Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatki akcyzowe

 • 06.08.2020Podatki 2020: Nowe regulacje ws. patnoci przy uyciu mikrorachunku
  Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. okrelenia rodzajów podatków, opat lub niepodatkowych nalenoci budetowych, których wpata jest realizowana przy uyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz tych danin obejmie w sumie niemal 40 rónych pozycji.
  • 05.08.2020Podatki 2020: Nowe regulacje ws. patnoci przy uyciu mikrorachunku
   Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. okrelenia rodzajów podatków, opat lub niepodatkowych nalenoci budetowych, których wpata jest realizowana przy uyciu mikrorachunku podatkowego. Wykaz tych danin obejmie w sumie niemal 40 rónych pozycji.
   • 31.07.2020Podatki 2022: UE szykuje zmiany dotyczce akcyzy od alkoholu
    Z pocztkiem 2022 r. Unia Europejska wprowadzi w ycie zmiany dotyczce opodatkowania akcyz alkoholu. Na zmianach skorzysta powinni przede wszystkim mali producenci, którzy uzyskaj atwiejszy dostp do nowego unijnego systemu certyfikacji potwierdzajcego moliwo stosowania niszych stawek akcyzy w caej UE. Rada Unii Europejskiej osigna ju porozumienie ws. nowych regulacji.
    • 14.07.2020Podatnik kupuje samochód osobowy w innym kraju unijnym
     Najwikszym rynkiem samochodowym w Europie s Niemcy, czoowy kraj Unii Europejskiej. Czsto mona tam kupi po przystpnej cenie bardzo ciekawe pojazdy. Dotyczy to samochodów nowych, cho w wikszym jednak stopniu uywanych. Wysoka kultura techniczna zachodnich ssiadów gwarantuje natomiast dobry stan takich pojazdów. Nie jest wic rzadkoci dokonywanie przez przedsibiorców zakupu w Niemczech pojazdów na potrzeby prowadzonej dziaalnoci.
     • 30.06.2020Podatki 2020: E-papierosy bez akcyzy do koca wrzenia
      Pyn do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyroby nowatorskie nie bd opodatkowane akcyz w trakcie kolejnych trzech miesicy – wynika z projektu rozporzdzenia, który przygotowao Ministerstwo Finansów. Zaniechanie poboru akcyzy bdzie mie zastosowanie w okresie od 1 lipca do 30 wrzenia 2020 r.
      • 29.06.2020Podatki 2020: E-papierosy bez akcyzy do koca wrzenia
       Pyn do papierosów elektronicznych oraz tzw. wyroby nowatorskie nie bd opodatkowane akcyz w trakcie kolejnych trzech miesicy – wynika z projektu rozporzdzenia, który przygotowao Ministerstwo Finansów. Zaniechanie poboru akcyzy bdzie mie zastosowanie w okresie od 1 lipca do 30 wrzenia 2020 r.
       • 23.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
        1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
        • 22.06.2020Podatki 2020: Zdecydowany spadek wpywów z podatków
         Ministerstwo Finansów opublikowao nowe dane dotyczce wykonania budetu pastwa w okresie od stycznia do maja 2020 r. Pierwotnie budet mia by zrównowaony, ale w efekcie pandemii koronawirusa wpywy podatkowe s zdecydowanie mniejsze od wczeniejszych zaoe. Najmocniej spadaj wpywy z podatku dochodowego CIT. Po pierwszych piciu miesicach 2020 r. deficyt budetowy wynosi ju 25,9 mld z.
         • 22.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
          1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
          • 04.06.2020Podatki 2020: Zmiany ws. akcyzy i piwa
           W ycie weszy przepisy pozwalajce na skorzystanie z ulgi w akcyzie w przypadku zniszczenia piw, które przekroczyy dopuszczalny termin do spoycia. Znaczenia nie ma w tej sytuacji to, czy zwrot dokonuje si z inicjatyw producenta czy klienta. Zmiany w rozporzdzeniu dotyczcym zwolnie od podatku akcyzowego s zwizane z kryzysem wynikajcym z pandemii koronawirusa.
           • 26.05.2020Podatki 2020: Spadek wpywów dotyczy ju wszystkich podatków
            W okresie od stycznia do kwietnia br. zanotowano spadek wpywów ze wszystkich podatków – wynika z nowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. W zwizku z kryzysem wynikajcym z pandemii koronawirusa najmocniej zmniejszyy si dochody z podatku CIT. W skali roku odnotowano w tym przypadku spadek a o 28,9 proc.
            • 07.05.2020Do którego urzdu skada deklaracje i wpaca podatek po zmianie adresu przedsibiorcy?
             Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika, a niekiedy take miejsc wykonywania dziaalnoci, wiza si moe ze zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego. Zasad wynikajc z art. 18 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: O.p.) jest, e jeeli w trakcie roku podatkowego lub okrelonego w odrbnych przepisach innego okresu rozliczeniowego nastpi zdarzenie powodujce zmian waciwoci miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym waciwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy pozostaje ten organ podatkowy, który by waciwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub okresu rozliczeniowego.
             • 04.05.2020Podatki 2020: Spadek wpywów podatkowych z PIT i CIT
              Nowe dane dotyczce wykonania budetu pastwa w okresie od stycznia do marca 2020 r. wskazuj, e kryzys zwizany z pandemi koronawirusa najprawdopodobniej ju wtedy wpyn na dochody podatkowe. Jak si bowiem okazuje, wpywy z podatków dochodowych PIT i CIT spady w tym czasie odpowiednio o 1,1 oraz 6,6 proc. w skali roku.
              • 30.04.2020Podatki 2020: Bd zmiany dotyczce akcyzy i piwa
               W przypadku zwracania przeterminowanych piw moliwe bdzie pomniejszenie nalenego podatku akcyzowego o kwot zapaconego podatku – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu rozporzdzenia. Ulga ma pomóc m.in. hotelom i restauracjom, które w obliczu ogranicze zwizanych z pandemi koronawirusa czsto zostaj z niesprzedanym i ju przeterminowanym piwem.
               • 29.04.2020Podatki 2020: Bd zmiany dotyczce akcyzy i piwa
                W przypadku zwracania przeterminowanych piw moliwe bdzie pomniejszenie nalenego podatku akcyzowego o kwot zapaconego podatku – wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów projektu rozporzdzenia. Ulga ma pomóc m.in. hotelom i restauracjom, które w obliczu ogranicze zwizanych z pandemi koronawirusa czsto zostaj z niesprzedanym i ju przeterminowanym piwem.
                • 03.04.2020Podatki 2020: MF szykuje nowy projekt ws. uszczelniania akcyzy i VAT
                 Ministerstwo Finansów ogosio rozpoczcie wspópracy z orodkami naukowymi, która ma dotyczy wykrywania oszustw w akcyzie i VAT. Nowe dziaania bd realizowane  w ramach konkursu GOSPOSTRATEG, organizowanego przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju (NCBR). W przypadku akcyzy nabór wniosków potrwa do 22 maja, a w kolejnym póroczu ogoszony zostanie konkurs dotyczcy VAT.
                 • 26.03.2020Darowizna w ksigach rachunkowych
                  Przez umow darowizny darczyca zobowizuje si do nieodpatnego przekazania rónego rodzaju aktywów na rzecz obdarowanego. Ujcie rachunkowe darowizny dokadnie reguluje art. 3. ust. 1. pkt 32 lit. h. ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (dalej: uor), w którym ustawodawca okreli rodzaj kosztu darczycy lub te przychodu obdarowywanego w przypadku przekazania darowizny. Nieodpatne przekazanie aktywów, którymi mog by zarówno rodki trwae jak i rodki pienine czy te towary lub materiay ewidencjonujemy w ksigach rachunkowych jako pozostae koszty lub przychody operacyjne, czyli koszty i przychody zwizane porednio z dziaalnoci operacyjn jednostki.
                  • 18.03.2020Podatnik ma prawo do przeprowadzenia dowodu przeciwnego
                   Organy podatkowe nie mog opiera niekorzystnych dla podatników decyzji jedynie na urzdowych dokumentach, jednoczenie nie dopuszczajc dowodów przeciwnych. Wyrokiem z 8 listopada 2019 r. Wojewódzki Sd Administracyjny w Krakowie uchyli decyzj organu podatkowego, okrelajc podatnikowi wysoko zobowizania akcyzowego, bo organ ten nie uwzgldni przy jej wydawaniu dowodów przedstawionych przez podatnika (sygn. akt I SA/Kr 1000/19).
                   • 09.03.2020Podatki 2020: Nowe zwolnienie z akcyzy ws. rodków biobójczych
                    W ycie weszo nowe rozporzdzenie resortu finansów ws. zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego uytego do produkcji rodków biobójczych. Zwolnienie dotyczy spirytusu uywanego w produkcji pynów biobójczych i ma zwizek z zagroeniem rozprzestrzeniania si koronawirusa.
                    • 06.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia
                     1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.  Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
                     • 05.03.2020Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia
                      1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r.  Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
                      • 02.03.2020Podatki 2020: Spadek wpywów podatkowych z PIT i CIT
                       W pierwszym miesicu 2020 r. wpywy podatkowe z podatków dochodowych PIT i CIT zmniejszyy si odpowiednio o 3,6 i 1,6 proc. w skali roku – podao Ministerstwo Finansów. Spadek moe by pewnym zaskoczeniem, poniewa jeszcze w poprzednich miesicach dochody z tych podatków rosy w tempie ponad 10 proc. Jednoczenie poprawia si dynamika wzrostu wpywów z podatku VAT.
                       • 21.02.2020Podatki 2020: Wkrótce zmiany ws. obrotu paliwami opaowymi
                        Niebawem zakoczy si okres przejciowy dotyczcy obowizku rejestracji podmiotów poredniczcych (sprzedawcy) oraz podmiotów zuywajcych (nabywcy) paliwa opaowe – przypomina Ministerstwo Finansów. Ju od pocztku kwietnia br. w takich przypadkach konieczne bdzie zoenie zgoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego na formularzu AKC-RU.
                        • 20.02.2020Podatki 2020: Wkrótce zmiany ws. obrotu paliwami opaowymi
                         Niebawem zakoczy si okres przejciowy dotyczcy obowizku rejestracji podmiotów poredniczcych (sprzedawcy) oraz podmiotów zuywajcych (nabywcy) paliwa opaowe – przypomina Ministerstwo Finansów. Ju od pocztku kwietnia br. w takich przypadkach konieczne bdzie zoenie zgoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego na formularzu AKC-RU.
                         • 14.02.2020Nadchodzi wica informacja stawkowa (WIS) - ochrona nie tylko dla Wnioskodawcy
                          Remedium na niepewno wynikajc z moliwoci zakwestionowania prawidowoci stosowanej stawki VAT ma by wica informacja stawkowa (WIS) – nowy rodzaj decyzji okrelonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usug. WIS wprowadzona zostaa ustaw z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw i zacza funkcjonowa od 1 listopada 2019 r. (cho jej walor ochronny pojawi si 1 kwietnia 2020 r., o czym za chwil).
                          • 13.02.2020Nadchodzi wica informacja stawkowa (WIS) - ochrona nie tylko dla Wnioskodawcy
                           Remedium na niepewno wynikajc z moliwoci zakwestionowania prawidowoci stosowanej stawki VAT ma by wica informacja stawkowa (WIS) – nowy rodzaj decyzji okrelonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usug. WIS wprowadzona zostaa ustaw z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw i zacza funkcjonowa od 1 listopada 2019 r. (cho jej walor ochronny pojawi si 1 kwietnia 2020 r., o czym za chwil).
                           • 13.02.2020Nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019
                            Interesujca interpelacja poselska sta si przyczynkiem do powstania opracowania, w którym Ministerstwo Finansów zbiorczo przedstawio nowe podatki, które pojawiy si w latach 2015-2019 oraz obniki podatków, które wprowadzono w tym samym czasie. Zachcamy do zapoznania si z tym stosunkowo zwizym dokumentem.
                            • 05.02.2020VAT 2020: Parametry, wskaniki, limity
                             Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
                             • 03.02.2020VAT 2020: Parametry, wskaniki, limity
                              Podatek od towarów i usug (VAT), czyli podatek od wartoci dodanej, jest, przynajmniej z zaoenia, neutralny dla przedsibiorców i ostatecznie pacony przez kocowego nabywc – konsumenta. Jego konstrukcja jest bardzo prosta: firma dolicza podatek do ceny towarów, a nastpnie przekazuje go, po uprzednim odliczeniu VAT od zakupów, fiskusowi. Jednak w praktyce podatek ten stwarza przedsibiorcom due problemy. Osoby rozliczajce VAT musz bowiem pamita m.in. o obowizujcych limitach. Aby cho troch uatwi ycie podatnikom i patnikom, przygotowalimy zestawienie najwaniejszych aktualnych parametrów i wskaników podatku od towarów i usug.
                              • 31.01.2020Podróe i podatki: Ile tytoniu i alkoholu przywieziemy bez podatku i ca?
                               Towary znajdujce si w bagau osobistym podrónych przyjedajcych do Unii Europejskiej z pastw trzecich (nie bdcych czonkami Unii) s zwolnione z nalenoci celnych przywozowych, jeeli przywoone towary s zwolnione z podatku od wartoci dodanej (VAT) na mocy przepisów prawa krajowego, przyjtych zgodnie z dyrektyw Rady 2007/74/WE. Warunki tego zwolnienia w Polsce zostay okrelone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
                               • 31.01.2020Przesyki pocztowe z zagranicy - formalnoci, ca, opaty
                                Czy towary przywoone z pastw trzecich w przesyce pocztowej podlegaj formalnociom celnym i nalenociom celno-podatkowym? Czy i jakie s limity zwolnie? Jak wylicza si ewentualne opaty? Prezentujemy odpowiedzi na te pytania przygotowane przez Krajow Informacj Skarbow.
                                • 30.01.2020Podróe i podatki: Ile tytoniu i alkoholu przywieziemy bez podatku i ca?
                                 Towary znajdujce si w bagau osobistym podrónych przyjedajcych do Unii Europejskiej z pastw trzecich (nie bdcych czonkami Unii) s zwolnione z nalenoci celnych przywozowych, jeeli przywoone towary s zwolnione z podatku od wartoci dodanej (VAT) na mocy przepisów prawa krajowego, przyjtych zgodnie z dyrektyw Rady 2007/74/WE. Warunki tego zwolnienia w Polsce zostay okrelone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
                                 • 28.01.2020Podatki 2020: Wkrótce wane zmiany dotyczce obrotu paliwami opaowymi
                                  Niebawem skoczy si okres przejciowy dotyczcy obowizku rejestracji podmiotów poredniczcych (sprzedawcy) oraz podmiotów zuywajcych (nabywcy) paliwa opaowe – przypomina Ministerstwo Finansów. Od pocztku kwietnia 2020 r. w przypadku sprzeday/zakupu paliwa do celów opaowych konieczne bdzie zgoszenie rejestracyjne na formularzu AKC-RU.
                                  • 01.01.2020Zobowizania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów patnoci
                                   Wpacajc nalenoci podatkowe na formularzu wpaty podajemy symbol formularza lub tytuu patnoci. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie moe spowodowa bdn kwalifikacj wpaty przez ksigowo urzdu, a to z kolei moe skomplikowa ycie podatnika (poprzez np. powstanie nadpaty na jednym z kont a niedopaty na innym). Warto, wic mie pod rk aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wpatach nalenoci podatkowych.
                                   • 31.12.2019Podatki 2020: Nowa matryca stawek VAT
                                    1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751).  Nowa matryca stawek VAT bdzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r. Ju od 1 listopada 2019 r. s stosowane nowe przepisy dotyczce stawek podatku VAT dla wydawnictw ksikowych, nut, map i wydawnictw prasowych.
                                    • 30.12.2019Podatki 2020: Ustawa podwyszajca akcyz ju w Dzienniku Ustaw
                                     Z pocztkiem przyszego roku wzronie opodatkowanie podatkiem akcyzowym wybranych towarów, w tym wyrobów alkoholowych i tytoniowych. W efekcie stawki akcyzy wzrosn o ok. 10 proc. wzgldem tych obowizujcych obecnie. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zostaa ju opublikowana w Dzienniku Ustaw.
                                     • 30.12.2019Podatki 2020: Zwrot akcyzy dla oleju do produkcji rolnej bez zmian
                                      W przyszym roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji pozostanie bez zmian i bdzie nadal wynosi 1 z na 1 litr oleju – rozporzdzenie rzdu w tej sprawie zostao ju opublikowane w Dzienniku Ustaw. Taka stawka ma skutkowa obnionymi kosztami produkcji rolnej, co powinno by korzystne dla polskich gospodarstw rolnych.
                                      • 06.12.2019Mechanizm podzielonej patnoci - kiedy dobrowolny, kiedy obowizkowy?
                                       W mechanizmie podzielonej patnoci (MPP), patno za nabyty towar lub usug odbywa si tak, e warto sprzeday netto nabywca wpaca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozlicza w inny sposób. Natomiast pozosta zapat, która odpowiada kwocie VAT z faktury, wpaca na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm ten stosuje si wycznie do transakcji dokonywanych przelewem w zotych polskich na rzecz innych podatników VAT.
                                       • 05.12.2019Podatki 2020: Nowe przepisy ws. ewidencji dotyczcej wyrobów akcyzowych
                                        Przepisy ws. ewidencji i innych dokumentacji dotyczcych wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy zostan dostosowane do zmian wprowadzanych w ustawie akcyzowej – wynika z projektu nowego rozporzdzenia, który przygotowao Ministerstwo Finansów. Nowe regulacje wejd w ycie z pocztkiem 2020 r.
                                        • 05.12.2019Mechanizm podzielonej patnoci - kiedy dobrowolny, kiedy obowizkowy?
                                         W mechanizmie podzielonej patnoci (MPP), patno za nabyty towar lub usug odbywa si tak, e warto sprzeday netto nabywca wpaca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozlicza w inny sposób. Natomiast pozosta zapat, która odpowiada kwocie VAT z faktury, wpaca na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm ten stosuje si wycznie do transakcji dokonywanych przelewem w zotych polskich na rzecz innych podatników VAT.
                                         • 28.11.2019Podatki 2020: Nowy wzór akcyzowej deklaracji AKC-U/S
                                          W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie dotyczce wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewntrzwspólnotowego. Ministerstwo Finansów przygotowao nowy wzór AKC-U/S, a zmiany maj pozwoli na wyeliminowanie nieprawidowoci dotyczcych opodatkowania akcyz samochodów osobowych. Nowy formularz zacznie obowizywa z pocztkiem 2020 r.
                                          • 28.11.2019Przychody z dziaalnoci rolniczej w podatku dochodowym od osób fizycznych
                                           Dziaalnoci rolnicz jest dziaalno polegajca na: wytwarzaniu, czyli produkcji produktów rolinnych lub zwierzcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z wasnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym równie produkcja materiau siewnego, szkókarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego,
                                           • 25.11.2019Podatki 2019: Wpywy podatkowe z CIT wzrosy o 18 proc. rok do roku
                                            Midzy styczniem a padziernikiem 2019 r. wpywy z podatków dochodowych PIT i CIT wzrosy odpowiednio o 12,3 oraz 18 proc. rok do roku – podao Ministerstwo Finansów. Wyranie mniejszy wzrost (o 6,3 proc.) odnotowano w przypadku dochodów z podatku VAT. Bez wikszych zmian pozostaj natomiast wpywy z podatku akcyzowego i podatku od gier.
                                            • 20.11.2019Podatki 2020: Akcyza na paliwa silnikowe minimalnie w dó
                                             W 2020 r. stawki podatku akcyzowego na paliwa silnikowe bd nieco mniejsze ni obecnie – wynika z obwieszczenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju, które opublikowano w tym tygodniu w Monitorze Polskim. W przyszym roku stawka akcyzy dla benzyn silnikowych wynosi bdzie 1537 z za 1000 litrów, czyli zostanie obniona o 3 z.
                                             • 19.11.2019Podatki 2020: BCC apeluje o rozoenie w czasie podwyki akcyzy na papierosy
                                              Firmy z brany tytoniowej, które s zrzeszone w Business Centre Club, protestuj przeciwko planom podniesienia o 10 proc. akcyzy na wyroby tytoniowe. Eksperci organizacji domagaj si utrzymania obecnej struktury podatku akcyzowego i zaplanowania corocznego wzrostu o 3 proc. stawki kwotowej na takie wyroby przez kolejne 3 lata.
                                              • 18.11.2019Podatki 2020: Brana piwowarska ostrzega przed skutkami podniesienia akcyzy
                                               Podniesienie akcyzy na piwo o 10 proc. doprowadzi do wikszej podwyki cen, ni szacuje Ministerstwo Finansów – twierdzi Zwizek Pracodawców Przemysu Piwowarskiego – Browary Polskie (ZPPP – Browary Polskie). Firmy z tej brany wskazuj, e ju teraz akcyza jest zdecydowanie wysza ni np. w Niemczech i Czechach. Zmiany dotyczce stawki podatku maj wej w ycie z pocztkiem przyszego roku.
                                               • 15.11.2019Podatki 2020: Podwyka akcyzy ma przynie budetowi 1,7 mld z rocznie
                                                Podniesienie akcyzy na napoje alkoholowe (z wyjtkiem cydru i perry), wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i tzw. wyroby nowatorskie przyniesie budetowi pastwa niemal 1,7 mld z dodatkowych wpywów rocznie – wynika z rzdowego projektu, który trafi w tym tygodniu do Sejmu. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym ma wej w ycie z pocztkiem 2020 r.
                                                • 14.11.2019NSA: Zuyta energia nie wchodzi w skad wyprodukowanego wyrobu
                                                 Kwota akcyzy od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych moe zosta obniona o akcyz zapacon od zuytych do ich wyprodukowania wyrobów akcyzowych, ale tylko od tych, które weszy w skad wyprodukowanego wyrobu.
                                                 • 07.11.2019Podatki 2019: VAT za listopad rozlicz w nowej wersji deklaracji
                                                  Od pocztku listopada br., zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 padziernika 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usug (Dz.U. poz. 2104), obowizuj zmodyfikowane formularze VAT-7, VAT-7K, VAT-8 oraz VAT-9M. Rozporzdzenie nie zawiera przepisów przejciowych, co oznacza, e nie przewiduje moliwoci czasowego stosowania formularzy dotychczasowych. Zatem, nowe wersje deklaracji naley stosowa ju poczwszy od rozliczenia za listopad lub za czwarty kwarta 2019 r.
                                                  • 06.11.2019Podatki 2020: Samochody hybrydowe z nisz akcyz od 1 stycznia
                                                   W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizacj ustawy o podatku akcyzowym, w której przewidziano obnienie opodatkowania samochodów hybrydowych. W efekcie wyranie obnione zostan stawki akcyzy dla samochodów z napdem hybrydowym (spalinowo-elektrycznym). Od pocztku 2020 r. stawki te bd zmniejszone o poow, a rzd zakada, e takie rozwizanie wpynie pozytywnie na rozwój rynku tego rodzaju pojazdów.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 12 ] nastpna strona »