Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

intelektualna

 • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
  Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
  • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
   Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
   • 27.09.2018NSA: Opaty licencyjne hodowców rolin a podatek u róda
    Wyczne prawo do odmian rolin nie powstaje ex lege jak w przypadku prawa autorskiego, za indywidualny charakter odmiany osigany jest nie tylko ze wzgldu na osob twórcy, ale równie na udzia si przyrody, w znacznej mierze niezalenych od woli czowieka. Przyj wobec tego naley, e wyczne prawo do odmiany roliny (...) nie stanowi prawa autorskiego lub pokrewnego(...). To oznacza, e od wynagrodzenia wypacanego podmiotowi, któremu przysuguje owe prawo na podstawie umowy licencyjnej upowaniajcej do reprodukcji, ukorzeniania oraz sprzeday odmian rolin, nie jest pobierany podatek u róda na podstawie wskazanego przepisu.
    • 18.01.2017Najwaniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2017 r.
     1. DOCHODY UZYSKIWANE W POLSCE PRZEZ PODMIOTY NIEMAJCE SIEDZIBY LUB ZARZDU NA TERYTORIUM POLSKI Do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dodano przepisy, które zawieraj katalog dochodów (przychodów) osiganych przez podatników niemajcych siedziby lub zarzdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), które (co do zasady) podlegaj opodatkowaniu w Polsce. Uwaa si za nie w szczególnoci dochody (przychody) z:
     • 17.01.2017Najwaniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2017 r.
      1. ZMIANA LIMITU ZOBOWIZUJCEGO DO PROWADZENIA KSIG RACHUNKOWYCH  Podwyszono limit zobowizujcy osoby fizyczne, spóki cywile i jawne osób fizycznych oraz spóki partnerskie do prowadzenia ksig rachunkowych. Podmioty te s zobowizane prowadzi ksigi rachunkowe, jeeli ich przychody netto ze sprzeday towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosy co najmniej równowarto w walucie polskiej 2.000.000 euro, czyli 8.595.200 z (przeliczony wedug redniego kursu ogoszonego przez NBP na pierwszy dzie roboczy padziernika 2016 r. - 4,2976 z).
      • 11.10.2016Badania okresowe a zwolnienie z VAT
       Ustawa o VAT w niekrótkim zestawieniu towarów i usug zwolnionych od podatku wymienia równie usugi w zakresie opieki medycznej, suce profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wiadczone w ramach wykonywania zawodu m.in. psychologa. wiadczone przez t grup zawodow usugi w zakresie badania przydatnoci zawodowej kierowców czsto staj si przedmiotem sporu z organami podatkowymi.
       • 24.06.2015VAT od darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza dokona darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego na rzecz nowopowstaej spki jawnej, w ktrej wsplnikiem bdzie Zainteresowany i jego ona. Czy powstanie obowizek zapaty podatku od towarw i usug od ww. transakcji darowizny prawa ochronnego do znaku towarowego?
        • 28.01.2015Podatki 2015: Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych
         Poniej przedstawiamy gwne zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych, wprowadzonych ustaw z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 - dalej: ustawa zmieniajca).
         • 27.01.2015Podatki 2015: Zmiany w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych
          Poniej przedstawiamy gwne zmian w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb prawnych, wprowadzonych ustaw z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz niektrych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 - dalej: ustawa zmieniajca).
          • 13.11.2014Podatki 2014: Aport komercjalizowanej wasnoci intelektualnej
           W ramach nowelizacji przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych ustawodawca zdecydowa si na wprowadzenie nowych regulacji dotyczcych opodatkowania wkadw niepieninych (aportw) w formie komercjalizowanej wasnoci intelektualnej.
           • 12.11.2014Podatki 2014: Aport komercjalizowanej wasnoci intelektualnej
            W ramach nowelizacji przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych ustawodawca zdecydowa si na wprowadzenie nowych regulacji dotyczcych opodatkowania wkadw niepieninych (aportw) w formie komercjalizowanej wasnoci intelektualnej.
            • 24.01.2012Polska gotowa do podpisania ACTA
             Polska jest gotowa podpisa ACTA, jednak umowa bdzie musiaa zosta ratyfikowana przez polski parlament. Na przeomie stycznia i lutego rusz konsultacje spoeczne – ACTA zostanie szczegowo przeanalizowana pod ktem zgaszanych zastrzee. Takie s ustalenia narady u premiera, ktre ogosili szef MAC Micha Boni oraz minister kultury Bogdan Zdrojewski.
             • 16.04.2010Bezpatny biuletyn wasnoci intelektualnej dla przedsibiorcw
              Biuletyn „Wasno Intelektualna” jest inicjatyw Fundacji Rozwoju Regionw ProRegio realizowan w ramach projektu „Przedsibiorco chro swj pomys! Biuletyn wasnoci intelektualnej dla przedsibiorcw”, ktry jest wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Patronem projektu jest midzy innymi PKPP Lewiatan.
              • 14.04.2010MARR: Bezpatne seminaria z ochrony wasnoci intelektualnej
               Przedsibiorcw z caej Polski Maopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza na bezpatne seminaria realizowane w ramach projektu WIDOK - Wasno Intelektualna: Doceniam, Ochraniam, Korzystam. Mog wzi w nich udzia przedstawiciele mikro, maych lub rednich przedsibiorstw z caej Polski, z bran: IT, farmaceutycznej, kosmetycznej oraz firmy prowadzce dziaalno importow lub eksportow.
               • 27.01.2010Trzytysiczna umowa w PO Innowacyjna Gospodarka
                W Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (POIG) zostaa zawarta trzytysiczna umowa o dofinansowanie projektu. Podpisano j w ramach dziaania 5.4 - „Zarzdzanie wasnoci intelektualn”. Beneficjentem jest Maopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizujca projekt "WIDOK – Wasno Intelektualna: Doceniam – Ochraniam – Korzystam". Warto dofinansowania przedsiwzicia wynosi 992 tys. z.
                • 01.05.2006Konsultacje spoeczne - Kierunki zwikszania innowacyjnoci gospodarki
                 Ministerstwo Gospodarki rozpoczyna konsultacje spoeczne dokumentu strategicznego "Kierunki zwikszania innowacyjnoci gospodarki na lata 2007-2013". Dokument ten zawiera ocen stanu innowacyjnoci polskiej gospodarki oraz rekomenduje kierunki dziaa, ktrych wdroenie umoliwi zbudowanie w Polsce gospodarki opartej na wiedzy, w ktrej si przedsibiorcw na konkurencyjnych rynkach bdzie ich wysoka innowacyjno.