Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezpodstawny zwrot podatku vat

 • 08.10.2019NSA. Opinia GUS jako dowód w postpowaniu podatkowym
  Z uzasadnienia: Opinie klasyfikacyjne organów statystyki publicznej, zawierajce interpretacje nomenklatur statystycznych, nie s formalnie wice dla organów podatkowych, a tym bardziej dla sdu administracyjnego (...) Stanowi jedynie dowód w postpowaniu podatkowym (...) skoro opinia statystyczna jest dowodem w sprawie, to jak kady dowód powinna by poddana ocenie organu, nastpnie Sdu, a te oceny powinny znale swój wyraz w uzasadnieniu decyzji i wyroku.
  • 22.02.2019NSA: Przeduenie terminu zwrotu podatku VAT
   Przy pierwszym przedueniu terminu zwrotu podatku VAT istnieje konieczno ustalenia przez organ podatkowy daty, do której nastpuje przeduenie terminu zwrotu podatku, z uwzgldnieniem rodzaju trwajcej weryfikacji.
   • 24.01.2019NSA: Pomoc w wiadczeniu usugi nie oznacza automatycznie wiadczenia usugi pomocniczej
    W przypadku wiadczenia zoonego (kompleksowego) przyjmuje si, e ma ono miejsca wówczas, gdy relacja poszczególnych wiadcze wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na wiadczenie podstawowe i wiadczenia pomocnicze – tzn. takie, które umoliwiaj skorzystanie ze wiadczenia podstawowego lub s niezbdne dla moliwoci skorzystania ze wiadczenia podstawowego. Jeeli jednak wiadczenia te mona rozdzieli, tak e nie zmieni to ich charakteru ani wartoci z punktu widzenia nabywcy, wówczas wiadczenia takie powinny by traktowane jako dwa niezalene opodatkowane wiadczenia.
    • 28.12.2018NSA: Organ podatkowy nie moe dyskredytowa wniosków dowodowych
     W orzecznictwie sdów administracyjnych utrwalone jest stanowisko, e w sytuacji, gdy wniosek dowodowy dotyczcy istotnych okolicznoci sprawy zosta zoony w toku postpowania podatkowego, organ podatkowy nie moe dania jego przeprowadzenia nie uwzgldni, skoro okolicznoci, które miay by stwierdzone przez zgoszone dowody, nie byy stwierdzone za pomoc innych dowodów.
     • 28.11.2018NSA. Korekta bdnie wystawionych faktur take po kontroli
      Z uzasadnienia: Art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug naley stosowa po dogbnej analizie, czy zaistniaa sytuacja wytworzona faktem wystawienia faktury niesie za sob ryzyko jakiegokolwiek obnienia wpywów z tytuu podatków, zgodnie z zasad neutralnoci VAT. Wyeliminowanie takiego zagroenia przez samego podatnika lub przez organ podatkowy w toku postpowania podatkowego, czyni nieuzasadnionym (niecelowym) jego stosowanie, gdy naruszaoby to zasad neutralnoci VAT i pozostawaoby w sprzecznoci z konstytucyjn zasad proporcjonalnoci.
      • 01.10.2018WSA. Jak udokumentowa koszty przy handlu kryptowalut?
       Z uzasadnienia: Dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu moliwe jest w kady sposób dopuszczalny w postpowaniu podatkowym (...) Jeeli w istocie specyfika transakcji dokonywanych za porednictwem giedy kryptowalut uniemoliwia pozyskanie dokumentów okrelonych w przepisach rozporzdzenia o PKPiR, a posiadane przez skarcego dokumenty jednoznacznie bd potwierdza zakup kryptowaluty (ilo, cen, itp.), dokumenty te mog stanowi podstaw do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
       • 20.09.2018Czy przepisy dotyczce warunków odliczenia przy imporcie i WNT naruszaj dyrektyw VAT?
        Z uzasadnienia: Przepisy Dyrektywy dopuszczaj moliwo wprowadzenia przez pastwo czonkowskie pewnych formalnoci warunkujcych prawo do odliczenia podatku naliczonego. Warunki, o których mowa w art. 86 ust. 10b pkt 2 oraz art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy VAT wprowadzone przez polskiego ustawodawc nie stoj w sprzecznoci z przepisami Dyrektywy.
        • 12.09.2018WSA. Póniejsza zapata za towar a moment ewidencji na kasie
         Z uzasadnienia: Z adnego przepisu nie wynika, e podatnik nie moe zarejestrowa w kasie rejestrujcej i rozliczy sprzeday, cho jeszcze nie otrzyma od nabywcy nalenoci za towar. (...) w interesie sprzedawcy ley dopilnowanie, aby z chwil wydania paragonu otrzyma od nabywcy naleno pienin, bowiem w razie braku jej rzeczywistego otrzymania sprzedawca bierze na siebie ryzyko wykazania rzeczywistego braku zapaty. Jednoczenie w takiej sytuacji podatnik musi liczy si z koniecznoci wykazania, e póniej dokonywane przez nabywców towarów wpaty s powizane ze sprzeda ju rozliczon w kasie rejestrujcej.
         • 24.08.2018NSA: Nieprawidowe okrelenie towaru na fakturze nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia
          Teza: Przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) naley rozumie w ten sposób, e jeeli przedmiotem dostawy nie jest ten towar, który zosta wskazany na fakturze, a inny, nie ma podstaw do odmówienia prawa do odliczenia podatku z caej faktury, lecz tylko tej czci podatku, która nie odpowiada rzeczywistoci, co oznacza, e podatnikowi – z uwagi na zasady neutralnoci i proporcjonalnoci – przysuguje prawo do odliczenia podatku w czci odpowiadajcej rzeczywistej wartoci transakcji.
          • 09.08.2018NSA: Nieprawidowoci musz zosta wskazane w protokole kontroli podatkowej
           Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 291 § 4 O. p., kontrola podatkowa zostaje zakoczona w dniu dorczenia protokou kontroli. Skoro tak, to ujawnienie nieprawidowoci i ocena prawna nieprawidowoci ju po dorczeniu protokou kontroli nie ma znaczenia dla skutku przewidzianego w art. 165b § 1 O. p. – moliwoci wszczcia postpowania podatkowego w tej sprawie.
           • 28.06.2018NSA: Przedawnienie zobowiza nie oznacza przedawnienia dowodów
            Z uzasadnienia: Przedawnienie zobowizania podatkowego za dany okres nie jest równoznaczne z zakazem wykorzystania dowodów pochodzcych z tego okresu. aden przepis prawa nie daje podstawy do takiego pogldu, jaki przedstawia skarca. 
            • 07.06.2018NSA: Trener sportowy jako podatnik VAT
             Teza: Istota zawodu trenera sportowego - w opozycji do warunków znamionujcych stosunek pracy w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) - opiera si na powierzeniu mu - z uwagi na jego wiedz specjalistyczn w tym przedmiocie - zada w zakresie m.in. kompletacji druyny, jej szkolenia i prowadzenia w zawodach sportowych oraz uzalenieniu wynagrodzenia i dugoci kontraktu od efektów jego pracy, co wie si z duym zakresem samodzielnoci w realizacji jego zada, za wyniki której podnosi odpowiedzialno w postaci ryzyka utraty swojego zatrudnienia.
             • 15.05.2018NSA. Nabycie innego towaru ni na fakturze a prawo do odliczenia VAT
              Przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug naley rozumie w ten sposób, e jeeli przedmiotem dostawy nie jest ten towar, który zosta wskazany na fakturze, a inny, nie ma podstaw do odmówienia prawa do odliczenia podatku z caej faktury, lecz tylko tej czci podatku, która nie odpowiada rzeczywistoci, co oznacza, e podatnikowi - z uwagi na zasady neutralnoci i proporcjonalnoci - przysuguje prawo do odliczenia podatku w czci odpowiadajcej rzeczywistej wartoci transakcji - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
              • 27.03.2018WSA. Konsekwencje bdnego zarejestrowania jako podatnika VAT
               Z uzasadnienia: W judykaturze powszechnie przyjmuje si, e organy podatkowe nie mog stosowa prawa w taki sposób, aby byo ono swoist puapk dla podatnika, którzy wystpuj bez pomocy prawnej i nie maj rozeznania prawnego (...) Organy podatkowe winny oceni czy skarca wystawiajc faktury VAT dziaaa w zej wierze w celu uzyskania bezpodstawnych korzyci podatkowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usug, czy te zaistniaa sytuacja jest w istocie efektem niewaciwego zastosowania prawa co doprowadzio do bdnej rejestracji skarcej dla celów podatku od towarów i usug.
               • 14.03.2018NSA. Kiedy powstaje obowizek podatkowy przy sprzeday z automatu?
                Do sprzeday napoju, którego wydanie nastpuje w zamian za eton, a tym samym jego dostawy rozumianej jako przeniesienie prawa do rozporzdzania takim towarem jak waciciel, dochodzi ju w momencie otrzymania przez klienta etonu, po uiszczeniu w kasie ceny napoju - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                • 08.01.2018NSA. Dobra wiara jako przesanka prawa do odliczenia VAT
                 O nienaleytej starannoci podatnika stanowicej - w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - podstaw do zakazu odliczenia przez niego podatku naliczonego, wiadcz jedynie takie zaniechania tego podatnika, których brak skutkowaby tym, i podatnik wiedziaby lub co najmniej powinien by wiedzie, e transakcja majca stanowi podstaw prawa do odliczenia wizaa si z przestpstwem lub naduyciem w zakresie podatku VAT - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                 • 20.09.2017Rozliczanie wewntrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych
                  Z dniem 1 sierpnia 2016 r. zmianie ulegy zasady rozliczania VAT z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, których wytwarzanie lub obrót nimi wymaga uzyskania koncesji w wietle ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 220, z pón. zm.) i wymienionych w zaczniku nr 2 do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 43, z pón. zm.). Zatem, aby zmienione zasady rozliczania VAT od takich wyrobów miay zastosowanie towar musi spenia jednoczenie dwa warunki:
                  • 14.09.2017NSA: Nadwyka VAT naliczonego nad nalenym nie moe by zaliczona na poczet podatku od nieruchomoci
                   TEZA: Artyku 76 § 1 w zwizku z art. 76b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) nie daje podstawy do zaliczenia przez naczelnika urzdu skarbowego nadwyki podatku naliczonego nad nalenym w podatku od towarów i usug na poczet zobowiza podatkowych, do których okrelenia czy ustalenia waciwy jest organ jednostki samorzdu terytorialnego.
                   • 14.06.2017NSA. Organizacja programu lojalnociowego to nie kompleksowa usuga
                    Z uzasadnienia: wiadczenie kompleksowej usugi w zakresie organizowania i prowadzenia programów lojalnociowych, w ramach których wydawane s nagrody uczestnikom programu przez podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz w tym zakresie nie moe by uznane na gruncie przepisów o VAT za jedno wiadczenie.
                    • 10.10.2016Instrumenty finansowe. Gdy nie ma kosztu, równie nie ma przychodu
                     Tezy: W wietle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) wyeliminowanie z kosztów uzyskania przychodów wydatków (strat) poniesionych w okrelonej transakcji (przedterminowe zamknicie opcji walutowych) przesdza o tym, e transakcja ta nie moe równie generowa przychodów na podstawie art. 12 ust. 1 powyszej ustawy (umorzenie czci dugu). W takiej sytuacji przyjmujc, e wydatek jest neutralny podatkowo naley przychód potraktowa/ zakwalifikowa take, jako neutralny podatkowo. Ta sama transakcja nie moe bowiem rodzi rónych skutków podatkowych, w zalenoci od tego, czy ocenie podlega koszt, czy przychód podatkowy. 
                     • 29.07.2016NSA. Korekta deklaracji VAT w celu odliczenia podatku naliczonego. Jak liczy termin?
                      Zarwno w stanie prawnym obowizujcym przed dniem 1 stycznia 2014 r., jak i po tej dacie korekta deklaracji podatkowej, o ktrej mowa w art. 86 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug moe by zoona tylko za okres w ktrym podatnik otrzyma faktur potwierdzajc dokonanie czynnoci podlegajcej opodatkowaniu, nie pniej jednak ni w cigu 5 lat liczc od pocztku roku, w ktrym otrzyma t faktur - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                      • 20.06.2016Rzetelno ksig podatkowych a szacowanie dochodu
                       Z uzasadnienia: Konsekwencj ustale podwaajcych rzetelno ksig i zgodno z prawd dokumentw dotyczcych przychodw skarcego byo zastosowanie szacowania przychodu. O ile za uzasadnione mona uzna odstpienie od szacowania na podstawie metod wskazanych w art. 23 § 3 Ordynacji podatkowej, to przyjta metoda szacowania w ocenie Sdu nie speniaa okrelonego w art. 23 § 5 O.p. wymogu denia do okrelenia jej w wysokoci zblionej do rzeczywistej.
                       • 18.05.2016WSA. Nierzetelno ksigi przychodw i rozchodw
                        Z uzasadnienia: Korzystajc z wynikw wykadni tego pojcia uytego w treci innych aktw prawnych, a jednoczenie uwzgldniajc swoisto przepisw podatkowych dotyczcych prowadzenia ewidencji przychodw, naley uzna, sformuowanie "bdne zapisy s skutkiem oczywistej omyki" oznacza bdne, czyli niezgodne ze stanem rzeczywistym, zapisy w ewidencji, ktre s skutkiem oczywistego bdu rachunkowego (np. bdu w dodawaniu, itp.), bdu pisarskiego (np. nieprawidowego umieszczenia przecinka, dopisania lub niedopisania zera, itp.) oraz innych oczywistych omyek, zwaszcza w ksigowaniu (np. jednorazowego dokonania zapisu w rubryce innej ni wymagana).
                        • 25.11.2015WSA. Odliczenie VAT od nabycia znaku towarowego
                         Z uzasadnienia: Znak towarowy jako utwr podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, za taki sam znak sowno-graficzny zgoszony do rejestracji o udzielenie praw ochronnych na znak towarowy traci przymiot utworu, bowiem w momencie zgoszenia do rejestracji przez waciwy organ patentowy rozpoczyna si jego ochrona na podstawie przepisw Prawa wasnoci przemysowej. Zatem nie jest trafny pogld organw podatkowych, e znak towarowy, dla ktrego zakoczyo si korzystanie z praw ochronnych, nie stanowi dobra, ktre moe by przedmiotem usugi, a wic czynnoci opodatkowanej.
                         • 14.09.2015Zwolnienie z podatku od spadku i darowizn nie dla konkubenta
                          Z uzasadnienia: Przepis art. 4a ustawy o podatku od spadkw i darowizn jest przepisem przewidujcym wyjtek od oglnych regu opodatkowania, wobec czego wykluczona jest interpretacja rozszerzajca. Zwolnienie to ma charakter przywileju podatkowego (finansowego), ktrego uzyskanie jest moliwe na rwnych zasadach dla taksatywnie wskazanych w nim podmiotw, po spenieniu cile okrelonych kryteriw formalnych.
                          • 13.08.2015Organy podatkowe nie mog dowolnie wybiera dowodw
                           Z uzasadnienia: Organy podatkowe obowizane s bowiem do rzetelnego ustalenia stanu faktycznego rozstrzyganej sprawy i nie mog dowolnie selekcjonowa dowodw, ktre s podstaw ustale faktycznych, co oznacza, e nie mog odmawia przesuchania wiadkw zgaszanych przez podatnika na okolicznoci przez niego przytaczane, z tego np. powodu, e wedug organu okolicznoci te s ju wyjanione.
                           • 02.07.2015Decyzja o zabezpieczeniu a zwrot VAT
                            Teza: Dopki organ podatkowy dysponuje kwot zwrotu VAT, dopty nie ma podstaw do wydawania decyzji o zabezpieczeniu, albowiem nie ma obawy niewykonania zobowizania podatkowego w rozumieniu art. 33 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).
                            • 30.06.2015Sprzeda internetowa i VAT: Koszty przesyki nie zawsze stanowi cz obrotu
                             Z uzasadnienia: Art. 79 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE wycza z podstawy opodatkowania VAT kwoty otrzymane przez podatnika od nabywcy lub usugobiorcy, jako zwrot wydatkw poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usugobiorcy, a zaksigowane na koncie przejciowym. Normuje zatem sytuacj, gdy podatnik wystpuje jako penomocnik nabywcy. Podstaw opodatkowania moe bowiem stanowi jedynie warto otrzymanego wiadczenia wzajemnego, tj. wiadczenia, ktre sprzedajcy faktycznie otrzyma do kupujcego w zamian za sprzedany towar.
                             • 11.06.2015Spka komunalna jako podatnik VAT
                              Teza: Spka komunalna, ktra jako niezaleny od gminy, dziaajcy na zasadzie ryzyka ekonomicznego podmiot gospodarczy, zostaje przez gmin wyznaczona jako inkasent do poboru opaty targowej, wiadczy z tego tytuu na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) usug opodatkowan podatkiem od towarw i usug.
                              • 04.05.2015Naduycia przy odliczaniu VAT wedug NSA
                               Teza: Na gruncie podatku od towarw i usug, naduycie prawa naley rozumie jako zachowanie sprzeczne z celem gospodarczo-spoecznym prawa do odliczenia podatku wyraonym w art. 86 § 1 tej ustawy, z uwagi na to, e mimo formalnego spenienia przesanki do realizacji tego prawa, uksztatowane zasadniczo zostao w celu uzyskania korzyci podatkowej, ktrej przyznanie pozostawaoby w sprzecznoci z celem tej normy.
                               • 27.11.2014Ustanowienie penomocnika w postpowaniu podatkowym
                                Teza: Ustanowienie penomocnika w postpowaniu podatkowym oznacza, e jest on uprawniony do reprezentowania strony (podatnika) we wszystkich czynnociach tego postpowania, co – stosownie do art. 145 § 2 O.p. – obejmuje rwnie dorczenie postanowienia wydanego w trybie art. 76a O.p.
                                • 26.11.2014NSA. Kiedy sprzeda przez Internet podlega VAT?
                                 Z uzasadnienia: Stopie aktywnoci (zaangaowania) skarcego na niwie obrotu przedmiotowymi monetami w zakresie form dziaania i rodkw, czyni j podobnym do dziaalnoci handlowcw w ramach prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, ktra przybraa form profesjonaln, czyli sta (powtarzalno czynnoci i zamiar). Nie ma przy tym adnego znaczenia, e dziaalno ta nie bya prowadzona w celu uzyskania zysku, gdy dziaalnoci gospodarcz na gruncie VAT, jest take aktywno ukierunkowana na uzyskanie innych celw - owiatowych, zdrowotnych, kulturalnych, charytatywnych itp., czy te - jak na gruncie tej sprawy - kolekcjonerskich. Nie ma rwnie znaczenia dla bycia podatnikiem VAT efekt prowadzonej dziaalnoci, a w szczeglnoci czy jest to dziaalno dochodowa, czy te przynoszca straty.
                                 • 21.10.2014Penomocnictwo w sprawie o stwierdzenie nadpaty
                                  Wydanie na podstawie art. 76a § 1 Ordynacji podatkowej postanowienia o zaliczeniu nadpaty na poczet zalegoci podatkowej podatnika, bdce konsekwencj toczcego si wobec niego postpowania podatkowego, stanowi jego immanentny element, a nie inicjuje odrbnego od niego postpowania. Ustanowienie penomocnika w postpowaniu podatkowym oznacza, e jest on uprawniony do reprezentowania strony (podatnika) we wszystkich czynnociach tego postpowania, co - stosownie do art. 145 § 2 O.p. - obejmuje rwnie dorczenie postanowienia wydanego w trybie art. 76a O.p. - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                  • 08.10.2014Moment rozliczenia faktury korygujcej w podatku dochodowym
                                   Z uzasadnienia: Bez wzgldu, czy poniesiony koszt ma charakter kosztu bezporedniego, czy te kosztu poredniego, wystawiona faktura korygujca nie zmienia momentu poniesienia i potrcenia kosztu, a jedynie jego wysoko. Dlatego te zwroty towarw (ewentualnie zmniejszenia nalenoci) potwierdzone fakturami korygujcymi powinny zosta uwzgldnione w kosztach uzyskania przychodw w okresie sprawozdawczym (miesicu), w ktrym koszty te zostay pierwotnie potrcone.
                                   • 07.10.2014Moment rozliczenia faktury korygujcej w podatku dochodowym
                                    Z uzasadnienia: Bez wzgldu, czy poniesiony koszt ma charakter kosztu bezporedniego, czy te kosztu poredniego, wystawiona faktura korygujca nie zmienia momentu poniesienia i potrcenia kosztu, a jedynie jego wysoko. Dlatego te zwroty towarw (ewentualnie zmniejszenia nalenoci) potwierdzone fakturami korygujcymi powinny zosta uwzgldnione w kosztach uzyskania przychodw w okresie sprawozdawczym (miesicu), w ktrym koszty te zostay pierwotnie potrcone.
                                    • 08.09.2014Samochd demonstracyjny a odliczenie VAT
                                     Pytanie podatnika: Czy w konsekwencji podatnikowi przysuguje pene prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentujcej zakup paliwa do samochodu wykorzystywanego w celach jazd prbnych, testowych i demonstracyjnych, w czasie realizowanych za jego pomoc jazd prbnych, testowych i demonstracyjnych?
                                     • 26.05.2014Przedawnienie zobowizania. Skutki dla nastpcy prawnego
                                      Teza: Wyganicie z powodu przedawnienia na podstawie art. 59 § 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) zobowizania podatkowego pierwotnego dunika, skoro skutkuje zwolnieniem z odpowiedzialnoci za to zobowizanie osoby trzeciej, czyni wydan wobec tej osoby decyzj o jej odpowiedzialnoci za to zobowizanie bezprzedmiotow, czego nastpstwem powinno by stwierdzenie jej wyganicia w trybie art. 258 § 1 pkt 1 tej ustawy.
                                      • 11.04.2014Skutki w PIT ponoszenia przez pracodawc kosztw wyywienia pracownika podczas podry subowych
                                       Pytanie podatnika: Czy zwrot poniesionych wydatkw na wyywienie dla zatrudnionych pracownikw - zarwno w sytuacji, kiedy pracownikom wypacono zaliczk na wyywienie, jak i w sytuacji kiedy tej zaliczki nie wypacono - stanowicy nadwyk ponad limity okrelone w rozporzdzeniu MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie nalenoci przysugujcych pracownikowi zatrudnionemu w pastwowej lub samorzdowej jednostce sfery budetowej z tytuu podry subowej - powinien by opodatkowany podatkiem dochodowym od osb fizycznych?
                                       • 04.04.2014Ulga na ze dugi w trakcie postpowania upadociowego
                                        Dokonujc wykadni prounijnej naley stwierdzi, e przepis art. 89b ust. 1 ustawy o VAT naley interpretowa w zwizku z art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy, co oznacza, e w sytuacji zaistnienia wierzytelnoci niecigalnej w braku uprawnienia do korekty podstawy opodatkowania (podatku nalenego) po stronie sprzedawcy z uwagi na sytuacj dunika - prowadzenie postpowania upadociowego lub likwidacyjnego, dunik taki nie jest obowizany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikajcego z faktury dokumentujcej ow nieuregulowan naleno - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny we Wrocawiu.
                                        • 31.12.2013Ulga na ze dugi: Kaucja gwarancyjna a korekta VAT
                                         Z uzasadnienia: Skoro "zapata" tzw. kaucji gwarancyjnej polega na zatrzymaniu przez zamawiajcego czci wynagrodzenia nalenego dla wykonawcy, organ by uprawniony do przyjcia, e obie nalenoci zostay w caoci uregulowane. Kwoty nalenoci (wierzytelnoci) objtej potrceniem nie mona bowiem uzna w tym zakresie za kwot nieuregulowan. W konsekwencji, do tej czci zatrzymanego wynagrodzenia nie znajduj zastosowania regulacje zawarte w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT. Podatnik nie ma zatem prawa do korekty podatku nalenego, ani odpowiednio obowizku korekty podatku naliczonego w przewidzianych w tych przepisach terminach.
                                         • 28.11.2013Szacowanie obrotu w podatkowej grupie kapitaowej
                                          W sytuacji gdy wynagrodzenie z transakcji midzy nalecymi do podatkowej grupy kapitaowej, w rozumieniu art. 1a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osb prawnych - dostawc towarw lub usugodawc a nabywc (usugobiorc) - odbiega od wartoci rynkowej, nie jest wyczona moliwo stosowania do takich transakcji norm art. 32 ust. 1-4 ustawy z 11 marca 2004 r., o podatku od towarw i usug, gdy podatnicy ci nie maj penego prawa do odliczenia podatku od towarw i usug - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                          • 22.11.2013Kontrola krzyowa. Kiedy mona kontrolowa kontrahenta podatnika?
                                           Kontrola tzw. „krzyowa” dopuszczalna jest w ramach prowadzonego wobec podatnika postpowania podatkowego lub kontroli podatkowej, ale nie poza nimi. Nie ma wic podstaw prawnych w ramach jedynie czynnoci sprawdzajcych okrelonych w dziale V Ordynacji podatkowej w art. 272 pkt 3, bez wszczcia postpowania podatkowego lub kontroli podatkowej, dania od kontrahentw podatnika dokumentw w celu sprawdzenia zasadnoci zwrotu podatku VAT - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                           • 20.05.2013Powrt do zwolnienia podmiotowego z VAT
                                            Podatnik moe ponownie skorzysta ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarw i usug w sytuacji, gdy spenione zostan nastpujce warunki: od koca roku, w ktrym nastpia utrata prawa do zwolnienia od podatku lub rezygnacji z tego zwolnienia, musi upyn co najmniej rok, podatnik w poprzednim roku podatkowym nie moe przekroczy okrelonej wartoci sprzeday, wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarw i usug oraz podatnik nie moe wykonywa czynnoci wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy, a take gdy zoy zgoszenie aktualizacyjne w terminie - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                            • 25.04.2012Odliczenie VAT od samochodw bdcych towarami handlowymi
                                             Z uzasadnienia: Podatnikowi przysuguje prawo do obnienia podatku nalenego o pen kwot podatku naliczonego w zwizku z nabyciem samochodw osobowych, ktre s wykorzystywane do jazd testowych/demonstracyjnych, a take wypoyczane klientom serwisu na czas obsugi ich samochodu. W konsekwencji podatnikowi przysuguje rwnie prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytuu zakupu paliwa wykorzystywanego do ich napdu. Pene odliczenie VAT nie przysuguje natomiast w przypadku samochodw osobowych sucych na cele jazd subowych pracownikw, a tym samym nie przysuguje prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa do ich napdu.
                                             • 12.03.2012Ryczat a usugi porednictwa finansowego
                                              Z uzasadnienia NSA: Podatnik, ktry prowadzi dziaalno gospodarcz i w ramach tej dziaalnoci wiadczy usugi porednictwa finansowego (proponuje klientom poyczki bankowe) nie ma prawa do ryczatu.
                                              • 08.12.2011Odpowiedzialno za bdy urzdu
                                               Omykowe przekazanie tytuem zwrotu podatku przez organ podatkowy na rachunek podatnika nienalenej mu kwoty pieninej, w sytuacji gdy w sposb prawomocny rozstrzygnito kwesti niezasadnoci wniosku strony o stwierdzenie nadpaty i brak jest zwizku przyczynowo-skutkowego pomidzy zachowaniem podatnika a nienalenym zwrotem, powinno by rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu i nienalenym wiadczeniu (art. 405 w zw. z art. 410 § 1 K.c.), zgodnie z ktrymi, kto bez podstawy prawnej uzyska korzy majtkow kosztem innej osoby, zobowizany jest do jej zwrotu, w szczeglnoci w przypadku nienalenego wiadczenia, ktre speni nie bdc w ogle zobowizanym - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                               • 20.09.2011Wydatek z nierzetelnej faktury jako koszt podatkowy
                                                W przypadku, gdy poniesienie wydatku udokumentowanego nierzetelnym dowodem w postaci faktury zostaoby potwierdzone innymi, nie budzcymi wtpliwoci dowodami, a wszelkie inne dane dotyczce transakcji odpowiadayby rzeczywistoci, wydatek taki - przy spenieniu przesanek z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych - mgby stanowi koszt uzyskania przychodu - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                • 01.09.2011Odliczenie VAT od zakupu samochodu bdcego nagrod w loterii
                                                 Uyty w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug termin "odprzeda" obejmuje takie rodzaje dziaalnoci gospodarczej podatnika, w ramach ktrych nabywane samochody (pojazdy), o jakich mowa w art. 86 ust. 3 ustawy s - jako towary handlowe - przeznaczone do ich dalszego zbycia. Zatem, w przypadku podatnikw ktrzy przeznaczaj samochody na nagrody w loteriach stanowicych cze kompleksowej usugi reklamowej, ktr podatnik wiadczy odpatnie, moliwe jest zastosowanie ww. przepisu pod warunkiem, e usuga ta jest opodatkowana przez podatnika podatkiem nalenym - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                                 • 10.01.2011NSA: Opodatkowanie VAT usug budowlano-montaowych
                                                  Monta i wzniesienie budynku z prefabrykatw na indywidualne zamwienie osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej nie jest dostaw towaru, lecz usug budowlan (PKWiU 45) w rozumieniu art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug, co powoduje, e do 30 czerwca 2007 r. na podstawie § 2 pkt 1 w zw. z poz. 44 zacznika do rozporzdzenia Ministra Finansw z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujcych zaplata na poczet tej usugi na rachunek bankowy podatnika (usugodawcy), zwalniaa go od ewidencjonowania tego obrotu za pomoc kasy rejestrujcej pod warunkiem, e z ewidencji i dowodw dokumentujcych transakcj jednoznacznie wynikao, jakiej konkretnie transakcji zapata dotyczya.
                                                  • 19.01.2010Orzecznictwo: Nie kada wpata przed dostaw towaru lub usugi jest zaliczk

                                                   Teza: Dla uznania wpaconej kwoty jako zaliczki na poczet wykonanych usug, w rozumieniu art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), istotnym jest, aby przysze wiadczenie byo okrelone w sposb jednoznaczny co do rodzaju towaru bd usugi, tzn. w sposb umoliwiajcy ich identyfikacj, a dodatkowo strony tego wiadczenia, w momencie wpaty zaliczki, nie maj woli dokonywania jego zmian w przyszoci.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »