Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art prawo pracy

 • 29.10.2020Polscy przewonicy zaskaryli do TS UE tzw. pakiet mobilnoci
  Zwizek Pracodawców Transport i Logistyka Polska skierowa do Sdu Unii Europejskiej skarg przeciw Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu. Brana zawnioskowaa o stwierdzenie niewanoci dwóch aktów prawnych, które wchodz w skad tzw. pakietu mobilnoci.
  • 28.10.2020Polscy przewonicy zaskaryli do TS UE tzw. pakiet mobilnoci
   Zwizek Pracodawców Transport i Logistyka Polska skierowa do Sdu Unii Europejskiej skarg przeciw Radzie UE i Parlamentowi Europejskiemu. Brana zawnioskowaa o stwierdzenie niewanoci dwóch aktów prawnych, które wchodz w skad tzw. pakietu mobilnoci.
   • 28.10.2020May ZUS plus nie dla osoby wspópracujcej
    Wycznie przedsibiorca jako osoba prowadzca pozarolnicz dziaalno gospodarcz na podstawie wpisu do CEiDG ma moliwo opacania skadek na ubezpieczenia spoeczne od podstawy wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokoci ustalonej w oparciu o przecitny miesiczny dochód uzyskany przez osob prowadzc pozarolnicz dziaalno w poprzednim roku kalendarzowym. Powysze oznacza, e podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osoby wspópracujcej winna by ustalona w oparciu o art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych (nie nisza ni 60% prognozowanego przecitnego wynagrodzenia miesicznego).
    • 27.10.2020Tarcze antykryzysowe w piguce – z jakich rozwiza mog korzysta przedsibiorcy
     W okresie epidemii wywoanej COVID-19 wprowadzono instrumenty majce na celu wsparcie utrzymania dziaalnoci i miejsc pracy w przedsibiorstwach. Sprawd, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostaj dostpne w padzierniku 2020 roku.
     • 27.10.2020Tarcze antykryzysowe w piguce – z jakich rozwiza mog korzysta przedsibiorcy
      W okresie epidemii wywoanej COVID-19 wprowadzono instrumenty majce na celu wsparcie utrzymania dziaalnoci i miejsc pracy w przedsibiorstwach. Sprawd, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostaj dostpne w padzierniku 2020 roku.
      • 23.10.2020NSA. Zgoda pracownika na potrcenia z wynagrodzenia: Kiedy jest prawnie skuteczna?
       Przedmiotem zgody na potrcanie mog by tylko takie kwoty, które s nalene zakadowi pracy i okrelone co do wysokoci. Bez wiadomoci wielkoci dugu i istnienia przesanek odpowiedzialnoci nie moe by wane wyraenie zgody przez pracownika na dokonywanie potrce z jego wynagrodzenia, wobec czego zgoda pracownika, o jakiej mowa w art. 91 Kodeksu pracy, nie moe by "blankietowa", czyli dokonana bez odniesienia si do konkretnej, znanej ju nalenoci oraz do skonkretyzowanej kwoty.
       • 19.10.2020Praca nie dla rodziców osób z niepenosprawnociami
        Czy w MRPiPS trwaj prace legislacyjne nad wprowadzeniem zmian umoliwiajcych prac zarobkow podczas pobierania wiadczenia pielgnacyjnego? Kwota netto 1815 z przy obecnych cenach i inflacji nie pozwala na zabezpieczenie potrzeb osoby z niepenosprawnoci, a opiekunowie mogliby zaj si prac na umow zlecenie czy umow o dzieo podczas pobytu dziecka/podopiecznego w szkole czy innej placówce - proponuj posowie w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
        • 16.10.2020COVID-19: Zmiany w zasikach w sytuacji obnienia wymiaru czasu pracy
         Zmieniy si zasady ustalania podstawy wymiaru wiadcze pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, gdy pracodawca zmieni wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19 [1]. Zmiany przepisów obowizuj od 9 padziernika 2020 r. [2]
         • 15.10.2020COVID-19: Zmiany w zasikach w sytuacji obnienia wymiaru czasu pracy
          Zmieniy si zasady ustalania podstawy wymiaru wiadcze pieninych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzystwa, gdy pracodawca zmieni wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19 [1]. Zmiany przepisów obowizuj od 9 padziernika 2020 r. [2]
          • 14.10.2020Dokumentowanie zaliczki i dostawy w tym samym okresie rozliczeniowym
           Przyjcie zaliczki oraz dostawa towaru lub wykonanie usugi stanowi osobne tytuy powstania obowizku podatkowego, których nie naley potwierdza jednym dokumentem. Jest to zrozumiae jeeli zdarzenia te zachodz w rónych okresach rozliczeniowych (miesicu, kwartale). Niekiedy jednak otrzymanie zaliczki i spenienie wiadczenia s tak nieodlege czasowo, e nie wychodz poza ten sam okres rozliczeniowy.
           • 13.10.2020Preferencje dla podatników korzystajcych z ulgi B+R zwizane z pandemi COVID-19
            W mini cyklu, w którym przedstawiamy preferencje i uatwienia, zwizane z trwajc pandemi COVID-19 przyszed czas na ulg B+R i preferencje dotyczce poytków z praw wasnoci intelektualnej. Prezentowane informacje opracowujemy na podstawie objanie podatkowych, opublikowanych przez MF.
            • 13.10.2020Dokumentowanie zaliczki i dostawy w tym samym okresie rozliczeniowym
             Przyjcie zaliczki oraz dostawa towaru lub wykonanie usugi stanowi osobne tytuy powstania obowizku podatkowego, których nie naley potwierdza jednym dokumentem. Jest to zrozumiae jeeli zdarzenia te zachodz w rónych okresach rozliczeniowych (miesicu, kwartale). Niekiedy jednak otrzymanie zaliczki i spenienie wiadczenia s tak nieodlege czasowo, e nie wychodz poza ten sam okres rozliczeniowy.
             • 09.10.2020wiadczenie pielgnacyjne - Praca opiekuna nie jest dozwolona
              wiadczenie pielgnacyjne przysuguje tym osobom sprawujcym opiek nad niepenosprawnym dzieckiem (lub innym niepenosprawnym czonkiem rodziny), które nie podejmuj zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnuj z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Odpowiada to celowi jaki ma spenia wiadczenie pielgnacyjne - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej
              • 06.10.2020Nie kady handlujcy ywnoci musi mie kas on-line
               Przedsibiorca prowadzi dziaalno piekarniczo-cukiernicz, w ramach której wypieka pieczywo oraz wykonuje wyroby cukiernicze (torty, ciasta itp.), a take inne wyroby takie jak kanapki, saatki, pierogi itp., soki w butelkach oraz kawy i herbaty w opakowaniach „to go”. Kanapki, saatki, pierogi s oferowane do sprzeday na wynos.  Czy w zwizku z planowanym wejciem przepisów ustawy o VAT dot. kas fiskalnych on-line w gastronomii przedsiebiorca podlega obowizkowi wymiany drukarek fiskalnych na drukarki on-line?
               • 05.10.2020Umowy zlecenia i o dzieo w ubezpieczeniach spoecznych - ZUS wyjania
                Zamierzasz podpisa umow cywilnoprawn? Sprawd, czym róni si umowa zlecenia od umowy o dzieo i czy bdziesz mie ubezpieczenia spoeczne.
                • 02.10.2020Zmiana iloci dni przysugujcego urlopu w trakcie roku
                 W jaki sposób ustali wymiar urlopu, jeli w trakcie roku pracownik nabywa prawo do wikszej iloci dni urlopu wypoczynkowego?
                 • 02.10.2020Okulary korekcyjne w kosztach dziaalnoci - fiskus nieugity
                  Wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu przede wszystkim ochron zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz nale do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji zaistnienia wady wzroku, czy te jej pogbiania si, osoba fizyczna jest zmuszona do zakupu okularów korekcyjnych, niezalenie od tego, czy prowadzi dziaalno gospodarcz, czy te dziaalnoci takiej nie prowadzi. Tak wic, bezporednim celem, jaki jest zwizany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona wzroku, a nie osignicie przychodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej.
                  • 29.09.2020Podatki 2021: Zmiany w stawkach ryczatu od przychodów ewidencjonowanych
                   Ministerstwo Finansów przygotowao pakiet zmian w ustawie o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne. Gówn zmian bdzie podniesienie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodów warunkujcego wybór ryczatu. Równoczenie zlikwidowana zostanie wikszo przypadków, kiedy okrelony rodzaj dziaalnoci wycza z opodatkowania ryczatem od przychodów ewidencjonowanych. Zmniejszone zostan take wysokoci niektórych stawek ryczatu.
                   • 29.09.2020Pracownik moe skada pracodawcy elektronicznie owiadczenia podatkowe
                    Jeeli zoone owiadczenia s zgodne z ustalonym wzorem lub zawieraj wszystkie elementy wskazane w ustawie, konieczne dla ich skutecznego zoenia oraz owiadczenia bd zawiera dane elektroniczne, które wraz z innymi danymi, do których zostay doczone lub z którymi s logicznie powizane, pozwol na jednoznaczn identyfikacj osoby skadajcej - bdzie to dopuszczalna forma zoenia owiadcze. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                    • 28.09.2020W jakim terminie pracownik powinien wykorzysta zalegy urlop na danie?
                     Niewykorzystany w roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy powinien zosta udzielony pracownikowi do koca wrzenia kolejnego roku. Zgodnie z opini PIP nie dotyczy to dni urlopu na danie. Uprawnienie do tego urlopu przysuguje bowiem na dany rok kalendarzowy i w razie niewykorzystania go przez pracownika w danym roku, nie przechodzi na rok nastpny. 
                     • 28.09.202030 wrzenia mija termin przekazania II raty odpisu na ZFS
                      Z kocem wrzenia upywa termin do którego pracodawcy tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych s obowizani przekaza drug transz rodków pochodzcych z odpisów na Fundusz i zwiksze naliczonych zgodnie z przepisami ustawy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych. Dodajmy, e do koca maja pracodawca mia obowizek wpaci co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS.
                      • 28.09.2020Podatki 2021: Zmiany w stawkach ryczatu od przychodów ewidencjonowanych
                       Ministerstwo Finansów przygotowao pakiet zmian w ustawie o zryczatowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne. Gówn zmian bdzie podniesienie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodów warunkujcego wybór ryczatu. Równoczenie zlikwidowana zostanie wikszo przypadków, kiedy okrelony rodzaj dziaalnoci wycza z opodatkowania ryczatem od przychodów ewidencjonowanych. Zmniejszone zostan take wysokoci niektórych stawek ryczatu.
                       • 25.09.2020Tarcza 5.0 (Tarcza branowa)
                        Prezydent podpisa ustaw z 17 wrzenia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 5.0). Przepisy tej ustawy wskazuj branowo przedsibiorców, którzy bd mogli skorzysta ze wiadczenia postojowego i dodatkowego wiadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowizku opacania skadek za lipiec, sierpie i wrzesie br.
                        • 25.09.2020W jakim terminie pracownik powinien wykorzysta zalegy urlop na danie?
                         Niewykorzystany w roku kalendarzowym urlop wypoczynkowy powinien zosta udzielony pracownikowi do koca wrzenia kolejnego roku. Zgodnie z opini PIP nie dotyczy to dni urlopu na danie. Uprawnienie do tego urlopu przysuguje bowiem na dany rok kalendarzowy i w razie niewykorzystania go przez pracownika w danym roku, nie przechodzi na rok nastpny. 
                         • 25.09.2020Pracownik moe skada pracodawcy elektronicznie owiadczenia podatkowe
                          Jeeli zoone owiadczenia s zgodne z ustalonym wzorem lub zawieraj wszystkie elementy wskazane w ustawie, konieczne dla ich skutecznego zoenia oraz owiadczenia bd zawiera dane elektroniczne, które wraz z innymi danymi, do których zostay doczone lub z którymi s logicznie powizane, pozwol na jednoznaczn identyfikacj osoby skadajcej - bdzie to dopuszczalna forma zoenia owiadcze. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                          • 24.09.2020Tarcza 5.0 (Tarcza branowa)
                           Prezydent podpisa ustaw z 17 wrzenia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 5.0). Przepisy tej ustawy wskazuj branowo przedsibiorców, którzy bd mogli skorzysta ze wiadczenia postojowego i dodatkowego wiadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowizku opacania skadek za lipiec, sierpie i wrzesie br.
                           • 24.09.202030 wrzenia mija termin przekazania II raty odpisu na ZFS
                            Z kocem wrzenia upywa termin do którego pracodawcy tworzcy Zakadowy Fundusz wiadcze Socjalnych s obowizani przekaza drug transz rodków pochodzcych z odpisów na Fundusz i zwiksze naliczonych zgodnie z przepisami ustawy o zakadowym funduszu wiadcze socjalnych. Dodajmy, e do koca maja pracodawca mia obowizek wpaci co najmniej 75% równowartoci odpisów podstawowych na wyodrbniony rachunek bankowy ZFS.
                            • 23.09.2020Ryczat na samochód subowy obejmuje take paliwo - interpretacja ogólna MF
                             Ryczatowo okrelona w art. 12 ust. 2a ustawy PIT warto nieodpatnego wiadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawc koszty zwizane z utrzymaniem i ogólnym uytkowaniem samochodu, przykadowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, biece naprawy, okresowe przegldy, które zakad pracy - jako waciciel samochodu - musi ponie, aby samochód by sprawny i móg uczestniczy w ruchu drogowym.
                             • 22.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
                              Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
                              • 22.09.2020Ryczat na samochód subowy obejmuje take paliwo - interpretacja ogólna MF
                               Ryczatowo okrelona w art. 12 ust. 2a ustawy PIT warto nieodpatnego wiadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawc koszty zwizane z utrzymaniem i ogólnym uytkowaniem samochodu, przykadowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, biece naprawy, okresowe przegldy, które zakad pracy - jako waciciel samochodu - musi ponie, aby samochód by sprawny i móg uczestniczy w ruchu drogowym.
                               • 21.09.202050% koszty: Wynagrodzenie jako honorarium autorskie - interpretacja ogólna MF
                                Dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodów niezbdne jest:  powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego, warunkujce korzystanie przez twórc z praw autorskich i umoliwiajce rozporzdzanie majtkowym prawem autorskim do utworu,  dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzajcymi powstanie utworu bdcego przedmiotem prawa autorskiego,  wyrane wyodrbnienie honorarium od innych skadników wynagrodzenia, przy czym warunek ten nie obejmuje wskazanych w interpretacji przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów mona stosowa do caoci wynagrodzenia twórcy.
                                • 15.09.2020wiadectwo pracy bez informacji o sposobie rozwizania umowy?
                                 Biorc pod uwag przepisy Kodeksu pracy zwizane z wystawianiem wiadectwa pracy, naley zwróci uwag na informacje udzielane w zakresie trybu i formy rozwizania umowy o prac. Informacja ta ma wpyw na postrzeganie pracownika poszukujcego na rynku pracy nowego miejsca zatrudnienia. Podanie informacji moe mie w tym wypadku nawet aspekt pitnujcy. Pracownik zwolniony jest inaczej traktowany w procesie rekrutacji. Czy moliwe jest uksztatowanie przepisów w tym zakresie, które w sposób maksymalny bd zabezpiecza pracownika przed udzielaniem tych informacji? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                 • 14.09.2020Dodatek do emerytur i rent z tytuu pracy w szczególnych warunkach
                                  Przy zmianach ustrojowych i zmianach wasnociowych cz dokumentacji pracowniczej zagina, wielu z nich zostao zmuszonych do pracy bez umowy lub odprowadzano im skadki tylko od czci wynagrodzenia. A do otrzymania rekompensat za utrat prawa do nabycia wczeniejszej emerytury potrzebna jest pena dokumentacja. W póniejszym okresie zlikwidowano równie dodatki do emerytury za prac w trudnych warunkach. Czy rzd ma wiedz, jakiej grupy osób dotyczy problem zaginionej dokumentacji pacowej i czy rzd rozwaa przywrócenie ww. dodatki? - pytaj posowie w interpelacji do do prezesa Rady Ministrów.
                                  • 11.09.202050% koszty: Dokumentacja techniczna programu to literatura?
                                   Czy w wietle art. 22 ust. 9b pkt 1 ustawy o PIT „dziaalno twórcz w zakresie literatury” naley rozumie jako korzystanie i rozporzdzanie prawami autorskimi do dzie literackich, czy te jako korzystanie i rozporzdzanie prawami autorskimi do wszelkich twórczych tekstów, take tych o charakterze informacyjnym, publicystycznym, naukowym, takich jak dokumentacja techniczna, specyfikacje, opisy koncepcji czy podrczniki uytkowników?
                                   • 09.09.2020Zasiki chorobowe i opiekucze dla osób wykonujcych zawód medyczny - od 5 wrzenia na ogólnych zasadach
                                    Od 5 wrzenia 2020 r. przestay obowizywa preferencyjne zasady dotyczce wysokoci zasiku chorobowego oraz moliwoci wiadczenia pracy w czasie zasiku chorobowego i dodatkowego zasiku opiekuczego przez osoby wykonujce zawód medyczny.
                                    • 09.09.2020Nowa ustawa o delegowaniu nie ma zastosowania do opiekunek
                                     Nowa ustawa o delegowaniu pracowników za granic nie ma zastosowania do opiekunek i opiekunów osób starszych. W dalszym cigu zarabiaj oni tyle samo i nie maj adnej ochrony socjalnej. Dodatkowym problemem jest fakt, e wikszo Polek zatrudniana jest w Niemczech jako opiekun, a nie opiekun medyczny. Ta profesja w Niemczech nie jest objta t sam ochron socjaln i ukadami zbiorowymi, jak zawody medyczne. Co za tym idzie, unijna dyrektywa nie zmienia pooenia tych kobiet.
                                     • 27.08.2020Firmy ubezpieczeniowe bezprawne zaniaj koszty naprawy samochodu
                                      Zgodnie z raportem NIK, w okresie od 2014 do 2018 roku, a 73,9% zgosze otrzymanych przez KNF dotyczyo ubezpiecze OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Raport krytycznie odnosi si do podejmowanych przez Urzd Komisji Nadzoru Finansowego dziaa nadzorczych. Mowa tu m.in. o niewszczynaniu postpowa w celu naoenia kar pieninych czy zwoce w podejmowaniu dziaa nadzorczych przez UKNF. Raport krytycznie odnosi si równie do dziaa Ministerstwa Finansów, które nie podjo propozycji ustanowienia niezalenego rzeczoznawcy i uregulowania dziaalnoci kancelarii odszkodowawczych oraz nie opracowano strategii edukacji finansowej.
                                      • 26.08.2020wiadczenie postojowe: Wspólnik spóki to nie przedsibiorca
                                       Jak zauwaa pose w interpelacji do do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej, w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych jest zaznaczone, e wspólnicy spóek osobowych, zgoszeni do ubezpiecze z kodem 0543, opacajcy skadki sami za siebie, s traktowani jako osoby prowadzce dziaalno gospodarcz. Tymczasem Zakad Ubezpiecze Spoecznych odmawia wiadczenia postojowego dla wspólnika spóki jawnej, komandytowej, partnerskiej. Sytuacja taka uznawana jest za dyskryminujc i niesprawiedliw.
                                       • 26.08.2020Stawka VAT na usugi twórców i artystów
                                        Przedsibiorca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz - specjalistyczne projektowanie PKD 7410Z. Przedmiotem dostawy jest usuga przygotowania projektu oraz pozostae obowizki projektanta wntrz wraz z przeniesieniem autorskich praw majtkowych do przygotowanego projektu. wiadczc powysze usugi przedsibiorca dziaa jako indywidualny twórca. Czy usuga wykonania projektu aranacji wntrz wraz z przeniesieniem autorskich praw majtkowych podlega opodatkowaniu preferencyjn stawk VAT w wysokoci 8%?
                                        • 25.08.2020Firmy ubezpieczeniowe bezprawne zaniaj koszty naprawy samochodu
                                         Zgodnie z raportem NIK, w okresie od 2014 do 2018 roku, a 73,9% zgosze otrzymanych przez KNF dotyczyo ubezpiecze OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Raport krytycznie odnosi si do podejmowanych przez Urzd Komisji Nadzoru Finansowego dziaa nadzorczych. Mowa tu m.in. o niewszczynaniu postpowa w celu naoenia kar pieninych czy zwoce w podejmowaniu dziaa nadzorczych przez UKNF. Raport krytycznie odnosi si równie do dziaa Ministerstwa Finansów, które nie podjo propozycji ustanowienia niezalenego rzeczoznawcy i uregulowania dziaalnoci kancelarii odszkodowawczych oraz nie opracowano strategii edukacji finansowej.
                                         • 25.08.2020Stawka VAT na usugi twórców i artystów
                                          Przedsibiorca prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz - specjalistyczne projektowanie PKD 7410Z. Przedmiotem dostawy jest usuga przygotowania projektu oraz pozostae obowizki projektanta wntrz wraz z przeniesieniem autorskich praw majtkowych do przygotowanego projektu. wiadczc powysze usugi przedsibiorca dziaa jako indywidualny twórca. Czy usuga wykonania projektu aranacji wntrz wraz z przeniesieniem autorskich praw majtkowych podlega opodatkowaniu preferencyjn stawk VAT w wysokoci 8%?
                                          • 24.08.2020wiadczenie postojowe: Wspólnik spóki to nie przedsibiorca
                                           Jak zauwaa pose w interpelacji do do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej, w ustawie o systemie ubezpiecze spoecznych jest zaznaczone, e wspólnicy spóek osobowych, zgoszeni do ubezpiecze z kodem 0543, opacajcy skadki sami za siebie, s traktowani jako osoby prowadzce dziaalno gospodarcz. Tymczasem Zakad Ubezpiecze Spoecznych odmawia wiadczenia postojowego dla wspólnika spóki jawnej, komandytowej, partnerskiej. Sytuacja taka uznawana jest za dyskryminujc i niesprawiedliw.
                                           • 21.08.2020Przedsibiorcy z nadpat odzyskaj prawo do zwolnienia z ZUS
                                            24 lipca 2020 r. uchwalona zostaa ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 430), która zawiera przepisy majce na celu uregulowanie sytuacji firm, które z rónych wzgldów nie zgosiy si po zwrot nadpaty, albo omykowo lub z powodu obaw opaciy skadki za miesice objte wnioskami o zwolnienie ze skadek. Ustawa ta wprowadza moliwo uzyskania zwolnienia za marzec, kwiecie i maj br. take wówczas, gdy skadki te zostay opacone lub rozliczona zostaa na ich poczet nadpata.
                                            • 20.08.2020Dobrowolny napiwek od klienta bez VAT
                                             Napiwek stanowi finansowy wyraz zadowolenia klienta z obsugi jaka mu bya zapewniona. W szczególnoci jest to rzecz normalna w brany gastronomicznej gdzie napiwek przekazywany jest kelnerowi lub barmanowi. Nie jest to jednak element nalenoci za usug, jego adresatem nie jest bowiem podmiot prowadzcy lokal gastronomiczny. Nie jest on ponadto okrelony w menu (cenniku). Ma wobec tego charakter najczciej cakowicie dobrowolny. Skoro tak, w aden sposób napiwek nie moe by okrelony jako skadnik nalenoci za usug, jest zaleny wycznie od woli klienta, bo ten nie jest w aden sposób zobowizany do jego zapaty.
                                             • 20.08.2020Przedsibiorcy z nadpat odzyskaj prawo do zwolnienia z ZUS
                                              24 lipca 2020 r. uchwalona zostaa ustawa o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach wiadczenia usug oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 430), która zawiera przepisy majce na celu uregulowanie sytuacji firm, które z rónych wzgldów nie zgosiy si po zwrot nadpaty, albo omykowo lub z powodu obaw opaciy skadki za miesice objte wnioskami o zwolnienie ze skadek. Ustawa ta wprowadza moliwo uzyskania zwolnienia za marzec, kwiecie i maj br. take wówczas, gdy skadki te zostay opacone lub rozliczona zostaa na ich poczet nadpata.
                                              • 19.08.2020Podatki 2020: Jak skada JPK_VAT z deklaracj
                                               Jeli jeste czynnym podatnikiem VAT, od 1 padziernika 2020 roku nie bdziesz ju skada oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowizkowy bdzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracj, skadajcy si z dwóch czci:  ewidencyjnej, zawierajcej ewidencj VAT zakupów i sprzeday, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia,  deklaracyjnej, zawierajcej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzeday za dany okres.
                                               • 19.08.2020Dobrowolny napiwek od klienta bez VAT
                                                Napiwek stanowi finansowy wyraz zadowolenia klienta z obsugi jaka mu bya zapewniona. W szczególnoci jest to rzecz normalna w brany gastronomicznej gdzie napiwek przekazywany jest kelnerowi lub barmanowi. Nie jest to jednak element nalenoci za usug, jego adresatem nie jest bowiem podmiot prowadzcy lokal gastronomiczny. Nie jest on ponadto okrelony w menu (cenniku). Ma wobec tego charakter najczciej cakowicie dobrowolny. Skoro tak, w aden sposób napiwek nie moe by okrelony jako skadnik nalenoci za usug, jest zaleny wycznie od woli klienta, bo ten nie jest w aden sposób zobowizany do jego zapaty.
                                                • 18.08.2020Jak prowadzi dokumentacj pracownicz
                                                 Kiedy zatrudniasz pracownika, masz obowizek zaoenia i prowadzenia jego dokumentacji pracowniczej. W skad tej dokumentacji wchodz: akta osobowe pracowników (A, B, C, D) i dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacj pracownicz moesz prowadzi i przechowywa w postaci papierowej lub elektronicznej. Ma ona by przechowywania w sposób gwarantujcy zachowanie jej poufnoci, integralnoci, kompletnoci i dostpnoci w warunkach niegrocych uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeli nie prowadzisz dokumentacji pracowniczej lub robisz to w sposób nieodpowiedni, na wniosek inspektora pracy moesz zosta ukarany grzywn od 1000 z do 30 tys. z.
                                                 • 18.08.2020Podatki 2020: Jak skada JPK_VAT z deklaracj
                                                  Jeli jeste czynnym podatnikiem VAT, od 1 padziernika 2020 roku nie bdziesz ju skada oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowizkowy bdzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracj, skadajcy si z dwóch czci:  ewidencyjnej, zawierajcej ewidencj VAT zakupów i sprzeday, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia,  deklaracyjnej, zawierajcej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzeday za dany okres.
                                                  • 17.08.2020Jak prowadzi dokumentacj pracownicz
                                                   Kiedy zatrudniasz pracownika, masz obowizek zaoenia i prowadzenia jego dokumentacji pracowniczej. W skad tej dokumentacji wchodz: akta osobowe pracowników (A, B, C, D) i dokumentacja w sprawach zwizanych ze stosunkiem pracy. Dokumentacj pracownicz moesz prowadzi i przechowywa w postaci papierowej lub elektronicznej. Ma ona by przechowywania w sposób gwarantujcy zachowanie jej poufnoci, integralnoci, kompletnoci i dostpnoci w warunkach niegrocych uszkodzeniem lub zniszczeniem. Jeli nie prowadzisz dokumentacji pracowniczej lub robisz to w sposób nieodpowiedni, na wniosek inspektora pracy moesz zosta ukarany grzywn od 1000 z do 30 tys. z.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 79 ] nastpna strona »