Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusz ubezpieczeń społecznych

 • 24.06.2014Składki ZUS: Osoba współpracująca na etacie
  Pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. W sytuacji więc, gdy przedsiębiorca zgłosi do ubezpieczeń małżonkę zatrudnioną przez podmiot trzeci z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne, jako osobę współpracującą nie powstanie po jego stronie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.
  • 17.06.2014Poradnik turysty: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
   Przed wyjazdem do krajów Unii Europejskiej (UE) lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) zabierz ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dzięki EKUZ będziesz mógł skorzystać ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych udzielanych w sytuacjach niespodziewanych podczas pobytu na terytorium innego państwa UE/EFTA. Od 1 lipca 2013 r. karta EKUZ obowiązuje również w Chorwacji.
   • 12.06.2014IV ustawa deregulacyjna - zmiany ws. opłacania składek
    Płatnicy składek nie będą już musieli sprawdzać prawidłowości danych przekazanych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w miesięcznych raportach imiennych – to jedna z ważniejszych zmian przewidzianych w projekcie tzw. IV ustawy deregulacyjnej, który przygotowało Ministerstwo Gospodarki.
    • 12.06.2014IV ustawa deregulacyjna - zmiany ws. opłacania składek
     Płatnicy składek nie będą już musieli sprawdzać prawidłowości danych przekazanych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w miesięcznych raportach imiennych – to jedna z ważniejszych zmian przewidzianych w projekcie tzw. IV ustawy deregulacyjnej, który przygotowało Ministerstwo Gospodarki.
     • 11.06.2014Prawo do zasiłku chorobowego - komentarz ZUS
      Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia, w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
      • 11.06.2014Kilka umów u jednego zleceniodawcy a składki ZUS
       W sytuacji, gdy z danym zleceniobiorcą zleceniodawca zawarł kilka umów zlecenia, których zakresy przedmiotowe nie pokrywają się (czynności nie są tożsame), to zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wyłącznie z tytułu pierwszej umowy zlecenia, pomimo, iż z tytułu tej umowy w danym miesiącu nie otrzymuje wynagrodzenia. Ewentualna zmiana w zakresie objęcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu innej, niż pierwsza umowa uzależniona jest od inicjatywy samego zleceniobiorcy - wyjaśnił ZUS.
       • 10.06.2014Zasady opłacania składek do zmiany?
        Zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą, i innych osób prowadzących taką działalność powinny zostać zrównane – twierdzi klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, który zgłosił do Sejmu odpowiedni projekt nowelizacji.
        • 10.06.2014Zasady opłacania składek do zmiany?
         Zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą, i innych osób prowadzących taką działalność powinny zostać zrównane – twierdzi klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, który zgłosił do Sejmu odpowiedni projekt nowelizacji.
         • 10.06.2014Kilka umów u jednego zleceniodawcy a składki ZUS
          W sytuacji, gdy z danym zleceniobiorcą zleceniodawca zawarł kilka umów zlecenia, których zakresy przedmiotowe nie pokrywają się (czynności nie są tożsame), to zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wyłącznie z tytułu pierwszej umowy zlecenia, pomimo, iż z tytułu tej umowy w danym miesiącu nie otrzymuje wynagrodzenia. Ewentualna zmiana w zakresie objęcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu innej, niż pierwsza umowa uzależniona jest od inicjatywy samego zleceniobiorcy - wyjaśnił ZUS.
          • 09.06.2014Zmiany w OFE. Deklaracje złożyła jedna setna uprawnionych
           Między kwietniem a majem deklaracje dotyczące pozostania w otwartym funduszu emerytalnym złożyło tylko niecałe 145 tys. osób, czyli ok. 1 proc. członków OFE. – Eksperci nawet w najbardziej pesymistycznych przewidywaniach nie spodziewali się, że deklaracje o chęci pozostania w OFE złoży tak niewiele osób – komentuje analityk firmy doradczej Open Finance, Bernard Waszczyk.
           • 09.06.2014Zmiany w OFE. Deklaracje złożyła jedna setna uprawnionych
            Między kwietniem a majem deklaracje dotyczące pozostania w otwartym funduszu emerytalnym złożyło tylko niecałe 145 tys. osób, czyli ok. 1 proc. członków OFE. – Eksperci nawet w najbardziej pesymistycznych przewidywaniach nie spodziewali się, że deklaracje o chęci pozostania w OFE złoży tak niewiele osób – komentuje analityk firmy doradczej Open Finance, Bernard Waszczyk.
            • 06.06.2014Uprawnienie rozwiedzionej małżonki do uzyskania renty rodzinnej: Komunikat ZUS ws. wyroku TK
             26 maja 2014 r. został ogłoszony i z tym dniem wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 61/13, w którym Trybunał orzekł, iż "art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717, 1734) w zakresie, w jakim uprawnienie małżonki rozwiedzionej do uzyskania renty rodzinnej uzależnia od wymogu posiadania w dniu śmierci męża prawa do alimentów z jego strony ustalonych wyłącznie wyrokiem lub ugodą sądową, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".
             • 06.06.2014Uprawnienie rozwiedzionej małżonki do uzyskania renty rodzinnej: Komunikat ZUS ws. wyroku TK
              26 maja 2014 r. został ogłoszony i z tym dniem wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 61/13, w którym Trybunał orzekł, iż "art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717, 1734) w zakresie, w jakim uprawnienie małżonki rozwiedzionej do uzyskania renty rodzinnej uzależnia od wymogu posiadania w dniu śmierci męża prawa do alimentów z jego strony ustalonych wyłącznie wyrokiem lub ugodą sądową, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".
              • 02.06.2014Odroczenie terminu płatności składek do ZUS
               Odroczenie terminu płatności jest jedną z prawnych form pomocy w spłacie należnych składek udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek płatnika składek.
               • 30.05.2014ZUS przedsiębiorcy: Wyższe składki? To nie my, to oni
                Interpelacja nr 25530 do prezesa Rady Ministrów w sprawie stałego wzrostu składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
                • 23.05.2014Opłacanie składek ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów
                 Od 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) określająca warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
                 • 23.05.2014Opłacanie składek ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów
                  Od 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) określająca warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
                  • 23.05.2014Kontrola ZFŚS: Kara zależy od interpretacji urzędnika?
                   Interpelacja nr 25544 do prezesa Rady Ministrów w sprawie interpretacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
                   • 22.05.2014Emerytury mundurówki. Nowe zasady wypłaty świadczeń
                    Wypłata emerytur funkcjonariuszy służb mundurowych, które zostały zawieszone z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego, będzie wznawiana od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę świadczenia – wynika z nowelizacji, którą podpisał w tym tygodniu prezydent Bronisław Komorowski.
                    • 08.05.2014Podwyższenie wieku emerytalnego zgodne z konstytucją. Sprawa trafi do MOP
                     Przepisy dotyczące podniesienia i wyrównania wieku emerytalnego do 67 lat są zgodne z ustawą zasadniczą oraz konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) – orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Za sprzeczne z konstytucją uznano jedynie zróżnicowanie praw kobiet i mężczyzn w odniesieniu do tzw. częściowej emerytury. Jedna ze stron skarżących – związkowcy z NSZZ „Solidarność” – zapowiedziała już, że wniesie stosowną skargę do MOP.
                     • 06.05.2014Emerytura za pracę w warunkach szczególnych
                      Interpelacja nr 25072 w sprawie osób ubiegających się o emeryturę za pracę w warunkach szczególnych, których dokumenty potwierdzające prawo do tego świadczenia zredagowane są nieprawidłowo.
                      • 11.04.2014Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Będzie niższa składka?
                       Interpelacja nr 24241 do ministra zdrowia w sprawie obniżenia opłat związanych z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym
                       • 03.04.2014Emerytura rolników do zmiany? Świadczenia dla dwuzawodowców
                        Interpelacja nr 24412 w sprawie świadczeń emerytalnych dla tzw. dwuzawodowców.
                        • 01.04.2014Polacy mogą już wybierać między ZUS a OFE
                         Od dziś Polacy mogą decydować, gdzie gromadzone mają być ich składki na ubezpieczenie emerytalne – czy wyłącznie na kontach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy także – w niewielkiej części – w otwartym funduszu emerytalnym (OFE). W sumie chodzi nawet o ok. 12 mld zł.
                         • 28.03.2014Od 1 kwietnia będziemy wybierać ZUS czy OFE
                          Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. obecni członkowie OFE mają możliwość zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS.
                          • 28.03.2014Od 1 kwietnia będziemy wybierać ZUS czy OFE
                           Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. obecni członkowie OFE mają możliwość zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS.
                           • 26.03.2014Za wychowanie dzieci przysługiwać będzie specjalne świadczenie?
                            Specjalne świadczenia dla osób, które wychowywały przez co najmniej 10 lat troje lub więcej dzieci – to najnowsza propozycja klubu parlamentarnego Solidarnej Polski, który złożył do Sejmu projekt zakładający wprowadzenie nowego świadczenia. Świadczenie miałoby wynosić nieco ponad 1000 zł miesięcznie.
                            • 25.03.2014Za wychowanie dzieci przysługiwać będzie specjalne świadczenie?
                             Specjalne świadczenia dla osób, które wychowywały przez co najmniej 10 lat troje lub więcej dzieci – to najnowsza propozycja klubu parlamentarnego Solidarnej Polski, który złożył do Sejmu projekt zakładający wprowadzenie nowego świadczenia. Świadczenie miałoby wynosić nieco ponad 1000 zł miesięcznie.
                             • 25.03.2014Informacja ZUS dla płatników skladek zobowiązanych do składania ZUS ZSWA
                              Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że z dniem 31 marca 2014 r. upływa termin na złożenie Zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2013 rok (dokument ZUS ZSWA).
                              • 24.03.2014Umorzenie zaległych składek i podatków
                               Teza: Każda zmiana okoliczności faktycznych, w szczególności sytuacji majątkowej, rodzinnej lub zdrowotnej osoby zobowiązanej, może być zawsze podstawą do wystąpienia z ponownym wnioskiem o umorzenie zaległość (…)Zobowiązany do uiszczenia zaległości może występować o jej umorzenie tak długo, jak długo zaległość ta istnieje zwłaszcza, jeśli jego sytuacja ulegnie zmianie.
                               • 21.03.2014Składki ZUS: Wykonanie nieodpłatnie usługi w zamian za długi
                                Dyspozycja treści art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ani żaden inny przepis tej ustawy) nie wymienia wśród osób obowiązkowo objętych ubezpieczeniami tych, które wykonują świadczenie/usługi zamienne celem zwolnienia z długu. Takie świadczenie lub usługa nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, i jako takie nie podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Kwestia ewentualnego przychodu jako podstawy wymiaru składek ma charakter jedynie pochodny, który mógłby być brany pod uwagę przy spełnieniu warunku podlegania ubezpieczeniom społecznym - wyjaśnił ZUS.
                                • 20.03.2014Zaległe składki do ZUS. Czy mogą być kosztem podatkowym?
                                 Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość składek ZUS za lata 2010, 2011 i 2012 zapłacone za pracowników dużo później, po kontroli ZUS?
                                 • 19.03.2014Opłacanie składek na Fundusz Pracy
                                  Pytanie: Zgodnie z art. 104 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacają pracodawcy za osoby pozostające w stosunku pracy, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie, jeżeli kwota ta jest równa, co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Jaką jednak składkę należy opłacać za osoby zatrudnione na kilka umów, czy zatrudnione w trakcie miesiąca, czy też pracujące w niepełnym wymiarze?
                                  • 19.03.2014Wynagrodzenie członka rodziny w kosztach działalności
                                   Pytanie podatnika: Czy wydatki (składki ZUS: emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGŚP, wynagrodzenie dla pracownika w wysokości płacy minimalnej + ewentualnej premii uznaniowej) związane z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę (lub w formie długoterminowej umowy - umowa zlecenie) - członka rodziny (żony Wnioskodawcy) będą stanowiły dla prowadzącego działalność gospodarczą koszt uzyskania przychodów?
                                   • 13.03.2014Wynagrodzenia. Księgowanie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
                                    Do ewidencjonowania rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowniczych służy specjalne konto księgowe. Może to być konto 231 – Rozrachunki  z tytułu wynagrodzeń. Nazwa konta i zasady dokonywanych na nim zapisów powinny wynikać z przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
                                    • 12.03.2014ZUS przedsiębiorców: Wysokość składek będzie zależna od przychodów?
                                     Interpelacja nr 23875 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą
                                     • 11.03.2014Becikowe za murem biurokracji
                                      Interpelacja nr 23721 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie tzw. becikowego
                                      • 06.03.2014Składki ZUS przedsiębiorców w 2014 r.
                                       Od 1 stycznia 2014 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Wzrosła również składka nieubezpieczenie zdrowotne. Wpłata niewłaściwej składki pociąga za sobą konsekwencje, dlatego warto zawczasu sprawdzić zmienione kwoty.
                                       • 05.03.2014Składki od umów zleceń – nowe zasady w ciągu trzech miesięcy
                                        Składki emerytalne i rentowe od umów zleceń będą płacone od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia – to jedna z najważniejszych zmian, przewidzianych w przyjętym wczoraj przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W efekcie wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mają wzrosnąć w bieżącym roku o ok. 650 mln zł.
                                        • 05.03.2014Składki od umów zleceń – nowe zasady w ciągu trzech miesięcy
                                         Składki emerytalne i rentowe od umów zleceń będą płacone od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia – to jedna z najważniejszych zmian, przewidzianych w przyjętym wczoraj przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W efekcie wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mają wzrosnąć w bieżącym roku o ok. 650 mln zł.
                                         • 05.03.2014Dorabiający emeryt i składki ZUS
                                          Pytanie: W tym roku nabyłem prawo do emerytury. Świadczenie nie jest wysokie i nie wystarcza mi na wszystkie wydatki. Rozglądam się za dodatkowym zajęciem i w związku z tym mam pytanie. Czy wynagrodzenie, np. z umowy zlecenia, dorabiającego emeryta jest oskładkowane?
                                          • 04.03.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
                                           Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
                                           • 26.02.2014Emerytury i renty 2014: Marcowa waloryzacja świadczeń
                                            Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej.
                                            • 20.02.2014PIT za 2013. Jaki formularz wybrać?
                                             Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
                                             • 14.02.2014PIT za 2013: Odliczenie składek potrąconych przez ZUS z wyrównania zawieszonej emerytury
                                              Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może odliczyć potrącone przez ZUS z wyrównania zawieszonej emerytury składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w zeznaniu podatkowym PIT za 2013 r. od sumy uzyskanych dochodów w 2013 r.?
                                              • 13.02.2014Zaległe składki ZUS a koszty uzyskania przychodów płatnika
                                               Pytanie podatnika: Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i wyroków sądowych, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącach dokonania ich zapłaty w części leżącej po stronie Spółki - jako zlecającej wykonanie prac oraz w części, którą powinien zapłacić zleceniobiorca, a które opłaciła Spółka jako płatnik składek?
                                               • 12.02.2014Składki ZUS: Niania na dodatkowej umowie zlecenia
                                                W przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń umowy uaktywniającej z umową zlecenia zastosowanie znajdzie przepis art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu umowy uaktywniającej i umowy zlecenia jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej - wyjaśnił ZUS.
                                                • 07.02.2014Składki ZUS od zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia
                                                 W związku z brakiem stosownego przepisu pozwalającego na wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia, jej wartość podlegać będzie uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Uwzględnienie to powinno nastąpić w miesiącu, w którym dojdzie do faktycznej wypłaty tej zaliczki pracownikowi. Wartość ww. zaliczki, która zostanie wypłacona pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym będzie stanowiła również podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.