Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemcy umowy cywilnoprawne

 • 30.11.2018Podatek od dochodów z umowy cywilnoprawnej nierezydenta z Ukrainy
  Przychody nierezydentów uzyskane w ramach zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, dla celów podatku dochodowego do osób fizycznych podlegaj kwalifikacji do róda dziaalno wykonywana osobicie. Przychody takie, uzyskane przez rezydenta Ukrainy na mocy umowy zlecenia lub umowy o dzieo, podlegaj regulacjom art. 14 konwencji, odnoszcym si do opodatkowania dziaalnoci o samodzielnym charakterze. Zgodnie z tym przepisem, przychody rezydenta Ukrainy uzyskane na mocy umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia, umowy od dzieo), podlegaj opodatkowaniu w Polsce w sytuacji gdy nierezydent prowadzi dziaalno w Polsce za pomoc staej placówki.
  • 05.08.2015Dyskryminacja pracownikw - nowe dane PIP
   Pracownicy w Polsce nie skadaj wielu skarg dotyczcych dyskryminacji z powodu pci, narodowoci czy te wyznawanej religii – wynika z nowych danych opublikowanych przez Pastwow Inspekcj Pracy. Najczciej tego rodzaju zgoszenia dotycz dyskryminacji ze wzgldu na pe pracownika.
   • 19.07.2007Uatwienia dla pracownikw z Biaorusi, Rosji i Ukrainy
    — 20 lipca 2007 r. wejdzie w ycie znowelizowane rozporzdzenie pozwalajce Rosjanom, Ukraicom i Biaorusinom pracowa w Polsce bez zezwolenia. Bd oni mogli zatrudnia si u polskich przedsibiorcw dwa razy w roku na trzymiesiczne okresy — powiedzia podsekretarz stanu w MPiPS Kazimierz Kuberski podczas konferencji prasowej, ktra odbya si 18 lipca 2007 r. W konferencji wzi udzia rwnie zastpca dyrektora Departamentu Migracji Janusz Grzyb.
    • 06.03.2006Aukcje internetowe i podatek od czynnoci cywilnoprawnych
     Prowadzc sprzeda lub nawet kupujc na aukcjach internetowych powinnimy mie wiadomo, i fiskus moe upomnie si o swoje prawa, wynikajce z przepisw dotyczcych podatku od czynnoci cywilnoprawnych. To opracowanie ma na celu wyjanienie, kiedy spoczywa na osobach prowadzcych transakcje internetowe obowizek podatkowy, a kiedy i jak ustrzec si przed kopotami ze strony urzdu podatkowego.