Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

darowizna

 • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
  Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 27.07.2020VAT przy nieodpatnym przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne
    Podatnik od 2015 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. W latach 2015-2017 nie by czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupi nowy samochód osobowy i otrzyma faktur VAT. Samochód wczy do ewidencji rodków trwaych i jest on wykorzystywany do celów mieszanych. Przy nabyciu samochodu nie odliczy VAT. Czy wycofujc samochód z dziaalnoci bd darujc go osobie z najbliszej rodziny przedsibiorca musi odprowadzi 23% VAT od wartoci rynkowej?
    • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
     Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
     • 24.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
      Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
      • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
       Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
       • 23.07.2020Nowe preferencje w VAT w zwizku z koronawirusem - objanienia podatkowe MF
        Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowao objanienia podatkowe ws. nowych preferencji stosowanych w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. MF wyjania w nich wtpliwoci, jakie powstay przy stosowaniu przepisów tzw. Tarcz antykryzysowych, a dotyczcych preferencji w podatkach dochodowych, podatku od towarów i usug, podatku od nieruchomoci, czy innych zawartych w tych ustawach. Z uwagi na obszerno tych wyjanie bdziemy je publikowa we fragmentach. Dzisiaj cz dotyczca podatku VAT.
        • 23.07.2020VAT przy nieodpatnym przekazaniu samochodu osobowego na cele prywatne
         Podatnik od 2015 r. prowadzi jednoosobow dziaalno gospodarcz. W latach 2015-2017 nie by czynnym podatnikiem VAT. W 2016 r. zakupi nowy samochód osobowy i otrzyma faktur VAT. Samochód wczy do ewidencji rodków trwaych i jest on wykorzystywany do celów mieszanych. Przy nabyciu samochodu nie odliczy VAT. Czy wycofujc samochód z dziaalnoci bd darujc go osobie z najbliszej rodziny przedsibiorca musi odprowadzi 23% VAT od wartoci rynkowej?
         • 21.07.2020Ulga na zwalczanie koronawirusa w zeznaniu rocznym
          W odpowiedzi na apel o braku opakowa wtórnych do próbek laboratoryjnych, w zwizku ze zwikszonym zapotrzebowaniem do wykrywania koronawirusa COVID-19, spóka - jako darczyca - przekazaa w 2020 r. … sztuk opakowa hermetycznych. Obdarowanym byy jednostki wymienione na licie podmiotów wykonujcych dziaalno lecznicz zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19. Czy wspólnik bdzie móg rozliczy darowizn przekazan przez spók w swoim zeznaniu rocznym proporcjonalnie do udziau w zysku rocznym?
          • 16.07.2020Darowizna jako sposób optymalizacji podatku od przychodów nieujawnionych
           Najwysz stawk podatku dochodowego, jak przewiduj polskie przepisy, jest 75% podatku od przychodów z nieujawnionych róde lub nieznajdujcych pokrycia w ujawnionych ródach. Stawka 75% to sankcja obciajca podatników ukrywajcych swoje dochody przed fiskusem.
           • 15.07.2020Darowizna jako sposób optymalizacji podatku od przychodów nieujawnionych
            Najwysz stawk podatku dochodowego, jak przewiduj polskie przepisy, jest 75% podatku od przychodów z nieujawnionych róde lub nieznajdujcych pokrycia w ujawnionych ródach. Stawka 75% to sankcja obciajca podatników ukrywajcych swoje dochody przed fiskusem.
            • 01.07.2020NSA. Wpata darowizny na wasne konto bez podatku
             Wykadnia art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie moe sprowadza si do szukania sensu poszczególnych wyrazów, lecz powinna by poczona z analiz celu regulacji prawnej. Istotne jest, czy darowizna pomidzy osobami wymienionymi w tym przepisie rzeczywicie miaa miejsce. Wymóg udokumentowania dokonanej darowizny naley traktowa jedynie jako warunek natury technicznej, majcy na celu potwierdzenie faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej darowizny Naczelny Sd Administracyjny.
             • 08.05.2020NSA. Udokumentowanie darowizny: Brak konta nie moe pozbawi zwolnienia
              Dla skorzystania ze zwolnienia podatkowego kluczowe jest udokumentowanie transferu pieninego skadnika majtku darczycy do majtku obdarowanego. Tylko bowiem w ten sposób zapewni si bezpieczestwo obrotu, poprzez wyeliminowanie prób dokonania wpaty na rzecz samego siebie rodków niewiadomego pochodzenia i nadania tej czynnoci pozoru wykonania umowy darowizny. Jeeli podatniczka bya swoistym wyrczycielem woli swojej matki, która z przyczyn osobistych nie moga przedmiotowej czynnoci dokona osobicie to ustawowe kryteria do otrzymania ulgi zostay w tym konkretnym przypadku spenione - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
              • 20.04.2020Darowizna samochodu - co powiniene wiedzie
               Zakup nowego samochodu, zmiana sytuacji rodzinnej czy zdrowotnej lub inne zdarzenie losowe czsto tworz potrzeb pozbycia si posiadanego wczeniej samochodu. Jednym ze sposobów – poza sprzeda – jest przekazanie auta bliskiej osobie w formie darowizny. Jak przeprowadzi taki proces, aby by zgodny z prawem i jakie formalnoci s wymagane w takiej sytuacji?
               • 01.04.2020NSA. Darowizna nieruchomoci z majtku osobistego do majtku wspólnego maonków
                Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT nie powinien swoim zakresem obejmowa takich zdarze jak darowizny dokonywane pomidzy maonkami, czy rozszerzenie wspólnoci majtkowej maeskiej, które w istocie nie stanowi obrotu nieruchomociami lub innymi przedmiotami majtkowymi, a maj tylko charakter organizacyjny, ksztatujcy i porzdkujcy maeski ustrój majtkowy, podobnie jak ograniczenie wspólnoci ustawowej - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                • 31.03.2020Podatki 2020: Darowizny na walk z koronawirusem zwolnione z VAT
                 Resort finansów przygotowa rozporzdzenie wprowadzajce zwolnienie z podatku VAT dla darowizn, w ramach których przedsibiorcy przekazuj kupione albo wyprodukowane przez siebie towary na walk z pandemi koronawirusa. Cz produktów ma by w praktyce objta 0 proc. stawk VAT. Zwolnienie bdzie obowizywa od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r.
                 • 30.03.2020Spata rat kredytu przez rodziców to nie darowizna
                  W styczniu 2020 r. zacignity zosta kredyt na zakup lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorcami s: podatniczka oraz jej rodzice. Wacicielem nieruchomoci jest podatniczka. Raty kredytu bd spacane w caoci z rachunku bankowego jej ojca, którego wspówacicielem jest równie matka podatniczki. Czy comiesiczne raty kredytu regulowane przez rodziców, którzy s równie wspókredytobiorcami, podatniczka powinna zgasza do urzdu skarbowego jako darowizn (formularz SD-Z2)?
                  • 26.03.2020Darowizna w ksigach rachunkowych
                   Przez umow darowizny darczyca zobowizuje si do nieodpatnego przekazania rónego rodzaju aktywów na rzecz obdarowanego. Ujcie rachunkowe darowizny dokadnie reguluje art. 3. ust. 1. pkt 32 lit. h. ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (dalej: uor), w którym ustawodawca okreli rodzaj kosztu darczycy lub te przychodu obdarowywanego w przypadku przekazania darowizny. Nieodpatne przekazanie aktywów, którymi mog by zarówno rodki trwae jak i rodki pienine czy te towary lub materiay ewidencjonujemy w ksigach rachunkowych jako pozostae koszty lub przychody operacyjne, czyli koszty i przychody zwizane porednio z dziaalnoci operacyjn jednostki.
                   • 11.03.2020Indywidualna stawka amortyzacji dla firmowego mieszkania
                    Przedsibiorca w 2011 roku kupi mieszkanie na cele wasne (mieszkaniowe). Przez poprzedniego waciciela byo uytkowane na cele mieszkaniowe, ale krócej ni 60 miesicy. Dziaalno wykonuje pod innymi adresami ni ww. lokal. Przedsibiorca zamierza rozszerzy dziaalno o wynajem i zarzdzanie nieruchomociami wasnymi lub dzierawionymi i wtedy mieszkanie zostanie przekazane na prowadzenie tej dziaalnoci. Czy przedsibiorca bdzie móg zastosowa indywidualn stawk amortyzacyjn tego mieszkania?
                    • 06.03.2020PIT za 2019: Ulga dla honorowych krwiodawców
                     Honorowy dawca krwi to osoba, która oddaa nieodpatnie krew lub jej skadniki i zostaa zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej suby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Honorowy dawca krwi moe warto przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczy:    od przychodu, podlegajcego opodatkowaniu ryczatem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (skadanym od 15 lutego do koca lutego roku nastpujcego po roku podatkowym) lub od dochodu, podlegajcego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (skadanym do 30 kwietnia roku nastpujcego po roku podatkowym).
                     • 05.03.2020PIT za 2019: Ulga dla honorowych krwiodawców
                      Honorowy dawca krwi to osoba, która oddaa nieodpatnie krew lub jej skadniki i zostaa zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej suby krwi, np. regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Honorowy dawca krwi moe warto przekazanej w roku podatkowym darowizny na cele krwiodawstwa odliczy:  od przychodu, podlegajcego opodatkowaniu ryczatem ewidencjonowanym, wykazywanego w zeznaniu PIT-28 (skadanym od 15 lutego do koca lutego roku nastpujcego po roku podatkowym) lub od dochodu, podlegajcego opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, wykazywanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-37 (skadanym do 30 kwietnia roku nastpujcego po roku podatkowym).
                      • 26.02.2020Najnowsze zmiany w rozliczeniach podatkowych – PIT 2020 w podsumowaniu PITax.pl atwe Podatki
                       Rok 2020 upywa pod znakiem wanych zmian podatkowych, których znajomo z ca pewnoci przeoy si na jako tegorocznego rozliczenia PIT. Wspólnie z serwisem PITax.pl przygotowalimy najwaniejsze zmiany, które nale do najbardziej interesujcych i mog wiza si z wymiernymi korzyciami dla podatników.
                       • 24.02.2020Rozliczenie roczne 2019: Odliczanie darowizn w zeznaniu za 2019 r.
                        Mimo wielu dokonanych w ostatnich latach ogranicze w ulgach i zwolnieniach w podatkach dochodowych, w dalszym cigu podatnicy mog odlicza - rozliczajc podatek za zeszy rok - niektóre darowizny i wiadczenia na rzecz innych osób i organizacji.
                        • 24.02.2020Darowizna na wypadek mierci
                         Aktualnie nie s prowadzone prace legislacyjne dotyczce darowizny mortis causa. Dostrzega si jednak, e brak regulacji umowy darowizny w obecnie obowizujcym prawie polskim oraz brak unormowania wprost chociaby takich kwestii jak odpowiedzialno za dugi spadkowe obdarowanego darowizn mortis causa, powoduj potrzeb rozwaenia moliwoci wprowadzenia odpowiednich regulacji dotyczcych darowizny mortis causa do systemu prawnego - wyjanio Ministerstwo Sprawiedliwoci w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                         • 21.02.2020Rozliczenie roczne 2019: Odliczanie darowizn w zeznaniu za 2019 r.
                          Mimo wielu dokonanych w ostatnich latach ogranicze w ulgach i zwolnieniach w podatkach dochodowych, w dalszym cigu podatnicy mog odlicza - rozliczajc podatek za zeszy rok - niektóre darowizny i wiadczenia na rzecz innych osób i organizacji.
                          • 11.02.2020Darowizna polegajca na uregulowaniu nalenoci za obdarowanego a zwolnienie z podatku
                           Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny korzystaj ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ale nie jest to zwolnienie bezwarunkowe.
                           • 07.02.2020Darowizna polegajca na uregulowaniu nalenoci za obdarowanego a zwolnienie z podatku
                            Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny korzystaj ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ale nie jest to zwolnienie bezwarunkowe.
                            • 15.11.2019Co powinnimy wiedzie o zachowku
                             Znajdujce si w Kodeksie Cywilnym przepisy dotyczce zachowku zabezpieczaj interesy osoby, które s bliskie spadkodawcy, ale nie uczestniczyy w sposób wystarczajcy w podziale spadku. Uprawnionymi do zachowku s zstpni, maonek oraz rodzice spadkodawcy, ale wycznie w przypadku, w którym byliby powoani do spadku z ustawy. To oznacza, e krg uprawnionych do zachowku nie moe by szerszy ni wskazany w ustawie, ale moe by zawony.
                             • 14.11.2019Co powinnimy wiedzie o zachowku
                              Znajdujce si w Kodeksie Cywilnym przepisy dotyczce zachowku zabezpieczaj interesy osoby, które s bliskie spadkodawcy, ale nie uczestniczyy w sposób wystarczajcy w podziale spadku. Uprawnionymi do zachowku s zstpni, maonek oraz rodzice spadkodawcy, ale wycznie w przypadku, w którym byliby powoani do spadku z ustawy. To oznacza, e krg uprawnionych do zachowku nie moe by szerszy ni wskazany w ustawie, ale moe by zawony.
                              • 21.10.2019Zbiórki pienine s opodatkowane, ale…
                               Pytanie: Na skutek nieszczliwego zdarzenia losowego - poaru domu ludzie dobrej woli zaczli wpaca rodki pienine na konto osobiste Wnioskodawczyni oraz przez portal internetowy. Czy od kwot, które wpyny na konto osobiste i portal internetowy Wnioskodawczyni musi odprowadzi podatek od darowizny?
                               • 15.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
                                Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
                                • 14.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
                                 Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
                                 • 11.10.2019Okrelenie grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn po ustaniu mazestwa
                                  Powinowactwo to stosunek czcy maonka z krewnymi drugiego maonka. Zgodnie z art. 618 § 1 kodeksu Rodzinnego i Opiekuczego, z maestwa wynika powinowactwo midzy maonkiem a krewnymi drugiego maonka. Trwa ono mimo ustania maestwa, a lini i stopie powinowactwa okrela si wedug linii i stopnia pokrewiestwa
                                  • 10.10.2019Darowizny: Zmiana miejsca zamieszkania po otrzymaniu darowizny nie zmienia waciwoci miejscowej
                                   Teza: Podatek od spadków i darowizn nie jest podatkiem rozliczanym po zakoczeniu roku podatkowego, czy te innego okresu rozliczeniowego. nie jest wic moliwe zastosowanie normy wynikajcej z art. 18a O.p. gdyz dotyczy ona innych stanów faktycznych - rozstrzyga o waciwoci organów w zakresie podatków, w przypadku których obowizek podatkowy przeksztaca si w zobowizanie podatkowe z upywem danego okresu rozliczeniowego nie za w zakresie zobowiza podatkowych powstajcych z upywem wskazanego w ustawie terminu od zajcia zdarzenia powodujcego powstanie obowizku podatkowego.
                                   • 07.10.2019Czy kieszonkowe to darowizna?
                                    Darowizny otrzymywane od osób bliskich s do pewnej kwoty zwolnione od podatku - kwota ta zaley od stopnia pokrewiestwa lub powinowactwa. Po przekroczeniu limitu mona skorzysta ze zwolnienia bez ograniczenia kwotowego, ale jedynie w odniesieniu do osób najbliszych i po spenieniu warunków dotyczcych sposobu przekazania darowizny i po zawiadomieniu organu podatkowego na odpowiednim formularzu.
                                    • 04.10.2019Czy kieszonkowe to darowizna?
                                     Darowizny otrzymywane od osób bliskich s do pewnej kwoty zwolnione od podatku - kwota ta zaley od stopnia pokrewiestwa lub powinowactwa. Po przekroczeniu limitu mona skorzysta ze zwolnienia bez ograniczenia kwotowego, ale jedynie w odniesieniu do osób najbliszych i po spenieniu warunków dotyczcych sposobu przekazania darowizny i po zawiadomieniu organu podatkowego na odpowiednim formularzu.
                                     • 03.10.2019Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu dla celów amortyzacji
                                      W najczsciej wystpujcym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) wartoci pocztkow samochodu jest cena nabycia. A cen nabycia jest kwota nalena zbywcy, powikszona o koszty zwizane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do uywania - w szczególnoci o koszty transportu, zaadunku i wyadunku, ubezpieczenia w drodze, montau, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (jeli taki przypadek wystpi), opat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.
                                      • 02.10.2019Ustalenie wartoci pocztkowej samochodu dla celów amortyzacji
                                       W najczsciej wystpujcym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) wartoci pocztkow samochodu jest cena nabycia. A cen nabycia jest kwota nalena zbywcy, powikszona o koszty zwizane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do uywania - w szczególnoci o koszty transportu, zaadunku i wyadunku, ubezpieczenia w drodze, montau, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (jeli taki przypadek wystpi), opat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.
                                       • 12.09.2019NSA: Wniosek o wydanie interpretacji powinien okrela przepisy prawa, wzbudzajce wtpliwoci
                                        Z uzasadnienia: Organ interpretacyjny powinien zna stanowisko prawne wnioskodawcy, którego nazwanie w ustawie "wasnym stanowiskiem prawnym" zainteresowanego uzyskaniem interpretacji implikuje konstatacje, e jego przedstawienie powinno uwzgldnia take wskazanie uzasadniajcych je – zdaniem strony postpowania – przepisów prawa.
                                        • 02.09.2019Zwolnienie z VAT darowizn ywnoci. Tylko na rzecz OPP i z dokumentacj
                                         Media cyklicznie podaj informacje o producentach lub dostawcach ywnoci, a take o wacicielach lokali zwizanych z gastronomi, którzy wyrzucaj na mietnik ywno o bliskim terminie przydatnoci do spoycia, cho mogliby przekaza j za darmo osobom potrzebujcym. Nie robi oni tego jednak z obawy o podatek od darowizny, jaki musieliby zapaci w takim przypadku - czsto w duej wysokoci. Obowizek naliczania podatku nie istnieje tylko wówczas, gdy darowizna trafi do organizacji poytku publicznego, z przeznaczeniem wycznie na cele dziaalnoci charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Odpada zatem moliwo przekazywania ywnoci bezporednio osobom potrzebujcym.
                                         • 29.08.2019Kwalifikacja skadnika majtku otrzymanego w darowinie zaley od jego faktycznego przeznaczenia
                                          W przypadku dziaalnoci gospodarczej polegajcej np. na obrocie nieruchomociami albo dziaalnoci deweloperskiej, grunty, budynki, wyodrbnione lokale traktowane s jak towar handlowy. Nie ma przy tym znaczenia czy maj one charakter mieszkalny, czy te niemieszkalny. A warto gruntu otrzymanego w darowinie, który przeznaczony jest do dalszej sprzeday jako towar handlowy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.
                                          • 27.08.2019Wyprawka dla dziecka pracownika bez PIT
                                           Pytanie: Spóka jako firma prorodzinna przekazuje podarunki dla swoich pracowników z okazji narodzin dziecka, których koszt pokrywany jest ze rodków obrotowych. Czy przekazana wyprawka z okazji narodzin dziecka na rzecz pracowników stanowi nieodpatne wiadczenie z tytuu stosunku pracy i jest opodatkowana na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w zwizku z tym czy na Spóce ci obowizki patnika wynikajce z art. 31 ww. ustawy?
                                           • 20.08.2019Darowizna pienidzy. Z podatkiem czy bez?
                                            Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny mog skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Jednym z warunków jest zgoszenie otrzymania darowizny. Co istotne, pienidze dla bliskiej osoby mona przekaza na rzecz osoby trzeciej, np. sprzedawcy mieszkania czy banku jako spata kredytu.
                                            • 20.08.2019Podatki przy obrocie nieruchomociami: kupno, sprzeda, house flipping
                                             Rynek nieruchomoci dojrzewa. Coraz wicej podmiotów osiga przychody z wynajmu, kupna-sprzeday czy house flippingu (to dziaanie, polegajce na nabyciu nieruchomoci w celu jej sprzeday po zainwestowaniu wasnych lub poyczonych rodków w remont i podniesienie wartoci uytkowej). I coraz wicej podmiotów w konsekwencji musi rozwizywa problemy podatkowe z tym zwizane. Posiadajc wiedz zwizan z opodatkowaniem, mona przed przeprowadzeniem transakcji przeprowadzi tzw. planowanie podatkowe. Dziki temu, gromadzc dokumenty, pilnujc terminów, dokumentujc odpowiednio wydatki, praktycznie zawsze mona zmniejszy znaczco obcienia podatkowe - na gruncie obowizujcego prawa, które niestety jest do zoone i skomplikowane. W tym przypadku brak wiedzy naprawd kosztuje. Dlatego przygotowalimy dedykowany tej tematyce e-kurs. Zapraszamy do zapoznania si z jego programem.
                                             • 19.08.2019Darowizna pienidzy. Z podatkiem czy bez?
                                              Darowizny pienine dokonywane w obrbie najbliszej rodziny mog skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Jednym z warunków jest zgoszenie otrzymania darowizny. Co istotne, pienidze dla bliskiej osoby mona przekaza na rzecz osoby trzeciej, np. sprzedawcy mieszkania czy banku jako spata kredytu.
                                              • 30.07.2019Darowizna przedsibiorstwa maonkowi bez podatku
                                               Darowizna przedsibiorstwa na rzecz ma bdzie podlegaa regulacjom ustawy o podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Jednake, z uwagi na fakt, e umowa darowizny zostanie zawarta pomidzy osobami wymienionymi w zamknitym katalogu okrelonym w art. 4a ust. 1 ww. ustawy (tj. pomidzy maonkami), to bdzie korzysta ze zwolnienia podatkowego. Ponadto, skoro umowa darowizny zostanie sporzdzona w formie aktu notarialnego, to dla zachowania warunków zwolnienia nie bdzie konieczne zgoszenie jej naczelnikowi urzdu skarbowego - wyjani Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
                                               • 16.07.2019Obowizek podatkowy w VAT przy dostawie towarów przez kuriera
                                                Pytanie: W ramach prowadzonej dziaalnoci Spóka dokonuje sprzeday towarów, które m.i. dostarczane s do odbiorców za porednictwem firm spedycyjnych. Towar odbierany jest przez przewonika w miejscu prowadzenia dziaalnoci Spóki, nastpnie dostarczany do kupujcego, który jest ostatecznym odbiorc towaru. W którym momencie powstanie obowizek podatkowy u sprzedawcy, czy z chwil wydania towaru przez sprzedajcego firmie przewozowej, czy te z chwil faktycznego odbioru towaru przez klienta, dostarczonego za porednictwem spedytora?
                                                • 02.07.2019Darowizna firmowego lokalu uytkowego a PIT
                                                 Pytanie: Wnioskodawca jest osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz. Do celów prowadzenia tej dziaalnoci, w 1998 r. zakupi lokal usugowy i w tym roku rozpocz jego uytkowanie. Lokal ten jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci. Poniewa Wnioskodawca ma ju 70 lat, podj decyzj o zakoczeniu dziaalnoci gospodarczej we wrzeniu 2019 r. Nastpnie zamierza darowa ww. lokal swojej siostrze. Czy dokonujc czynnoci darowizny Wnioskodawca bdzie zobowizany do zapaty podatku dochodowego?
                                                 • 04.06.2019Vouchery dla pracowników w kosztach firmy
                                                  Pytanie: Spóka chcc uczci i wynagrodzi pracowników, których sta pracy w spóce wynosi 20 lat nieodpatnie przekazaa im vouchery, które Spóka nabya od firmy zewntrznej. Vouchery zostay nabyte ze rodków obrotowych. Cena jednego vouchera wynosi ok. 550 z. Jest to gest podzikowania za wieloletni prac na rzecz Spóki. Czy Spóka w zwizku z nabyciem i przekazaniem voucherów pracownikom ma prawo zaliczy wydatki na zakup tych voucherów do kosztów uzyskania przychodów?
                                                  • 31.05.2019Nabycie maej firmy - jak wyceni, amortyzowa i zaliczy do KUP poniesione wydatki
                                                   Przedmiotem prezentowanej interpretacji s problemy, z którymi boryka si nabywca maej firmy - chodzi tu o kawiarni, ale prezentowane w interpretacji zagadnienia s uniwersalne, w przypadku przejcia dziaajcej firmy. W skad przedsibiorstwa wchodz róne skadniki - rodki trwae, know-how, wyposaenie, za samo nabycie przedsibiorstwa - w zalenoci od warunków transakcji, moe wygenerowa wartoci niematerialne i prawne, podlegajce dalszej amortyzacji. Wszystkie te skadniki trzeba wyceni i uwzgldni w KUP bezporednio lub poprzez amortyzacj.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 11 ] nastpna strona »