Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kadry

 • 27.06.2014Ubezpieczenie D&O – co to jest i jaką zapewnia ochronę?
  Ubezpieczenie D&O (ang. Directors and Officers) jest produktem ubezpieczeniowym chroniącym osoby zarządzające spółkami. Powstało jako odpowiedź na wprowadzenie w przepisach prawa i praktyce orzeczniczej osobistej odpowiedzialności osób zarządzających przedsiębiorstwami. Na zachodzie ubezpieczenie to jest obecne od dziesiątek lat i jest bardzo popularne wśród kadry kierowniczej zarówno wielkich koncernów, jak i małych prywatnych firm. Nierzadko zdarzają się przypadki, gdy menadżerowie warunkują podjęcie się zarządzania spółką tylko, jeżeli ta zagwarantuje zakup takiego ubezpieczenia.
  • 25.04.2014PIT: Korzystanie przez pracowników mobilnych z noclegów sfinansowanych przez pracodawcę
   Pytanie podatnika: Czy korzystanie z noclegów „w terenie” przez pracowników mobilnych na koszt pracodawcy będzie stanowić dla nich przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, czy przychód ten będzie zwolniony od opodatkowania PIT, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek w zakresie wydatków poniesionych na pokrycie noclegu pracownika mobilnego „w terenie”?
   • 27.03.2014Nabycie uprawnień zawodowych a koszty uzyskania przychodów
    Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, warunkujących wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii doradcy podatkowego (opłata za egzamin i opłata za wpis na listę doradców podatkowych), mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tejże działalności gospodarczej?
    • 18.12.2013Podatki 2014: MF o zmianach w VAT
     Zapytanie nr 5438 do ministra finansów w sprawie odliczenia podatku od towarów i usług w zakresie zakupu i eksploatacji samochodów służących do prowadzenia działalności gospodarczej
     • 21.10.2013Ubezpieczenie członków zarządu a PIT
      Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że w przedstawionym stanie faktycznym nie jest możliwe ustalenie przychodu przypadającego na każdego ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową, co powoduje, że na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
      • 03.10.2013Ulga na nowe technologie. Rozliczenie wydatków na zakup programów komputerowych
       Pytanie podatnika: Czy wydatki na zakup oprogramowania stanowią wydatki na nabycie nowych technologii? Czy wydatki na zakup, instalację i wdrożenie komputerowego systemu mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania? Czy pomimo odliczenia 50% kwoty wydatków na nabycie nowej technologii Spółka może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tej nowej technologii?
       • 19.09.2013Wisła, 2-3.10.2013 r. - Konferencja: Odpowiedzialność kadry zarządzającej w spółkach kapitałowych
        • 19.09.2013Odpowiedzialność członka zarządu za naruszenie zakazu konkurencji
         Nie ulega wątpliwości, że członek zarządu naruszający zakaz konkurencji może zostać odwołany z zarządu, a jeżeli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowa ta może zostać z nim rozwiązana w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, na podstawie art. 52 § 1 pkt. 1 k.p.
         • 17.07.2013Przychód pracownika: Ustalenie odpłatności za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
          Pytanie podatnika: Czy w przypadku użytkowania przez pracowników Wnioskodawcy, samochodów do celów prywatnych, przychód pracowników powinno się określać zgodnie z przytoczoną w opisie zdarzenia przyszłego metodologią tj. na podstawie kosztów ponoszonych przez spółkę w związku z umową leasingu?
          • 04.07.2013Letnie kolonie, obozy i zimowiska dla dzieci i młodzieży a stawka VAT
           Pytanie podatnika: Czy usługa organizowania kolonii letnich, obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży podlega stawce VAT w wysokości 8%?
           • 01.07.2013Przedsiębiorcy wybrali najlepsze urzędy skarbowe
            Polscy przedsiębiorcy już po raz jedenasty wybrali najprzyjaźniejsze firmom urzędy skarbowe. W tegorocznej edycji konkursu najwięcej wyróżnień zebrały skarbówki z województw mazowieckiego (13) oraz kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego (po 6).
            • 08.04.2013Korzystanie z samochodów służbowych a przychód pracownika
             Pytanie podatnika: Czy w przypadku pracowników, którym przyznano samochody służbowe i zobowiązano do parkowania samochodu służbowego w miejscu zamieszkania lub jego okolicy, Spółka jest zobowiązana doliczyć do przychodu pracownika wartości przejazdów samochodem służbowym pomiędzy miejscem parkowania a miejscem wykonywania obowiązków służbowych przez tego pracownika, a w konsekwencji czy na Spółce ciążą obowiązki płatnika z tego tytułu?
             • 19.03.2013Zatrudnienie w przedsiębiorstwach i płace specjalistów w dół
              W lutym w firmach pracowało 5,497 mln osób – podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie spadło w sumie o 0,8 proc. rok do roku i o 0,2 proc. względem stycznia 2013 r. Wzrosło natomiast przeciętne wynagrodzenie. Kryzys dotyka jednak już także specjalistów i menedżerów. Przykładowo, pensje prawników spadły w ciągu 2012 r. aż o 20 proc.
              • 18.02.2013Urzędy pracy czeka mała rewolucja
               Resort pracy i polityki społecznej przedstawił założenia do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Projektowane zmiany dotyczą m.in. zasad funkcjonowania urzędów pracy. Pensje ich pracowników mają zostać częściowo uzależnione od efektywności danego urzędu.
               • 29.01.2013Ubezpieczenie pracowników a przychód do opodatkowania PIT
                Pytanie podatnika: Jak rozliczyć wartość nieodpłatnego świadczenia, jeśli nie jest też możliwe ustalenie przychodu przypadającego na każdego ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową, co powoduje, że na wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 i art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                • 04.01.2013Zmiany w zasięgu działania dyrektorów UKS
                 Interpelacja nr 10713 do ministra finansów w sprawie skutków planowanej zmiany zasięgu terytorialnego urzędów kontroli skarbowej
                 • 13.12.2012Organizacja i prowadzenie praktyk zawodowych w kosztach działalności
                  Pytanie podatnika: W związku z trudnościami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy, spółka w ramach prowadzonej działalności zawarła z pobliskim technikum umowę o organizację praktycznej nauki zawodu poza szkołą (praktyk zawodowych). Celem głównym spółki jest przygotowanie podczas praktyk zawodowych uczniów gotowych - po zakończeniu edukacji szkolnej - do podjęcia pracy w spółce. Czy koszty poniesione na organizację i prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów technikum są dla spółki kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                  • 11.12.2012System refundacji z PFRON do zmiany?
                   Udzielana niepełnosprawnym przez państwo pomoc nie przynosi spodziewanych efektów – wynika z opublikowanego w ubiegłym tygodniu raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. O zmianę przepisów i zasad udzielania wsparcia apelują także eksperci Pracodawców RP, czyli organizacji zrzeszającej ponad 7500 polskich firm.
                   • 07.12.2012Dobowe raporty fiskalne przy braku sprzedaży
                    Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik ma obowiązek sporządzania fiskalnych raportów dobowych przy użyciu kasy rejestrującej w dniach, w których wystąpiła zerowa sprzedaż?
                    • 04.12.2012Niepełnosprawni nie mają wsparcia państwa – raport NIK
                     Państwowe formy wsparcia rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych są nieefektywne – wynika z opublikowanego wczoraj raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jak wskazują kontrolerzy NIK, terapie zajęciowe nie pomagają w znalezieniu pracy, a turnusy rehabilitacyjne nie kształtują tzw. umiejętności społecznych.
                     • 29.11.201250-procentowe koszty przy chorobie i urlopie pracownika
                      Pytanie podatnika: Czy spółka powinna potrącać 50% koszty uzyskania przychodu od części wynagrodzenia wypłacanej pracownikom za czas niezdolności do pracy z tytułu choroby oraz do wynagrodzenia za okres urlopu wypoczynkowego?
                      • 15.11.2012Sprzedaż praw do transmisji sportowych – UOKiK wszczął postępowanie
                       Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie sprzedaży praw do transmisji wrześniowych meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej. Sprawdzone zostanie, czy nie doszło wtedy do zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję. Przedmiotem postępowania jest konkretnie kwestia ustalenia minimalnych cen za usługę w ramach systemu pay-per-view.
                       • 06.11.2012Odliczenie VAT od nabycia usług szkoleniowych
                        Pytanie podatnika: Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wykonanie przez Beneficjenta na rzecz Spółki usług szkoleniowych w ramach Projektu?
                        • 23.10.2012Polska w oczach zagranicznych inwestorów – informacja PAIiIZ
                         Zagraniczni inwestorzy doceniają w Polsce wielkość rynku, stabilność polityczną i dostępność kadry - wynika z najnowszego raportu PAIiIZ na temat klimatu inwestycyjnego w Polsce.
                         • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
                          Interpelacja nr 7340 do ministra finansów w sprawie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników
                          • 06.09.2012Stawka ryczałtu na usługi cateringowe
                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi bar na uczelni przeznaczony dla studentów i kadry dydaktycznej. W ramach prowadzonej działalności świadczy również usługi cateringowe, które polegają na przygotowywaniu kanapek, obiadów bez napojów alkoholowych, chłodzących i gorących. Przygotowane posiłki odbierają sami klienci lub Wnioskodawca dostarcza je osobiście na terenie uczelni. Jaką stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy zastosować do przychodów z działalności w zakresie ww. usług gastronomicznych?
                           • 13.07.2012Pensje prezesów wzrosły w ciągu roku o 25%
                            Kryzys nie dotyka prezesów największych spółek giełdowych. Pensje prezesów wzrosły w ciągu ostatniego roku o 25%, a członków zarządów o 18%. Najlepiej zarabiają osoby zarządzające firmami z sektora mediów i rozrywki (średnio ok. 2,88 mln zł rocznie) oraz sektora ubezpieczeniowego (ok. 2,82 mln zł) – wynika z ostatniego badania PwC pn. „Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku”.
                            • 10.07.2012Stres w miejscu pracy – metody walki
                             Zapobieganie niekorzystnym skutkom stresu w miejscu pracy wymaga prewencyjnego podejścia do niego i jego źródeł.
                             • 13.06.2012Rynek pracy – niewiele firm zwiększy zatrudnienie
                              W III kwartale zwiększenie zatrudnienia przewiduje tylko 17% polskich firm; liczbę etatów zamierza zredukować natomiast 7% pracodawców. Zdecydowana większość (70%) nie planuje żadnych zmian personalnych – wynika z najnowszego raportu „Barometr Manpower Perspektywy Zatrudnienia”.
                              • 18.05.2012NIK krytycznie o telewizji publicznej
                               Działania zarządu TVP S.A. w okresie od lipca 2009 do czerwca 2011 nie doprowadziły do poprawy kondycji finansowej spółki. NIK stwierdza, że wpływy z abonamentu maleją, a spółka nie radzi sobie z utrzymaniem płynności finansowej.
                               • 04.05.2012Coraz gorsza sytuacja przemysłu
                                Wskaźnik PMI dla Polski spadł poniżej poziomu 50 pkt; w kwietniu wyniósł dokładnie 49,2 pkt wobec 50,1 pkt w marcu – poinformował bank HSBC. W opinii ekspertów, o spadku zadecydowały przede wszystkim spadek ilości nowych zamówień oraz stagnacja w polskiej produkcji.
                                • 23.04.2012Umowa partnerska z ZEA podpisana
                                 Wizyta premiera i przedstawicieli administracji oraz biznesu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej jest zdominowana przez tematy gospodarcze.
                                 • 28.03.2012Duże zmiany w sądownictwie
                                  Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zmiany dotyczą m.in. modelu nadzoru nad administracyjną działalnością sądów. Nowe przepisy wprowadzają system oceny pracy sędziów oraz funkcję menedżera sądowego.
                                  • 27.03.2012Bayer inwestuje w Trójmieście
                                   Światowy potentat branży farmaceutycznej - koncern Bayer – wybrał Trójmiasto na siedzibę swojego nowego Centrum Finansowo – Księgowego.
                                   • 22.02.2012Rośnie popyt na outsourcing
                                    W ciągu najbliższych trzech lat wyraźnie wzrośnie popyt na rynku centrów usług wspólnych (SSC) oraz obsługi outsourcingowej dla biznesu (BPO). Najbardziej zwiększy się zapotrzebowanie na usługi prawne (50% wskazań respondentów), inżynieryjne (43%) oraz usługi rozwoju i utrzymania aplikacji (38%) – to najważniejsze wnioski płynące z badania nt. usług outsourcingowych na świecie, przeprowadzonego przez firmę doradczą PwC.
                                    • 03.01.2012Polskie firmy efektywnie inwestują w pracowników
                                     Polskie firmy zanotowały w 2010 r. znaczną poprawę efektywności inwestycji w kapitał ludzki. Z każdej złotówki zainwestowanej w pracownika jego pracodawca otrzymał z powrotem przeciętnie ok. 1,72 zł. Polska pozytywnie wyróżnia się pod tym względem na tle innych państw europejskich – takie wyniki przynosi najnowszy raport firmy doradczej PwC pn. „Saratoga HC Benchmarking”.
                                     • 03.01.2012Korzystanie z samochodów służbowych a PIT
                                      Pytanie podatnika: Czy w przypadku gdy pracownicy korzystają z samochodów służbowych na potrzeby wykonywanej pracy, w tym przemieszczając się pojazdami z miejsca ich garażowania (parkowania) w okolicach swojego miejsca zamieszkania, do miejsca, w których będą wykonywali pracę uzyskują z tego tytułu przychód podatkowy, który musiałby być uwzględniony przez Spółkę (jako płatnika) przy wyznaczaniu zaliczek na podatek dochodowych od osób fizycznych?
                                      • 01.12.2011Perspektywy energetyki jądrowej w Polsce
                                       Energetyka jądrowa to nie tylko budowa siłowni. To także stworzenie nowego sektora gospodarki opartego na najbardziej zaawansowanych technologiach i wykształceniu kadry o najwyższych kwalifikacjach – powiedziała pełnomocnik rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska podczas trzeciego Walnego Zgromadzenia Platformy Technologicznej Zrównoważonej Energetyki Jądrowej (SNETP).
                                       • 21.11.2011Jak zmieniły się polskie firmy w ciągu 20 lat?
                                        W ciągu ostatnich dwóch dekad polskie firmy uległy poważnym zmianom. Funkcjonujący wcześniej autorytarny styl zarządzania zastępowany jest stylem angażującym. Duże zmiany objęły także sposób rekrutacji nowych pracowników – oto główne wnioski z cząstkowych wyników „Badania oczekiwań pracodawców i kadry zarządzającej wobec pracowników”, prowadzonego wspólnie przez BCC i 4business&people.
                                        • 04.11.2011PAIiIZ: Zagraniczni inwestorzy dobrze oceniają Polskę
                                         Zagraniczni inwestorzy doceniają w Polsce wysoki popyt wewnętrzny, dostępność wykwalifikowanej kadry i stabilność polityczną – wynika z raportu nt. klimatu inwestycyjnego w Polsce. Nasze najsłabsze punkty to infrastruktura drogowa i prawo.
                                         • 11.10.2011Ponad 2 mln spraw w e-sądzie
                                          Do e-sądu wpłynęło już ponad 2 mln spraw, z czego ok. 1,6 mln zostało już załatwionych – poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości. W związku ze stale rosnącą popularnością elektronicznego sądu, minister Krzysztof Kwiatkowski już we wrześniu zdecydował o zwiększeniu jego kadry.
                                          • 23.09.2011Resort sprawiedliwości wzmocni e-sąd
                                           Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło wzmocnić e-sąd. – Aby zapewnić płynność funkcjonowania e-sądu podjąłem decyzję o kolejnym kadrowym wzmocnieniu lubelskiego e-sądu – zapowiedział wczoraj na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Od 1 października do e-sądu zostanie oddelegowanych kilkudziesięciu nowych pracowników.
                                           • 14.09.2011Co dziesiąte przedsiębiorstwo zapowiada zwolnienia
                                            Wyraźnie spada dynamika polskiego rynku pracy. Pracodawcy bardzo ostrożnie podchodzą do planów zatrudnienia w IV kwartale 2011 r.; zwolnienia w najbliższym czasie zapowiada co dziesiąta firma, z kolei 69% nie przewiduje żadnych mian – to najważniejsze wnioski płynące z najnowszej edycji kwartalnego badania pn. „Barometr Perspektyw Zatrudnienia”, opracowanego przez Manpower Polska.
                                            • 22.08.2011Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ustroju sądów powszechnych
                                             Menedżerski system zarządzania sądami oraz oceny okresowe sędziów – to najważniejsze ze zmian, które przewiduje znowelizowana ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych, przyjęta ostatecznie (po poprawkach Senatu) przez Sejm 18 sierpnia br.
                                             • 09.08.2011Nawet o 50% więcej zatrudnionych cudzoziemców do końca roku- raport EWL
                                              Analitycy zakładają nawet 50-procentowy wzrost zatrudnienia obcokrajowców w Polsce do końca bieżącego roku. W raporcie agencji EastWestLink o stanie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce w pierwszej połowie 2011 przedstawione zostały zmiany na rynku pracy, wzrost zapotrzebowania na zasoby ludzkie wśród polskich pracodawców i pozostałe czynniki, które stoją za zwiększonym napływem pracowników z zagranicy.
                                              • 26.07.2011Polska w ścisłej czołówce krajów najlepszych do inwestowania
                                               Polska zajmuje szóste miejsce na świecie pod względem atrakcyjności inwestycji – wynika z najnowszego raportu Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Zajmujemy też pierwsze miejsce wśród nowych krajów UE jeśli chodzi o napływ inwestycji.
                                               • 05.07.2011KIG chce powołania państwowego „admina”
                                                Krajowa Izba Gospodarcza wysunęła propozycję powołania państwowego „admina”, czyli jednego ośrodka, który koordynowałby wszelkie działania związane z informatyzacją, rozwojem społeczeństwa informacyjnego i innowacjami. Zdaniem organizacji, pozwoliłoby to na skuteczną implementację europejskiej strategii gospodarczej „Europa 2020”, wymagającej m.in. zreformowania procesu informatyzacji w Polsce.
                                                • 30.06.2011Zabraknie specjalistów odpowiedzialnych za badania i rozwój?
                                                 Istnieje spore ryzyko, że w najbliższym czasie może zacząć brakować specjalistów w kluczowych działach biznesu, głównie w obszarze badań i rozwoju. Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed kadrą zarządzającą firmami będzie zatem rozwój strategii mających przyciągać talenty oraz zatrzymujących najlepszych pracowników w firmie – wynika z analiz z cyklu „Talent Edge 2020”, opracowanych przez firmę doradcza Deloitte.
                                                 • 21.06.2011Coraz więcej prezesów i członków zarządów dokonuje nadużyć
                                                  Liczba nadużyć popełnianych przez dyrektorów zarządzających i prezesów wzrosła do 26%, a członków zarządu – do 18%. Przytłaczająca większość sprawców (96%) uczyniła z nadużyć regularne źródło dochodów. Wśród sprawców przeważają zdecydowani mężczyźni (87%), szczególnie ci o długim stażu pracy w danej firmie – oto główne wnioski z raportu „Kim jest typowy sprawca nadużyć – Analiza globalnych schematów nadużyć”, opracowanego przez firmę doradczą KPMG.
                                                  • 15.06.2011Inwestycje zagraniczne – Polska wśród liderów
                                                   Polska zajęła trzecie miejsce pod względem liczby miejsc pracy stworzonych dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym w 2010 roku - wynika z badania Atrakcyjności Inwestycyjnej Europy przygotowywanego co roku przez firmę doradczą Ernst & Young.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] następna strona »