Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemcy szkolenie

 • 21.05.2020[Szkolenie on-line] Zatrudnianie cudzoziemców w okresie pandemii
  Obecna sytuacja epidemiologiczna wymusia wprowadzenie zmian prawnych w niemal wszystkich obszarach. Kolejne, sukcesywnie uchwalane wersje „tarczy antykryzysowej” reguluj równie kwestie pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców. W dniu 31 marca 2020 r. wesza w ycie ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwizaniach zwizanych z zapobieganiem, przeciwdziaaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakanych oraz wywoanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, za w dniu 18 kwietnia 2020 r.  - ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w zwizku z rozprzestrzenianiem si wirusa SARS-CoV-2. Ustawy te wprowadzaj do tzw. specustawy z dnia 2 marca 2020 r.  szereg szczególnych rozwiza prawnych majcych na celu rozwizanie problemów, jakie powoduje epidemia wirusa SARS-CoV-2 dla legalnoci pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.
  • 10.02.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
   Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
   • 02.01.2020Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - zasady obowizujce w 2020 roku
    Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
    • 23.09.2019Szkolenia w Warszawie: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2019/2020
     Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.
     • 16.08.201927.08.2019, Warszawa: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
      Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska jest atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla osób przyjedajcych ze Wschodu i niektórych krajów Azji. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz bardziej popularne, jednak naley pamita, e zatrudnienie osoby z innego pastwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie obywatela Polski. Ponadto nieustannie modyfikowane s przepisy, zmieniajce zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cay proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjcie pracy (zezwolenie na prac, procedury uproszczone), obowizki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udzia w szkoleniu zapewni wiedz i praktyczne porady dziki którym zatrudni Pastwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w moliwie najkrótszym czasie. Zapoznaj si Pastwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom. 
      • 14.02.2019Coraz wicej cudzoziemców w polskim systemie ubezpiecze spoecznych
       W latach 2008-2018 liczba obcokrajowców, którzy zostali zgoszeni do polskiego systemu ubezpiecze emerytalno-rentowych, wzrosa dziewiciokrotnie – wynika z raportu pn. „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpiecze spoecznych”, który przygotowa Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Obecnie cudzoziemcy stanowi ju 3,6 proc. wszystkich ubezpieczonych osób. Zdecydowanie najczciej s to obywatele Ukrainy.
       • 27.12.2018Praca cudzoziemców w Polsce jest monitorowana
        Wojewoda moe odmówi wydania zezwolenia na prac, jeeli z okolicznoci wynika, e wniosek o wydanie zezwolenia na prac zosta zoony dla pozoru, zezwolenie bdzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym ni wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzajcy wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopenia obowizków zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci lub powierzaniem pracy innym osobom. Z takich samych powodów starosta moe odmówi wydania zezwolenia na prac sezonow lub wpisu owiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji owiadcze.
        • 03.12.2018Zatrudnianie cudzoziemców – procedury s nadal przewleke
         Na zezwolenie na pobyt i prac cudzoziemiec moe czeka obecnie w Polsce od 53 dni (Podlasie) do nawet 254 dni (Pomorze) – wynika z oficjalnych danych, które opublikowa rzecznik praw obywatelskich. Jak informuje RPO, do jego biura nadal wpywaj liczne skargi dotyczce przewlekoci procedur zwizanych z zatrudnianiem cudzoziemców.
         • 30.11.2018Podatek od dochodów z umowy cywilnoprawnej nierezydenta z Ukrainy
          Przychody nierezydentów uzyskane w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, dla celów podatku dochodowego do osób fizycznych podlegaj kwalifikacji do róda dziaalno wykonywana osobicie. Przychody takie, uzyskane przez rezydenta Ukrainy na mocy umowy zlecenia lub umowy o dzieo, podlegaj regulacjom art. 14 konwencji, odnoszcym si do opodatkowania dziaalnoci o samodzielnym charakterze. Zgodnie z tym przepisem, przychody rezydenta Ukrainy uzyskane na mocy umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy od dzieo), podlegaj opodatkowaniu w Polsce w sytuacji gdy nierezydent prowadzi dziaalno w Polsce za pomoc staej placówki.
          • 26.06.2018Ju niemal 40 proc. firm zatrudnia pracowników spoza UE
           Pracowników pochodzcych spoza krajów Unii Europejskiej zatrudnia obecnie blisko 40 proc. polskich przedsibiorstw – wynika z nowego raportu, który przygotoway Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Fundacja Konrada Adenauera. Cudzoziemcy, wród których dominuj Ukraicy, s najczciej zatrudniani w budownictwie oraz przemyle.
           • 13.07.2017Zatrudnianie cudzoziemców – rzd szykuje zmiany ws. przenoszenia pracowników
            Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej maj otrzymywa zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewntrz firmy – wynika z projektu nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, który przyj w tym tygodniu rzd. Nowela dostosuje polskie prawo do regulacji unijnych.
            • 19.05.2017Zatrudnianie cudzoziemców: Zwolnieni z obowizku posiadania zezwolenia na prac
             Z obowizku posiadania zezwolenia na prac jest zwolniony midzy innymi cudzoziemiec: posiadajcy w RP zezwolenie na pobyt czasowy udzielone m.in. w celu ksztacenia si na studiach lub prowadzenia bada naukowych, bdcy maonkiem obywatela polskiego posiadajcy zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwizku z zawarciem maestwa, przebywajcy na terytorium RP w zwizku z wystpieniem o przeduenia pobytu na terytorium Polski, jeeli bezporednio przed zoeniem wniosku by zwolniony z obowizku posiadania zezwolenia na prac, posiadajcy Kart Polaka, uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium pastwa czonkowskiego UE lub pastwa EOG, który jest zatrudniony przez pracodawc majcego siedzib na terytorium tego pastwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawc w celu wiadczenia usug na terytorium RP, w stosunku do którego umowy midzynarodowe lub odrbne przepisy dopuszczaj wykonywanie pracy bez koniecznoci posiadania zezwolenia.
             • 17.02.2017Zatrudnianie cudzoziemców bdzie atwiejsze?
              Interpelacja nr 9057 do ministra rodziny, pracy i polityki spoecznej w sprawie przyspieszenia procedury uzyskania zezwolenia na prac przez cudzoziemców
              • 22.01.2016Obowizki patnika: Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie umów o prac 
               Pytanie: Zamierzam zatrudni cudzoziemców na podstawie umów zlecenia, umów o dzieo lub umów o prac. Pracownicy ci bd mieli stae miejsce zamieszkania na Ukrainie, a niektórzy zostan czasowo zameldowani w Polsce. Pracownicy w cigu roku podatkowego przebywa bd w Polsce powyej 183 dni. Na jakim formularzu maj by rozliczani zatrudnieni cudzoziemcy, którzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu nie przekraczajcy 183 dni w roku kalendarzowym, a na jakim ci, którzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu powyej 183 dni? Dodam, e cudzoziemcy nie posiadaj certyfikatu rezydencji podatkowej.
               • 07.09.2015Jaka pomoc dla cudzoziemców w Polsce?
                Interpelacja nr 33807 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie programu integracji cudzoziemców w Polsce.
                • 16.05.2014Zatrudnianie cudzoziemców. MPiPS wprowadzi nowe reguy
                 Resort pracy i polityki spoecznej przygotowa projekt nowego rozporzdzenia ws. wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca. Najwaniejsza zmiana polega bdzie na ograniczeniu krgu osób, wród których w pierwszej kolejnoci poszukiwani bd kandydaci do pracy, tylko do osób majcych pierwszestwo w zakresie dostpu do rynku pracy.
                 • 12.10.2009Wizy dla cudzoziemców wydawane w zwizku z wykonywaniem pracy w Polsce
                  Cudzoziemcy z krajów nalecych do UE oraz z krajów, z którymi obowizuje ruch bezwizowy, mog przebywa i pracowa w Polsce do 3 miesicy bez koniecznoci uzyskiwania zezwole na pobyt. Wjazd i przebywanie na terytorium Polski przez pozostaych cudzoziemców moliwe s na podstawie posiadanej przez nich wizy. Wizy wydawane s przez konsula. Wydanie wizy (dyplomatycznej, kurierskiej, subowej) moliwe jest równie przez ministra spraw zagranicznych. Wizy tranzytowe oraz dla marynarzy wydawane s przez komendanta placówki Stray Granicznej.
                  • 19.11.2008Kto moe pracowa w Polsce bez zezwolenia?
                   Zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. nr 99, poz. 1001, ze zm.) cudzoziemiec moe wykonywa prac na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeeli posiada zezwolenie na prac wydane przez wojewod waciwego ze wzgldu na siedzib pracodawcy. Od tej ogólnej zasady istnieje jednak wiele wyjtków, a sporo cudzoziemców, którzy chc pracowa na terenie naszego kraju, nie musi uzyskiwa zezwolenia na prac.
                   • 08.10.2008Lewiatan chce uatwie w zatrudnianiu cudzoziemców
                    PKPP Lewiatan przedstawia postulaty w zakresie polityki migracyjnej. Zdaniem przedsibiorców, na polskim rynku pracy coraz bardziej brakuje pracowników, niezbdne staje si zatem zatrudnianie obcokrajowców. Jednak to, czy i jacy cudzoziemcy przyjad do Polski, zaley od aktywnej i odpowiednio skoordynowanej polityki pastwa.
                    • 30.08.2006Praca cudzoziemców bez zezwolenia
                     Sezonowi pracownicy w rolnictwie zatrudnieni legalnie nie bd musieli ubiega si o pozwolenie na prac. Nowe rozporzdzenie Ministra Pracy reguluje m.in. take sytuacj lekarzy i pielgniarek staystów, nauczycieli jzyków obcych, studentów obcokrajowców czy korespondentów zagranicznych mediów.