Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

Cudzoziemiec pesel

 • 25.09.2019Wyjazd za granic na okres duszy ni 6 miesicy naley zgosi
  Art. 36 ustawy o ewidencji ludnoci przewidujcy obowizek zgoszenia wyjazdu poza granice kraju oraz powrotu, w przypadku zgoszenia wyjazdu na pobyt czasowy powyej 6 miesicy, realizuje rejestracyjny cel obowizku meldunkowego i samej ewidencji ludnoci tj. odnotowanie aktualnej informacji o miejscu pobytu staego (wyjazd na stae) lub czasowego (wyjazd czasowy) osoby fizycznej. Powysze dane s rejestrowane w zwizku z potrzebami statystyki publicznej i stanowi jedno ze róde danych dotyczcych migracji zarówno midzynarodowej, jak i krajowej - wyjanio Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji.
  • 19.07.201922.07.2019: E-kurs: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
   Z powodu niskiego poziomu bezrobocia Polska staa si bardzo atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla pracowników ze Wschodu. Jeszcze niedawno przedsibiorcy deklarowali ch zatrudnienia ponad 600 tys. osób ze Wschodu. Obecnie liczba ta liczba przekrocza ju milion. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz popularniejsze. Naley jednak pamita, e zatrudnienie pracownika z innego pastwa, zwaszcza spoza Unii Europejskiej, jest duo bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie rezydenta. 
   • 09.01.2013Identyfikator podatkowy – NIP czy PESEL?
    Obowizkowi ewidencyjnemu podlegaj osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne i inne podmioty, uzyskujce/majce na podstawie odrbnych ustaw co najmniej jeden z trzech statusw: 1) podatnika, 2) patnika podatku, 3) patnika skadek na ubezpieczenia spoeczne lub zdrowotne. Od 1 wrzenia 2011 r., zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw (dalej: Pp - 1), istniej dwa identyfikatory podatkowe, tj.: