Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

autostrada

 • 28.05.2014Podatki 2015: Opłata paliwowa w górę, akcyza w dół
  W latach 2015-2019 stawki opłaty paliwowej będą wyższe, a podatek akcyzowy od paliw silnikowych zostanie proporcjonalnie zmniejszony – wynika z projektu nowelizacji przyjętego na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów. Dodatkowe środki z opłaty trafią do Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego.
  • 27.05.2014Termin przechowywania papierowych kopii dokumentów kasowych
   Pytanie podatnika: W jakim terminie i według jakich zasad spółka może dokonać zniszczenia papierowych kopii dokumentów kasowych, których kopie zostały też zapisane na informatycznych nośnikach jednokrotnego trwałego zapisu i spełniają wymogi określone w § 6 ust. 1 rozporządzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników? W jakim terminie i według jakich zasad spółka może dokonać zniszczenia papierowych kopii dokumentów kasowych, które zostały wyemitowane z kas rejestrujących nie posiadających funkcji ich elektronicznej archiwizacji?
   • 05.05.2014Wynajem samochodu a koszty uzyskania przychodu
    Przedsiębiorcy często korzystają z wynajętych samochodów. Czy wydatki związane z najmem mogą być kosztem uzyskania przychodów? Czy do kosztów zaliczymy całą zapłaconą kwotę, czy tylko do limitu wynikającego z tzw. kilometrówki? Sprawdźmy.
    • 03.04.2014Wydatki na rzecz przedstawicieli handlowych a koszty podatkowe firmy
     Pytanie podatnika: Czy wydatki związane z wykonywaną przez przedstawicieli handlowych pracą w terenie stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
     • 05.12.2013Podatki 2014: Nowe rozporządzenie ws. wystawiania faktur
      Na stronie ministerstwa finansów zostało opublikowane nowe rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur. Rozporządzenie z 3 grudnia 2013 r.  wejdzie w życie 1 stycznia 2014 r., a określa: przypadki, w których faktury mogą zawierać zakres danych węższy niż w ustawie o VAT (art. 106e) oraz zakres tych danych, inny niż określony w art. 31a ust. 1 ustawy o VAT sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania oraz późniejsze niż określone w art. 106i ustawy o VAT terminy wystawiania faktur.  
      • 04.12.2013Podróże służbowe: Zwrot kosztów noclegu na podstawie rachunku
       Pytanie podatnika: Czy w sytuacji uzyskania przez pracownika zgody na rozliczenie kosztu noclegu na podstawie rachunku, którego wysokość przekracza limity, o których mowa w § 8 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., należności wypłacone pracownikowi ponad limit podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też są wolne od obciążeń podatkowych?
       • 12.11.2013Podróże służbowe: Skutki zakupu szczepień ochronnych i lekarstw dla pracowników
        Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na zakup lekarstw oraz dokonanie szczepień ochronnych w celu zapobieżenia zachorowaniu na choroby tropikalne pracowników odbywających podróż służbową do kraju, w którym występuje realne ryzyko zachorowalności na jedną z zakaźnych chorób tropikalnych, stanowi dla tych pracowników przychód ze stosunku pracy?
        • 04.10.2013VAT 2014: Wystawianie faktur - projekt nowego rozporządzenia
         26 września br. Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia z 25 września 2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Rozporządzenie ma obowiązywać od 1 stycznia 2014 r.
         • 18.09.2013Zwrot wydatków z tytułu wykorzystania samochodu pracownika w delegacji a koszty podatkowe pracodawcy
          Pracownikom odbywającym podróż służbową, o której mowa w przepisach Kodeksu pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z delegacją. Zalicza się do nich m.in. diety, a także zwrot kosztów przejazdów, noclegów itp. Pracownikowi, który odbywa podróż służbową własnym samochodem należy się również zwrot kosztów związanych z wykorzystaniem prywatnego pojazdu dla celów służbowych. Problematyczne okazuje się jednak określenie, jakie konkretnie wydatki należy zwrócić takiemu pracownikowi.
          • 10.09.2013Podróże służbowe: Ubezpieczenie pracownika i bagażu a przychód w PIT
           Pytanie podatnika: Czy opłacona przez spółkę składka na ubezpieczenie pracowników oraz bagaż służbowy (wyposażenie, będące własnością spółki w postaci specjalistycznych przyrządów, narzędzi, dokumentacji technicznej) na czas podróży służbowej do Rosji, będzie stanowić dla pracownika przychód do opodatkowania w rozumieniu ustawy o PIT i w związku z tym, spółka jako płatnik będzie obowiązana pobrać zaliczkę na podatek PIT?
           • 15.07.2013Krajowy Fundusz Drogowy zroluje swoje długi
            Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) otrzyma możliwość rolowania swego zadłużenia – nowelizację w tej sprawie podpisał już prezydent Bronisław Komorowski. W noweli przewidziano, iż KFD będzie mógł spłacać zaciągnięte wcześniej zobowiązania poprzez emisję obligacji.
            • 04.03.2013Delegacje 2013: Zmiany w podróżach krajowych krok po kroku
             1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Rozporządzenie reguluje zarówno podróże krajowe, jak i zagraniczne. Do najważniejszych zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem, w przypadku podróży krajowych, należy zaliczyć: nową wysokość diety, zmniejszanie diety przy częściowym wyżywieniu oraz wprowadzenie limitu noclegowego. Pozostała część zmian ma głównie charakter porządkujący lub uściślający.
             • 01.03.2013Diety, delegacje i wyjazdy służbowe – nowe zasady od 1 marca
              Dzisiaj, 1 marca, zaczynają obowiązywać zmienione przepisy dotyczące rozliczania podróży służbowych. Przypomnijmy, co o delegacjach – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – mówią nowe regulacje.
              • 27.02.2013NIK sprawdzi różnice w płacach i ekrany przy autostradach
               Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi, jak w sektorze publicznym przestrzegana jest zasada równego wynagradzania kobiet i mężczyzn. Na celowniku kontrolerów znajdą się także ekrany akustyczne wybudowane przy autostradzie A2 – Izba zbada, czy nie postawiono ich przypadkiem zbyt dużo i czy było to zasadne z punktu widzenia dbałości o finanse publiczne.
               • 11.02.2013Diety i delegacje – od marca 2013 nowe przepisy
                Po kilku latach prac i publikacji na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej kolejnych projektów w końcu zostało podpisane nowe rozporządzenie regulujące zarówno rodzaje i wysokość świadczeń z tytułu podróży służbowych, jak i sposób ich naliczania. Rozporządzenie MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej obowiązywać będzie od początku marca. Zastąpi obecne przepisy dotyczące tej tematyki, ujęte w dwóch rozporządzeniach z 19 grudnia 2002 r. Od 1 marca problematyka delegacji krajowych i zagranicznych zawarta będzie w jednym akcie prawnym.
                • 23.01.2013Podróż służbowa prywatnym samochodem: Zwrot kosztów opłat za parkingi i autostrady a zwolnienie z PIT
                 Pytanie podatnika: Pracownicy Wnioskodawcy odbywają krajowe podróże służbowe. Zdarza się, że na wniosek pracownika wyraża on zgodę na odbycie podróży służbowej prywatnym samochodem. Czy zwrot kwot wydatkowanych przez pracownika na opłaty parkingowe oraz opłaty za przejazd autostradą podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też należy je uznać jako przekroczenie kilometrówki, uznać za przychód ze stosunku służbowego i opodatkować?
                 • 31.12.2012Podróże służbowe: Zwrot opłat za parkingi i autostrady a przychód pracownika
                  Pytanie podatnika: Czy zwrot dodatkowych kosztów - opłaty za płatne parkingi i autostrady, związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego jest dla pracowników zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                  • 24.10.2012Zwrot innych wydatków w podróży służbowej
                   Pracownikowi w rozliczaniu podróży służbowej przysługuje zwrot kosztów nie tylko biletów za przejazd, noclegów czy diety. Rozporządzenie MPiPS w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, jak również analogiczne rozporządzenie w sprawie podróży zagranicznych, określając, zwrot jakich kosztów należy się pracownikowi z tytułu podróży służbowej, wymienia także zwrot kosztów „innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb” (§ 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie podróży krajowych oraz § 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia w sprawie podróży zagranicznych).
                   • 28.08.2012Czwarta wersja projektu dotyczącego rozliczania delegacji
                    Ministerstwo pracy i polityki społecznej opublikowało niedawno kolejny już (czwarty) projekt rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności, przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (projekt z 13 lipca 2012 r.), które ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
                    • 09.08.2012Będzie nowy Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
                     Minister transportu przedstawił w Krakowie Założenia do Narodowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
                     • 09.08.2012Limit kilometrówki a czynsz za wynajem samochodu
                      Z uzasadnienia: Czynsz najmu samochodu jest kosztem ponoszonym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie mieści się w kategorii wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i zgodnie ze stanowiskiem podatnika może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
                      • 07.08.2012Odliczenie podatku VAT na podstawie orzeczenia sądowego
                       Pytanie podatnika: Podatnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (jednoosobową) został pozwany przez powoda w cywilnym postępowaniu sądowym o zapłatę kwoty X tytułem łączącej strony umowy współpracy. Strony porozumiały się ugodą co do spłaty zobowiązań i podatnik uiścił ustaloną kwotę. Podatnik wystąpił do niego o nadesłanie mu faktury (faktur) będących podstawą jego zobowiązania, jednak otrzymał odpowiedź, że w ogóle takowy dokument nie został wystawiony i powód nie zamierza tego uczynić. Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia VAT na podstawie wyroku sądowego?
                       • 27.07.2012Koszty uzyskania przychodów: Dokumentowanie poniesienia wydatku
                        Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również analogicznie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zawierają ani wskazówek, ani wymogów co do formy, w jakiej podatnik powinien udokumentować poniesienie kosztu uzyskania przychodu.
                        • 16.07.2012Opłaty na A4 – wyrok Sądu Najwyższego
                         Spółka Stalexport Autostrada Małopolska narzucała nieuczciwe ceny za przejazd Autostradą A4. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną przedsiębiorcy. Utrzymana została również kara finansowa nałożona na spółkę przez UOKiK - 1,3 mln zł
                         • 21.06.2012Bilety za przejazdy autostradą w podatkach firmowych
                          W Polsce przybywa nie tylko nowych autostrad, ale również niestety przybywa tych odcinków autostrad, na których przejazdy są płatne. Bilety za przejazdy płatnymi autostradami stają się tym samym coraz częściej dowodami księgowymi, a księgowi zastanawiają się, jak poprawnie rozliczyć te „kwitki” w podatkach: dochodowym oraz VAT.
                          • 30.04.2012Autostrady potanieją
                           Minister transportu podpisał rozporządzenie ustanawiające nowe, niższe opłaty za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA. Potanieją – o połowę - przejazdy dla samochodów osobowych (pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony) i motocykli. Stawki będą wynosić 0,10 zł/km dla samochodów osobowych i 0,05 zł/km dla motocykli (dotychczas odpowiednio: 0,20 zł/km oraz 0,10 zł/km.)
                           • 12.04.2012Podatek od nieruchomości od latarni oświetleniowych
                            W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka opodatkowania latarni oświetleniowych podatkiem od nieruchomości. Podstawowym kwestią będzie odpowiedź na pytanie: czy są one wyłączone od opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie bowiem z brzmieniem tego artykułu, opodatkowaniu tym podatkiem nie podlegają grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.
                            • 15.03.2012Zagraniczne podróże służbowe pracowników
                             Pytanie podatnika: Pracownicy spółki są zobowiązywani do odbywania licznych podróży służbowych poza teren RP. Na pokrycie kosztów podróży zostaje im wypłacana zaliczka w walucie EUR. Zdarza się także, iż delegowani pracownicy otrzymują firmową kartę płatniczą. W trakcie odbywania podróży niejednokrotnie pojawia się konieczność wynajęcia pojazdu samochodowego. Pracownik korzysta także z przejazdów taksówkami. Spółka dokonuje zwrotu tych wydatków pracownikowi, o ile wypłacona wcześniej zaliczka nie wystarczyła na pokrycie kosztów lub też pracownik nie pokrywał tych wydatków z firmowej karty płatniczej. Czy wypłacane pracownikowi przed wyjazdem, jak i po jego powrocie do kraju, świadczenia powinny być zaliczone do jego przychodów ze stosunku pracy i opodatkowane?
                             • 10.02.2012Gruby poznaje czystą sztukę
                              - Wiesz Siwy, nie śmiej się za bardzo, ale powiem ci, że każdy dzień może przynieść wiedzę, o której wczoraj nie miałeś pojęcia. - Bardzo głęboka myśl - zgodził się Siwy - Kartezjusz, Kołakowski, czy może chińskie przysłowie? - Moje. Wiedziałeś na przykład, że autostrady nie grają w piłkę? - Gruby puścił mimo uszu złośliwość kolegi. - A grają?
                              • 31.01.2012Opłata paliwowa od ubytków w transporcie
                               Pytanie podatnika: Czy opisane w stanie faktycznym ujemne różnice w ilości paliw transportowanych za pomocą cystern samochodowych i kolejowych podlegają opłacie paliwowej na mocy ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2571 ze zm.)?
                               • 20.01.2012Nowy projekt dotyczący rozliczania delegacji
                                Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kilka dni temu opublikowało kolejną – trzecią od kwietnia 2010 r. – wersję projektu rozporządzenia dotyczącego rozliczania podróży służbowych. Tym razem przewiduje się, że zmiany wejdą w życie 1 września 2012 r.
                                • 25.08.2011Większość Polaków akceptuje system płatnych autostrad
                                 Większość Polaków wyraża gotowość płacenia za przejazd autostradami w Polsce, przy zastrzeżeniu, iż będą one dobrej jakości – wynika z ankiety przeprowadzonej przez ING Bank Śląski. Co piąty respondent jest natomiast przeciwny jakimkolwiek opłatom, nawet jeśli miałoby to prowadzić do kolejnych opóźnień w budowie.
                                 • 25.05.2011Od 2013 roku będą stosowane faktury uproszczone
                                  Interpelacja nr 21599 do ministra finansów w sprawie możliwości księgowania drobnych wydatków firmy na podstawie paragonu fiskalnego
                                  • 23.05.2011Kontynuacja prac nad zmianami w rozliczeniach delegacji
                                   Po roku „ciszy” w kwestii zmian w zakresie rozliczeń podróży służbowych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nowy projekt rozporządzenia - z 13 maja 2011 r. Uwzględnia on wiele uwag zgłoszonych do projektu przedstawionego w kwietniu 2010 r. Wprowadzenie nowych - często znacznie odbiegających od obecnych - regulacji planuje się na początek 2012 r.
                                   • 15.04.2011Projekt Ministerstwa Infrastruktury w sprawie płatności za odcinki aglomeracyjne autostrad
                                    Interpelacja nr 20301 do ministra infrastruktury w sprawie zamiarów wprowadzenia odpłatności za przejazd autostradami na odcinkach aglomeracyjnych
                                    • 02.03.2011Podróż służbowa musi być dokładnie udokumentowana
                                     Pytanie podatnika: Czy kwota zwrotu wydatków na przejazdy taksówkami, środkami transportu publicznego, opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą płatną i usługi gastronomiczne ponoszone w związku z podróżą służbową pracowników na terytorium Polski jak i poza jej granicami lub w trakcie wykonywania lokalnie bieżących zadań powierzonych przez Spółkę, udokumentowanego zaakceptowanym przez odpowiednie osoby drukiem rozliczenia wydatków z załączonymi paragonami, kwitami, biletami, innymi dowodami zapłaty i/lub oświadczeniami pracownika oraz wydrukiem polecenia księgowania (dekretacja) może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów?
                                     • 29.12.2010Opowieść noworoczna
                                      Była mgła. Miejski park wyglądał jak scenografia do Władcy Pierścieni. Gruby właśnie zamierzał poczuć się jak Frodo, kiedy zobaczył na ławeczce niewyraźną postać. Była mizernej postury a w świetle parkowej latarni sprawiała wrażenie trochę eterycznej. A może tak w grudniowy wieczór działa puszczańskie?- Pan się nie boi – zagaiła postać. Nowy Rok jestem.
                                      • 08.12.2010350 mln euro pożyczki z EBI
                                       Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał Polsce dwa nowe kredyty. Pierwszy, w wysokości 225 mln euro, jest przeznaczony na współfinansowanie rozbudowy autostrady A1, drugi, wynoszący 500 mln zł (około 125 mln euro), ma zasilić fundusz, z którego są finansowane małe projekty infrastrukturalne realizowane przez miasto Lublin w dziedzinie transportu publicznego, połączeń drogowych i sektora kultury.  
                                       • 22.09.2010Autostrady: Pozwolenie na budowę kolejnych odcinków trasy A2 w Łódzkiem
                                        Wojewoda łódzka Jolanta Chełmińska podpisała pozwolenie na budowę dla dwóch odcinków autostrady A2 ze Strykowa pod Łodzią do Konotopy na przedmieściach warszawy. Prace budowlane na tych odcinkach mają się rozpocząć na przełomie września i października tego roku.
                                        • 09.09.2010Autostrady: Nienależne setki milionów złotych dla właścicieli koncesji
                                         Uchybienia w systemie rozliczeń rekompensat za bezpłatne przejazdy autostradami doprowadziły do wypłacenia koncesjonariuszom autostrad A2 i A4 nienależnych im pieniędzy w wysokości około 200 mln zł – ujawniła Najwyższa Izba Kontroli. Rzetelnego rozliczania rekompensat nie zapewnili urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Doprowadziło to do sytuacji, w której z Krajowego Funduszu Drogowego przez okres kilku lat wypłacane były spółkom zawyżone kwoty, a ich ewentualny zwrot następował bez jakichkolwiek odsetek. NIK w związku z ustaleniami skierowała do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
                                         • 30.08.2010Autostrady: Rozpoczęła się budowa kolejnego odcinka trasy A2
                                          Spółka Strabag przystąpiła do budowy 18-kilometrowego fragmentu autostrady A2 Stryków-Konotopa. Chodzi o tzw. odcinek D, czyli środkową część budowanej trasy w województwie mazowieckim. Przebiega on przez powiat grodziski oraz pruszkowski i jest podzielony na dwie części. Pozwolenia na budowę obydwu fragmentów wojewoda wydał w sierpniu. Kierowcy mają zacząć korzystać z całej „dwójki” późną wiosną 2012 r.
                                          • 13.08.2010Pierwsze pozwolenia na budowę odcinka A2 Stryków-Konotopa
                                           Ponad 90-kilometrowy fragment autostrady A2 ma połączyć Stryków pod Łodzią z Konotopą pod Warszawą w czerwcu 2012 r. Budowę podzielono na pięć odcinków. Na razie wydano pozwolenie na budowę jednego z nich., niebawem zostaną podpisane kolejne. Budowa autostrady ruszy zgodnie z planem na przełomie września i października tego roku – przewiduje GDDKiA.
                                           • 06.08.2010Rekordowe nakłady na drogowe inwestycje
                                            Prawie 45 mld zł przeznaczyła w ciągu ostatnich dwóch i pół roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na inwestycje w sieć dróg krajowych. Według GDDKiA, nigdy wcześniej nie było tak dużych publicznych nakładów na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. Dzięki temu, mimo złej ogólnej sytuacji na rynku – zwłaszcza w I połowie 2009 r. – wiele polskich przedsiębiorstw budowlanych poprawiło swoją finansową kondycję.
                                            • 08.07.2010Autostrada A4 z Tarnowa do Dębicy – umowa podpisana
                                             Irlandzko-polskie konsorcjum firm Siac Construction Ltd., PBG SA, Aprivia SA i Hydrobudowa Polska SA będzie wykonawcą blisko 35-kilometrowego odcinka autostrady A4 z Tarnowa (węzeł Krzyż) do Dębicy (węzeł Dębica Pustynia). Wartość kontraktu to 1,75 mld zł brutto. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych pochodzących z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także z budżetu państwa. Oddanie drogi do użytku jest planowane na czerwiec 2012 r.
                                             • 11.05.2010Opłaty na A4 – sąd utrzymał karę nałożoną na Stalexport przez UOKiK
                                              Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie przedsiębiorcy od decyzji UOKiK, który dwa lata temu stwierdził, że spółka Stalexport Autostrada Małopolska naruszyła prawo, narzucając konsumentom nieuczciwe ceny za przejazd remontowanym odcinkiem autostrady A4.
                                              • 26.04.2010MF: Opłaty za autostrady i parkingi w kosztach firmy
                                               Pytanie podatnika: Czy dokonywany przez Spółkę zwrot pracownikom kosztów opłat za przejazd autostradą oraz opłat parkingowych poniesionych przez pracowników podczas podróży służbowej można uznać za koszt uzyskania przychodu Spółki?
                                               • 26.04.2010Krajowy System Poboru Opłat: Zakończony I etap przetargu
                                                Na lipiec tego roku planowane jest podpisanie umowy ze zwycięzcą przetargu na budowę Krajowego Systemu Poboru Opłat – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła pierwszy etap przetargu, dopuszczając do udziału w drugim etapie sześć spośród dziesięciu zgłoszonych firm i konsorcjów. Uruchomienie systemu ma nastąpić 1 lipca 2011 roku.
                                                • 08.03.201010 chętnych do budowy Krajowego Systemu Poboru Opłat
                                                 Dziesięć firm i konsorcjów złożyło wnioski w przetargu na wybór wykonawcy Krajowego Systemu Poboru Opłat na drogach krajowych, zorganizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami, system ma zacząć działać w połowie 2011 roku.
                                                 • 25.01.2010GDDKiA zbuduje autostradę ze Strykowa do Pyrzowic
                                                  Konsorcjum Autostrada Południe SA straciło możliwość budowy i eksploatacji autostrady A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice, ponieważ nie zapewniło do 22 stycznia finansowania projektu, do czego zobowiązało się w umowie koncesyjnej sprzed roku. „Jedynka” spod Łodzi do katowickiego portu lotniczego będzie więc budowana nie w systemie koncesyjnym, ale tradycyjnym – przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA chce udostępnić trasę kierowcom przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej w 2012 roku.
                                                  • 18.01.2010GDDKiA wybrała wykonawcę kolejnego odcinka A4
                                                   Oferta polsko-indyjskiego konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą w konkursie na wykonawcę północnej obwodnicy Rzeszowa w ciągu autostrady A4 – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja ma powstać w ciągu 18 miesięcy. Zostanie ona sfinansowana ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz z budżetu państwa.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »