Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odprawy

 • 26.07.2006Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
  Pytanie: Pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 Kodeksu pracy, tj. z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Dodatkowo rozwiązując ze mną umowę o pracę pracodawca wiedział, że jestem w ciąży, a zatem podlegam szczególnej ochronie. W związku z powyższym wniosłam przeciwko pracodawcy pozew do sądu pracy, żądając przywrócenia do pracy oraz wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Sąd uznając, że rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 Kp było bezpodstawne przywrócił mnie do pracy i zasądził na moją rzecz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy pod warunkiem podjęcia pracy. Czy wypłacone wynagrodzenie należy traktować jako odszkodowanie zwolnione z opodatkowania, czy też podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
  • 25.06.2006Moment zaliczenia odpraw i nagród jubileuszowych do kosztów uzyskania przychodów
   Pytanie podatnika: Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem w jakim momencie będą stanowiły koszty uzyskania przychodu naliczone pracownikom nagrody jubileuszowe, odprawy naliczone pracownikom na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844), oraz naliczone odszkodowania na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy.
   • 07.06.2006Przemieszczanie na terytorium Polski zaimportowanych w Niemczech towarów jako wewnątrzwspólnotowe nabycie
    Pytanie podatnika: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż dokonano odprawy celnej zaimportowanego towaru w Niemczech, co stanowi import towarów na terytorium innego państwa członkowskiego i wobec tego podlega przepisom państwa, na terenie którego miało miejsce zdarzenie gospodarcze. Następnie dalsze przemieszczanie zaimportowanych przez Stronę w Niemczech towarów na terytorium innego kraju (Polski) nabiera charakteru wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na podstawie art. 11 ust.1 ustawy.
    • 05.06.2006Import towarów i VAT
     Importem towarów, zgodnie z art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), jest przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Terytorium państwa trzeciego to, w rozumieniu pkt 5 tegoż artykułu, terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Wspólnoty. Tak więc importem towarów jest przywóz na terytorium Polski towarów z państw niewchodzących w skład Unii Europejskiej.
     • 26.04.2006Opodatkowanie odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej
      Pytanie: Czy otrzymana odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa stanowią dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy świadczenia te stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?
      • 24.04.2006Podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku śmierci podatnika
       "Nie ma nic pewnego na tym świecie oprócz śmierci i podatków" (Benjamin Franklin). I mimo że śmierć osoby bliskiej jest wydarzeniem przygnębiającym - ze względu na to, że była ona podatnikiem podatku dochodowego, wydarzenie to wiąże się z pewnymi obowiązkami zarówno po stronie spadkobierców, jak i po stronie pracodawcy - w przypadku śmierci pracownika.
       • 19.04.2006Wspólnota mieszkaniowa i wpłata na fundusz remontowy za lata następne
        Pytanie podatnika: Czy dokonując jednorazowej wpłaty na rzecz funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej za lata 2006 i 2007 w 2005 roku będzie Pan mógł skorzystać z odliczenia 19% kwoty wpłaty jako wydatki na cele mieszkaniowe?
        • 19.04.2006Odliczenie dodatkowych wpłat na fundusz remontowy
         Pytanie: Czy w ramach ulgi na remont i modernizację można odliczyć wydatki z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej w wysokości większej niż określone przez spółdzielnię mieszkaniową?
         • 17.04.2006Zwrot akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych
          Przewidziana w Ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.) możliwość ubiegania się o zwrot akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zapobiegać ma podwójnemu opodatkowaniu tym podatkiem: na terytorium Polski i w kraju przeznaczenia towarów. Zgodnie z art. 60 ustawy możliwość ta odnosi się do dwóch sytuacji związanych z przemieszczaniem towarów akcyzowych: dostawy wewnątrzwspólnotowej oraz eksportu. Zanim przybliżona zostanie ta regulacja, omówić należy podstawowe dla jej stosowania terminy.
          • 30.03.2006Rozliczenie zwrotu nienależnie pobranej odprawy pieniężnej w zeznaniu podatkowym
           Pytanie podatnika: Czy zakład pracy powinien skorygować dochody za 2004 rok podatkowy, pomniejszając je o wysokość wypłaconej odprawy pieniężnej, zwróconej po upływie roku podatkowego?
           • 09.03.2006Decyzja Izby Skarbowej w Rzeszowie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 13.01.2006 r., sygn. IS.II/2-4430/394/05
            Pytanie podatnika: Czy fakt, iż po ewentualnej kontroli nie zostanie odnaleziony nabywca towaru, bądź gdy nie figuruje on w ewidencjach swojego kraju, będzie miał wpływ na możliwość zastosowania stawki 0% przez podatnika?
            • 19.01.2006Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą prawa do sądu - opłaty manipulacyjnej dodatkowej
             24 stycznia 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Vadain International sp. z o.o. dotyczącą prawa do sądu - opłaty manipulacyjnej dodatkowej. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 276 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 roku - Kodeks celny z: art. 42 ust. 1, 2, 3, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 175 ust. 1, art. 177, art. 46, art. 10 ust. 1, 2, art. 91 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 91 ust. 3, art. 2 Konstytucji.
             • 14.12.2005Ulga remontowa – informacje ogólne
              Ulga remontowa jest najbardziej masowo wykorzystywaną ulgą i jej brak w przyszłym roku może mieć negatywny wpływ na branżę remontowo-budowlaną (w jej legalnej części). Dzisiaj przedstawiamy informacje niezbędne do skorzystania z ulgi jeszcze w tym roku.
              • 14.12.2005Interpretacja PPI/443-31/05 z dnia 31.03.2005 r. - Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach
               Pytanie podatnika: Czy istnieje możliwość zastosowania stawki podatku 0% w eksporcie towarów w przypadku zaginięcia dokumentu odprawy celnej SAD i wydania przez Urząd Celny zaświadczenia potwierdzającego objęcie towaru procedurą wywozu?
               • 07.12.2005Zakup samochodu w krajach spoza Unii Europejskiej – import samochodów
                Przywóz towarów z krajów spoza Unii Europejskiej jest uważany za import towarów. W przypadku importu samochodów istnieje obowiązek zapłaty cła, podatku VAT oraz akcyzy (w przypadku samochodów osobowych). Podstawą obliczenia cła będzie wartość celna pojazdu. Z kolei wartość celna powiększona o kwotę cła posłuży do obliczenia kwoty podatku akcyzowego, a wartość celna powiększona o kwotę cła i kwotę podatku akcyzowego – do naliczenia podatku VAT.
                • 05.12.2005Koszty uzyskania przychodu pracownika w sytuacjach nietypowych
                 Nie mamy najczęściej problemów z prawidłowym ustaleniem kosztów uzyskania przychodu pracownika przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy. Pewne trudności mogą pojawić się w sytuacjach nie całkiem typowych – dzisiaj dziesięć przykładów takich sytuacji.
                 • 24.11.2005Odprawa dla zwalnianego pracownika
                  Pytanie: Jestem zatrudniona na czas nieokreślony w firmie, która zatrudnia powyżej 20 pracowników. Pracuję już ponad 8 lat. Jestem jedną z osób, które otrzymały od pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. W moim przypadku jest dodany zapis: "przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest likwidacja stanowiska pracy" Czy należy mi się odprawa pieniężna? W jakiej wysokości?
                  • 08.11.2005Pismo PB5/MC-033-50-736/05 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 29 kwietnia 2005 r. do Izby Skarbowej w Lublinie
                   Odpowiadając na pismo z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż aktualne pozostaje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 24 marca 1995 r. nr PO5/9-0261/95 *. W konsekwencji, na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), pracownikowi przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów od przychodów z każdego stosunku pracy
                   • 13.09.2005Minimalne wynagrodzenie będzie rosło szybciej.
                    Sejm uchwalił, a Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw. Nowelizacja przynosi zmianę sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia w drodze negocjacji w Komisji Trójstronnej. Jeżeli w roku, w którym odbywają się negocjacje, wysokość minimalnego wynagrodzenia będzie niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia, stopień wzrostu (zależny od prognozowanego wskaźnika wzrostu cen) zwiększa się dodatkowo o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.
                    • 29.08.2005Obowiązki pracodawcy wynikające z kodeksu pracy
                     Pracodawca ma niezliczone obowiązki. Tutaj wymienimy jedynie te, o których mowa w kodeksie pracy, w kolejności ich pojawiania się w kodeksie. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.

                    « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ]