Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziem zeznan podatk

 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
  • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 23.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
    Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
    • 10.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
     Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
     • 10.02.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
      Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
      • 29.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
       Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
       • 28.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
        Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
        • 09.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
         Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
         • 08.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
          Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
          • 02.01.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
           Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
           • 25.09.2019Wyjazd za granic na okres duszy ni 6 miesicy naley zgosi
            Art. 36 ustawy o ewidencji ludnoci przewidujcy obowizek zgoszenia wyjazdu poza granice kraju oraz powrotu, w przypadku zgoszenia wyjazdu na pobyt czasowy powyej 6 miesicy, realizuje rejestracyjny cel obowizku meldunkowego i samej ewidencji ludnoci tj. odnotowanie aktualnej informacji o miejscu pobytu staego (wyjazd na stae) lub czasowego (wyjazd czasowy) osoby fizycznej. Powysze dane s rejestrowane w zwizku z potrzebami statystyki publicznej i stanowi jedno ze róde danych dotyczcych migracji zarówno midzynarodowej, jak i krajowej - wyjanio Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji.
            • 23.09.2019Szkolenia w Warszawie: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019/2020
             Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
             • 16.08.201927.08.2019, Warszawa: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
              Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom. 
              • 19.07.201922.07.2019: E-kurs: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
               Z powodu niskiego poziomu bezrobocia Polska staa si bardzo atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla pracowników ze Wschodu. Jeszcze niedawno przedsibiorcy deklarowali ch zatrudnienia ponad 600 tys. osób ze Wschodu. Obecnie liczba ta liczba przekrocza ju milion. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz popularniejsze. Naley jednak pamita, e zatrudnienie pracownika z innego pastwa, zwaszcza spoza Unii Europejskiej, jest duo bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie rezydenta. 
               • 09.05.2017Zatrudnianie cudzoziemców: Wolny zawód i inna samodzielna dziaalno
                W myl regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania okrelenie „wolny zawód” obejmuje w szczególnoci samodzielnie wykonywan dziaalno naukow, literack, artystyczn, wychowawcz lub owiatow, jak równie samodzielnie wykonywan dziaalno lekarzy, prawników, inynierów, architektów oraz dentystów i ksigowych.
                • 26.09.2016Podatek od nieujawnionych dochodw dotyczy tylko Polski
                 Z uzasadnienia: Podatek od dochodw nieujawnionych pobierany jest bowiem od dochodw (przychodw) uzyskanych tylko na terytorium Polski. Powoana regulacja prawna nie dotyczy opodatkowania dochodw ukrytych, a osignitych poza terytorium Polski, przy zastosowaniu konstrukcji dochodu opartego na wydatkach i oszczdnociach. Jeli ustawodawca nie obj podatkiem od dochodw nieujawnionych korzyci majcych rda poza terytorium Polski, jednake uzyskanych przez podatnikw majcych miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tym samym w tych przypadkach nie bd miay zastosowania, wynikajce z umw midzynarodowych, regulacje w zakresie unikania podwjnego opodatkowania, poniewa w ogle nie pojawia si tu problem podwjnego opodatkowania tych samych dochodw.
                 • 12.02.2013Zeznanie roczne cudzoziemców – dochody z umowy o prac oraz umów zlecenia i o dzieo
                  Niektóre obowizki wynikajce z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: pdof) – w tym np. skadanie zezna rocznych – dotycz take cudzoziemców. Sposób rozliczenia osiganych przez nich dochodów (przychodów) zaley przede wszystkim od tego, czy maj oni status polskiego rezydenta podatkowego, a take od rodzaju róda tych dochodów (przychodów) oraz miejsca ich pooenia.
                  • 09.01.2013Identyfikator podatkowy – NIP czy PESEL?
                   Obowizkowi ewidencyjnemu podlegaj osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne i inne podmioty, uzyskujce/majce na podstawie odrbnych ustaw co najmniej jeden z trzech statusw: 1) podatnika, 2) patnika podatku, 3) patnika skadek na ubezpieczenia spoeczne lub zdrowotne. Od 1 wrzenia 2011 r., zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw (dalej: Pp - 1), istniej dwa identyfikatory podatkowe, tj.:
                   • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjanijmy sobie wszystko
                    Komisja „Przyjazne Pastwo” przygotowaa projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne. Projekt zosta 7 wrzenia br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzcych obecnie wtpliwoci interpretacyjne lub powodujcych rozbienoci w orzecznictwie organw podatkowych i sdw administracyjnych. Zmiany dotycz m.in. trybu skadania przez maonkw wsplnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osb samotnie wychowujcych dzieci, zasad przeliczania wartoci wyraonych w walutach obcych na zote polskie, stosowania niektrych zwolnie przedmiotowych. Wikszo zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy bdzie korzystna dla podatnikw. Ustawa ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniej przedstawiamy szczegowe zestawienie projektowanych zmian.
                    • 29.10.2008Planowane zmiany w opodatkowaniu dochodów uzyskiwanych przez nierezydentów
                     Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w wielu przypadkach rónicuje sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby majce miejsce zamieszkania w Polsce i osoby nie mieszkajce w Polsce. Rónice dotycz przede wszystkim opodatkowania przychodów wymienionych w art. 13, czyli przychodów z samodzielnej dziaalnoci, np.: z osobicie wykonywanej dziaalnoci artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, owiatowej i publicystycznej, w tym przychody z tytuu udziau w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak równie przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sdziów z tytuu prowadzenia zawodów sportowych, przychody otrzymywane przez osoby nalece do skadu zarzdów spóek, przychody z praw autorskich i przychody z umów zlece lub umów o dzieo.
                     • 18.12.2007Zaliczka na podatek nierezydenta przy umowie zlecenia
                      Interpelacja nr 9335 do ministra finansów w sprawie odprowadzania podatku przez polsk firm za nierezydenta, który wykonuje zlecenie za granic
                      • 11.09.2007Podatek od spadków i darowizn dla mieszkajcych za granic
                       Pytanie: Od kilku lat mieszkam razem z mem w Wielkiej Brytanii. Mój m jest Anglikiem. Ostatnio od jego rodziców otrzymalimy darowizn w postaci mieszkania. Czy taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce?
                       • 24.08.2007Opodatkowanie zysków giedowych przez osob zagraniczn
                        Pytanie: Mieszkam w Niemczech, inwestuj na polskiej giedzie. Czy od dochodów z tego tytuu musz paci podatek w Polsce?
                        • 20.08.2007Pobyt w Polsce powyej 183 dni a nieograniczony lub ograniczony obowizek podatkowy
                         Pytanie: Mieszkam w Wielkiej Brytanii. Pracuj jako czonek zarzdu w polskiej firmie i mój okres pobytu na terenie Polski przekroczy 183 dni w 2007 r. Czy w zwizku z tym podlegam nieograniczonemu czy ograniczonemu obowizkowi podatkowemu w Polsce?
                         • 25.04.2007Deklaracje i informacje o dokonanych wypatach i pobranym podatku dochodowym od osób prawnych od nierezydentów
                          Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, podatnicy, jeeli nie maj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarzdu (nierezydenci), podlegaj obowizkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osigaj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Generaln zasad obowizujc w przypadku opodatkowania osób prawnych, która ma zastosowanie take do nierezydentów, jest obowizek skadania deklaracji, wedug ustalonego wzoru (CIT-8), o wysokoci dochodu (straty) osignitego od pocztku roku podatkowego i wpacanie na rachunek urzdu skarbowego zaliczek miesicznych w wysokoci rónicy midzy podatkiem nalenym od dochodu osignitego od pocztku roku podatkowego, a sum zaliczek nalenych za poprzednie miesice (art. 25 ust. 1).