Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kadry

 • 30.03.2020PIP: Praca zdalna - przeciwdziaanie COVID-19
  W zwizku z licznymi pytaniami, dotyczcymi stosowania przepisów prawa pracy umoliwiajcych powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziaania COVID-19, Pastwowa Inspekcja Pracy wyjania:
  • 27.03.2020PIP: Praca zdalna - przeciwdziaanie COVID-19
   W zwizku z licznymi pytaniami, dotyczcymi stosowania przepisów prawa pracy umoliwiajcych powierzenie pracownikowi pracy zdalnej w celu przeciwdziaania COVID-19, Pastwowa Inspekcja Pracy wyjania:
   • 11.03.2020MF: Inflacja? Jest dobrze, a bdzie lepiej
    Odczuwamy skokowe podwyki cen energii i innych kosztów utrzymania (mieci, cieki, dostawa wody, transport, parkingi, opaty za obki), wysze rachunki przesyaj mieszkacom spódzielnie i wspólnoty, bo droeje sprztanie, konserwacja budynków i ochrona. W sposób bardzo wyrany wzrasta tempo inflacji. Odczuwamy od pocztku roku podnoszone, i to bardzo znacznie, ceny usug - gównie kosmetycznych, fryzjerskich, rosn ceny w lokalach gastronomicznych. Ekonomici s zgodni, co do tego, e wzrost wskanika cen i usug bdzie wysoki.
    • 06.03.2020Poowa polskich firm ma kopoty z naduyciami ksigowymi
     Polskie przedsibiorstwa maj do czynienia z du skal przestpstw gospodarczych – wynika z raportu pn. „Global Economic Crime Survey 2020”, które przygotowaa firma doradcza PwC. Najczciej wystpujcymi przestpstwami gospodarczymi w polskich firmach okazuj si korupcja i apownictwo oraz naduycia ksigowe. Odpowiednio a 54 i 49 proc. badanych przedsibiorstw byo ofiarami takich naduy.
     • 05.03.2020Poowa polskich firm ma kopoty z naduyciami ksigowymi
      Polskie przedsibiorstwa maj do czynienia z du skal przestpstw gospodarczych – wynika z raportu pn. „Global Economic Crime Survey 2020”, które przygotowaa firma doradcza PwC. Najczciej wystpujcymi przestpstwami gospodarczymi w polskich firmach okazuj si korupcja i apownictwo oraz naduycia ksigowe. Odpowiednio a 54 i 49 proc. badanych przedsibiorstw byo ofiarami takich naduy.
      • 20.02.2020Przedsibiorcy maj coraz bardziej pod górk
       Wzrost wydatków na opaty sdowe, wyduenie si czasu trwania spraw w sdzie, trwajce latami kontrole i sprawdzenia oraz postpowania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na ksztacenie zawodowe - z tymi wszystkim problemami musz boryka si mikro i mae firmy (cho nie tylko one). Odpowied na interpelacj poselsk zawiera omówienie znanych ju zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierze i koncepcji. Trudno jednak nie odnie wraenia, e niezadowoleni s tylko przedsibiorcy - w ministerstwach panuj duo lepsze nastroje.
       • 03.01.2020Problem braku wykwalifikowanych pracowników bdzie narasta
        Gówn przyczyn deficytu wykwalifikowanych pracowników s zmiany struktury demograficznej, w wyniku których na rynek pracy trafiaj mniej liczne roczniki modych ludzi. Spada liczba osób w wieku produkcyjnym a wspóczynnik dzietnoci pozostaje niski. Za drugi co do wanoci powód naley uzna niedopasowanie struktury ksztacenia modych ludzi do potrzeb rynku pracy, powodujce nadpoda osób o okrelonych profilach kompetencyjnych oraz niedobór osób o innych umiejtnociach - wyjanio MRPiPS odpowiadajc na interpelacj poselsk.
        • 16.12.2019WSA. Wydatki na szkolenie partnerów handlowych w kosztach podatkowych
         Z uzasadnienia: Upatrywanie przez organ reprezentacyjnego charakteru poniesionych wydatków w tym, e partnerzy s podmiotami zewntrznymi w stosunku do spóki jest pozbawione racji. Okoliczno ta nie wycza powyszych wydatków z kosztów podatkowych. Organ pomin fakt, e w czci merytorycznej wyjazdów bd odbyway si szkolenia, których celem jest podnoszenie wiedzy i kwalifikacji partnerów, a nie ksztatowanie wizerunku firmy. Nieuzasadnione jest te doszukiwanie si (...) charakteru ponoszonych wydatków w tym, e w szkoleniach nie bd brali udzia wszyscy pracownicy spóki, lecz tylko osoby wykonujce na rzecz spóki okrelone czynnoci na podstawie umów cywilnoprawnych.
         • 09.12.2019Praca w godzinach nadliczbowych
          Prac w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowizujce pracownika normy czasu pracy, a take praca wykonywana ponad przeduony dobowy wymiar czasu pracy, wynikajcy z obowizujcego pracownika systemu i rozkadu czasu pracy.
          • 06.12.2019Praca w godzinach nadliczbowych
           Prac w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowizujce pracownika normy czasu pracy, a take praca wykonywana ponad przeduony dobowy wymiar czasu pracy, wynikajcy z obowizujcego pracownika systemu i rozkadu czasu pracy.
           • 05.12.2019Nie bdzie zwrotu czci podatku akcyzowego dla przewoników drogowych
            Unijny minimalny poziom opodatkowania oleju napdowego wynosi 330 EURO za 1000 l. W Polsce poziom opodatkowania oleju napdowego to 343,17 EURO (1468,61 z – akcyza i opata paliwowa), co oznacza, e nie odbiega on znacznie od unijnego minimalnego poziomu opodatkowania tego oleju (rónica wynosi jedynie 13,17 EURO).
            • 07.11.2019Zatrudnianie Ukraiców – pracodawcy z coraz wikszymi kopotami
             Coraz wicej przedsibiorstw ma trudnoci z rekrutacj pracowników z Ukrainy – wynika z nowego raportu pn. „Barometr Imigracji Zarobkowej – II pórocze 2019”, który zosta przygotowany przez Personnel Service. Aktualnie takie problemy zgasza ju 46 proc. firm zatrudniajcych pracowników zza wschodniej granicy, podczas gdy rok wczeniej odsetek ten wynosi 32 proc.
             • 09.09.2019Egzekucja administracyjna z rachunku przedsibiorcy do zmiany
              Pastwo i urzdy je reprezentujce powinno by zainteresowane jak najszybsz spat wierzytelnoci. Natomiast postpowanie nie dajce szans na przeycie firmie i przedsibiorcy, jako czowiekowi i obywatelowi oddala w czasie egzekucj wierzytelnoci lub moe nawet skaza na fiasko. Zdaniem przedsibiorców obowizkiem organów i banków powinno by dooenie stara, aby egzekucja wierzytelnoci odbywaa si w trybie z zabezpieczeniem rodków do okrelonej kwoty, pozwalajcej na egzystencj. Po kadej wpacie czci wierzytelnoci organ egzekucyjny powinien mie obowizek aktualizacji kwoty wierzytelnoci.
              • 04.09.2019Dane publiczne mog da impuls do wikszego rozwoju Polski
               Dziki integracji, udostpnianiu oraz analizie danych zebranych w publicznych rejestrach rozwój gospodarczy kraju moe by dodatkowo wspierany – wynika z raportu pn. „Dane publiczne – nowy impuls do rozwoju Polski”, który opublikowa Polski Instytut Ekonomiczny.
               • 19.08.2019WSA. Dowóz do/z pracy nie jest przychodem pracownika
                Z uzasadnienia: Sam fakt deklarowania przez pracownika chci korzystania z transportu pozostawionego mu do dyspozycji przez pracodawc oraz znany ogólny koszt tego transportu nie wyczerpuje definicji, otrzymanego przez pracownika w postaci nieodpatnego wiadczenia, przychodu. Skoro opodatkowaniu moe podlega tylko przychód faktycznie otrzymany, a nie moliwy do otrzymania, o przychodzie tego rodzaju mona mówi tylko gdy pracownik korzysta z postawionego do jego dyspozycji transportu i moliwe jest ustalenie wartoci tego wiadczenia wg metod okrelonych w ustawie o PIT.
                • 05.08.2019Okres prowadzenia firmy nie wyduy stau pracy
                 Okresy prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek, bez wzgldu na form tej dziaalnoci, nie mog by wliczane do okresu zatrudnienia w rozumieniu powszechnie obowizujcych przepisów prawa pracy. Dziaalno gospodarcza jest bowiem odrbnym i jakociowo odmiennym rodzajem aktywnoci zarobkowej. W zwizku z tym nie jest moliwe utosamianie tego rodzaju dziaalnoci z prac podporzdkowan wykonywan w ramach stosunku pracy. Osoby fizyczne prowadzce dziaalno gospodarcz, take jednoosobow nie s bowiem pracownikami - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                 • 02.07.2019CFO obawiaj si wzrostu obowizków sprawozdawczych w zakresie podatków
                  Zwikszajce si obowizki sprawozdawcze w zakresie podatków to jedno z gównych ryzyk, na które czsto wskazuj polscy dyrektorzy finansowi (CFO) – wynika z nowego badania firmy doradczej Deloitte. Równoczenie badani z mniejszym zaufaniem podchodz do globalnej sytuacji gospodarczej i czciej spodziewaj si spadku przychodów.
                  • 04.06.201914 proc. zawodów jest zagroonych automatyzacj
                   Obecnie ok. 14 proc. zawodów jest zagroonych automatyzacj – wynika z nowego raportu pn. „Future of Work 2019”, który przygotowaa Organizacja Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W przypadku niemal jednej trzeciej zawodów (32 proc.) innowacyjne technologie cyfrowe doprowadz z kolei do zdecydowanych zmian. Polsk zalicza si do grupy krajów o wysokim ryzyku automatyzacji miejsc pracy.
                   • 08.04.2019Wyspecjalizowane sdy zajm si prawami autorskimi i znakami towarowymi
                    Ministerstwo Sprawiedliwoci zamierza zmieni podejcie do spraw dotyczcych naruszenia praw wasnoci intelektualnej. W efekcie np. sprawy odnoszce si do prawa autorskiego lub znaków towarowych maj by prowadzone przez wyspecjalizowane sdy. Nowe przepisy powinny wej w ycie z pocztkiem 2020 r.
                    • 05.04.2019Pene odliczenie VAT w sytuacji parkowania samochodu pod domem pracownika
                     Z uzasadnienia: W ostatnim czasie, w judykaturze pojawia si teza, zgodnie z któr parkowanie samochodu poza siedzib firmy nie oznacza automatycznie, e samochód nie jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wyksztaci si pogld, e przejazdy pracowników mobilnych samochodem subowym na trasie pomidzy wyznaczonym miejscem zamieszkania lub jego pobliu (parkowania), a miejscem wykonywania pracy - o ile nie su osobistym celom pracowników, lecz wykorzystywane s w ramach realizacji zada subowych - nie stanowi nieodpatnego wiadczenia w rozumieniu przepisu art. 12 ust. 1 tej ustawy, a zatem ich wartoci nie mona uwaa za przychód pracowników ze stosunku pracy.
                     • 29.03.2019Umowa zlecenia zawarta z wasnym pracownikiem bdcym przedsibiorc
                      W sytuacji jeli umowa cywilnoprawna zawarta jest pomidzy pracodawc (szpitalem), a pracownikiem (np. lekarzem), który prowadzi pozarolnicz dziaalno gospodarcz, istotne jest, czy umowa jest jedyn umow z podmiotem leczniczym, jak wykonuje lekarz. Moe to bowiem sugerowa, e dziaalno gospodarcza zostaa zaoona jedynie w celu wykonywania pracy na rzecz swojego pracodawcy, bez ogranicze wynikajcych z przepisów prawa pracy. Jednak do stwierdzenia takich okolicznoci niezbdne jest dokonanie ustale przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych w kadej indywidualnej sprawie - poinformowao MRPiPS odpowiadajc na interpelacj.
                      • 07.03.2019NSA: Wane orzeczenie dotyczce midzy innymi mocy ochronnej interpretacji
                       Z uzasadnienia: Fakt powizania zbywcy i nabywcy sta si dla organów podatkowych pretekstem do zakwestionowania mocy ochronnej interpretacji. Takie postpowanie nosi znamiona naruszenia zasady zaufania do organów publicznych wyraonej w art. 121 O.p. Dziaania organów po wydaniu interpretacji nie mog by ukierunkowane na to, eby j podway.
                       • 26.02.2019Sprawozdania finansowe w 2019 roku - nowe zasady sporzdzania i udostpniania
                        Sprawozdanie finansowe to zestaw informacji obrazujcych sytuacj firmy, zawierajcy dane wskazane w ustawie o rachunkowoci. Podmioty zobowizane do prowadzenia ksigowoci w formie okrelonej w tej ustawie zobowizane s do sporzdzenia - a nastpnie udostpnienia sprawozdania finansowego. Od 1.10.2018 r. obowizuj w tym zakresie istotne zmiany, dotyczce wszystkich bez wyjtku zobowizanych firm.
                        • 25.02.2019Sprawozdania finansowe w 2019 roku - nowe zasady sporzdzania i udostpniania
                         Sprawozdanie finansowe to zestaw informacji obrazujcych sytuacj firmy, zawierajcy dane wskazane w ustawie o rachunkowoci. Podmioty zobowizane do prowadzenia ksigowoci w formie okrelonej w tej ustawie zobowizane s do sporzdzenia - a nastpnie udostpnienia sprawozdania finansowego. Od 1.10.2018 r. obowizuj w tym zakresie istotne zmiany, dotyczce wszystkich bez wyjtku zobowizanych firm.
                         • 15.02.2019Nawet ponad rok oczekiwania na zezwolenie na pobyt i prac
                          357 dni trwao przecitnie wydanie decyzji ws. zezwolenia na pobyt czasowy i prac w Dolnolskim Urzdzie Wojewódzkim we Wrocawiu, a 378 dni w Pomorskim Urzdzie Wojewódzkim w Gdasku - takie informacje uzyskaa Posanka Ewa Lieder - po zoeniu drugiej interpelacji, dotyczcej przecitnego czasu trwania procedur zwizanych z wydawaniem zezwole na pobyt i prac dla cudzoziemców. Na drugim biegunie znajduj si Rzeszów, Lublin i Biaystok - ta sama procedura zajmowaa tam przecitnie 59, 60 dni.
                          • 09.11.2018atwiej legalnie zatrudni cudzoziemca
                           Wród osób starajcych si o zezwolenie na prac w Polsce dominuj pracownicy ze Wschodu. W 2017 r. najliczniejsza grupa pracowników, którzy uzyskali zezwolenie pochodzia z Ukrainy - 19 254 osób. Z nastpnej w kolejnoci Biaorusi przyjechao 10 518 legalnych pracowników, ale co zaskakuje - kolejn liczebnie grup s przedstawiciele Nepalu - 7075 osób uzyskao w 2017 roku zezwolenie na prac - wynika z odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                           • 05.11.2018NSA. Parkowanie pod domem pracownika z penym odliczeniem VAT
                            Z uzasadnienia: Samochód powierzony tzw. pracownikowi mobilnemu (np. przedstawicielowi handlowemu) w celu realizacji zada subowych, w tym przejazdów do klientów oraz powrotu do miejsca zamieszkania, naley uzna za wykorzystywany wycznie do dziaalnoci gospodarczej podatnika o ile okrelone przez podatnika zasady jego uywania, dodatkowo potwierdzone prowadzon przez podatnika dla tego pojazdu ewidencj przebiegu pojazdu, wykluczaj jego uycie do innych celów, niezwizanych z dziaalnoci gospodarcz.
                            • 20.08.2018Dojazd do pracy subowym samochodem a przychód pracownika
                             Pytanie: Czy przejazdy pracownika samochodem subowym pomidzy miejscem parkowania lub garaowania samochodu subowego znajdujcym si w miejscu zamieszkania lub pobytu tego pracownika, a miejscem pracy lub siedzib spóki stanowi realizacj obowizków subowych tego pracownika i nie prowadz do powstania po stronie tego pracownika jakiegokolwiek przychodu podatkowego, a tym samym nie prowadz po stronie patnika do powstanie obowizku odprowadzenia zaliczek z tyt. podatku dochodowego?
                             • 10.08.2018Wtpliwoci dotyczce podwyszonych kosztów w odniesieniu do pracowników naukowych
                              Przepis dotyczcy podwyszonych do 50% kosztów uzyskania przychodu nie bdzie mia zastosowania, jeeli z ustalonego w sprawie stanu faktycznego nie mona ustali, jaka cz wynagrodzenia, uzyskiwanego przez pracownika ze stosunku pracy, dotyczy wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twórczym lub za rozporzdzenie przez twórc majtkowymi prawami autorskimi.
                              • 07.08.2018Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w kosztach firmy
                               Pytanie: Czy warto wiadcze ponoszonych przez pracodawc na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i pogbianie wiedzy merytorycznej pracowników w zwizku z wykonywanymi przez nich obowizkami i czynnociami subowymi, w tym wynagrodze wypacanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnie z caoci lub czci dnia pracy, przysugujcych pracownikom podejmujcym nauk lub podnoszcym kwalifikacje zawodowe, stanowi koszt uzyskania przychodów dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych? 
                               • 04.07.2018Organizowanie pókolonii dla dzieci korzysta ze zwolnienia z VAT
                                Pytanie: Czy usugi, jakie zamierza wiadczy Wnioskodawca polegajce na organizacji wypoczynku dla dzieci i modziey szkolnej w okresie ferii letnich i zimowych (w formie pókolonii) oraz wykonywane w jej ramach: dostawa towarów i wiadczenie usug cile z tymi usugami zwizanych (w szczególnoci wyywienie, przewóz i bilety wstpu do wymienionych obiektów), wykonywane w formach i na zasadach okrelonych w przepisach o systemie owiaty, mog korzysta ze zwolnienia Z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a oraz art. 43 ust. 17 ustawy?
                                • 13.06.2018PIT: Jazdy prywatne firmowym samochodem czasem z ewidencj
                                 Pytanie: Czy z tytuu uywania subowych samochodów osobowych przez pracowników Wnioskodawcy jako pracodawca i patnik zobowizana bdzie ustali pracownikom przychód do opodatkowania w sytuacji, gdy opacaj oni koszty tego uywania wyliczone przez pracodawc na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów i wskanika amortyzacji? Czy ustalenie przez Wnioskodawc jako pracodawc i patnika tego przychodu pracownikom do opodatkowania bdzie uzalenione od kwoty, jak zostaje miesicznie obciony pracownik?
                                 • 05.04.2018Koszty uzyskania przychodów w wysokoci 50% dla nauczycieli akademickich
                                  Z uzasadnienia: ...Dla zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów nie jest wystarczajce wyrónienie w umowie o prac czci czasu pracy przeznaczonej na prac twórcz, gdy z takiego wyrónienia nie wynika, czy jakikolwiek utwór rzeczywicie powsta i czy w zwizku z jego eksploatacj wypacono honorarium
                                  • 02.03.2018Poowa firm zmaga si z oszustwami
                                   W cigu ostatnich 2 lat 50 proc. polskich przedsibiorstw dowiadczyo naduy – wynika z raportu pn. „Kto i jak okrada polskie firmy? Badanie przestpczoci gospodarczej w Polsce 2018”, który przygotowaa firma doradcza PwC. W porównaniu do 2016 r. odsetek firm deklarujcych, e w ich organizacjach doszo do naduy, wzrós o 14 pkt proc.
                                   • 06.02.2018Nieodpatne udostpnienie mieszkania na rzecz pracownika - skutki w podatku dochodowym
                                    Pracodawcy realizujc polityk wsparcia mieszkaniowego dla zamiejscowej zaogi pracowniczej czsto decyduj si odda do nieodpatnego uywania lokal mieszkalny. Wie si to z koniecznoci poniesienia okrelonych wydatków takich jak czynsz czy koszty eksploatacji mieszkania. Jak zatem rozliczy powysze koszty w rachunku podatkowym?
                                    • 01.02.2018Podatki 2018: Firmy rodzinne apeluj o uproszczenie systemu podatkowego
                                     Uproszczenie przepisów podatkowych, obnienie wysokoci podatków i zmniejszenie kosztów pracy to gówne postulaty polskich przedsibiorstw rodzinnych – wynika z najnowszej edycji badania firm rodzinnych, które przeprowadzia firma doradcza KPMG
                                     • 25.01.2018Nieodpatne udostpnienie mieszkania na rzecz pracownika - skutki w podatku dochodowym
                                      Pracodawcy realizujc polityk wsparcia mieszkaniowego dla zamiejscowej zaogi pracowniczej czsto decyduj si odda do nieodpatnego uywania lokal mieszkalny. Wie si to z koniecznoci poniesienia okrelonych wydatków takich jak czynsz czy koszty eksploatacji mieszkania. Jak zatem rozliczy powysze koszty w rachunku podatkowym?
                                      • 09.11.2017Wyjazdy subowe do spóek zalenych a koszty uzyskania przychodów
                                       Z uzasadnienia: Nie mog stanowi kosztów uzyskania przychodów wydatki zwizane z wyjazdami pracowników do spóek zalenych w celu sprawowania przez nich funkcji czonków rad nadzorczych tych spóek, z uwagi na fakt, i czynnoci te s sprawowane na rzecz odrbnych podmiotów/podatników.
                                       • 23.08.2017Zatrudnianie cudzoziemców – bd nowe przepisy ws. przenoszenia pracowników
                                        Do polskiego systemu prawnego wdroone zostan rozwizania przewidziane w unijnej dyrektywie ws. warunków wjazdu i pobytu obywateli pastw trzecich w ramach przeniesienia wewntrz przedsibiorstwa – wynika z rzdowego projektu, który trafi w tym tygodniu do Sejmu.
                                        • 18.07.2017Odwrotne obcienie VAT podwykonawcy, czyli wyjani wyjanione
                                         Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), nabywca usug budowlanych wymienionych w poz. 2-48 zacznika nr 14 do ww. ustawy wiadczonych przez podwykonawc jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Odwrotne obcienie dziaa w ten sposób, e odbiorca faktury ma obowizek naliczenia podatku i jednoczenie ma prawo do jego odliczenia. U odbiorcy nie powstaje podatek naliczony od zakupu. Wpaca on do urzdu skarbowego VAT, który normalnie zobowizany byby zapaci w cenie wystawcy faktury. Z kolei wystawca nie nalicza VAT na fakturze i nie ma obowizku jego zapaty do urzdu skarbowego.
                                         • 17.07.2017Odwrotne obcienie VAT podwykonawcy, czyli wyjani wyjanione
                                          Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221), nabywca usug budowlanych wymienionych w poz. 2-48 zacznika nr 14 do ww. ustawy wiadczonych przez podwykonawc jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Odwrotne obcienie dziaa w ten sposób, e odbiorca faktury ma obowizek naliczenia podatku i jednoczenie ma prawo do jego odliczenia. U odbiorcy nie powstaje podatek naliczony od zakupu. Wpaca on do urzdu skarbowego VAT, który normalnie zobowizany byby zapaci w cenie wystawcy faktury. Z kolei wystawca nie nalicza VAT na fakturze i nie ma obowizku jego zapaty do urzdu skarbowego.
                                          • 13.07.2017Zatrudnianie cudzoziemców – rzd szykuje zmiany ws. przenoszenia pracowników
                                           Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej maj otrzymywa zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewntrz firmy – wynika z projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, który przyj w tym tygodniu rzd. Nowela dostosuje polskie prawo do regulacji unijnych.
                                           • 05.07.2017Maski i filtry powietrza dla pracowników w kosztach firmy
                                            Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione (ponoszone w przyszoci) na zakup odpowiednio: masek antysmogowych wraz z filtrami, oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do biura (miejsca pracy), oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem do domu (miejsca zamieszkania) dla pracowników spóki mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
                                            • 29.06.2017Ekspres do kawy jako koszt podatkowy firmy
                                             Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na: zakup specjalistycznego ekspresu do kawy oraz na zatrudnienie/zakup usug baristów mog zosta zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy (w odpowiedniej proporcji do jego udziau w zysku Spóki) na podstawie art. 22 ust. 1 oraz ust. 8 (odpisy amortyzacyjne od ekspresu jako rodka trwaego) ustawy o PDOF, jako tzw. koszty porednie, czyli koszty poniesione celem zachowania albo zabezpieczenia róda przychodów?
                                             • 09.05.2017Relaks na koszt pracodawcy bez PIT
                                              Pytanie podatnika: Czy korzystanie przez pracowników z profilaktycznych zaj antystresowych i relaksacyjnych, zaleconych przez uprawnionego specjalist BHP jako rodek profilaktyczny zmniejszajcy ryzyko zawodowe (w zw. z art. 226 Kodeksu pracy oraz § 39 rozporzdzenia w sprawie BHP), skutkuje powstaniem po ich stronie przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 i 3 w zw. z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                              • 18.04.2017Podatki 2017. Udostpnianie pracowników a odwrócony VAT na usugi budowlane
                                               Pytanie: Czy faktur za wykonane usugi udostpniania personelu na terenie budowy - naley wystawi w zakresie podatku VAT na zasadach ogólnych ze stawk 23%, czy te zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT w przypadku usug budowlanych z zacznika nr 14 za wykonan usug zastosowa procedur odwrotnego obcienia?