Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

intelektualna

 • 27.09.2018NSA: Opłaty licencyjne hodowców roślin a podatek u źródła
  Wyłączne prawo do odmian roślin nie powstaje ex lege jak w przypadku prawa autorskiego, zaś indywidualny charakter odmiany osiągany jest nie tylko ze względu na osobę twórcy, ale również na udział sił przyrody, w znacznej mierze niezależnych od woli człowieka. Przyjąć wobec tego należy, że wyłączne prawo do odmiany rośliny (...) nie stanowi prawa autorskiego lub pokrewnego(...). To oznacza, że od wynagrodzenia wypłacanego podmiotowi, któremu przysługuje owe prawo na podstawie umowy licencyjnej upoważniającej do reprodukcji, ukorzeniania oraz sprzedaży odmian roślin, nie jest pobierany podatek u źródła na podstawie wskazanego przepisu.
  • 18.01.2017Najważniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2017 r.
   1. DOCHODY UZYSKIWANE W POLSCE PRZEZ PODMIOTY NIEMAJĄCE SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM POLSKI Do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodano przepisy, które zawierają katalog dochodów (przychodów) osiąganych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), które (co do zasady) podlegają opodatkowaniu w Polsce. Uważa się za nie w szczególności dochody (przychody) z:
   • 17.01.2017Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2017 r.
    1. ZMIANA LIMITU ZOBOWIĄZUJĄCEGO DO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH  Podwyższono limit zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywile i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podmioty te są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, czyli 8.595.200 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł).
    • 11.10.2016Badania okresowe a zwolnienie z VAT
     Ustawa o VAT w niekrótkim zestawieniu towarów i usług zwolnionych od podatku wymienia również usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodu m.in. psychologa. Świadczone przez tę grupę zawodową usługi w zakresie badania przydatności zawodowej kierowców często stają się przedmiotem sporu z organami podatkowymi.
     • 24.06.2015VAT od darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza dokonać darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego na rzecz nowopowstałej spółki jawnej, w której wspólnikiem będzie Zainteresowany i jego żona. Czy powstanie obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług od ww. transakcji darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego?
      • 28.01.2015Podatki 2015: Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
       Poniżej przedstawiamy główne zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, wprowadzonych ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 - dalej: ustawa zmieniająca).
       • 27.01.2015Podatki 2015: Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych
        Poniżej przedstawiamy główne zmian w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, wprowadzonych ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 - dalej: ustawa zmieniająca).
        • 13.11.2014Podatki 2014: Aport komercjalizowanej własności intelektualnej
         W ramach nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowych regulacji dotyczących opodatkowania wkładów niepieniężnych (aportów) w formie komercjalizowanej własności intelektualnej.
         • 12.11.2014Podatki 2014: Aport komercjalizowanej własności intelektualnej
          W ramach nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowych regulacji dotyczących opodatkowania wkładów niepieniężnych (aportów) w formie komercjalizowanej własności intelektualnej.
          • 24.01.2012Polska gotowa do podpisania ACTA
           Polska jest gotowa podpisać ACTA, jednak umowa będzie musiała zostać ratyfikowana przez polski parlament. Na przełomie stycznia i lutego ruszą konsultacje społeczne – ACTA zostanie szczegółowo przeanalizowana pod kątem zgłaszanych zastrzeżeń. Takie są ustalenia narady u premiera, które ogłosili szef MAC Michał Boni oraz minister kultury Bogdan Zdrojewski.
           • 16.04.2010Bezpłatny biuletyn własności intelektualnej dla przedsiębiorców
            Biuletyn „Własność Intelektualna” jest inicjatywą Fundacji Rozwoju Regionów ProRegio realizowaną w ramach projektu „Przedsiębiorco chroń swój pomysł! Biuletyn własności intelektualnej dla przedsiębiorców”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Patronem projektu jest między innymi PKPP Lewiatan.
            • 14.04.2010MARR: Bezpłatne seminaria z ochrony własności intelektualnej
             Przedsiębiorców z całej Polski Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na bezpłatne seminaria realizowane w ramach projektu WIDOK - Własność Intelektualna: Doceniam, Ochraniam, Korzystam. Mogą wziąć w nich udział przedstawiciele mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw z całej Polski, z branż: IT, farmaceutycznej, kosmetycznej oraz firmy prowadzące działalność importową lub eksportową.
             • 27.01.2010Trzytysięczna umowa w PO Innowacyjna Gospodarka
              W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG) została zawarta trzytysięczna umowa o dofinansowanie projektu. Podpisano ją w ramach działania 5.4 - „Zarządzanie własnością intelektualną”. Beneficjentem jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizująca projekt "WIDOK – Własność Intelektualna: Doceniam – Ochraniam – Korzystam". Wartość dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 992 tys. zł.
              • 01.05.2006Konsultacje społeczne - Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki
               Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna konsultacje społeczne dokumentu strategicznego "Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013". Dokument ten zawiera ocenę stanu innowacyjności polskiej gospodarki oraz rekomenduje kierunki działań, których wdrożenie umożliwi zbudowanie w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, w której siłą przedsiębiorców na konkurencyjnych rynkach będzie ich wysoka innowacyjność.