Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

autostrada

 • 13.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
  Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
  • 12.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
   Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
   • 21.07.2020Wspólnik wynajmuje prywatny samochód spóce. Czy moliwy jest ryczat?
    Przychody uzyskane z tytuu najmu samochodu osobowego stanowicego majtek prywatny wspólnika, w czci jaka przypada proporcjonalnie od pozostaych wspólników spóki mog zosta opodatkowane w formie ryczatu od przychodów ewidencjonowanych, wedug stawki 8,5%. Tak uzna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej.
    • 03.07.2020KAS szykuje nowy system poboru opat drogowych
     W 2021 r. wdroony zostanie nowy system poboru opat drogowych, który bdzie oparty na geolokalizacji i ma umoliwi m.in. pacenie za pomoc np. smartfona. Nadzór nad caym systemem od pocztku lipca br. prowadzi ju Krajowa Administracja Skarbowa, co ma uatwi ujednolicenie zasad poboru danin.
     • 17.01.2020Wykaz rachunków bankowych urzdów skarbowych, odsetki ustawowe - przegld Dz. Ustaw, Monitora Polskiego i Dz. Urzdowych
      Przegld opublikowanych w ostatnich dniach w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i Dziennikach Urzdowych aktów prawnych. Dzisiejszy przegld obejmuje okres do 16.01.2020 r. Linki prowadz do dokumentów w formacie pdf.
      • 01.01.2020Zobowizania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów patnoci
       Wpacajc nalenoci podatkowe na formularzu wpaty podajemy symbol formularza lub tytuu patnoci. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie moe spowodowa bdn kwalifikacj wpaty przez ksigowo urzdu, a to z kolei moe skomplikowa ycie podatnika (poprzez np. powstanie nadpaty na jednym z kont a niedopaty na innym). Warto, wic mie pod rk aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wpatach nalenoci podatkowych.
       • 20.12.2019Podró zagraniczna - zwrot kosztów taksówki na lotnisko przychodem pracownika
        Wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami taksówk lub komunikacj miejsk na dworzec kolejowy, dworzec autobusowy, do portu lotniczego znajdujcych si w tej samej miejscowoci co miejsce zamieszkania pracownika i zwrócone pracownikowi stanowi przychód podlegajcy opodatkowaniu - twierdzi fiskus.
        • 17.12.2019Podróe subowe pracowników: W kosztach naley uj kwot brutto
         Pytanie: W celu osignicia przychodów polegajcych na montau i serwisie maszyn znajdujcych si w siedzibie klienta, Wnioskodawca wysya swoich pracowników w podróe subowe w kraju i za granic. Czy wypacane pracownikom nalenoci z tytuu wydatków w podróy subowej oraz zwrot wydatków za hotele, paliwo, autostrady czy winiety wraz zagranicznym podatkiem od wartoci dodanej stanowi w caoci koszty uzyskania przychodów Spóki?
         • 13.12.2019Wydatki na samochód pracownika w kosztach uzyskania przychodu
          Pracodawcy powszechnie wykorzystuj, najczciej porednio, do celów prowadzonej dziaalnoci samochody bdce w dyspozycji pracowników. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczne rozwizania zawiera równie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) reguluje t sytuacj w odniesieniu do pracowników w przepisie art. 23. ust. 1
          • 12.12.2019Wydatki na samochód pracownika w kosztach uzyskania przychodu
           Pracodawcy powszechnie wykorzystuj, najczciej porednio, do celów prowadzonej dziaalnoci samochody bdce w dyspozycji pracowników. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (analogiczne rozwizania zawiera równie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) reguluje t sytuacj w odniesieniu do pracowników w przepisie art. 23. ust. 1
           • 22.11.2019Pobór opat na drogach - w 2021 zmiana systemu?
            Korki na bramkach s dlatego, e w Polsce z roku na rok wzrasta liczba osób posiadajcych samochody osobowe, czego konsekwencj jest nie tylko zwikszona mobilno, ale równie zatory na drogach. Ale w pierwszym kwartale 2021 roku nastpi wygaszenie obecnego systemu opat i uruchomienie odrbnego oraz nowoczesnego (opartego na technologii GNSS) systemu poboru opaty elektronicznej, charakteryzujcego si wysok uytecznoci dla pastwa i przewoników drogowych oraz efektywnoci kosztow - poinformowao Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na interpelacj.
            • 18.11.2019Naprawa firmowego samochodu w kosztach dziaalnoci
             Pytanie: Czy koszty naprawy powypadkowej samochodu osobowego bdcego rodkiem trwaym wykorzystywanego w dziaalnoci gospodarczej (dziaalno mieszana) stanowi koszty uywania samochodu osobowego, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegaj ograniczeniu w zakresie prawa ich zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów?
             • 26.07.2019Opata paliwowa od wyrobów gazowych do napdu silników spalinowych
              Ustaw o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne z dnia 20 lipca 2018 r. wprowadzono zerow stawk akcyzy dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonego do napdu silników spalinowych (art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. aa ustawy o podatku akcyzowym).
              • 24.01.2019Zobowizania podatkowe: Symbole formularzy i tytuów patnoci
               Wpacajc nalenoci podatkowe na formularzu wpaty podajemy symbol formularza lub tytuu patnoci. Brak tego symbolu lub jego niepoprawne brzmienie moe spowodowa bdn kwalifikacj wpaty przez ksigowo urzdu, a to z kolei moe skomplikowa ycie podatnika (poprzez np. powstanie nadpaty na jednym z kont a niedopaty na innym). Warto, wic mie pod rk aktualny wykaz symboli/tytuów, stosowanych przy wpatach nalenoci podatkowych.
               • 20.12.2018MF: Podró subowa przedsibiorcy
                Ministerstwio Finansów udostpnio kompaktowe wyjanienia dotyczce zasad rozliczania kosztów w przypadku podróy subowej osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz (przedsibiorcy), za któr naley uzna wykonywanie zadania w ramach prowadzonej dziaalnoci poza miejscowoci, w której znajduje si siedziba przedsibiorcy lub stae miejsce wykonywania dziaalnoci. Co istotne - wyjanienia dotycz przychodów i odpowiadajcych im kosztów do koca 2018 r. - od 1.01.2019 r. zmienia si bowiem cz przepisów dotyczcych rozliczania kosztów eksploatacji samochodów.
                • 07.12.2018Stawki opaty paliwowej bd w 2019 r. minimalnie wysze
                 W przyszym roku minimalne wzrosn stawki opaty paliwowej – wynika z obwieszczenia resortu infrastruktury, które opublikowano w tym tygodniu w Monitorze Polskim. Podwyka bdzie uwzgldnia wskanik wzrostu cen towarów i usug konsumpcyjnych.
                 • 19.10.2018Rozliczanie podróy subowej przedsibiorcy
                  W trakcie podróy subowej, jako przedsibiorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwizane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostay poniesione w celu osignicia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu róda przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dziaalnoci.
                  • 19.10.2018Opodatkowanie PCC umowy poyczki.
                   Od umów poyczki co do zasady naley opaci podatek od czynnoci cywilnoprawnych (PCC). Jednak ustawa regulujca stosowanie i opacanie PCC zawiera nieco wycze i wyjtków. Przedstawiamy objanienia dotyczce stosowania podatku w przypadku poyczek, opracowane na podstawie materiaów MF.
                   • 15.10.2018Rozliczanie podróy subowej przedsibiorcy
                    W trakcie podróy subowej, jako przedsibiorca masz prawo zaliczy do kosztów wydatki (cho nie wszystkie) z tym zwizane. Podstawowym warunkiem jest to, aby wydatki zostay poniesione w celu osignicia przychodu, zachowaniu lub zabezpieczeniu róda przychodu. Czyli tak samo, jak inne koszty, które rozliczasz w dziaalnoci.
                    • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                     W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                     • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
                      W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
                      • 13.07.2018Stawki VAT: Najpierw zmiana interpretacji, a potem kontrole
                       Z odpowiedzi MF: „...Przekadajc powysze wyjanienia na grunt interpelacji Pana Posa naley wskaza, e minister waciwy do spraw finansów publicznych na skutek ponownej analizy zagadnienia przedstawianego we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczcego opodatkowania VAT usug utrzymaniowych dróg doszed do przekonania, i jego pierwotne stanowisko jest nieprawidowe i w zwizku z powyszym skorzysta z przysugujcego mu prawa dokonujc ich zmiany.”
                       • 20.03.2018NSA. Przy sprzeday nieruchomoci wana jest warto rynkowa
                        Wzajemne rozliczenia pomidzy byymi maonkami zwizane z umownym podziaem majtku dorobkowego i ch uproszczenia procedury przenoszenia kredytów zabezpieczajcych majtek wspólny nie mog zosta uznane za przyczyny uzasadniajce podanie ceny znacznie odbiegajcej od wartoci rynkowej. Przyczyny te maj charakter osobistych okolicznoci, z powodu których strony umowy zbycia nieruchomoci zdecydoway si na jej sprzeda po zanionej cenie. Okolicznoci te nie mog jednak rzutowa na podstaw opodatkowania - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                        • 21.02.2018Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostrad
                         Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz polegajc na wykonaniu usug transportowych samochodem powyej 3,5 t, PKD dziaalno 49.41.Z. Transport drogowy towarów. Wykonujc usug na rzecz swojego zleceniodawcy bardzo czsto korzystam z przejazdu patnymi autostradami. Jako dowód zapaty za przejazd autostradami patnymi, otrzymuje paragony fiskalne. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mog odliczy VAT z ww. paragonów?
                         • 19.02.2018Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostrad
                          Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz polegajc na wykonaniu usug transportowych samochodem powyej 3,5 t, PKD dziaalno 49.41.Z. Transport drogowy towarów. Wykonujc usug na rzecz swojego zleceniodawcy bardzo czsto korzystam z przejazdu patnymi autostradami. Jako dowód zapaty za przejazd autostradami patnymi, otrzymuje paragony fiskalne. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mog odliczy VAT z ww. paragonów?
                          • 25.01.2018Opaty za parkowanie: KUP w ramach limitu kilometrówki
                           Z uzasadnienia: ...opaty za parkingi wi si nierozerwalnie z uywaniem samochodu, s to wydatki dotyczce eksploatacji samochodu osobowego, a zatem wydatki te objte s limitem wynikajcym z art. 16 ust. 1 pkt 30 lit. a) i pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie mog by zaliczone do kosztów podatkowych na zasadach ogólnych okrelonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
                           • 13.07.2017Z paragonu za autostrad mona odliczy VAT
                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo odliczy podatek VAT z paragonu fiskalnego uzyskanego za przejazd patn autostrad, który zawiera: nazw i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer kolejny i dat wystawienia, informacje pozwalajce na identyfikacj rodzaju usugi, w szczególnoci nazw autostrady, za przejazd, któr pobierana jest opata, kwot nalenoci wraz z podatkiem, kwot podatku?
                            • 04.07.2017Podróe subowe pracownika. Opaty parkingowe i za autostrad w kosztach firmy
                             Pytanie podatnika: Czy koszty opat za przejazd patn autostrad, innymi patnymi drogami, koszty poniesione w zwizku z postojem w strefie patnego parkowania oraz opaty parkingowe bd podlegay zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach ogólnych wynikajcych z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do wysokoci nie przekraczajcej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu (czyli do wysokoci kwoty tzw. kilometrówki)?
                             • 07.06.2017Opodatkowanie PCC umowy poyczki - MF wyjania
                              1. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych (zwanym dalej "PCC") s m.in.:  umowa poyczki pienidzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,  zmiany umów poyczki, jeeli powoduj podwyszenie podstawy opodatkowania PCC,  orzeczenia sdów, w tym równie polubownych oraz ugody, jeeli wywouj one takie same skutki prawne, jak umowa poyczki (zmiana umowy poyczki).
                              • 06.06.2017Opodatkowanie PCC umowy poyczki - MF wyjania
                               1. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych (zwanym dalej "PCC") s m.in.:  umowa poyczki pienidzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,  zmiany umów poyczki, jeeli powoduj podwyszenie podstawy opodatkowania PCC,  orzeczenia sdów, w tym równie polubownych oraz ugody, jeeli wywouj one takie same skutki prawne, jak umowa poyczki (zmiana umowy poyczki).
                               • 18.05.2017Podatek akcyzowy a opata paliwowa
                                Tezy: 1. Decyzja dotyczca okrelenia wysokoci zobowizania podatkowego w podatku akcyzowym stanowi w sprawie dotyczcej okrelenia wysokoci opaty paliwowej dowód o kluczowym znaczeniu. Decyzja taka jest w tym postpowaniu dokumentem urzdowym w rozumieniu art. 194 § 1 O.p. 
                                • 27.03.2017Odliczenie VAT z paragonu za przejazd autostrad
                                 Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz polegajc na wykonaniu usug transportowych samochodem powyej 3,5 t, PKD dziaalno 49.41.Z. Transport drogowy towarów. Wykonujc usug na rzecz swojego zleceniodawcy bardzo czsto korzystam z przejazdu patnymi autostradami. Jako dowód zapaty za przejazd autostradami patnymi, otrzymuje paragony fiskalne. Jestem czynnym podatnikiem VAT. Czy mog odliczy VAT z ww. paragonów?
                                 • 14.03.2017NSA. Nocleg nie jest przychodem dla handlowca
                                  Z uzasadnienia: Nie ulega wtpliwoci, e zapewnienie noclegu przez pracodawc pracownikowi, suy wyczeniu realizacji obowizku pracowniczego. Pracownik nie ma tutaj adnej swobody w zarzdzaniu i rozporzdzeniu tym wiadczeniem, gdy wykorzystuje je w konkretnym celu, tj. wykonaniu swoich obowizków pracowniczych. Tym samym nie mona mówi o jakimkolwiek "przysporzeniu" lub o "zrefinansowaniu pracownikowi kosztów", lecz wycznie o ich zwrocie.
                                  • 09.02.2017CIT pracodawcy. Skutki zwrotu kosztów uywania prywatnego samochodu
                                   Pytanie podatnika: Czy zwrot pracownikom kosztów uywania prywatnego samochodu dla celów odbycia podróy subowej (w kwocie ustalonej przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu), oraz zwrot dodatkowych kosztów poniesionych podczas podróy subowej, takich jak opaty za parkingi oraz autostrady (zwracanych pracownikom w penej wysokoci bez uwzgldniania limitu Kilometrówki), stanowi dla Spóki koszt uzyskania przychodu?
                                   • 29.11.2016Podró subowa prywatnym samochodem: Zwrot za parkingi i autostrady a przychód pracownika
                                    Pytanie podatnika: Czy zwrot dodatkowych kosztów podróy subowych, tj. opaty za patne parkingi i autostrady, zwizanych z wykorzystaniem w podróy subowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w zwizku z tym, czy spóka jest zobowizana do obliczania, pobrania i odprowadzania podatku?
                                    • 25.08.2016Podre subowe przedsibiorcy. Rozliczenie kosztw w PIT
                                     Ministerstwo Finansw kilka dni temu opublikowao szczegowe wyjanienia dotyczce rozliczania podry subowych przedsibiorcw (osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz). Warto zapozna si ze stanowiskiem resortu.
                                     • 08.06.2016PIT. Podr subowa przedsibiorcy
                                      1. Definicja podry subowej Za podr subow osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz (przedsibiorcy) uzna naley wykonywanie zadania w ramach prowadzonej dziaalnoci poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba przedsibiorcy lub stae miejsce wykonywania dziaalnoci.
                                      • 07.06.2016PIT. Podr subowa przedsibiorcy
                                       1. Definicja podry subowej Za podr subow osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz (przedsibiorcy) uzna naley wykonywanie zadania w ramach prowadzonej dziaalnoci poza miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba przedsibiorcy lub stae miejsce wykonywania dziaalnoci.
                                       • 30.05.2016Uczestnictwo w konferencji a przychd w PIT
                                        Tezy: Opata za uczestnictwo w konferencji (kongresie) nie jest nalenoci za czas podry osoby niebdcej pracownikiem, objt zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z pn. zm.).
                                        • 22.01.2016Nieodpatne wiadczenia w PIT. Zwrot wydatkw kandydatom na pracownikw
                                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca zaprasza kandydatw na pracownikw na rozmowy kwalifikacyjne, w trakcie ktrych pracownicy rozwizuj testy logiczne oraz testy programistyczne z wymaganego jzyka programowania. Z uwagi na obecny brak biura, kandydaci s zapraszani do sal konferencyjnych w hotelu, ktre Spka wynajmuje na te spotkania. Czy koszty podry zwracane przez Wnioskodawc kandydatom na pracownikw korzystaj ze zwolnienia z PIT i w zwizku z tym Spka jako patnik nie ma obowizku poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek)?
                                         • 01.12.2015WSA. Zwrot wydatkw za takswk w delegacji to przychd pracownika
                                          Z uzasadnienia: Pracodawca moe wyznaczy miejscowo rozpoczcia i zakoczenia podry krajowej nie mona jednak wywodzi, e pracodawca moe rwnie okreli konkretne miejsce w tej miejscowoci, od ktrej rozpoczyna si podr krajowa i zagraniczna. Skoro zatem podr rozpoczyna si od miejscowoci, w ktrej znajduje si siedziba spki, stae miejsce pracy pracownika lub/i miejsce staego lub czasowego pobytu pracownika, to wydatki ponoszone w zwizku z przejazdami na terenie tej miejscowoci nie mieszcz si w zakresie wydatkw wymienionych w rozporzdzeniu z 29 stycznia 2013 r., a tym samym opacenie tych wydatkw przez pracodawc lub ich zwrot pracownikowi stanowi przychd podlegajcy opodatkowaniu.
                                          • 26.11.2015Sprzeda nieruchomoci przez Lasy Pastwowe bez PCC
                                           Umowy sprzeday zawarte na podstawie art. 40a ustawy o lasach nie podlegaj opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych. Potwierdza minister finansw w interpretacji oglnej z 13 listopada 2015 r., nr PL-LM.8301.6.2015.
                                           • 18.11.2015Przychody pracownika. Zwrot opat za nadbaga podczas podry subowej
                                            Pytanie podatnika: Czy koszty opat zwizanych nadbagaem (powyej 30 kg) podczas podry subowej trwajcej powyej 30 dni, zwracane przez pracodawc stanowi przychd pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                            • 17.11.2015Podatek miedziowy za mao elastyczny
                                             System opodatkowania podatkiem od niektrych kopalin, ktry dotyczy praktycznie tylko spki KGHM Polska Mied, jest nieelastyczny i przez to moe prowadzi do ograniczania racjonalnoci wydobycia z – wynika z nowej ekspertyzy Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji (IATI).
                                             • 09.11.2015Podre subowe pracownika a PIT: Zwrot kosztw patnych bankomatw
                                              Pytanie podatnika: Czy zwrot opat zwizanych z pobieraniem gotwki z bankomatu podczas podry subowej trwajcej powyej 4 dni stanowi przychd pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                              • 05.02.2015Podatki 2015: Zmiany przepisw akcyzowych
                                               Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym na rok 2015 r. wynikaj z czterech ustaw: ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o uatwieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz.1662), ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektrych ustaw w zwizku z realizacj ustawy budetowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1877), ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2015 r., poz.18) oraz ustawy o zmianie ustawy o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 padziernika 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559).
                                               • 04.02.2015Podatki 2015: Zmiany przepisw akcyzowych
                                                Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym na rok 2015 r. wynikaj z czterech ustaw: ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o uatwieniu wykonywania dziaalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz.1662), ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektrych ustaw w zwizku z realizacj ustawy budetowej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1877), ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2015 r., poz.18) oraz ustawy o zmianie ustawy o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 padziernika 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1559).
                                                • 14.11.2014WSA: Zwrot wydatkw za nocleg dla handlowca wolny od PIT
                                                 Z uzasadnienia: Ponoszone przez pracownikw mobilnych wydatki za noclegi maj bezporedni zwizek z wykonywaniem obowizkw subowych i s niezbdne do wykonywania tych zada, a ich zwrot nie stanowi u pracownikw przysporzenia majtkowego i nie moe by traktowany jako przychd ze stosunku pracy w myl art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Pracownik nie otrzymuje "wiadczenia" w rozumieniu art. 12 ust. 1, gdy spka jedynie zwraca pracownikowi wydatki ponoszone przez niego w interesie i na jej rzecz.
                                                 • 07.11.2014Podatki 2015: Prezydent podpisa nowel ustawy akcyzowej
                                                  Prezydent Bronisaw Komorowski podpisa w czwartek ustaw zmieniajc m.in. niektre przepisy ustawy o podatku akcyzowym. Midzy 2015 a 2019 r. podniesione zostan stawki opaty paliwowej. Rwnoczenie o tak sam kwot zmniejszone zostan stawki akcyzy. Dodatkowe pienidze z tytuu opaty trafi maj do Funduszu Kolejowego.
                                                  • 18.09.2014Opaty za autostrady za granic w kosztach uzyskania przychodw
                                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie transportu drogowego towarw na terenie Polski i Europy. Opaty za korzystanie z drg na terenie Sowacji oraz Czech pobierane s na podstawie systemu poboru opat odpowiednio Skytoll oraz Myto Cz. Doadowanie ww. urzdze elektronicznych odbywa si w formie zaliczkowej. Czy mona traktowa jako koszty uzyskania przychodw wpaty zaliczkowe, przy ktrych nie ma moliwoci sprawdzenia, jaka dokadnie kwota zostaa pobrana przez dany pojazd?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »