Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

artysta wykonawca

 • 12.11.2019WSA. Nie każdy rodzaj aktywności twórcy jest dziełem
  Z uzasadnienia: Błędne i niewystarczające jest określenie przedmiotu umowy o dzieło tylko jako przygotowanie i wykonanie koncertu/spektaklu. Brak ustalenia szczegółowych parametrów tego typu przedsięwzięcia artystycznego, w tym sprecyzowania roli w nim wykonawcy/uczestnika podlegającego ubezpieczeniu, uniemożliwia weryfikację rezultatu zawartej umowy, co ważne z uwagi na istotne kryterium odróżniające umowę o dzieło od umowy o świadczenie usług, czyli możliwość poddania umówionego rezultatu (dzieła) sprawdzianowi na istnienie wad.
  • 12.03.2015Usługi kulturalne i artystyczne a zwolnienie z VAT
   Pytanie podatnika: Czy świadczone przez Wnioskodawcę (artystę wykonawcę) usługi kulturalne, polegające na wystawianiu przedstawień artystycznych w postaci koncertów wspólnie z innymi artystami zatrudnianymi przez niego na podstawie umów o dzieło, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy?
   • 24.07.2012Nabycie prawa do wykorzystania wizerunku na fotografii a PIT
    Wykorzystywanie wizerunku osoby dla potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, np. w kampanii reklamowej, wiąże się zwykle z koniecznością uiszczenia wynagrodzenia. O ile w umowie nie zawarto postanowień odmiennych, w zamian za otrzymaną zapłatę model wyraża zgodę na rozpowszechnianie swego wizerunku.
    • 16.07.2012Podatek VAT od koncertu
     Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Działalność Zainteresowanego polega na tym, iż jest liderem zespołu muzycznego i dobiera do grania koncertów muzyków, którzy pracują na umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Świadczone przez Zainteresowanego usługi są usługami kulturalnymi. Za zrealizowane koncerty Zainteresowany otrzymuje wynagrodzenie w formie honorarium. Stroną umów cywilnoprawnych z kontrahentami jest Wnioskodawca. Czy w 2012 roku, Wnioskodawca może za zagrany koncert wystawiać faktury VAT ze zwolnieniem z podatku VAT?
     • 03.09.201050% kosztów przy wynagrodzeniu za zgodę na rozpowszechnianie wizerunku?
      Zagadnienia związane z korzystaniem z praw autorskich coraz częściej powodują problemy na gruncie prawa podatkowego. Jedną z głównych przyczyn jest przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozwalający na stosowanie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodu w przypadkach, w których twórca rozporządza swoimi prawami majątkowymi. W wielu sytuacjach podatnicy uważają, że przysługuje im prawo skorzystania z tej możliwości ustalenia dochodu do opodatkowania – i często nie mają racji. Powoduje to spory z organami podatkowymi i konieczność dopłat do ustalonego uprzednio samodzielnie podatku dochodowego. Jednym z takich przypadków jest opodatkowanie wynagrodzenia za zgodę na rozpowszechnianie (wykorzystanie) wizerunku.
      • 23.06.2009SAWP wycofał się z praktyk naruszających konkurencję
       Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zarzucił kolejnej organizacji zbiorowego zarządzania stosowanie praktyk ograniczających konkurencję. UOKiK zakwestionował wymuszanie wyłącznego upoważnienia do zarządzania prawami na wszystkich polach eksploatacji oraz utrudnianie możliwości wypowiedzenia umowy przez Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP).