Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusz ubezpieczeń społecznych

 • 25.05.2006Od 1 czerwca 2006 r. wyższa kwota zasiłku pogrzebowego
  Na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.1) Prezesa ZUS ogłasza, iż od dnia 1 czerwca 2006 r. kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 5060,36 zł.
  • 25.05.2006Komunikaty Prezesa ZUS w sprawie kwot przychodu odpowiadających 30%, 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2006 r.
   Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Rzecznik Prasowy Zakładu zamieścił komunikaty Prezesa ZUS, w których ogłoszono kwoty przychodu odpowiadające 30%, 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2006 r. Poniżej prezentujemy ich pełną treść:
   • 10.05.2006Oświadczenie w sprawie nagród dla pracowników ZUS
    W związku z informacją podaną 10 maja 2006 r. w dzienniku "Fakt" o przyznaniu nagród dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Rzecznik Prasowy ZUS wydał oświadczenie wyjaśniające. Poniżej prezentujemy jego treść:
    • 27.04.2006Interpelacja nr 822 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zmian w systemie ubezpieczenia społecznego dla osób prowadzących działalność gospodarczą i mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
     W związku z doniesieniami medialnymi i pytaniami wyborców dotyczącymi zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 169, poz. 1412) i wprowadzenia od dnia 1 czerwca 2006 r. zmiany, zgodnie z którą osoby prowadzące działalność gospodarczą, a mające ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, będą opłacały na zasadach ogólnych do czasu ustalenia prawa do emerytury obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, kieruję do Pana Ministra następującą interpelację.
     • 27.04.2006Składki na ubezpieczenie społeczne rencistów prowadzących działalność
      Pytanie: Jestem rencistą i prowadzę niewielką działalność gospodarczą. Do tej pory opłacałem jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Słyszałem, że będę już niedługo musiał opłacać pełne składki na ZUS. Czy to prawda? Od kiedy wchodzi w życie ten przepis i jaka jest podstawa prawna? Czy nowy rząd nie ma zamiaru zmienić tej sytuacji?
      • 25.04.2006Renta z tytułu niezdolności do pracy a okres składkowy i nieskładkowy
       Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów z dnia 23.03.2006 r. (sygn. akt I UZP 5/05) uznał, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy (art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zmianami), bez potrzeby wykazywania przewidzianego w art. 58 ust. 2 tej ustawy pięcioletniego okresu składkowego i nieskładkowego przypadającego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.
       • 24.04.2006Przepisy dotyczące przeliczenia emerytury zgodne z Konstytucją
        24 kwietnia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi dotyczące odmowy przeliczenia emerytury z uwzględnieniem 24 proc. kwoty bazowej. TK orzekł, że art. 53 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji.
        • 20.04.2006Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych świadczeń na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych
         Pismo PB5/AŁ-033-57-843/05 p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 23 września 2005 r. do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu (do wiadomości Izby Skarbowej w Poznaniu). W związku z pismem z dnia 16 maja 2005 r. Nr (…) w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje: Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
         • 19.04.2006Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą przeliczenia emerytury
          24 kwietnia 2006 r. o godz. 12. 30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne VIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Łodzi dotyczące odmowy przeliczenia emerytury z uwzględnieniem 24 proc. kwoty bazowej. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 53 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2 i art. 32 Konstytucji w przypadku ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 roku.
          • 03.04.2006Nowe kody tytułu ubezpieczenia dla prowadzących działalność gospodarczą
           Od 31 marca 2006 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 53, poz. 387) zmieniają się kody tytułu ubezpieczeń dla prowadzących działalność gospodarczą w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
           • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Wstęp (część 2).
            Wyrejestrowanie płatnika składek Jeżeli płatnik składek zakończył prowadzenie działalności i dokonał wszelkich rozliczeń związanych z jej prowadzeniem (m.in. wyrejestrował wszystkich ubezpieczonych oraz rozliczył składki od wypłaconych im należności stanowiących podstawę wymiaru składek), to musi złożyć zgłoszenie wyrejestrowania na druku ZUS ZWPA. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od daty zakończenia działalności.
            • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenia zmiany danych ZUS ZZA (część 3).
             Formularz ZUS ZZA należy wypełnić w celu zgłoszenia:- do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu,- zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA oraz korekty kodu tytułu ubezpieczenia i daty objęcia ubezpieczeniem, która dokonywana jest poprzez wyrejestrowanie i ponowne zarejestrowanie z prawidłowymi danymi) zgłoszonych na formularzu ZUS ZZA.Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135).Zgłoszenia do ubezpieczenia dokonuje się w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.
             • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA (część 14).
              Formularz ZUS RCA stanowi załącznik do formularza ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa.Na formularzu ZUS RCA płatnik sporządza:- raport miesięczny,- raport korygujący, w którym rozlicza składki na ubezpieczenia społeczne i/lub na ubezpieczenie zdrowotne oraz zasiłki wypłacone z budżetu państwa.Formularz ZUS RCA stosuje się także w przypadku korygowania danych przekazanych do ZUS na wycofanym już formularzu ZUS RNA.
              • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (część 17).
               Na formularzu ZUS DRA należy sporządzić:- deklarację rozliczeniową,- deklarację korygującą.W deklaracji rozliczeniowej płatnik składek rozlicza składki oraz wypłacone w danym miesiącu zasiłki oraz zasiłki rodzinne i dodatki do tych zasiłków, a także zasiłki pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.
               • 03.04.2006Poradnik ZUS. Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych. Zasady wypełniania raportu miesięcznego dla osoby ubezpieczonej ZUS RMUA (część 18).
                łatnik składek zobowiązany jest za każdy miesiąc kalendarzowy przekazać ubezpieczonemu (na piśmie) informacje zawarte w raportach imiennych przekazanych za niego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w celu ich weryfikacji.Informacje te płatnik składek może przekazywać na formularzu ZUS RMUA - raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej lub w innej formie, jeżeli będzie spełniała wymogi określone w art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Informacja powinna zawierać także symbol wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, datę jej sporządzenia oraz podpis płatnika składek lub osoby przez niego upoważnionej.
                • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (3)
                 Obniżenie składki rentowej z 13% do 9% i obniżenie składki chorobowej z 2,45% do 1,8% z jednoczesnym przeniesieniem obowiązku zapłaty składki chorobowej na pracodawcę to zmiana bardzo korzystna dla pracowników. Zakłada się co prawda, że zmniejszeniu ulegnie składka rentowa płacona zarówno przez pracodawcę jak i pracobiorcę — po 2 procent, ale dla pracodawcy ta zmiana jest co najwyżej obojętna. Można się nawet zastanawiać, czy w krótszym okresie czasu nie będzie niekorzystna. Powstanie bowiem na przykład konieczność zmiany oprogramowania (koszt), stosowanych dokumentów (koszt), przeszkolenie pracowników (koszt). Zmiana wymagać będzie również sporych przeróbek w programie Płatnik.
                 • 23.03.2006Hipoteka przymusowa
                  Hipoteka przymusowa w prawie cywilnym pełni rolę szczególnego rodzaju środka egzekucyjnego, którego celem jest zabezpieczenie realizacji stwierdzonej tytułem wykonawczym przez obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką (art. 109 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, Dz. U. 01.124.1361). Ustanowienie takiej hipoteki przymusowej przysługuje wierzycielowi, tymczasem pod pojęciem hipoteki przymusowej występują także środki zabezpieczenia należności publicznoprawnych na wszystkich nieruchomościach osoby zobowiązanej.
                  • 14.03.2006RPO ponownie w sprawie ulgi ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą
                   W listopadzie pisaliśmy o wystąpieniu Rzecznika do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ulgi ZUS dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Opis tego wystąpienia znajduje się tutaj. W odpowiedzi z 27.12.2005 r. Minister poinformował, że zmiany zaadresowane zostały do osób podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą, a nie do wszystkich osób prowadzących tzw. pozarolniczą działalność, oraz że wprowadzenie od 1.06.2006 r. zmiany dotyczącej zobowiązania do opłacania pełnych składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby mające ustalone prawo do renty ma na celu zrównanie pozycji rynkowej rencistów prowadzących działalność gospodarczą z rencistami zatrudnianymi na podstawie umowy o pracę poprzez objęcie obowiązkiem ubezpieczeń społecznych obydwu grup rencistów. Rzecznik uznał, że odpowiedź nie rozwiązuje problemu, i 6.03.2006 r. ponownie wystąpił do ministra. Ponieważ sprawa ma zasadnicze znaczenie dla szerokiego kręgu ubezpieczonych, publikujemy treść wystąpienia, które prezentuje stanowisko nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
                   • 12.03.2006FGŚP - jednak korekty deklaracji
                    ZUS oczekuje od nas, że skorygujemy deklaracje za te miesiące 2006 r., w których wykazaliśmy składkę na FGŚP w wysokości 0,15%. Takie stanowisko zawiera informacja ZUS z dnia 10.03.2006 r. opublikowana na stronach internetowych zakładu. Oto ta informacja.
                    • 09.03.2006ZUS w sprawie najniższej podstawy wymiaru i kwot składek w miesiącach 03-05 2006 r.
                     Informacja ZUS z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Pracy w marcu, kwietniu i maju 2006 r. dla niektórych grup ubezpieczonych
                     • 05.03.2006MPiPS i „Apel do nowych władz Polski w sprawie ZUS”
                      Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pojawiła się informacja na temat stanowiska MPiPS wobec „Apelu do nowych władz Polski w sprawie ZUS”. Poniżej prezentujemy jej pełną treść:
                      • 05.03.2006Zmiana wysokości składki na FGŚP
                       Ustawa budżetowa, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw datowanym na 2 marca 2006 r. określa wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Według ustawy w 2006 roku składka wynosi 0,10% podstawy wymiaru. W 2005 r. wynosiła 0,15%. Wysokość składki ulega więc zmianie w ciągu roku, z mocą wsteczną. Powstaje pytanie - jak należy postąpić w miesiącach przejściowych?
                       • 26.02.2006Umowa zlecenia i okresy składkowe
                        Pytanie: Pracuję na umowę zlecenia od 2003 r. Firma płaci za mnie podatki oraz składki ZUS. Czy przepracowany okres zalicza się do lat pracy oraz emerytury? Czy otrzymam świadectwo pracy po zakończeniu współpracy z firmą?
                        • 15.02.2006ZUS - waloryzacja rent socjalnych od 1 marca 2006 r.
                         Na stronie internetowej ZUS pojawiła się informacja Rzecznika Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie waloryzacji rent socjalnych od 1 marca 2006 r. Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej świadczenie to waloryzuje się na zasadach i w trybie określonym dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
                         • 15.02.2006ZUS - podwyżka emerytur i rent z FUS od 1 marca 2006 r. z tytułu waloryzacji świadczeń i podwyższenia najniższej podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych
                          Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona - od 1 marca 2006 r. - waloryzacji emerytur i rent, podwyższenia świadczeń najniższych oraz dodatków do emerytur i rent. Zgodnie z ustawą z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (...) świadczenia przyznane na podstawie tych ustaw nie będą podlegać bieżącej waloryzacji od 1 marca br. Natomiast podstawy wymiaru tych rent, niższe niż 1 650,00 zł, zostaną podwyższone od 1 marca do tej kwoty.
                          • 08.02.2006Informacja ZUS w sprawie rekordowych przelewów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
                           Rzecznik prasowy ZUS poinformował na stronie internetowej ZUS-u, że w 2005 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do otwartych funduszy emerytalnych 2,6 mld zł więcej niż w 2004 r. Do Narodowego Funduszu Zdrowia trafiło o ponad 2,5 mld więcej niż rok wcześniej.
                           • 07.02.2006Wstrzymanie wypłat emerytury z powodu kontynuacji zatrudnienia jest zgodny z Konstytucją
                            Przepis ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS, który zawiesza prawo do emerytury z powodu kontynuacji zatrudnienia jest zgodny z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis art. 103 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie narusza konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego i nie pozbawia minimum życiowego osób, które osiągnęły wiek emerytalny.
                            • 31.01.2006ZUS przeprowadził kolejne losowanie do OFE
                             67 410 osób otrzymało w drodze losowania przydział do czterech otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się 31 stycznia w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu (obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie).
                             • 31.01.2006Dorabiasz do emerytury czy renty – powiadom ZUS
                              W dniu 31 stycznia 2006 r. na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się informacja Rzecznika Prasowego ZUS w sprawie powiadomienia ZUS o osiągniętych przez emerytów i rencistów przychodach w 2005 r. ZUS przypomina w niej, że emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2005 r.