Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

akta osobowe

 • 02.06.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
  Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
  • 05.05.2020NSA. Interes publiczny jako podstawa wyczenia dokumentów z akt sprawy
   Pojcie interesu publicznego wymaga, eby kontrahent podatnika, u którego organy podatkowe przeprowadziy czynnoci sprawdzajce lub kontrol podatkow w celu uzyskania informacji na temat transakcji dokonanych z podatnikiem, wskutek tych czynnoci nie zosta naraony na ujawnienie informacji stanowicych jego tajemnic handlow, które nie maj znaczenia dla rozstrzygnicia sprawy podatnika. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sdu Administracyjnego.
   • 18.03.2020Czy konkubent to rodzina? To zaley od okolicznoci
    Biorc pod uwag cel przyznawanych na podstawie rónych ustaw wiadcze (np. ustawy o wiadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy spoecznej) i okrelenie na potrzeby przyznawania tych wiadcze rónych poj rodziny, definicja rodziny stosowana na gruncie ustawy o wiadczeniach rodzinnych nie moe by tosama z t, która ma zastosowanie np. w ustawie o pomocy spoecznej. Tak wic, wprowadzenie jednolitej definicji „rodziny” stosowanej na paszczynie rónych ustaw, nie znajduje w tym aspekcie uzasadnienia - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
    • 20.09.2019NSA: Niezoenie owiadczenie nie moe pozbawia prawa do ulgi meldunkowej
     Tysice podatników, którzy przeoczyli obowizek zoenia owiadczenia, dla celów obowizujcej jeszcze nie tak dawno tzw. ulgi meldunkowej wkrótce zapewne odetchn z ulg i rozpoczn starania o zwrot pienidzy, które musieli wpaci w wyniku dziaa urzdów skarbowych. Sdy staj po stronie podatników, czego kolejnym dowodem jest prezentowany dzisiaj wyrok Naczelnego Sdu Administracyjnego.
     • 12.09.2019Warszawa: Prawo pracy w 2019 roku - biece problemy i planowane zmiany
      W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej - zatrudnienia - zachodz wrcz cige zmiany. Jedn z najwikszych "grup" nowoci s obowizujce od pocztku 2019 r. przepisy zwizane z dokumentacj pracownicz. Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotycz zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartoci, przechowywania oraz moliwoci prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Istotna nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o ZFS wesza w ycie 4 maja 2019 r. Wprowadzia nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników oraz osób uprawnionych do korzystania z ZFS. 
      • 21.05.2019Mae dziecko i odmowa wyjazdu na delegacj
       Pytanie: Czy oboje rodzice maego dziecka mog korzysta z moliwoci odmowy wyjazdu w delegacj?
       • 20.05.2019Mae dziecko i odmowa wyjazdu na delegacj
        Pytanie: Czy oboje rodzice maego dziecka mog korzysta z moliwoci odmowy wyjazdu w delegacj?
        • 07.03.2019NSA: Wane orzeczenie dotyczce midzy innymi mocy ochronnej interpretacji
         Z uzasadnienia: Fakt powizania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie postpowanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyraonej w art. 121 O.p. Dziaania organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, eby j podway.
         • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rzd uawia ycie przedsibiorcom
          Trwaj prace nad projektem kolejnej ustawy, która bdzie stanowi kontynuacj zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu MP. MF pracuje równie nad projektem zmian, który ma uproci system stawek VAT i zapewni prostot, przejrzysto i przyjazno w ich stosowaniu. Tocz si prace nad zmianami, które zakadaj zastpienie deklaracji dla podatku od towarów i usug VAT-7 i VAT-7K przez przesyanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje równie m.in. obniy wysoko sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik zoy korekt deklaracji podatkowej po wszczciu kontroli celno-skarbowej.
          • 29.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
           Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
           • 28.01.2019Co zmienia si w przepisach dla przedsibiorców od 2019 roku
            Nowa ulga ZUS (may ZUS), uatwienia w rozliczaniu straty, wynagrodzenie maonka doliczane do kosztów, obniony CIT, mniej formalnoci podatkowych – to kilka przykadów zmian w przepisach, które obowizuj od 1 stycznia 2019 roku. Poniej prezentujemy najwaniejsze zmiany.
            • 17.10.2018Dokumentowanie pracy w szczególnych warunkach nie takie atwe
             W celu zminimalizowania trudnoci zwizanych z udowodnieniem okresów pracy w szczególnych warunkach organy rentowe dopuszczaj, jako rodki dowodowe, równie kserokopie dokumentów potwierdzajcych okresy takiej pracy, sporzdzane na podstawie przechowywanej dokumentacji osobowej przez podmioty uprawnione do przechowywania tej dokumentacji (np. archiwa). Ponadto w postpowaniu odwoawczym od decyzji wydanej przez organ rentowy, sd ma moliwo skorzystania z szerszego (w stosunku do organu rentowego) katalogu rodków dowodowych - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
             • 05.10.2018E-akta coraz bliej. Pracodawcy maj zaoszczdzi do 130 mln z rocznie
              Okres obowizkowego przechowywania akt pracowniczych zostanie skrócony z 50 do 10 lat, a przedsibiorcy otrzymaj moliwo prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. Jak szacuje Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii, e-akta pracownicze pozwol pracodawcom na zaoszczdzenie w sumie nawet 130 mln z w skali roku. Nowe regulacje wejd w ycie 1 stycznia 2019 r.
              • 18.09.2018WSA. Co naley do dugów spadkowych?
               Z uzasadnienia: Pojcie dugu w rozumieniu art. 7 ust. 1 ww. ustawy obejmuje wszelkie pienine roszczenia cywilnoprawne zwizane z przedmiotem spadku cznie z roszczeniem spadkobiercy z tytuu poczynionych przez niego nakadów na przedmiot spadku. Chodzi zatem o nakady poniesione przez spadkobierc, przy tym bezporednio dotyczce przedmiotu nabycia. (...) Nakady poniesione przez spadkobierc na nieruchomoci wchodzce w skad masy spadkowej obcia bd spadek wycznie wtedy, gdy zostay poczynione przed dat zgonu spadkodawcy, tj. dat nabycia spadku.
               • 20.08.2018Zmiany w prowadzeniu akt osobowych z wtpliwociami
                Od 1 stycznia 2019 roku obowizywa zaczn nowe przepisy o dokumentacji pracowniczej. Do najwaniejszych zmian nalee bd m.in. moliwo prowadzenia dokumentacji w wersji elektronicznej oraz wprowadzenie zasady, e teczki pracownicze maj by przechowywane przez okres 10 lat. Cz zapisów budzi jednak wiele kontrowersji i wtpliwoci. Zgodnie z nowymi regulacjami, pracodawca bdzie mia obowizek trzyma w teczce dodatkowe dokumenty, np. kart ewidencji czasu pracy, co spowoduje, e znacznie zwiksz one swoje gabaryty i co miesic doczana bdzie do nich nowa dokumentacja. Innym nieprecyzyjnym zapisem jest obowizek niszczenia dokumentów.
                • 02.07.2018Samochód wielozadaniowy typu van a jednorazowa amortyzacja
                 Pytanie: Wnioskodawca naby w grudniu 2017 r. samochód Volkswagen Crafter. Z posiadanych przez Niego dokumentów (tj. faktury VAT oraz dowodu rejestracyjnego) wynika, i jest to samochód ciarowy. Czy w przypadku ww. samochodu mona zastosowa przepis art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokona jednorazowej amortyzacji?
                 • 17.05.2018Emerytury: Nieustajce problemy z dokumentowaniem zatrudnienia
                  Zawiadczenie stwierdzajce wysoko osiganych wynagrodze lub dochodu powinno by wystawione przez pracodawc lub prawnego nastpc pracodawcy na podstawie dokumentacji pacowej. Jeeli jednak dokumentacja taka nie istnieje dopuszcza si moliwo, by zawiadczenie o wysokoci osignitych wynagrodze pracodawca lub nastpca prawny pracodawcy wyda na podstawie danych zawartych w aktach osobowych pracownika np. w umowie o prac, pismach o powoaniu, mianowaniu oraz w innych pismach, okrelajcych wynagrodzenie danej osoby.
                  • 15.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (7)
                   Publikujemy dzisiaj ostatni odcinek cyklu, kierowanego do osób, rozwaajcych rozpoczcie dziaalnoci nierejestrowej. W poprzednich czciach staralimy si zwróci Wasz uwag na fakt, e dziaalno nierejestrowa mimo swego znaczcego odformalizowania zakresem obowizków i praw nie róni si znaczco od „prawdziwej” jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej. Dzi, przy okazji omawiania zagadnie zwizanych z kontrolami i obowizkami wobec konsumentów nie bdzie inaczej.
                   • 30.03.2018NSA: Kluby mog odlicza VAT z faktur wystawianych przez profesjonalnych sportowców
                    Teza: Zawodnik profesjonalny, który na podstawie kontraktu o profesjonalne uprawianie piki nonej wiadczy na rzecz klubu usugi polegajce na „reprezentowaniu barw w charakterze pikarza przez czynn gr, uczestniczenie w treningach i obozach sportowych” moe by podatnikiem podatku od towarów i usug. Brak jest bowiem podstaw do przyjcia, e czcy go z klubem sportowym stosunek prawny okrela odpowiedzialno klubu za te czynnoci (jako dajcego zlecenie) wobec osób trzecich w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT.
                    • 30.03.2018Warto sprawdzi, czy jest moliwo przeliczenia kapitau pocztkowego
                     Interpelacja nr 16125 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie akcji informujcej ubezpieczonych o moliwoci wystpienia do ZUS z wnioskiem o ponowne ustalenie kapitau pocztkowego
                     • 16.03.2018Dziaalno nieewidencjonowana i Prawo Przedsibiorców - ewidencja VAT, podatek dochodowy
                      Ustawa Prawo Przedsibiorców, ju wkrótce wchodzca w ycie (czeka na podpis i publikacj) wprowadza omawiane przez nas wstpnie przed tygodniem pojcie dziaalnoci nieewidencjonowanej - czyli takiej, która jest cakowicie legalna, ale nie wymaga rejestrowania w ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Taka aktywno gospodarcza z natury rzeczy sabiej poddaje si kontroli - pojawia si zatem pytanie, w jaki sposób aparat pastwowy ma zamiar sprawowa nad ni nadzór.
                      • 15.03.2018Dziaalno nierejestrowa (dziaalno nieewidencjonowana) i Prawo Przedsibiorców - ewidencja VAT, podatek dochodowy
                       Ustawa Prawo Przedsibiorców wprowadzia omawiane przez nas wstpnie przed tygodniem pojcie dziaalnoci nierejestrowej (wystpuje równie w omówieniach jako dziaalno nieewidencjonowana) - czyli takiej, która jest cakowicie legalna, ale nie wymaga rejestrowania w ewidencji dziaalnoci gospodarczej. Taka aktywno gospodarcza z natury rzeczy sabiej poddaje si kontroli - pojawia si zatem pytanie, w jaki sposób aparat pastwowy ma zamiar sprawowa nad ni nadzór.
                       • 25.01.2018NSA: Dorczenie decyzji odwoanemu penomocnikowi jest bezskuteczne
                        Z uzasadnienia: ...Samo wydanie decyzji nie wystarcza, aby wesza ona do obrotu prawnego. Tak dugo jak nie zostanie dorczona stronie, nie wywiera adnych skutków materialnych i procesowych, jak równie nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji administracyjnej.
                        • 30.05.2017WSA. Nadmierny formalizm organu nie powinien uniemoliwi dostpu do akt sprawy
                         Z uzasadnienia: Nie mona traci z pola widzenia, e stron postpowania podatkowego nie zawsze s osoby korzystajce z fachowej pomocy prawnej czy majce wiadomo koniecznoci cisego i precyzyjnego formuowania da w sferze prawa, w tym i wobec organu podatkowego. W takiej sytuacji organ moe wymaga stosowania si strony do szczególnych wymogów prawnych tylko o tyle, jeli zachowuje si zgodnie z zasad okrelon w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, to znaczy dbajc o postpowanie budzce zaufanie do organów podatkowych
                         • 01.02.2017Zasady ustalania dochodu w przypadku likwidacji dziaalnoci
                          Na podatnikach bdcych osobami fizycznymi, prowadzcych dziaalno gospodarcz w przypadku jej likwidacji ci obowizki , których zasady zostay uregulowane w nastpujcych aktach prawnych:  ustawa z dnia 26 lipca 1996 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwana dalej "updof”,  ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne, zwana dalej "uzpdof”,  rozporzdzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksigi przychodów i rozchodów, zwane dalej "rpkpir”. 
                          • 19.01.2017Umorzenie zalegoci podatkowych. Organ nie moe pomija dowodw
                           Tezy: Postpowanie w kwestii udzielenia ulgi w postaci umorzenia zalegoci podatkowych, zainicjowane wnioskiem podatnika, obliguje organ podatkowy do analizy zaistniaego stanu faktycznego z punktu widzenia wystpienia przesanek z art. 67a § 1 o.p. W tak zarysowanym kontekcie normatywnym za sprzeczn z zasad swobodnej oceny dowodów, wyraon w art. 191 o.p., uzna naley praktyk oceny materiau dowodowego, która opiera si na podkrelaniu istotnoci jednych dowodów przy pomijaniu lub pomniejszaniu wagi innych, gdy tego rodzaju ocena bdzie oderwana od caoksztatu materiau dowodowego sprawy, bdzie ocen niepen.
                           • 22.12.2016Obowizki przedsibiorcy, któremu pomaga czonek rodziny
                            Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych za osob wspópracujc z osobami prowadzcymi pozarolnicz dziaalno oraz zleceniobiorcami uwaa si:  maonka,  dzieci wasne, dzieci drugiego maonka i dzieci przysposobione,  rodziców,  macoch i ojczyma oraz  osoby przysposabiajce,  jeeli pozostaj z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i wspópracuj przy prowadzeniu tej dziaalnoci lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
                            • 21.12.2016Obowizki przedsibiorcy, któremu pomaga czonek rodziny
                             Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych za osob wspópracujc z osobami prowadzcymi pozarolnicz dziaalno oraz zleceniobiorcami uwaa si:  maonka,  dzieci wasne, dzieci drugiego maonka i dzieci przysposobione,  rodziców,  macoch i ojczyma oraz  osoby przysposabiajce,  jeeli pozostaj z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i wspópracuj przy prowadzeniu tej dziaalnoci lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
                             • 01.12.2016Nisze wiadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzajcych wysoko wynagrodzenia
                              Problemy osób chccych obecnie wskaza do podstawy wymiaru wiadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitau pocztkowego zarobki z 20 dowolnych lat z caego okresu ubezpieczenia, wynikaj m.in. z tego, e w momencie zakoczenia pracy w danym zakadzie, odbierajc wiadectwo pracy, nie zwróciy si przy tej okazji do waciwych sub zakadu pracy o wystawienie zawiadczenia o zarobkach. Zakad pracy nie mógby odmówi wystawienia zawiadczenia o zarobkach na prob pracownika, nie mia natomiast obowizku wystawiania takiego zawiadczenia z urzdu.
                              • 30.11.2016Nisze wiadczenie emerytalno-rentowe w razie braku dokumentów potwierdzajcych wysoko wynagrodzenia
                               Problemy osób chccych obecnie wskaza do podstawy wymiaru wiadczenia lub dla potrzeb ustalenia kapitau pocztkowego zarobki z 20 dowolnych lat z caego okresu ubezpieczenia, wynikaj m.in. z tego, e w momencie zakoczenia pracy w danym zakadzie, odbierajc wiadectwo pracy, nie zwróciy si przy tej okazji do waciwych sub zakadu pracy o wystawienie zawiadczenia o zarobkach. Zakad pracy nie mógby odmówi wystawienia zawiadczenia o zarobkach na prob pracownika, nie mia natomiast obowizku wystawiania takiego zawiadczenia z urzdu.
                               • 14.11.2016Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci gospodarczej
                                Przedsibiorcy, zarówno rozpoczynajcy jak i kontynuujcy dziaalno gospodarcz (indywidualnie lub w formie spóki osobowej) w zalenoci od rodzaju wykonywanej dziaalnoci, maj moliwo opodatkowania wg:  zasad ogólnych - tj. wg skali progresywnej;  podatku liniowego - tj. wg stawki jednolitej;  zryczatowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych - tj. wg stawek zryczatowanych;  karty podatkowej - tj. wg stawek karty okrelonych obwieszczeniem Ministra Finansów;  podatku tonaowego - tj. wg stawki jednolitej.
                                • 14.11.2016NSA. Utrata zarzdu nie powoduje wyganicia prokury
                                 Art. 109.7 § 2 Kodeksu cywilnego wskazuje wprost pi przypadków wyganicia prokury oraz dwa stany faktyczne, gdy prokura nie wygasa. Jest to mier przedsibiorcy i utrata przez niego zdolnoci do czynnoci prawnych. Tak wic, utrata przez spók zarzdu nie powoduje wyganicia prokury. Prokurent jest bowiem z mocy ustawy uprawniony do reprezentowania spóki w sprawach sdowych i pozasdowych, jakie s zwizane z prowadzeniem przedsibiorstwa. Nieposiadanie w toku procesu zarzdu przez spók z o.o., nie daje podstaw do stwierdzenia braku naleytej reprezentacji i w konsekwencji uznania o niewanoci postpowania, gdy spóka ma prokurenta. Interesy, które chroni art. 183 § 2 pkt 2 ustawy - Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi s w takim przypadku zabezpieczone przez dziaania prokurenta.
                                 • 10.11.2016Wybór formy opodatkowania w dziaalnoci gospodarczej
                                  Przedsibiorcy, zarówno rozpoczynajcy jak i kontynuujcy dziaalno gospodarcz (indywidualnie lub w formie spóki osobowej) w zalenoci od rodzaju wykonywanej dziaalnoci, maj moliwo opodatkowania wg:  zasad ogólnych - tj. wg skali progresywnej;  podatku liniowego - tj. wg stawki jednolitej;  zryczatowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych - tj. wg stawek zryczatowanych;  karty podatkowej - tj. wg stawek karty okrelonych obwieszczeniem Ministra Finansów;  podatku tonaowego - tj. wg stawki jednolitej.
                                  • 27.10.2016Sprowadzenie samochodu a podatek akcyzowy
                                   Z uzasadnienia: Waciwo organu podatkowego w przypadku spornej czynnoci powizana jest z miejscem zakoczenia procesu przemieszczania pojazdu z terytorium pastwa czonkowskiego na terytorium kraju. Skarcy bezspornie naby samochód w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. 
                                   • 13.10.2016Szacowanie dochodu. Nierzetelno a wadliwo ksig
                                    Z uzasadnienia: Nierzetelno ksigi podatkowej zawsze pozbawia j mocy dowodowej, natomiast wadliwo powoduje skutek jedynie wtedy, gdy wady maj istotne znacznie. Oszacowanie mona zastosowa dopiero wtedy, gdy nastpi uprzednie stwierdzenie nierzetelnoci ksig podatkowych. Jednake zgodnie z art. 23 § 2 o.p. organ podatkowy odstpi od okrelenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania, jeeli dane wynikajce z ksig podatkowych, uzupenione dowodami uzyskanymi w toku postpowania, pozwalaj na okrelenie podstawy opodatkowania.
                                    • 10.10.2016Zorganizowana cz przedsibiorstwa a opodatkowanie VAT
                                     Pytanie podatnika: Czy zespó skadników majtkowych i niemajtkowych, wyodrbniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wraz z zespoem ludzkim i zobowizaniami, nalecy do Wnioskodawcy, mona uzna za zorganizowan cz przedsibiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy VAT, a co za tym idzie, czy w przypadku wniesienia przedstawionego zespou skadników majtkowych i niemajtkowych tytuem wkadu niepieninego do Spóki transakcja ta nie bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o VAT?
                                     • 26.09.2016Podatek od nieujawnionych dochodw dotyczy tylko Polski
                                      Z uzasadnienia: Podatek od dochodw nieujawnionych pobierany jest bowiem od dochodw (przychodw) uzyskanych tylko na terytorium Polski. Powoana regulacja prawna nie dotyczy opodatkowania dochodw ukrytych, a osignitych poza terytorium Polski, przy zastosowaniu konstrukcji dochodu opartego na wydatkach i oszczdnociach. Jeli ustawodawca nie obj podatkiem od dochodw nieujawnionych korzyci majcych rda poza terytorium Polski, jednake uzyskanych przez podatnikw majcych miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tym samym w tych przypadkach nie bd miay zastosowania, wynikajce z umw midzynarodowych, regulacje w zakresie unikania podwjnego opodatkowania, poniewa w ogle nie pojawia si tu problem podwjnego opodatkowania tych samych dochodw.
                                      • 01.08.2016Podatek akcyzowy. Podstawowe zasady i stawki
                                       Przepisy systemu podatkowego Unii Europejskiej wymagaj, aby pastwa czonkowskie w zakresie struktury i stawek podatku akcyzowego dla wyrobw akcyzowych, stosoway okrelony dla poszczeglnych wyrobw poziom minimalny wysokoci podatku. Pastwa czonkowskie mog jednak zawsze ustali i stosowa w oparciu o wasn polityk fiskaln wysze stawki akcyzy.
                                       • 27.06.2016Przerbka samochodu a podatek akcyzowy
                                        Teza: Wykorzystywanie niezgodnie z jego przeznaczeniem wyczenia spod opodatkowania akcyz przewidzianego dla samochodw nieosobowych (CN 8704), do samochodw (8703), ktrym krtkotrwale zmieniono przeznaczenie na nieosobowe, prowadzi do naduycia prawa. Krtkotrwaa odwracalna przerbka pojazdu nie moe zniweczy obowizku zapaty podatku wedug zasad narzuconych przez pastwo w ustawie podatkowej.
                                        • 22.06.2016Jednorazowa amortyzacja motocykla - fiskus zmienia zdanie
                                         Pytanie podatnika: Od 2013 r. Wnioskodawca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. Wnioskodawca zamierza w dziaalnoci gospodarczej wykorzysta motocykl - w celu szybszego dojazdu do pacjentw w razie nagej koniecznoci. Jest maym podatnikiem bowiem nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym rwnowartoci kwoty 1.200.000 euro wyraonej w zotych. Czy kupujc motocykl istnieje moliwo dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?
                                         • 15.06.2016Dokumentacja pracownicza - MR szykuje powane zmiany
                                          Zmiana przepisw dotyczcych dokumentacji pracowniczej to jeden z gwnych celw Ministerstwa Rozwoju, ktre zapowiedziao wdroenie pakietu uatwie dla przedsibiorcw. Plany resortu obejmuj m.in. znaczne skrcenie czasu przechowywania dokumentacji oraz umoliwienie pracodawcom prowadzenia akt w formie elektronicznej.
                                          • 14.06.2016Dokumentacja pracownicza - MR szykuje powane zmiany
                                           Zmiana przepisów dotyczcych dokumentacji pracowniczej to jeden z gównych celów Ministerstwa Rozwoju, które zapowiedziao wdroenie pakietu uatwie dla przedsibiorców. Plany resortu obejmuj m.in. znaczne skrócenie czasu przechowywania dokumentacji oraz umoliwienie pracodawcom prowadzenia akt w formie elektronicznej.
                                           • 06.06.2016Kto moe odebra pismo z urzdu przesane do firmy?
                                            Teza: Dorczanie pism podatkowych podatnikowi bdcemu osob fizyczn na adres spki kapitaowej, w ktrej jest on jedynie udziaowcem, nie stanowi skutecznego dorczenia w rozumieniu art. 148 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Skuteczne dorczenie pisma podatkowego adresatowi, poprzez dorczenie tego pisma osobie upowanionej przez pracodawc do odbioru korespondencji, moe mie miejsce jedynie w przypadku wiadczenia pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy i to w szerokim tego sowa znaczeniu.
                                            • 07.04.2016PIT. Rozliczenie wydatkw na zakup motocykla
                                             Pytanie podatnika: Czy motocykl naley traktowa jako samochd osobowy i tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do jednorazowej amortyzacji, czy te motocykl naley traktowa jako pojazd ujty w grupie 7, rodzaj 740 „Motocykle, przyczepy i wzki motocyklowe” i Wnioskodawcy przysuguje prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji?
                                             • 18.02.2016Spka cywilna a podatek od nieruchomoci
                                              Teza: W przypadku spek nieposiadajcych osobowoci prawnej, koniecznym dla przypisania im statusu podatnika podatku od nieruchomoci w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.), jest wystpienie wizi prawnej takiej spki z nieruchomoci, w postaci: prawa wasnoci (art. 3 ust. 1 pkt 1); posiadania samoistnego (pkt 2), uytkowania wieczystego (pkt 3) albo posiadania w warunkach okrelonych w art. 3 ust. 1 pkt 4 tej ustawy. Nie ulega natomiast wtpliwoci, e spka cywilna nie moe we wasnym imieniu nabywa praw, w tym wasnoci nieruchomoci i innych praw rzeczowych.
                                              • 03.12.2015Umowa o prac – MPiPS zmienia wzr
                                               W lutym 2016 r. wejd w ycie przepisy zmieniajce wzr umowy o prac. Regulacje dotyczce dokumentacji pracowniczej zostan dostosowane do zmian w Kodeksie pracy, ktre odnosz si gwnie do patnych urlopw przysugujcych w zwizku z urodzeniem dziecka.
                                               • 02.12.2015Umowa o prac – MPiPS zmienia wzr
                                                W lutym 2016 r. wejd w ycie przepisy zmieniajce wzr umowy o prac. Regulacje dotyczce dokumentacji pracowniczej zostan dostosowane do zmian w Kodeksie pracy, ktre odnosz si gwnie do patnych urlopw przysugujcych w zwizku z urodzeniem dziecka.
                                                • 06.11.2015Moment powstania przychodu przy usugach cigych
                                                 Pytanie podatnika: Przedmiotem dziaalnoci jest archiwizacja i przejmowanie na przechowanie dokumentw niestanowicych zasobu archiwalnego i przechowywanie ich przez okres wymagany dla poszczeglnych rodzajw dokumentw. Okres przechowywania dokumentacji jest zrnicowany i zaley od ich rodzaju. I tak, przechowywanie dokumentw ksigowych kat. B-5 bdzie rozliczane w okresach rozliczeniowych adekwatnych do okresw w jakich przechowawca jest zobowizany przechowywa poszczeglne rodzaje dokumentw, tj. kategorii B-5 przez 5 lat. Czy przychd uzyskany z wystawionej faktury jest prawidowo rozliczany przez lat 5, jeeli taki zapis wynika z umowy?
                                                 • 02.11.2015Sprowadzenie samochodu z zagranicy a podatek akcyzowy
                                                  Z uzasadnienia: Organy oceni, czy podane przez Skarcego przyczyny wpywajce na warto ceny zakupu samochodu na terenie Niemiec uzasadniay rozbieno z cen na rynku krajowym. Dopiero w przypadku uznania przy takiej ocenie, e cena transakcyjna bez uzasadnionej przyczyny odbiegaa znaczco od wartoci rynkowej, organ bdzie mg dokona obliczenia podstawy opodatkowania zgodnie z art. art. 104 ust. 8, ust. 9, ust. 10 i ust. 11 u.p.a. uwzgldniajc rwnie kwesti specyficznej eksploatacji samochodu.
                                                  • 24.09.2015Dokumentacja pracownicza – MPiPS zmieni m.in. wzr umowy o prac
                                                   Przepisy dotyczce zakresu prowadzenia dokumentacji w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownikw zostan dostosowane do zmian w Kodeksie pracy - wynika z projektu rozporzdzenia opublikowanego przez resort pracy i polityki spoecznej. Zmianie ulegnie m.in. wzr umowy o prac, a nowe regulacje wejd w ycie na pocztku 2016 r. 

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »