Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

mieszkanie

 • 03.08.2020WSA. Umowa deweloperska uprawnia do ulgi mieszkaniowej
  Kwoty pacone deweloperowi na podstawie umowy deweloperskiej stanowi wydatki na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy ustawy o PIT. Lokal ten wprawdzie w momencie ich poniesienia nie stanowi jeszcze wasnoci podatnika (bo nie istnieje), jednake wydatki s indywidualnie wyliczone w odniesieniu do konkretnego przyszego lokalu, którego wasno podatnik ma naby, znane jest miejsce pooenia lokalu, jego rozkad, powierzchnia i inne cechy indywidualizujce, rodki wpacane deweloperowi s na rachunku powierniczym i s mu przekazywane stosownie do postpów budowy.
  • 30.07.2020Przychody maonków z najmu w PIT-28 po rozwodzie
   Podatniczka we wrzeniu 2010 r. wspólnie z mem zawarli umow najmu czci mieszkania, stanowicego ich wspówasno majtkow. Mieszkanie byo wynajmowane w celu prowadzenia dziaalnoci najemcy. Zeznania podatkowe PIT-28 skadane byy przez oboje maonków. Od 11 lutego 2019 r. podatniczka jest rozwódk na podstawie prawomocnego wyroku sdu. Wraz z rozwodem nie zosta przeprowadzony podzia majtku dorobkowego maonków. Czy podatniczka bya zobowizana do zoenia zeznania PIT-28 za 2019 r.?
   • 24.07.2020Stawka VAT na wynajem lokalu na cele mieszkaniowe
    Stawka podatku VAT bdzie si rónia w zalenoci od przeznaczenia lokalu. Zasadniczo wynajem na cele mieszkaniowe jest objty zwolnieniem z opodatkowania, jednak aby je zastosowa naley speni kilka warunków.
    • 23.07.2020Odliczenie VAT od zakupu mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci
     Podatnik wraz on, która nie prowadzi dziaalnoci, zakupi mieszkanie, w którym zamierza mieszka (50% powierzchni) i prowadzi dziaalno gospodarcz (50% powierzchni). Mieszkanie zostanie przebudowane w taki sposób, by umoliwi wykorzystanie wycznie do czynnoci opodatkowanych podatkiem od towarów i usug. Czy przedsibiorcy przysuguje prawo do odliczenia VAT z faktur za zakup mieszkania, tj. 50% podatku VAT?
     • 22.07.2020Odliczenie VAT od zakupu mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci
      Podatnik wraz on, która nie prowadzi dziaalnoci, zakupi mieszkanie, w którym zamierza mieszka (50% powierzchni) i prowadzi dziaalno gospodarcz (50% powierzchni). Mieszkanie zostanie przebudowane w taki sposób, by umoliwi wykorzystanie wycznie do czynnoci opodatkowanych podatkiem od towarów i usug. Czy przedsibiorcy przysuguje prawo do odliczenia VAT z faktur za zakup mieszkania, tj. 50% podatku VAT?
      • 16.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
       Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
       • 15.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
        Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
        • 09.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
         W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
         • 08.07.2020Najem prywatny nieruchomoci a VAT
          W wietle ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (dalej: ustawa VAT) najem stanowi dziaalno gospodarcz. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 ustawy VAT, dziaalno gospodarcza obejmuje wszelk dziaalno producentów, handlowców lub usugodawców, w tym podmiotów pozyskujcych zasoby naturalne oraz rolników, a take dziaalno osób wykonujcych wolne zawody.
          • 18.06.2020Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci
           W celu zmniejszenia kosztu noclegów oraz w celu zapewnienia sobie staych noclegów i alternatywnego miejsca do wykonywania usug przedsibiorca postanowi zakupi mieszkanie, blisko siedziby kontrahenta. Czy wydatki z tytuu zakupu mieszkania bd stanowiy koszty uzyskania przychodu, o które przedsibiorca  bdzie móg pomniejsza przychody uzyskane w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w postaci odpisów amortyzacyjnych wedug stawki amortyzacji 1,5%?
           • 15.05.2020Najem prywatny - obowizek zapaty podatku mimo zalegoci czynszowych?
            M zajmuje si w ramach swojej dziaalnoci gospodarczej midzy innymi wynajmem nieruchomoci. Ja z kolei chc w przyszoci wynajmowa swoje mieszkanie, pochodzce z majtku odrbnego, w ramach tzw. najmu prywatnego. Mam w zwizku z tym wtpliwo - czy podobnie jak m, bd musiaa paci zaliczki na podatek dochodowy bez wzgldu na to, czy najemca mieszkania zapaci czynsz w terminie wynikajcym z umowy?
            • 14.05.2020Najem prywatny - obowizek zapaty podatku mimo zalegoci czynszowych?
             M zajmuje si w ramach swojej dziaalnoci gospodarczej midzy innymi wynajmem nieruchomoci. Ja z kolei chc w przyszoci wynajmowa swoje mieszkanie, pochodzce z majtku odrbnego, w ramach tzw. najmu prywatnego. Mam w zwizku z tym wtpliwo - czy podobnie jak m, bd musiaa paci zaliczki na podatek dochodowy bez wzgldu na to, czy najemca mieszkania zapaci czynsz w terminie wynikajcym z umowy?
             • 12.05.2020NSA. Ulga mieszkaniowa: Wasne cele a wasne potrzeby to rónica
              Wykadnia jzykowa nie moe prowadzi do zawenia zwrotu niedookrelonego "wasnych celów mieszkaniowych", o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o PIT, lecz wymaga indywidualnej oceny w konkretnym stanie faktycznym. Zatem rol organów bdzie odniesienie si do normatywnego zwrotu "wasnych celów mieszkaniowych", a nie kreowania "wasnych potrzeb mieszkaniowych". Skoro ustawodawca na gruncie przepisów ww. ustawy operuje pojciem "wasnych celów mieszkaniowych", to na tym naley poprzesta - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
              • 08.05.2020NSA. Udokumentowanie darowizny: Brak konta nie moe pozbawi zwolnienia
               Dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego kluczowe jest udokumentowanie transferu pieninego skadnika majtku darczycy do majtku obdarowanego. Tylko bowiem w ten sposób zapewni si bezpieczestwo obrotu, poprzez wyeliminowanie prób dokonania wpaty na rzecz samego siebie rodków niewiadomego pochodzenia i nadania tej czynnoci pozoru wykonania umowy darowizny. Jeeli podatniczka bya swoistym wyrczycielem woli swojej matki, która z przyczyn osobistych nie moga przedmiotowej czynnoci dokona osobicie to ustawowe kryteria do otrzymania ulgi zostay w tym konkretnym przypadku spenione - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
               • 24.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (3)
                Co oznacza pojcie - w sposób zorganizowany i cigy? Odpowied na to z pozoru banalne pytanie jest istotna dla osób, które planuj spróbowa, jak funkcjonuje dziaalno nierejestrowa. To, czy prowadz dziaalno zarobkow w sposób zorganizowany i cigy bdzie bowiem miao istotne znaczenie przy przekroczeniu limitu przychodów przewidzianego dla tej formy aktywnoci. Czy zaczn wtedy od razu uzyskiwa przychody z dziaalnoci gospodarczej, nawet o tym nie wiedzc? Powicony dziaalnoci nierejestrowej poradnik praktyczny dla pocztkujcych pokazuje problemy i wtpliwoci, rozwizujc przynajmniej cz z nich. Dzisiaj kolejna cz.
                • 24.04.20208,5 proc. ryczat nie dla profesjonalnego najmu krótkoterminowego
                 Podatnik planuje zakup mieszkania w miejscowoci nadmorskiej w ramach tzw. „second home”, z którego mógby korzysta w okresie letnim. Poza okresem, w którym mieszkanie bdzie uytkowane w celach prywatnych podatnik rozwaa oddanie mieszkania firmie, która zapewnia profesjonaln obsug najmu krótkoterminowego, a jednoczenie nie blokuje wacicielom korzystania z mieszkania dla celów prywatnych. Czy waciw form opodatkowania w tym przypadku bdzie forma ryczatu od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem stawki 8,5%?
                 • 20.04.2020Warto pocztkowa mieszkania wedug wasnej wyceny
                  Czy, z uwagi na brak moliwoci ustalenia do amortyzacji wartoci pocztkowej rodka trwaego (mieszkania), podatnik moe przyj warto pocztkow w wysokoci wynikajcej z wyceny dokonanej przez niego, z uwzgldnieniem cen rynkowych rodków trwaych tego samego z grudnia roku poprzedzajcego rok (w tym przypadku 2019 r.) zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zuycia?
                  • 20.04.2020Darowizna samochodu - co powiniene wiedzie
                   Zakup nowego samochodu, zmiana sytuacji rodzinnej czy zdrowotnej lub inne zdarzenie losowe czsto tworz potrzeb pozbycia si posiadanego wczeniej samochodu. Jednym ze sposobów – poza sprzeda – jest przekazanie auta bliskiej osobie w formie darowizny. Jak przeprowadzi taki proces, aby by zgodny z prawem i jakie formalnoci s wymagane w takiej sytuacji?
                   • 17.04.2020VAT przy prywatnym najmie mieszkania
                    Moliwe s przypadki, e prowadzcy dziaalno gospodarcz podatnik VAT posiada, odrbny od majtku sucego do wykonywania teje dziaalnoci, odrbny majtek osobisty. Majtek ten moe stanowi mieszkanie czy gara. W takim wypadku powstaje pytanie czy vatowiec prowadzcy dziaalno gospodarcz wynajmujcy nieruchomo wchodzc w skad jego prywatnego majtku moe by z tego tytuu zobowizany do rozliczania VAT od najmu jako skadnika dziaalnoci gospodarczej.
                    • 16.04.2020Fiskus chce opodatkowywa VAT nawet prywatne transakcje. Wystarczy uzna kogo za przedsibiorc
                     Przedsibiorca prowadzcy dziaalno w zakresie obrotu czciami samochodowymi naby grunt do majtku prywatnego w celu inwestycji prywatnych oszczdnoci. Dokona tego poza prowadzon dziaalnoci gospodarcz, niemniej zgodnie z reguami logiki mia nadziej na rentowno swojej inwestycji. Liczy po prostu na to, e w przyszoci sprzeda dziak z zyskiem. Ta ch osignicia zysku, jak i fakt wczeniej dokonanych naby i sprzeday innych nieruchomoci oraz dokonanie podziau gruntu na mniejsze dziaki przesdziy o tym, e organ podatkowy uzna podatnika za profesjonalnie zajmujcego si obrotem nieruchomociami, a zatem zobowizanego do odprowadzenia VAT przy sprzeday ww. gruntu. Ze stanowiskiem tym nie zgodzi si podatnik i wniós skarg do sdu.
                     • 16.04.2020VAT przy prywatnym najmie mieszkania
                      Moliwe s przypadki, e prowadzcy dziaalno gospodarcz podatnik VAT posiada, odrbny od majtku sucego do wykonywania teje dziaalnoci, odrbny majtek osobisty. Majtek ten moe stanowi mieszkanie czy gara. W takim wypadku powstaje pytanie czy vatowiec prowadzcy dziaalno gospodarcz wynajmujcy nieruchomo wchodzc w skad jego prywatnego majtku moe by z tego tytuu zobowizany do rozliczania VAT od najmu jako skadnika dziaalnoci gospodarczej.
                      • 08.04.2020VAT od wynajcia wspólnej nieruchomoci maonków
                       Zgodnie z ustalon praktyk - majc oparcie w obowizujcych przepisach - vatowcem jest ten z maonków, który dokona czynnoci stanowicej przedmiot opodatkowania. Podatnikiem VAT bdzie ten z maonków, jeeli najem dotyczy nieruchomoci stanowicej wspólny majtek maeski, który dokona czynnoci we wasnym imieniu czyli jest stron czynnoci prawnej. Jeeli maonkowie wspólnie s stronami tej czynnoci to oni razem s vatowcami.
                       • 06.04.2020NSA. Mieszkanie pod klucz z 8% stawk VAT
                        Obniona stawka podatku od towarów i usug znajduje zastosowanie wtedy, gdy monta komponentów meblowych nastpuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). Przy czym, o trwaym charakterze poczenia zabudowy meblowej z elementami konstrukcyjnymi lokalu mieszkalnego nie mona mówi wycznie wtedy, gdy zabudowa meblowa jest zamontowana w sposób ingerujcy w substancj budynku, uniemoliwiajcy demonta takiej zabudowy bez uszkodzenia jej komponentów lub elementów konstrukcyjnych lokalu.
                        • 26.03.2020Najem prywatny: Wystawianie rachunków
                         W ramach tzw. najmu prywatnego wynajmuj mieszkanie, na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy najmu. Ostatnio mój klient zayczy sobie, abym mu wystawiaa faktur ze wzgldu na fakt, e cz kwoty zapaconego najmu zwraca mu zakad pracy. Nie jestem vatowcem, jaki wobec tego dokument powinnam wystawia?
                         • 24.03.2020Najem prywatny: Wystawianie rachunków
                          W ramach tzw. najmu prywatnego wynajmuj mieszkanie, na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy najmu. Ostatnio mój klient zayczy sobie, abym mu wystawiaa faktur ze wzgldu na fakt, e cz kwoty zapaconego najmu zwraca mu zakad pracy. Nie jestem vatowcem, jaki wobec tego dokument powinnam wystawia?
                          • 11.03.2020Indywidualna stawka amortyzacji dla firmowego mieszkania
                           Przedsibiorca w 2011 roku kupi mieszkanie na cele wasne (mieszkaniowe). Przez poprzedniego waciciela byo uytkowane na cele mieszkaniowe, ale krócej ni 60 miesicy. Dziaalno wykonuje pod innymi adresami ni ww. lokal. Przedsibiorca zamierza rozszerzy dziaalno o wynajem i zarzdzanie nieruchomociami wasnymi lub dzierawionymi i wtedy mieszkanie zostanie przekazane na prowadzenie tej dziaalnoci. Czy przedsibiorca bdzie móg zastosowa indywidualn stawk amortyzacyjn tego mieszkania?
                           • 28.02.2020Ulga internetowa w PIT za rok 2019
                            Poczwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 obowizuj nowe zasady korzystania z tzw. ulgi internetowej. Warto je sobie przypomnie, zanim sporzdzimy zeznanie za rok 2019. Moe si bowiem okaza, e mamy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków z tytuu uytkowania sieci Internet, w wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 760 z.
                            • 27.02.2020Ulga internetowa w PIT za rok 2019
                             Poczwszy od rozliczenia podatkowego za rok 2013 obowizuj nowe zasady korzystania z tzw. ulgi internetowej. Warto je sobie przypomnie, zanim sporzdzimy zeznanie za rok 2019. Moe si bowiem okaza, e mamy prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków z tytuu uytkowania sieci Internet, w wysokoci nieprzekraczajcej w roku podatkowym kwoty 760 z.
                             • 05.02.2020PIT za 2019: Zmiany w uldze mieszkaniowej
                              1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowel ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), zmieniy si warunki korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Wyduony zosta, z 2 do 3 lat, okres, w jakim mona skorzysta z tej ulgi. Ponadto, ustawa doprecyzowaa, e w tym terminie powinno doj do nabycia prawa wasnoci lub okrelonego prawa majtkowego, by ponoszone wydatki zostay uwzgldnione w ramach ulgi mieszkaniowej. Kolejnym rozwizaniem jest umoliwienie zaliczania do wydatków na wasne cele mieszkaniowe równie wydatków poniesionych na przebudow (remont) lokalu (budynku) jeszcze zanim podatnik stanie si jego wacicielem.
                              • 05.02.2020WSA. Umowa deweloperska uprawnia do ulgi mieszkaniowej w PIT
                               Wpaty dokonywane przez nabywc w wykonaniu umowy deweloperskiej s wydatkami na budow wasnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 pkt d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odmienna wykadnia rónicowaaby w sposób niczym nieuzasadniony sytuacj tych podatników, którzy samodzielnie buduj (s samodzielnymi inwestorami) budynki od tych, którzy kupuj lokale i domy (nowobudowane) od deweloperów - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny.
                               • 04.02.2020PIT za 2019: Zmiany w uldze mieszkaniowej
                                1 stycznia 2019 r., zgodnie z nowel ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159), zmieniy si warunki korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Wyduony zosta, z 2 do 3 lat, okres, w jakim mona skorzysta z tej ulgi. Ponadto, ustawa doprecyzowaa, e w tym terminie powinno doj do nabycia prawa wasnoci lub okrelonego prawa majtkowego, by ponoszone wydatki zostay uwzgldnione w ramach ulgi mieszkaniowej. Kolejnym rozwizaniem jest umoliwienie zaliczania do wydatków na wasne cele mieszkaniowe równie wydatków poniesionych na przebudow (remont) lokalu (budynku) jeszcze zanim podatnik stanie si jego wacicielem.
                                • 29.01.2020Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                                 Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
                                 • 28.01.2020Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej przez VAT-owca w mieszkaniu
                                  Nierzadko podatnicy ze wzgldu na specyfik swojej dziaalnoci, np. brak koniecznoci spotka z klientami, niewielkie jej rozmiary bd w pocztkowym okresie z uwagi na nisze koszty decyduj si na realizacj zada gospodarczych we wasnym mieszkaniu lub domu.  Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupionych towarach i usugach w takim zakresie, w jakim zwizane s one z wykonywanymi czynnociami opodatkowanymi. Wydatki podatnika VAT zwizane z dziaalnoci wykonywan w mieszkaniu lub domu maj poredni z ni zwizek, gdy nie przyczyniaj si bezporednio do uzyskania przychodu, np. poprzez odsprzeda zakupionych towarów, lecz maj wpyw na ogólne funkcjonowanie podmiotu gospodarczego jako caoci.
                                  • 27.01.2020Najem prywatny: Najpierw wynajmij, potem remontuj
                                   Waciciele lokali, zamierzajcy uzyskiwa przychody z najmu prywatnego czsto przed wynajciem mieszkania podejmuj decyzj o jego remoncie. Licz przy tym na to, e wydatki na remont odlicz od przychodów, i podatkowo "odbij" sobie wczeniejsze nakady. I tak jest, cho - jak si za chwil okae - moe to by odliczenie szybkie, lub takie, którego potrwa latami. Dlaczego tak jest?
                                   • 24.01.2020Najem prywatny: Najpierw wynajmij, potem remontuj
                                    Waciciele lokali, zamierzajcy uzyskiwa przychody z najmu prywatnego czsto przed wynajciem mieszkania podejmuj decyzj o jego remoncie. Licz przy tym na to, e wydatki na remont odlicz od przychodów, i podatkowo "odbij" sobie wczeniejsze nakady. I tak jest, cho - jak si za chwil okae - moe to by odliczenie szybkie, lub takie, którego potrwa latami. Dlaczego tak jest?
                                    • 23.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
                                     Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                                     • 22.01.2020Podatki 2020. Najem prywatny po zmianach
                                      Od 1 stycznia 2019 r. uproszczono zasady wyboru opodatkowania przychodów z tzw. najmu prywatnego. O sposobie opodatkowania przychodów z tego rodzaju najmu (wedug skali podatkowej lub ryczatem) podatnik decyduje teraz dokonujc pierwszej wpaty na podatek dochodowy. Ponadto, zlikwidowano obowizek prowadzenia ewidencji przychodów w przypadku, gdy wysoko przychodów nie wynika z umowy najmu zawartej w formie pisemnej. Wysoko przychodów ustalana jest obecnie na podstawie dowodów potwierdzajcych ich otrzymanie, np. przelewu na rachunek wynajmujcego. Przypomnijmy zatem, co to jest tzw. najem prywatny i jak moe by on opodatkowany.
                                      • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
                                       Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego usugi najmu lokali mieszkaniowych w ramach majtku prywatnego naley ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeday VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                                       • 20.11.2019Ewidencjonowanie kosztów ogrzewania przy prowadzeniu dziaalnoci w mieszkaniu
                                        Wydatki poniesione na ogrzewanie firmy prowadzonej we wasnym mieszkaniu mog by zaksigowane w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów. Wydatek musi by jednak prawidowo udokumentowany oraz rozliczony w wysokoci adekwatnej do powierzchni, jaka jest przeznaczona na prowadzenie firmy.
                                        • 19.11.2019Ewidencjonowanie kosztów ogrzewania przy prowadzeniu dziaalnoci w mieszkaniu
                                         Wydatki poniesione na ogrzewanie firmy prowadzonej we wasnym mieszkaniu mog by zaksigowane w podatkowej ksidze przychodów i rozchodów. Wydatek musi by jednak prawidowo udokumentowany oraz rozliczony w wysokoci adekwatnej do powierzchni, jaka jest przeznaczona na prowadzenie firmy.
                                         • 05.11.2019Dziaalno w mieszkaniu. Jakie wydatki mog by kosztem?
                                          Pytanie: Czy Wnioskodawcy bdzie przysugiwa prawo do pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu w postaci: odpisów amortyzacyjnych od wartoci pocztkowej mieszkania (uwzgldniajcej wydatki na wykoczenie), odsetek od rat kredytu hipotecznego faktycznie zapaconych, wydatków z tytuu czynszu i energii elektrycznej - w takiej proporcji, w jakiej powierzchnia pomieszczenia wykorzystywanego do dziaalnoci gospodarczej pozostaje do powierzchni caego mieszkania?
                                          • 28.10.2019Sprzeda mieszkania na kredyt: Termin przelewu zaley od banku
                                           Wprowadzenie obligatoryjnego uruchomienia kredytu bankowego na zakup mieszkania ju w momencie podpisania aktu notarialnego wymagaoby wprowadzenia obowizku wywizania si przez kupujcego ze wszystkich czynnoci zwizanych z umow kredytow i jej zabezpieczeniem przez bank (np. ubezpieczenie) jeszcze przed przejciem na niego prawa wasnoci lokalu, co byoby niewtpliwie skomplikowane pod ktem prawnym. W praktyce mogoby to znacznie zwiksza koszt kredytu, a tym samym ograniczy jego dostpno - wyjanio Ministerstwo Sprawiedliwoci.
                                           • 15.10.2019Dostawa towaru z montaem. Co z VAT?
                                            Podstawowym pytaniem jakie naley zada w przypadku dostawy towaru z montaem to to, czy elementem dominujcym jest jednak dostawa towaru, czy raczej wiadczenie usugi. Rzutuje to bowiem w powanym stopniu na sposób rozliczenia takiej transakcji.
                                            • 15.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
                                             Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
                                             • 14.10.2019Dostawa towaru z montaem. Co z VAT?
                                              Podstawowym pytaniem jakie naley zada w przypadku dostawy towaru z montaem to to, czy elementem dominujcym jest jednak dostawa towaru, czy raczej wiadczenie usugi. Rzutuje to bowiem w powanym stopniu na sposób rozliczenia takiej transakcji.
                                              • 14.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
                                               Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
                                               • 11.10.2019Drobne usugi midzy osobami fizycznymi - czy trzeba paci podatek?
                                                We wzajemnych relacjach pomidzy osobami fizycznymi czsto pojawiaj si równie takie, w których jedna z osób wiadczy odpatnie (nie w obrocie profesjonalnym) usug na rzecz drugiej osoby. Przykadem takich usug mog by np. pomoc w przeprowadzce, malowaniu, koszenie ogrodu, pomoc w pracach ogrodniczych czy opieka nad osobami starszymi lub chorymi. Czy osoba wypacajca wynagrodzenia z tego tytuu powinna dochowa jakich formalnoci? Czy takie formalnoci pojawi si w przypadku osoby wiadczcej usug? Czy trzeba paci jakie podatki?
                                                • 10.10.2019Drobne usugi midzy osobami fizycznymi - czy trzeba paci podatek?
                                                 We wzajemnych relacjach pomidzy osobami fizycznymi czsto pojawiaj si równie takie, w których jedna z osób wiadczy odpatnie (nie w obrocie profesjonalnym) usug na rzecz drugiej osoby. Przykadem takich usug mog by np. pomoc w przeprowadzce, malowaniu, koszenie ogrodu, pomoc w pracach ogrodniczych czy opieka nad osobami starszymi lub chorymi. Czy osoba wypacajca wynagrodzenia z tego tytuu powinna dochowa jakich formalnoci? Czy takie formalnoci pojawi si w przypadku osoby wiadczcej usug? Czy trzeba paci jakie podatki?
                                                 • 10.10.2019Jak odzyska zwaloryzowane wkady z ksieczek mieszkaniowych
                                                  Na ksieczkach mieszkaniowych mamy odoone, po uwzgldnieniu przewidzianej przepisami waloryzacji, prawdopodobnie miliardy zotych. Cz osób nie wie, e mona (cho nie w cakiem satysfakcjonujcej wysokoci) odzyska wkady, inwestujc w wydatki na wasne cele mieszkaniowe. W przyszoci bdzie o to by moe jeszcze atwiej - wynika z odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 19 ] nastpna strona »