jego samotny opiekun (rodzic) moe skorzysta z preferencyjnego sposobu opodatkowania swoich dochodów.
                 • 20.11.2019WSA. Zasiek rodzinny po rozwodzie. Komu przysuguje?
                  1. Warunkiem uznania rodzica dziecka (w tym ojca dziecka bdcego byym mem matki i nietworzcego wspólnego gospodarstwa domowego z dzieckiem) za osob uprawnion do zasiku rodzinnego i czonka rodziny jest tworzenie z dzieckiem, o którym mowa w art. 3 pkt 16 ustawy o wiadczeniach rodzinnych (u..r.), wspólnoty dochodów, o której mowa w art. 3 pkt 12 u..r.
                  • 21.08.2019500+ gdy rodzic pracuje za granic
                   Aby uzyska wiadczenie z programu "Rodzina 500 plus" naley zoy odpowiednie dokumenty w MOPS lub w przypadku gdy jedno z rodziców pracuje za granic w Regionalnym Orodku Polityki Spoecznej, które wczeniej podlegay urzdom marszakowskim, a obecnie sprawy te s rozpatrywane w urzdach wojewódzkich. Niestety w urzdach wojewódzkich zalega tysice spraw, sprzed nawet 3 lat. Urzdy nie wyrabiaj si z rozpatrywaniem wniosków. Rodzice, którzy zoyli wniosek w 2016 czy 2017 roku nadal czekaj na ich rozpatrzenie, co oznacza, e przez cay ten okres pozbawieni s moliwoci pobierania tego wiadczenia.
                   • 15.07.2019500+ dla dorosych dzieci?
                    Od 1 lipca 2019 r. dodatek na dzieci z programu „Rodzina 500 plus” przyznawany jest kademu dziecku w rodzinie do chwili ukoczenia 18. roku ycia. Jednake – jak zwracaj uwag wdowy – ta pomoc powinna by kontynuowana po osigniciu przez dzieci 18. roku ycia do chwili, gdy dzieci si ucz. Jak i od kiedy samotne matki – wdowy mog odczu konkretn pomoc finansow dla dzieci, które pozostaj na ich wychowaniu? Czy brana jest pod uwag moliwo wypacania dodatków z tytuu programu "Rodzina 500 plus" dla dzieci powyej 18. roku ycia?
                    • 03.07.2019Zasiek wychowawczy na dziecko a kryterium dochodowe
                     Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesicy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Podczas przebywania na urlopie wychowawczym rodzic nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, a wiadczenie pienine z tytuu opieki nad dzieckiem od 2004 r. jest wypacane wycznie w formie dodatku do zasiku rodzinnego na podstawie ustawy o wiadczeniach rodzinnych. Pena kwota tego dodatku wynosi 400 z miesicznie.
                     • 03.04.2019Rozliczenie PIT z dzieckiem nie dla zawieszonego przedsibiorcy
                      Pytanie: Wnioskodawca zawiesi dziaalno 27 lipca 2016 r. Przez cay rok 2018 r. wedug Urzdu Skarbowego by podatnikiem podatku liniowego - 19%, cho nie ma adnych dochodów z tego tytuu. Jedyny dochód Wnioskodawcy pochodzi z pracy najemnej z tytuu umowy o prac. Wnioskodawca zaznacza równie, e od maja 2018 r. jest bezrobotny. Czy w sytuacji zawieszenia dziaalnoci gospodarczej i nie uzyskiwania adnych dochodów z tego tytuu Wnioskodawcy przysuguje prawo do preferencyjnego rozliczenia si jako osoba samotnie wychowujca dziecko?
                      • 19.03.2019WSA. Rozwód uprawnia do rozliczenia PIT jako samotny rodzic
                       Z uzasadnienia: Jeeli zatem przez okoo 50% czasu dziecko zamieszkuje u jednego z rodziców, w stosunku do których sd orzek rozwód, to rodzic ten w tym czasie samodzielnie, tj. bez wsparcia drugiego rodzica wychowuje dzieci, natomiast przez pozostay czas dziecko wychowuje drugi z rodziców. Rodzic sprawujcy opiek i wychowujcy dzieci w systemie naprzemiennym równie jest wic osob samotnie wychowujc dziecko.
                       • 13.03.2019PIT za 2018: Ulga na dorose dzieci
                        Pytanie: Córka E., urodzona w 1994 r., w czerwcu 2018 r. obronia dwie prace magisterskie i tym samym ukoczya studia dzienne. W 2018 r. córka uzyskaa przychód w wysokoci 1178,20 z z tytuu umowy zlecenie. Druga córka P. w grudniu ukoczya 21 lat i jest studentk III roku studiów w systemie dziennym. W roku 2018 córka uzyskaa przychód w wysokoci 2383,80 z z tytuu umowy zlecenie. Czy Wnioskodawczyni przysuguje prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej na córki?
                        • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
                         Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                         • 27.02.2019Rozwód nie zawsze uprawnia do rozliczenia PIT jako samotny rodzic
                          Pytanie: Wyrokiem sdu zostao rozwizane przez rozwód maestwo Wnioskodawcy bez orzekania o winie. Sd orzek o swobodnym sposobie kontaktów z dziemi, a kosztami utrzymania dzieci obciy obie strony. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo do obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowujcej dzieci w zakresie zasad korzystania z ww. ulgi?
                          • 18.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawidowo korzysta z ulgi prorodzinnej
                           Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytuu tej ulgi przysuguje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                           • 15.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawidowo korzysta z ulgi prorodzinnej
                            Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytuu tej ulgi przysuguje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                            • 12.02.2019Skadki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych
                             Obowizek opacania skadek na Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych (SFWON) zosta wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Patnik zobowizany do opacania skadek na Fundusz Pracy, poczwszy od rozlicze za stycze 2019 r. opaca je razem ze skadkami na SFWON (których wysoko wynosi 0,15%) w cznej wysokoci 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
                             • 11.02.2019Skadki ZUS 2019: Fundusz Pracy i Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych
                              Obowizek opacania skadek na Solidarnociowy Fundusz Wsparcia Osób Niepenosprawnych (SFWON) zosta wprowadzony od 1 stycznia 2019 r. Patnik zobowizany do opacania skadek na Fundusz Pracy, poczwszy od rozlicze za stycze 2019 r. opaca je razem ze skadkami na SFWON (których wysoko wynosi 0,15%) w cznej wysokoci 2,45% podstawy ich wymiaru, która w obu przypadkach jest taka sama.
                              • 31.01.2019PIT za 2018: Wspólne rozliczenie z maonkiem lub dzieckiem - MF wyjania
                               Poczwszy od 2019 r. moliwo opodatkowania dochodów maonków, wdów i wdowców albo osób samotnie wychowujcych dzieci nie jest ju uzaleniona od terminu zoenia wniosku o wyborze preferencyjnego sposobu opodatkowania zawartego w zeznaniu podatkowym. Poniewa zmiana ta wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r., to podatnicy skadajcy zeznanie za 2018 r. bd mogli opodatkowa preferencyjnie dochody, take wówczas gdy wniosek o wybrany sposób opodatkowania zo po dniu 30 kwietnia 2019 r.
                               • 30.01.2019PIT za 2018: Wspólne rozliczenie z maonkiem lub dzieckiem - MF wyjania
                                Poczwszy od 2019 r. moliwo opodatkowania dochodów maonków, wdów i wdowców albo osób samotnie wychowujcych dzieci nie jest ju uzaleniona od terminu zoenia wniosku o wyborze preferencyjnego sposobu opodatkowania zawartego w zeznaniu podatkowym. Poniewa zmiana ta wesza w ycie z dniem 1 stycznia 2019 r. i ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r., to podatnicy skadajcy zeznanie za 2018 r. bd mogli opodatkowa preferencyjnie dochody, take wówczas gdy wniosek o wybrany sposób opodatkowania zo po dniu 30 kwietnia 2019 r.
                                • 25.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Wspólne rozliczenie z dziemi
                                 Osoba wychowujca dziecko sama bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym), bdca jednoczenie pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych. Ten preferencyjny sposób rozliczenia moliwy jest po spenieniu kilku warunków.
                                 • 24.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Wspólne rozliczenie z dziemi
                                  Osoba wychowujca dziecko sama bdca opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiajcym), bdca jednoczenie pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której sd orzek separacj w rozumieniu odrbnych przepisów, lub osob pozostajc w zwizku maeskim, jeeli jej maonek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolnoci, ma moliwo rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujcych. Ten preferencyjny sposób rozliczenia moliwy jest po spenieniu kilku warunków.
                                  • 20.12.2018Wane dla osób samotnie wychowujcych dzieci
                                   W sytuacji, gdy dziecko zamieszkujc wraz z jednym rodzicem, pozostaje pod jego sta, codzienn opiek, a drugi rodzic jest zobowizany jedynie do pacenia alimentów oraz zajmowania si dzieckiem doranie (np. raz w tygodniu odbiera dziecko ze szkoy i spdza z nim co drugi weekend), status samotnego rodzica ma ten, przy którym dziecko zamieszkuje i który wykonuje wszystkie obowizki, dziki którym dziecko bdzie wychowane w sposób zapewniajcy jego prawidowy rozwój. Fakt utrzymywania kontaktów pomidzy dzieckiem i drugim rodzicem, nie pozbawia pierwszego rodzica (przy którym dziecko mieszka) prawa do opodatkowania swoich dochodów na zasadach okrelonych w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                   • 28.11.2018PIT za 2018: Spónione zeznanie nie pozbawi ju preferencji
                                    1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowel ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), uchylony zostanie przepis warunkujcy uprawnienie do preferencyjnego opodatkowania rozliczenia dochodów maonków i osób samotnie wychowujcych dzieci od terminowego zoenia zeznania podatkowego. Zmiana znajdzie zastosowanie ju do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.
                                    • 26.09.2018Podatek od bezdzietnych poprawi demografi?
                                     Ustawa z 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodze przewidywaa podwyszenie podatku o 20% dla podatników w wieku ponad dwadziecia pi lat, nieonatych, niemajcych na utrzymaniu dzieci i pobierajcych wynagrodzenie ponad 785 z miesicznie, 182 z tygodniowo lub 32 z dziennie. Podatek ten pobierany by do 1989 r. Od wejcia w ycie przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. od dnia 1 stycznia 1992 r., przepisy podatkowe nie przewiduj tego rodzaju rozwizania. Jednoczenie pragn wskaza, i rozwizania promujce rodziny, w tym wychowujce dzieci, ju dzi znajduj si w polskim systemie podatkowym – wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                     • 26.09.2018Kiedy alimenty od ma s zwolnione z PIT?
                                      Pytanie: Wnioskodawczyni ma 72 lata, nie jest z mem po rozwodzie. Midzy Wnioskodawczyni a Jej mem nie zostaa orzeczona separacja maeska, ani te nie zostaa ustanowiona rozdzielno majtkowa. Zamieszkuje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. W 2015 r. Sd przyzna Wnioskodawczyni wiadczenie w kwocie 1600 z, które Wnioskodawczyni przeznacza na opaty, opa, remonty i utrzymanie samochodu. Czy Wnioskodawczyni powinna paci podatek od ww. alimentów?
                                      • 20.09.2018Ulga rehabilitacyjna dla osób utrzymujcych osoby niepenosprawne
                                       Z ulgi na cele rehabilitacyjne mog skorzysta osoby majce na utrzymaniu nastpujce osoby niepenosprawne: wspómaonka, dzieci wasne i przysposobione, dzieci obce przyjte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców wspómaonka, rodzestwo, ojczyma, macoch, ziciów i synowe, jeeli w roku podatkowym dochody tych osób niepenosprawnych nie przekraczaj kwoty 10 080 z. Do dochodów tych nie zalicza si alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o pdof.
                                       • 07.09.2018Ulga jest, ale jakby jej nie byo - czyli dlaczego naley uwaa, kto jest nabywc
                                        Biorc pod uwag wysoko dochodu z tytuu renty socjalnej oraz zasiku pielgnacyjnego (...) jak susznie zauwaono w interpelacji, nie mona uzna, e osoba niepenosprawna, której dochód przekroczy 10 080 z pozostaje na utrzymaniu podatnika. W takiej sytuacji podatnik, który poniós wydatki na cele rehabilitacyjne osoby niepenosprawnej oraz wydatki zwizane z uatwieniem tej osobie wykonywania czynnoci yciowych, nie ma prawa do odliczenia ulgi na cele rehabilitacyjne - przyznao MRPiPS odpowiadajc na interpelacj.
                                        • 03.09.2018MF: Trwaj prace nad przygotowaniem nowej matrycy stawek VAT
                                         Z uwagi na czasowy charakter stosowania do celów podatku VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usug (PKWiU 2008) zaistniaa potrzeba dokonania zmian w przepisach VAT zwizanych z okreleniem sposobu identyfikowania towarów i usug, w szczególnoci na potrzeby okrelenia zakresu stawek obnionych. Rozwaane jest odejcie od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usug (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów. Aktualnie prowadzone s prace dotyczce powyszej kwestii, które jednoczenie obejmuj przygotowanie nowej matrycy stawek VAT - poinformowao Ministerstwo Finansów.
                                         • 25.05.2018Komu przysuguje renta rodzinna?
                                          Renta rodzinna jest wiadczeniem z ubezpieczenia spoecznego majcym na celu zapewnienie rodków pieninych po mierci ubezpieczonego tym sporód czonków rodziny, którzy wraz z jego mierci utracili ywiciela. Zasady nabywania prawa do renty rodzinnej zostay cile okrelone przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych.
                                          • 15.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
                                           Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
                                           • 07.05.2018ZUS: Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne
                                            Jeste osob ubezpieczon? Sprawd, od jakich kwot (czyli od jakiej podstawy wymiaru) i w jaki sposób s naliczane skadki na Twoje ubezpieczenia spoeczne.
                                            • 30.04.2018ZUS: Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne
                                             Jeste osob ubezpieczon? Sprawd, od jakich kwot (czyli od jakiej podstawy wymiaru) i w jaki sposób s naliczane skadki na Twoje ubezpieczenia spoeczne.
                                             • 16.04.2018Rozliczenie PIT z dzieckiem: Samotny rodzic? To nie takie proste!
                                              Rodzic, który jest stanu cywilnego i w pojedynk troszczy si o zaspokojenie biecych potrzeb dziecka, nie traci statusu osoby samotnie wychowujcej dziecko z racji utrzymywania sporadycznych kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica lub pacenia alimentów. W konsekwencji rodzic, który nie troszczy si o biece potrzeby dziecka, a jedynie wypenia cicy na nim z mocy prawa obowizek alimentacyjny oraz bierze niewielki udzia w innych aspektach wychowania, nie moe by uznany za osob samotnie wychowujc dziecko - stwierdzio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                              • 04.04.2018PIT za 2017: Zasiek pielgnacyjny a ulga rehabilitacyjna dla opiekunów
                                               W pojciu dochodu osoby niepenosprawnej pozostajcej na utrzymaniu podatnika mieszcz si wszystkie uzyskane przez t osob dochody, w tym zwolnione od podatku, np. zasiek pielgnacyjny. Jedynym wyjtkiem s alimenty na rzecz dzieci, o których mowa w tej regulacji. W konsekwencji w zakresie kwalifikowania zasiku pielgnacyjnego i renty socjalnej do dochodu osoby niepenosprawnej przepisy ustawy nie ulegy zmianie - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                                               • 16.03.2018Dziaalno nieewidencjonowana i Prawo Przedsibiorców - ewidencja VAT, podatek dochodowy
                                                Ustawa Prawo Przedsibiorców, ju wkrótce wchodzca w ycie (czeka na podpis i publikacj) wprowadza omawiane przez nas wstpnie przed tygodniem pojcie dziaalnoci nieewidencjonowanej - czyli takiej, która jest cakowicie legalna, ale nie wymaga rejestrowania w ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Taka aktywno gospodarcza z natury rzeczy sabiej poddaje si kontroli - pojawia si zatem pytanie, w jaki sposób aparat pastwowy ma zamiar sprawowa nad ni nadzór.
                                                • 15.03.2018Dziaalno nierejestrowa (dziaalno nieewidencjonowana) i Prawo Przedsibiorców - ewidencja VAT, podatek dochodowy
                                                 Ustawa Prawo Przedsibiorców wprowadzia omawiane przez nas wstpnie przed tygodniem pojcie dziaalnoci nierejestrowej (wystpuje równie w omówieniach jako dziaalno nieewidencjonowana) - czyli takiej, która jest cakowicie legalna, ale nie wymaga rejestrowania w ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Taka aktywno gospodarcza z natury rzeczy sabiej poddaje si kontroli - pojawia si zatem pytanie, w jaki sposób aparat pastwowy ma zamiar sprawowa nad ni nadzór.
                                                 • 06.03.2018PIT za 2017: Alimenty a prawo do ulgi na dzieci
                                                  Pytanie: Wnioskodawczyni jest matk samotnie wychowujc 3 synów: bliniaków, które maj obecnie 12 lat oraz penoletniego syna. Ojciec dzieci w stosunku do modszych synów ma ograniczone kontakty orzeczone wyrokiem sdowym oraz opaca alimenty. Natomiast na starszego syna paci alimenty. Czy, w zwizku z brakiem moliwoci porozumienia si z ojcem dzieci, Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia 100% ulgi za rok 2017 na maoletnich synów oraz penoletniego uczcego si syna?
                                                  • 22.02.2018Poradniki ZUS: Zasady opacania skadek na Fundusz Pracy z przykadami
                                                   Zakad Ubezpiecze Spoecznych udostpnia okresowo aktualizowane poradniki dotyczce realizowania obowizków zwizanych z opacaniem skadek na ubezpieczenia, ilustrujc je praktycznymi przykadami. Dzisiaj publikujemy poradnik, powicony opacaniu skadek na Fundusz Pracy.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »