Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemca najem

 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
  • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 10.02.2020Jak otrzyma zawiadczenie A1 w 2020 r.
    Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej, to jest w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
    • 10.02.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
     Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
     • 02.01.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
      Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
      • 23.09.2019Szkolenia w Warszawie: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019/2020
       Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
       • 16.08.201927.08.2019, Warszawa: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
        Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom. 
        • 19.07.201922.07.2019: E-kurs: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
         Z powodu niskiego poziomu bezrobocia Polska staa si bardzo atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla pracowników ze Wschodu. Jeszcze niedawno przedsibiorcy deklarowali ch zatrudnienia ponad 600 tys. osób ze Wschodu. Obecnie liczba ta liczba przekrocza ju milion. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz popularniejsze. Naley jednak pamita, e zatrudnienie pracownika z innego pastwa, zwaszcza spoza Unii Europejskiej, jest duo bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie rezydenta. 
         • 08.03.2019Ustalanie miejsca zamieszkania obywateli pastw trzecich dla celów ubezpieczeniowych
          Aby obywatel pastwa trzeciego móg otrzyma zawiadczenie A1, musi legalnie zamieszkiwa w pastwie czonkowskim i przemieszcza si pomidzy pastwami czonkowskimi. Jeli taka osoba nie zamieszkuje legalnie w pastwie czonkowskim, to nie jest objta unijnymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia spoecznego. W konsekwencji nie otrzyma zawiadczenia A1 - informuje Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
          • 27.02.2019ZUS odmawia wydania zawiadcze A1
           Nowo opracowane wytyczne, które zaczy obowizywa od dnia 2 maja 2018 r. przewiduj: odejcie od stosowania art. 11 rozp. nr 987/2009 podczas rozpatrywania wniosku cudzoziemca o powiadczenie dokumentu A1, uwzgldnienie na potrzeby postpowania poszerzonej listy tytuów pobytowych uprawniajcych cudzoziemca do legalnego przebywania oraz wykonywania pracy na terytorium RP, a take uznanie rezydencji podatkowej obywatela pastwa trzeciego w RP, jako drugiego, oprócz jednego z przedstawionych powyej tytuów pobytowych za bezwzgldnie obowizujce kryterium do uznania pobytu cudzoziemca na terytorium RP za legalny - poinformowao Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
           • 12.07.2018Zawiadczenie A1 – poradnik ZUS
            Swobodne przemieszczanie si osób na terytorium Unii Europejskiej, które wynika z wykonywania pracy przez te osoby w rónych pastwach czonkowskich, zwizane jest z koniecznoci ustalenia dla tych osób, waciwego systemu zabezpieczenia spoecznego. Ustalanie, któremu systemowi zabezpieczenia spoecznego osoby te bd podlegay, jest unormowane bezporednio w prawie Unii Europejskiej - w rozporzdzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady.
            • 14.05.2018Zawiadczenie A1 dla cudzoziemców - zmiana zasad dotyczcych ustalenia miejsca zamieszkania
             Jak informuje ZUS, od 2.05.2018 r. zmieniy si zasady dotyczce ustalenia miejsca zamieszkania cudzoziemców. Do osób tych stosuje si art. 1 rozporzdzenia nr 1231/2010 (Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzajce rozporzdzenie (WE) nr 883/2004 i rozporzdzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli pastw trzecich, którzy nie s jeszcze objci tymi rozporzdzeniami jedynie ze wzgldu na swoje obywatelstwo).
             • 11.05.2018Zawiadczenie A1 dla cudzoziemców - zmiana zasad dotyczcych ustalenia miejsca zamieszkania
              Jak informuje ZUS, od 2.05.2018 r. zmieniy si zasady dotyczce ustalenia miejsca zamieszkania cudzoziemców. Do osób tych stosuje si art. 1 rozporzdzenia nr 1231/2010 (Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1231/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzajce rozporzdzenie (WE) nr 883/2004 i rozporzdzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli pastw trzecich, którzy nie s jeszcze objci tymi rozporzdzeniami jedynie ze wzgldu na swoje obywatelstwo).
              • 06.02.2018Obowizki patnika przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy
               Pytanie: Jak rozliczy podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukraiskim, który pracuje w Polsce na umow zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce? Jak rozliczy podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o prac, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym duej ni 183 dni lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce?