Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

art prawo pracy

 • 03.08.2020Ulga dla modych w PIT: Koszty uzyskania przychodów przy umowie zlecenia
  Podatnik w 2019 r. wykonywa zlecenie na podstawie umowy zlecenia. Czy moe zastosowa zryczatowane (20%) koszty uzyskania przychodu równie za okres od sierpnia do grudnia 2019 r. kiedy korzysta ze zwolnienia w zwizku z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
  • 31.07.2020Zasiek opiekuczy po 26 lipca 2020 r.
   Dodatkowy zasiek opiekuczy wprowadzony zosta ustaw z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z pón. zm.), jako szczególne wiadczenie z powodu COVID-19. Zasiek ten przysugiwa w okresie od 12 marca do 26 lipca 2020 r.
   • 31.07.2020Niszy VAT na usugi kosmetyczne?
    Brana beauty opracowaa i przedstawia rzdowi rozwizania, które maj zniwelowa cho cz skutków przestoju wywoanego pandemi. Zostay one opracowane na podstawie dyskusji w ponad 30-tysicznym gronie specjalistów tej brany. Obnienie stawki VAT do 8 proc. na usugi kosmetyczne to sztandarowy postulat, który ma zapobiec m.in. zwolnieniom w salonach kosmetycznych. Obnienie stawki VAT przeoy si bezporednio na pynno finansow 15 proc. przedsibiorstw beauty. Dugoterminowo ten krok pozwoli ochroni nawet 45 tys. miejsc pracy - uwaaj specjalici tej brany.
    • 30.07.2020NSA. Wydatki bezporednio zwizane ze wiadczeniem usug bez limitu
     Uyty przez ustawodawc zwrot "bezporednio" oznacza, e wydatki na nabycie usug niematerialnych ponoszone przez podatnika na rzecz kontrahentów nie podlegaj wyczeniu z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 15e ust. 1 w zw. z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jeeli wydatki te pozostaj w takim zwizku przyczynowo-skutkowym, e warunkuj, w przyjtym modelu biznesowym, nabycie lub wytworzenie danego rodzaju towarów bd wiadczenie konkretnego typu usugi.
     • 29.07.2020Korekta sprzeday w kasie rejestrujcej
      Cecha „jednokrotnoci i niezmienialnoci” zapisów w pamici fiskalnej sprawia, i brak jest moliwoci zarejestrowania w kasie zwrotu lub reklamacji towaru (dokonanie zapisu w kasie). Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usug, które skutkuj zwrotem caoci lub czci nalenoci (zapaty) z tytuu sprzeday, ujmuje si w odrbnej ewidencji. Ewidencja ta zawiera ma m.in. dokument potwierdzajcy dokonanie sprzeday, w przypadku transakcji zarejestrowanej w kasie fiskalnej bdzie to paragon fiskalny.
      • 29.07.2020Tarcza antykryzysowa: Brak przychodów a prawo do wiadczenia postojowego
       Dla oceny spadku przychodu decydujce znaczenie ma data zoenia wniosku o wiadczenie postojowe. Gdy wniosek skadany jest np. w lipcu, to naley wykaza spadek przychodu o co najmniej 15% pomidzy majem (przychód wyszy) i czerwcem (przychód niszy). Wykazanie w dwóch kolejnych miesicach - poprzedzajcych miesic zoenia wniosku - przychodu równego „0,00 z” nie spenia warunku ustawowego spadku przychodu o co najmniej 15%, a tym samym brak jest podstaw do przyznania prawa do wiadczenia postojowego wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
       • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
        Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
        • 28.07.2020Korekta sprzeday w kasie rejestrujcej
         Cecha „jednokrotnoci i niezmienialnoci” zapisów w pamici fiskalnej sprawia, i brak jest moliwoci zarejestrowania w kasie zwrotu lub reklamacji towaru (dokonanie zapisu w kasie). Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usug, które skutkuj zwrotem caoci lub czci nalenoci (zapaty) z tytuu sprzeday, ujmuje si w odrbnej ewidencji. Ewidencja ta zawiera ma m.in. dokument potwierdzajcy dokonanie sprzeday, w przypadku transakcji zarejestrowanej w kasie fiskalnej bdzie to paragon fiskalny.
         • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Brak przychodów a prawo do wiadczenia postojowego
          Dla oceny spadku przychodu decydujce znaczenie ma data zoenia wniosku o wiadczenie postojowe. Gdy wniosek skadany jest np. w lipcu, to naley wykaza spadek przychodu o co najmniej 15% pomidzy majem (przychód wyszy) i czerwcem (przychód niszy). Wykazanie w dwóch kolejnych miesicach - poprzedzajcych miesic zoenia wniosku - przychodu równego „0,00 z” nie spenia warunku ustawowego spadku przychodu o co najmniej 15%, a tym samym brak jest podstaw do przyznania prawa do wiadczenia postojowego wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
          • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
           Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
           • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
            Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
            • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
             Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
             • 27.07.2020Przedsibiorca na macierzyskim musi prowadzi dziaalno?
              Obowizujce przepisy nie przewiduj „nakazu" prowadzenia dziaalnoci gospodarczej. Osoba zainteresowana decyduje, czy prowadzi tak dziaalno czy te zgasza jej zakoczenie lub zawieszenie. Natomiast w wietle przepisów ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych tytuem do obowizkowych ubezpiecze spoecznych jest wykonywanie dziaalnoci gospodarczej. Decydujce znaczenie dla rozstrzygnicia obowizku ubezpiecze osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz jest wic nie tylko posiadanie odpowiednich uprawnie, ale przede wszystkim faktyczne i rzeczywiste prowadzenie tej dziaalnoci - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
              • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
               Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
               • 24.07.2020Zalegy urlop w czasie pandemii COVID-19
                W ostatnim czasie, ze wzgldu na pandemi COVID-19, wiele zakadów pracy boryka si z problemami kadrowymi. Nie dadz one rady zaplanowa nalenych urlopów. Nie mog przyj nowych pracowników, bo proces wdroenia, szkole jest dugotrway i niezwykle kosztowny, co w tych czasach, na przykad w sektorze bankowym, stanowi niemay problem. Czy planowane s zmiany w przepisach prawa pracy, zwizane z koniecznoci wykorzystania przez pracownika zalegego urlopu do koca wrzenia w dobie pandemii? - pyta posanka w zapytaniu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
                 Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
                 • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
                  Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
                  • 24.07.2020NSA. Dobrowolne potrcenia z wynagrodzenia pracownika: Kwota musi by znana
                   Przedmiotem zgody na potrcanie mog by tylko takie kwoty, które s nalene zakadowi pracy i okrelone co do wysokoci. Bez wiadomoci wielkoci dugu i istnienia przesanek odpowiedzialnoci nie moe by wane wyraenie zgody przez pracownika na dokonywanie potrce z jego wynagrodzenia, wobec czego zgoda pracownika, o jakiej mowa w art. 91 Kodeksu pracy, nie moe by "blankietowa", czyli dokonana bez odniesienia si do konkretnej, znanej ju nalenoci oraz do skonkretyzowanej kwoty.
                   • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
                    Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
                    • 23.07.2020Zalegy urlop w czasie pandemii COVID-19
                     W ostatnim czasie, ze wzgldu na pandemi COVID-19, wiele zakadów pracy boryka si z problemami kadrowymi. Nie dadz one rady zaplanowa nalenych urlopów. Nie mog przyj nowych pracowników, bo proces wdroenia, szkole jest dugotrway i niezwykle kosztowny, co w tych czasach, na przykad w sektorze bankowym, stanowi niemay problem. Czy planowane s zmiany w przepisach prawa pracy, zwizane z koniecznoci wykorzystania przez pracownika zalegego urlopu do koca wrzenia w dobie pandemii? - pyta posanka w zapytaniu do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                     • 20.07.2020Tryb i forma rozwizania umowy w wiadectwie pracy
                      Biorc pod uwag przepisy Kodeksu pracy zwizane z wystawianiem wiadectwa pracy, naley zwróci uwag na informacje udzielane w zakresie trybu i formy rozwizania umowy o prac. Informacja ta ma wpyw na postrzeganie pracownika poszukujcego na rynku pracy nowego miejsca zatrudnienia. Podanie informacji moe mie w tym wypadku nawet aspekt pitnujcy. Pracownik zwolniony jest inaczej traktowany w procesie rekrutacji. Czy moliwe jest uksztatowanie przepisów w tym zakresie, które w sposób maksymalny bd zabezpiecza pracownika przed udzielaniem tych informacji? - pytaj posowie w interpelacji do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                      • 17.07.2020WSA. Wynagrodzenia nadzoru jako koszty kwalifikowane ulgi B+R
                       Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach nie podzieli stanowiska organu podatkowego, e dziaalno realizowana przez pracowników sprawujcych funkcje kierownicze i nadzorcze sprowadza si do dziaa "porednio" zwizanych z dziaalnoci B+Ri i z tego powodu nie obejmuj dziaa, które stanowiyby prace rozwojowe. Po pierwsze, czynnoci tej grupy pracowników s nieodzownym elementem prac B+R. Po drugie, z opisu zada kadry kierowniczej wynika, e realizuj one znamiona prac rozwojowych.
                       • 15.07.2020Nieusprawiedliwiona nieobecno pracownika w wiadectwie pracy
                        Pytanie: Pracownik mia kilka 1-2 dniowych nieobecnoci nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w kocu t osob i w zwizku z tym nie wiem gdzie w wiadectwie pracy wykaza te nieobecnoci. Jako okresy nieskadkowe?
                        • 14.07.2020Wielu emerytów wci yje na krawdzi egzystencji czy ubóstwa
                         Z tak trudn sytuacj musz mierzy si emeryci (po 75. roku ycia), którzy pobieraj wiadczenia w wysokoci od 1000 z do 2000 z. O ile ci, których wiadczenie emerytalne nie przekracza 1000 z, mog liczy na wielopaszczyznow pomoc pastwa, o tyle ci, którzy otrzymuj powyej 1000 z, w gównej mierze musz radzi sobie sami. Konieczne wydaje si zatem wprowadzenie optymalnych rozwiza zapewniajcych im chociaby wikszy dostp do wybranych bezpatnych leków czy uregulowanie kwestii dziedziczenia emerytury po wspómaonku. Czy moliwe jest wprowadzenie takich regulacji? - pyta pose w interpelacji.
                         • 13.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                          To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                          • 13.07.2020Tarcza antykryzysowa 4.0: wiadczenie postojowego dla nowej grupy przedsibiorców
                           Jak wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk, ustaw z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postpowaniu o zatwierdzenie ukadu w zwizku z wystpieniem COVID-192 wprowadzono zmiany polegajce m.in. na umoliwieniu otrzymania wiadczenia postojowego przedsibiorcom, którzy podlegaj ubezpieczeniu z innego tytuu i jednoczenie opacaj skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu wykonywania dziaalnoci gospodarczej.
                           • 10.07.2020Rozliczenie wydatków na zakup roweru
                            To, jakie wydatki nie s uznane przez ustawodawc za koszt uzyskania przychodu, jest enumeratywnie wymienione w art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). W katalogu tym nie ma wydatków poniesionych na zakup roweru.
                            • 10.07.2020Nieusprawiedliwiona nieobecno pracownika w wiadectwie pracy
                             Pytanie: Pracownik mia kilka 1-2 dniowych nieobecnoci nieusprawiedliwionych. Zwalniamy w kocu t osob i w zwizku z tym nie wiem gdzie w wiadectwie pracy wykaza te nieobecnoci. Jako okresy nieskadkowe?
                             • 10.07.2020Tarcza antykryzysowa 4.0: wiadczenie postojowego dla nowej grupy przedsibiorców
                              Jak wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk, ustaw z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postpowaniu o zatwierdzenie ukadu w zwizku z wystpieniem COVID-192 wprowadzono zmiany polegajce m.in. na umoliwieniu otrzymania wiadczenia postojowego przedsibiorcom, którzy podlegaj ubezpieczeniu z innego tytuu i jednoczenie opacaj skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu wykonywania dziaalnoci gospodarczej.
                              • 03.07.2020Tarcza antykryzysowa 4.0: Wakacje kredytowe nie dla wszystkich
                               W ramach wakacji kredytowych dajemy prawo do zawieszenia na okres do trzech miesicy wykonania umowy kredytów konsumenckich, hipotecznych i kredytów w rozumieniu art. 69 ustawy - Prawo bankowe, zarówno w czci kapitaowej, jak i odsetkowej. W tym okresie kredytodawca nie bdzie móg nalicza ani pobiera odsetek, ani adnych innych opat, z wyjtkiem tych z tytuu skadek za umowy ubezpieczenia powizane z umow kredytu. Nowe przepisy dotyczy bd osób najbardziej potrzebujcych, czyli takich, które po dniu 13 marca 2020 r. straciy prac lub inne gówne ródo dochodu - wyjanio Ministerstwo Rozwoju.
                               • 01.07.2020Kawa i kanapki w piekarni a konieczno wymiany kas na kasy online
                                Przedsibiorca prowadzi dziaalno piekarniczo-cukiernicz, w ramach której wypieka pieczywo oraz wykonuje wyroby cukiernicze (torty, ciasta itp.), a take inne wyroby takie jak kanapki, saatki, pierogi itp., soki w butelkach oraz kawy i herbaty w opakowaniach „to go”. Kanapki, saatki, pierogi s oferowane do sprzeday na wynos.  Czy w zwizku z planowanym wejciem przepisów ustawy o VAT dot. kas fiskalnych on-line w gastronomii przedsiebiorca podlega obowizkowi wymiany drukarek fiskalnych na drukarki on-line?
                                • 01.07.2020Opodatkowanie sprzeday dokonanej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej
                                 Przedsibiorca niezatrudniajcy pracowników, stosownie do postanowie art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsibiorców, moe zawiesi wykonywanie dziaalnoci gospodarczej na czas nieokrelony albo okrelony, nie krótszy jednak ni 30 dni lub na czas okrelony - od 30 dni do 24 miesicy (w przypadku przedsibiorców wpisanych do Krajowego Rejestru Sdowego).
                                 • 30.06.2020Tarcza Antykryzysowa pozwoli fiskusowi sprawdza, czy przedsibiorcy mieli prawo z niej skorzysta
                                  Celem ratowania gospodarki, w tym przede wszystkim miejsc pracy, w ramach Tarczy Antykryzysowej pastwo oferuje pomoc finansow przedsibiorcom. Okazuje si jednak, e Tarcza ma te kolce. Wci nowelizowane przepisy maj pozwoli skarbówce na atwiejszy dostp do kont podatników, by sprawdzi, czy kryzys rzeczywicie ich dotkn.
                                  • 30.06.2020Kawa i kanapki w piekarni a konieczno wymiany kas na kasy online
                                   Przedsibiorca prowadzi dziaalno piekarniczo-cukiernicz, w ramach której wypieka pieczywo oraz wykonuje wyroby cukiernicze (torty, ciasta itp.), a take inne wyroby takie jak kanapki, saatki, pierogi itp., soki w butelkach oraz kawy i herbaty w opakowaniach „to go”. Kanapki, saatki, pierogi s oferowane do sprzeday na wynos.  Czy w zwizku z planowanym wejciem przepisów ustawy o VAT dot. kas fiskalnych on-line w gastronomii przedsiebiorca podlega obowizkowi wymiany drukarek fiskalnych na drukarki on-line?
                                   • 29.06.2020Tarcza 4.0. Jakie nowe rozwizania dotycz pracodawców i pracowników
                                    W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwizania dotyczce organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawd, co Tarcza 4.0 moe zmieni w twojej firmie. Przepisy o którym mowa to ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postpowaniu o zatwierdzenie ukadu w zwizku z wystpieniem COVID-19, która wesza w ycie 24 czerwca 2020 r.
                                    • 26.06.2020Zwolnione z zapaty skadki za pracownika jako koszt firmy - wyjanienia prawne MF
                                     Czy w wietle art. 31zx w zwizku z art. 31zo ust. 1 ustawy Covid-19 w brzmieniu obowizujcym od 18 kwietnia 2020 roku, kosztem uzyskania przychodu przedsibiorcy, za miesice marzec - maj 2020 r., s pobrane z wynagrodzenia pracowników skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne, które nie zostan zapacone do ZUS w zwizku ze zwolnieniem z obowizku ich opacenia? - Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców pyta, Ministerstwo Finansów wyjania.
                                     • 26.06.2020Tarcza 4.0. Jakie nowe rozwizania dotycz pracodawców i pracowników
                                      W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwizania dotyczce organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawd, co Tarcza 4.0 moe zmieni w twojej firmie. Przepisy o którym mowa to ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsibiorcom dotknitym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postpowaniu o zatwierdzenie ukadu w zwizku z wystpieniem COVID-19, która wesza w ycie 24 czerwca 2020 r.
                                      • 25.06.2020Zwolnione z zapaty skadki za pracownika jako koszt firmy - wyjanienia prawne MF
                                       Czy w wietle art. 31zx w zwizku z art. 31zo ust. 1 ustawy Covid-19 w brzmieniu obowizujcym od 18 kwietnia 2020 roku, kosztem uzyskania przychodu przedsibiorcy, za miesice marzec - maj 2020 r., s pobrane z wynagrodzenia pracowników skadki na ubezpieczenia spoeczne i zdrowotne, które nie zostan zapacone do ZUS w zwizku ze zwolnieniem z obowizku ich opacenia? - Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców pyta, Ministerstwo Finansów wyjania.
                                       • 24.06.2020Jak otrzyma dodatek solidarnociowy?
                                        W ramach dziaa antykryzysowych weszy w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe wiadczenie – dodatek solidarnociowy. Mog z niego skorzysta osoby, które po 15 marca 2020 roku, w nastpstwie COVID-19, straciy prac lub ich umowa wygasa. Dodatek solidarnociowy w wysokoci 1400 z przysuguje od 1 czerwca maksymalnie przez 3 miesice.
                                        • 24.06.2020Skadki ZUS: Bycie wspólnikiem spóki cywilnej nie wyklucza ulgi na start
                                         Do osoby korzystajcej z „ulgi na start”, wykonujcej równoczenie inny rodzaj pozarolniczej dziaalnoci m.in. bdcej wspólnikiem spóki cywilnej, nie bdzie mia zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych, zgodnie z którym osoba prowadzca kilka rodzajów dziaalnoci jest objta obowizkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi z jednego, wybranego przez siebie rodzaju dziaalnoci. Tak uzna ZUS w interpretacji indywidualnej.
                                         • 23.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
                                          1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
                                          • 22.06.2020Jak otrzyma dodatek solidarnociowy?
                                           W ramach dziaa antykryzysowych weszy w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe wiadczenie – dodatek solidarnociowy. Mog z niego skorzysta osoby, które po 15 marca 2020 roku, w nastpstwie COVID-19, straciy prac lub ich umowa wygasa. Dodatek solidarnociowy w wysokoci 1400 z przysuguje od 1 czerwca maksymalnie przez 3 miesice.
                                           • 22.06.2020Od 1 lipca obowizuje nowa matryca stawek VAT
                                            1 listopada 2019 r. weszy w ycie przepisy ustawy wprowadzajcej m.in. now matryc stawek VAT oraz wic informacj stawkow (WIS) (ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 1751 z pón. zm.). Nowa matryca stawek VAT miaa by stosowana od 1 kwietnia 2020 r., jednake termin ten zosta przesunity na 1 lipca 2020 r.
                                            • 19.06.2020Termin wypaty delegacji pracownikowi wpywa na koszty firmy?
                                             Spóka prowadzi dziaalno gospodarcz zwizan z usugami transportu oraz zatrudnia pracowników, którzy odbywaj podróe subowe, za które pracodawca wypaca diety pracownikom. Wyjazdy subowe rozliczane s zgodnie z regulaminem wypaty wynagrodzenia w spóce. Czy delegacja wypacona do 15-stego dnia kolejnego miesica kalendarzowego po zakoczeniu podróy subowej jest uznana za koszt podatkowy uzyskania przychodu miesica, za który jest rozliczana czy miesica, w którym zostaa wypacona?
                                             • 18.06.2020Sprzeda towarów po cenie promocyjnej 1 z a prawo do odliczenia VAT
                                              Jeeli zakupy dotyczce materiaów do produkcji produktów objtych akcj promocyjn s wykorzystywane do czynnoci opodatkowanych podatkiem VAT to przedsibiorca bdzie mie prawo do odliczenia w caoci kwoty podatku VAT z faktur dokumentujcych nabycie próbników przeznaczonych nastpnie do sprzeday promocyjnej po cenie odbiegajcej od ceny rynkowej. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                              • 12.06.2020Upado firmy. Najpierw koszty postpowania, póniej pensje pracowników
                                               Zgodnie ze znowelizowanym art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo upadociowe, diametralnie zmieni si zakres wierzytelnoci nalecych do kategorii pierwszej zaspokajania. Pozostaj w niej wycznie wierzytelnoci powstae przed ogoszeniem upadoci, takie jak przypadajce za czas przed ogoszeniem upadoci nalenoci ze stosunku pracy. Dla porównania, w reimie prawnym ustawy - Prawo upadociowe i naprawcze roszczenia pracownicze wchodziy w skad kategorii drugiej, za czas przypadajcy przed ogoszeniem upadoci - wyjanio Ministerstwo Sprawiedliwoci.
                                               • 12.06.2020Firmowy samochód dla celów prywatnych. Co z kosztami?
                                                Wykorzystywanie samochodu osobowego równie do celów niezwizanych z prowadzon dziaalnoci gospodarcz powoduje, e z kosztów podatkowych naley wyczy 25% wydatków z tytuu uywania takiego samochodu. Okoliczno prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie ma w tym zakresie prawnopodatkowego znaczenia. Przypadki oddziaywania ewidencji na - moliw do uwzgldniania w kosztach podatkowych - wysoko ponoszonych wydatków rozpatrywa mona tylko w sytuacji, gdy samochód osobowy wykorzystywany jest wycznie dla celów prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.
                                                • 10.06.2020Koszty sdowe, czyli ile trzeba zapaci w sdzie
                                                 Na koszty sdowe w sprawach cywilnych skadaj si opaty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnoszca pismo podlegajce opacie lub powodujce wydatki. Przez stron naley tu rozumie kadego uczestnika postpowania sdowego, w tym take wiadka, biegego i tumacza. Z kolei termin "pismo wnoszone do sdu" obejmuje równie skadany ustnie do protokou pozew, wniosek wszczynajcy innego rodzaju postpowanie lub inny wniosek, jeeli podlega opacie.
                                                 • 10.06.2020Wynagrodzenie wynikajce z osobistego zaszeregowania, czyli jakie?
                                                  Stawka osobistego zaszeregowania oznacza wynagrodzenie zasadnicze i ewentualny dodatek funkcyjny. Zatem, dla pracownika minimum wynagrodzenia, które musi on otrzyma, stanowi nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale i dodatek funkcyjny przewidziany przepisami dla zajmowanego przez niego stanowiska. Takiego zwizku z wynagrodzeniem zasadniczym nie wykazuj natomiast inne dodatkowe skadniki wynagrodzenia za prac, w tym dodatki: za prac w porze nocnej i za wysug lat oraz premie regulaminowe i nagrody. Dlatego te pojcie "wynagrodzenia wynikajcego z osobistego zaszeregowania" nie obejmuje tych dodatków - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                                  • 08.06.2020Dodatek solidarnociowy nie dla osób na umowach cywilnoprawnych
                                                   Parlament pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o dodatku solidarnociowym przyznawanym w celu przeciwdziaania negatywnym skutkom COVID-19. rodowisko przedsibiorców apeluje o to, by na nowy dodatek szans mieli take pracujcy na podstawie umów cywilnoprawnych. Pewne wtpliwoci budzi te fakt, e wypata dodatku bdzie zawiesza pobieranie zasiku dla bezrobotnych.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 78 ] nastpna strona »