Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ekwiwalent za urlop prawo pracy

 • 03.01.2007Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy
  Pytanie: Czy urlop bezpłatny ma wpływ na długość urlopu wypoczynkowego?
  • 04.12.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (5)
   Pytanie: W jaki sposób należy zakwalifikować i opodatkować świadczenia z funduszu socjalnego wypłacane byłym pracownikom pobierającym świadczenia przedemerytalne?
   • 03.12.2006Moment uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę
    Pytanie podatnika: Dotyczy momentu uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pracę.
    • 20.11.2006Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)
     Przedstawiamy pierwszą część odpowiedzi na pytania dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
     • 19.11.2006Zwolnienia od pracy dla niepełnosprawnego pracownika
      Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 97.123.776), niepełnosprawnym jest osoba, która uzyskała odpowiednie orzeczenie: - o zakwalifikowaniu przez organy orzekające (orzeczenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności) do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, bądź lekkiego); lub - o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. 04.39.353); lub - o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.Osoba, która dysponuje jednym z dwóch pierwszych orzeczeń, uznawana jest w rozumieniu ustawy za osobę niepełnosprawną, której przysługują określone prawa w czasie wykonywania pracy.
      • 13.11.2006Powrót do pracy po urlopie wychowawczym
       Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje pracownikowi spełniającemu warunki do jego otrzymania (posiadanie co najmniej 6 miesięcznego ogólnego stażu pracy) - nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Wymiar tego urlopu został określony na maksymalnie 3 lata. Istotne jest to, że urlop wychowawczy nie musi być wykorzystywany jednorazowo, jednak pracownik nie ma w tej kwestii całkowitej swobody. Urlop ten może być mianowicie wykorzystany nawet w 4 częściach. W przypadku dziecka niepełnosprawnego urlop wychowawczy może być wykorzystywany do ukończenia przez nie 18 roku życia (we wskazanym powyżej wymiarze).
       • 08.11.2006Odsetki od odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę
        Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania odsetek od odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę.
        • 18.10.2006Należność pieniężna otrzymana w wyniku ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą nie jest odszkodowaniem
         Pytanie podatnika: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych należność pieniężna otrzymana w wyniku ugody sądowej zawartej pomiędzy podatnikiem a spółką S.A. w związku z nie wypłaceniem przez spółkę świadczenia należnego podatnikowi z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed terminem określonym w "Pakiecie gwarancji socjalnych"?
         • 09.10.2006Pożyczka dla pracownika na zakup samochodu
          Pytanie podatnika: Czy różnica między wysokością odsetek zawartych w umowie (umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem), a odsetkami kredytów bankowych jest przychodem pracownika?
          • 11.09.2006Odprawy zwalnianych pracowników.
           Pracownikowi, z którym zostaje rozwiązany stosunek pracy przysługuje w pewnych przypadkach prawo do odprawy. Jest tak w szczególności w razie rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także w razie przejścia pracownika na rentę lub emeryturę oraz w razie powołania pracownika do zasadniczej służby wojskowej.
           • 07.08.2006Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – trochę teorii i odpowiedzi na pytania
            Przepisy prawa pracy zawierają generalną zasadę, zgodnie z którą urlop wypoczynkowy może zostać wykorzystany tylko w naturze. Ma to na celu zapobieganiu sytuacjom, w których pracownicy nie realizują swojego prawa do wypoczynku, zamieniając je na wynagrodzenia. Nic nie zmienia tutaj zgoda czy nawet wniosek pracownika – jest to zasada bezwzględna, której wola stron stosunku pracy nie może zmienić.Jedynym wyjątkiem od wykorzystywania urlopu w naturze jest jego zamiana na świadczenie pieniężne w przypadkach, w których urlop wypoczynkowy nie został wykorzystany w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
            • 25.06.2006Moment zaliczenia odpraw i nagród jubileuszowych do kosztów uzyskania przychodów
             Pytanie podatnika: Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem w jakim momencie będą stanowiły koszty uzyskania przychodu naliczone pracownikom nagrody jubileuszowe, odprawy naliczone pracownikom na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844), oraz naliczone odszkodowania na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy.