Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusz ubezpieczeń społecznych

 • 23.05.2014Opłacanie składek ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów
  Od 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) określająca warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
  • 23.05.2014Opłacanie składek ZUS za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów
   Od 15 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) określająca warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
   • 23.05.2014Kontrola ZFŚS: Kara zależy od interpretacji urzędnika?
    Interpelacja nr 25544 do prezesa Rady Ministrów w sprawie interpretacji ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
    • 22.05.2014Emerytury mundurówki. Nowe zasady wypłaty świadczeń
     Wypłata emerytur funkcjonariuszy służb mundurowych, które zostały zawieszone z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego, będzie wznawiana od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę świadczenia – wynika z nowelizacji, którą podpisał w tym tygodniu prezydent Bronisław Komorowski.
     • 08.05.2014Podwyższenie wieku emerytalnego zgodne z konstytucją. Sprawa trafi do MOP
      Przepisy dotyczące podniesienia i wyrównania wieku emerytalnego do 67 lat są zgodne z ustawą zasadniczą oraz konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) – orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Za sprzeczne z konstytucją uznano jedynie zróżnicowanie praw kobiet i mężczyzn w odniesieniu do tzw. częściowej emerytury. Jedna ze stron skarżących – związkowcy z NSZZ „Solidarność” – zapowiedziała już, że wniesie stosowną skargę do MOP.
      • 06.05.2014Emerytura za pracę w warunkach szczególnych
       Interpelacja nr 25072 w sprawie osób ubiegających się o emeryturę za pracę w warunkach szczególnych, których dokumenty potwierdzające prawo do tego świadczenia zredagowane są nieprawidłowo.
       • 11.04.2014Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Będzie niższa składka?
        Interpelacja nr 24241 do ministra zdrowia w sprawie obniżenia opłat związanych z dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym
        • 03.04.2014Emerytura rolników do zmiany? Świadczenia dla dwuzawodowców
         Interpelacja nr 24412 w sprawie świadczeń emerytalnych dla tzw. dwuzawodowców.
         • 01.04.2014Polacy mogą już wybierać między ZUS a OFE
          Od dziś Polacy mogą decydować, gdzie gromadzone mają być ich składki na ubezpieczenie emerytalne – czy wyłącznie na kontach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy także – w niewielkiej części – w otwartym funduszu emerytalnym (OFE). W sumie chodzi nawet o ok. 12 mld zł.
          • 28.03.2014Od 1 kwietnia będziemy wybierać ZUS czy OFE
           Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. obecni członkowie OFE mają możliwość zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS.
           • 28.03.2014Od 1 kwietnia będziemy wybierać ZUS czy OFE
            Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. obecni członkowie OFE mają możliwość zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS.
            • 26.03.2014Za wychowanie dzieci przysługiwać będzie specjalne świadczenie?
             Specjalne świadczenia dla osób, które wychowywały przez co najmniej 10 lat troje lub więcej dzieci – to najnowsza propozycja klubu parlamentarnego Solidarnej Polski, który złożył do Sejmu projekt zakładający wprowadzenie nowego świadczenia. Świadczenie miałoby wynosić nieco ponad 1000 zł miesięcznie.
             • 25.03.2014Za wychowanie dzieci przysługiwać będzie specjalne świadczenie?
              Specjalne świadczenia dla osób, które wychowywały przez co najmniej 10 lat troje lub więcej dzieci – to najnowsza propozycja klubu parlamentarnego Solidarnej Polski, który złożył do Sejmu projekt zakładający wprowadzenie nowego świadczenia. Świadczenie miałoby wynosić nieco ponad 1000 zł miesięcznie.
              • 25.03.2014Informacja ZUS dla płatników skladek zobowiązanych do składania ZUS ZSWA
               Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że z dniem 31 marca 2014 r. upływa termin na złożenie Zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2013 rok (dokument ZUS ZSWA).
               • 24.03.2014Umorzenie zaległych składek i podatków
                Teza: Każda zmiana okoliczności faktycznych, w szczególności sytuacji majątkowej, rodzinnej lub zdrowotnej osoby zobowiązanej, może być zawsze podstawą do wystąpienia z ponownym wnioskiem o umorzenie zaległość (…)Zobowiązany do uiszczenia zaległości może występować o jej umorzenie tak długo, jak długo zaległość ta istnieje zwłaszcza, jeśli jego sytuacja ulegnie zmianie.
                • 21.03.2014Składki ZUS: Wykonanie nieodpłatnie usługi w zamian za długi
                 Dyspozycja treści art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ani żaden inny przepis tej ustawy) nie wymienia wśród osób obowiązkowo objętych ubezpieczeniami tych, które wykonują świadczenie/usługi zamienne celem zwolnienia z długu. Takie świadczenie lub usługa nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, i jako takie nie podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych. Kwestia ewentualnego przychodu jako podstawy wymiaru składek ma charakter jedynie pochodny, który mógłby być brany pod uwagę przy spełnieniu warunku podlegania ubezpieczeniom społecznym - wyjaśnił ZUS.
                 • 20.03.2014Zaległe składki do ZUS. Czy mogą być kosztem podatkowym?
                  Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość składek ZUS za lata 2010, 2011 i 2012 zapłacone za pracowników dużo później, po kontroli ZUS?
                  • 19.03.2014Opłacanie składek na Fundusz Pracy
                   Pytanie: Zgodnie z art. 104 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązkowe składki na Fundusz Pracy ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacają pracodawcy za osoby pozostające w stosunku pracy, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie, jeżeli kwota ta jest równa, co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Jaką jednak składkę należy opłacać za osoby zatrudnione na kilka umów, czy zatrudnione w trakcie miesiąca, czy też pracujące w niepełnym wymiarze?
                   • 19.03.2014Wynagrodzenie członka rodziny w kosztach działalności
                    Pytanie podatnika: Czy wydatki (składki ZUS: emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGŚP, wynagrodzenie dla pracownika w wysokości płacy minimalnej + ewentualnej premii uznaniowej) związane z zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę (lub w formie długoterminowej umowy - umowa zlecenie) - członka rodziny (żony Wnioskodawcy) będą stanowiły dla prowadzącego działalność gospodarczą koszt uzyskania przychodów?
                    • 13.03.2014Wynagrodzenia. Księgowanie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
                     Do ewidencjonowania rozrachunków z tytułu wynagrodzeń pracowniczych służy specjalne konto księgowe. Może to być konto 231 – Rozrachunki  z tytułu wynagrodzeń. Nazwa konta i zasady dokonywanych na nim zapisów powinny wynikać z przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont.
                     • 12.03.2014ZUS przedsiębiorców: Wysokość składek będzie zależna od przychodów?
                      Interpelacja nr 23875 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą
                      • 11.03.2014Becikowe za murem biurokracji
                       Interpelacja nr 23721 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie tzw. becikowego
                       • 06.03.2014Składki ZUS przedsiębiorców w 2014 r.
                        Od 1 stycznia 2014 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Wzrosła również składka nieubezpieczenie zdrowotne. Wpłata niewłaściwej składki pociąga za sobą konsekwencje, dlatego warto zawczasu sprawdzić zmienione kwoty.
                        • 05.03.2014Składki od umów zleceń – nowe zasady w ciągu trzech miesięcy
                         Składki emerytalne i rentowe od umów zleceń będą płacone od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia – to jedna z najważniejszych zmian, przewidzianych w przyjętym wczoraj przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W efekcie wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mają wzrosnąć w bieżącym roku o ok. 650 mln zł.
                         • 05.03.2014Składki od umów zleceń – nowe zasady w ciągu trzech miesięcy
                          Składki emerytalne i rentowe od umów zleceń będą płacone od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia – to jedna z najważniejszych zmian, przewidzianych w przyjętym wczoraj przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W efekcie wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mają wzrosnąć w bieżącym roku o ok. 650 mln zł.
                          • 05.03.2014Dorabiający emeryt i składki ZUS
                           Pytanie: W tym roku nabyłem prawo do emerytury. Świadczenie nie jest wysokie i nie wystarcza mi na wszystkie wydatki. Rozglądam się za dodatkowym zajęciem i w związku z tym mam pytanie. Czy wynagrodzenie, np. z umowy zlecenia, dorabiającego emeryta jest oskładkowane?
                           • 04.03.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
                            Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
                            • 26.02.2014Emerytury i renty 2014: Marcowa waloryzacja świadczeń
                             Od 1 marca 2014 r. obowiązują nowe kwoty najniższych emerytur i rent, a także dodatków oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent z tytułu osiągania przychodu z działalności zarobkowej.
                             • 20.02.2014PIT za 2013. Jaki formularz wybrać?
                              Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
                              • 14.02.2014PIT za 2013: Odliczenie składek potrąconych przez ZUS z wyrównania zawieszonej emerytury
                               Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni może odliczyć potrącone przez ZUS z wyrównania zawieszonej emerytury składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w zeznaniu podatkowym PIT za 2013 r. od sumy uzyskanych dochodów w 2013 r.?
                               • 13.02.2014Zaległe składki ZUS a koszty uzyskania przychodów płatnika
                                Pytanie podatnika: Czy naliczone i zapłacone składki ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło przekwalifikowanych na umowy zlecenia w wyniku kontroli ZUS i wyroków sądowych, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącach dokonania ich zapłaty w części leżącej po stronie Spółki - jako zlecającej wykonanie prac oraz w części, którą powinien zapłacić zleceniobiorca, a które opłaciła Spółka jako płatnik składek?
                                • 12.02.2014Składki ZUS: Niania na dodatkowej umowie zlecenia
                                 W przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń umowy uaktywniającej z umową zlecenia zastosowanie znajdzie przepis art. 9 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu umowy uaktywniającej i umowy zlecenia jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej - wyjaśnił ZUS.
                                 • 07.02.2014Składki ZUS od zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia
                                  W związku z brakiem stosownego przepisu pozwalającego na wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wypłaconej pracownikowi zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia, jej wartość podlegać będzie uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Uwzględnienie to powinno nastąpić w miesiącu, w którym dojdzie do faktycznej wypłaty tej zaliczki pracownikowi. Wartość ww. zaliczki, która zostanie wypłacona pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym będzie stanowiła również podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
                                  • 07.02.2014Ile trzeba czekać na interpretację fiskusa?
                                   Interpelacja nr 22694 do ministra finansów w sprawie konieczności doprecyzowania przepisów dotyczących daty wydania indywidualnej interpretacji podatkowej
                                   • 06.02.2014Emerytury: Zmiany obowiązujące od 1 lutego 2014 r.
                                    Od 1 lutego 2014 r. do 30 października 2014 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym dla potrzeb emerytalnych określono mechanizm przekazania całości środków zgromadzonych w OFE do ZUS. Poznajmy wyjaśnienia ZUS dotyczące nowych zasad rozliczania emerytur.
                                    • 06.02.2014Składki na ZUS jak podatek
                                     Wskutek wprowadzenia zapowiadanych przez rząd zmian odprowadzane do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne nabiorą charakteru stricte podatkowego – twierdzą polscy pracodawcy. Jak przewidują, oskładkowanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) doprowadzi do wzrostu bezrobocia i tzw. szarej strefy. Na popularności zyska też prawdopodobnie samozatrudnienie.
                                     • 31.01.2014Rząd oskładkuje wszystkie umowy cywilnoprawne
                                      Resort pracy i polityki społecznej przygotował wstępny harmonogram wdrażania przepisów mających całkowicie zlikwidować tzw. umowy śmieciowe (cywilnoprawne). Docelowo oskładkowanie objąć ma umowy zlecenia w całości, a nie tylko do czasu przekroczenia wynagrodzenia minimalnego. Już w 2014 r. natomiast oskładkowane zostać mają umowy o dzieło.
                                      • 28.01.2014Co realnie oznaczać będzie oskładkowanie umów zleceń?
                                       Rząd Donalda Tuska zamierza docelowo oskładkować wszystkie umowy zlecenia. Pomysł popiera część środowisk pracodawców. Konfederacja Lewiatan ostrzega przy tym jednak, że zmiany powinno się wprowadzać ostrożnie, a oskładkowanie powinno być obowiązkowe tylko do poziomu płacy minimalnej.
                                       • 28.01.2014Ubezpieczenie chorobowe – rząd zmieni zasady wyliczania zasiłków
                                        Prawdopodobnie jeszcze w tym roku rząd zmieni zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku dla osób, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, a podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana. Nowe reguły miały pierwotnie wejść w życie już w 2013 r., ale prace nad nowelizacją przepisów uległy znacznemu przedłużeniu. Na noweli stracić mogą głównie przedsiębiorcze matki.
                                        • 27.01.2014Zwolnienia lekarskie - poważne zmiany od 2015 roku
                                         Od 2015 r. zwolnienia lekarskie mają być wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej – wynika z projektu ustawy opublikowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Osoby ubezpieczone nie będą już musiały dostarczać zaświadczeń lekarskich pracodawcom (płatnikom składek). Docelowo całkowicie zlikwidowane zostaną papierowe formularze ZUS ZLA (dawniej L4).
                                         • 24.01.2014PIT za 2013: Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne
                                          Zgodnie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku można obniżyć o składki na ubezpieczenie społeczne, do których zalicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporządkowania odliczanej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie było podstawą ich poniesienia. Zatem, jeżeli podatnik zapłacił w ramach działalności gospodarczej składki na własne ubezpieczenie społeczne, a w ramach działalności nie ma ich od czego odliczyć, może je uwzględnić przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o pracę czy najmu.
                                          • 24.01.2014Składki ZUS: Wycieczka dla pracownika z ZFŚS
                                           Pracodawca może organizować imprezy okolicznościowe i integracyjne dla pracowników, finansując je ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawca może w związku z powyższym zorganizować imprezę integracyjną, okolicznościową, wycieczkę umożliwiając wszystkim udział w imprezie na równych zasadach. W przypadku, gdy w ramach takiej imprezy lub wycieczki pracodawca przewidział na rzecz uczestników dodatkowo ulgowe świadczenia lub usługi, to powinny one zostać ustalone w oparciu o kryterium socjalne - wyjaśnił ZUS.
                                           • 22.01.2014Składki ZUS przedsiębiorców w 2014 r.
                                            Od 1 stycznia 2014 r. wzrosła wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Wzrosła również składka nieubezpieczenie zdrowotne. Wpłata niewłaściwej składki pociąga za sobą konsekwencje, dlatego warto zawczasu sprawdzić zmienione kwoty.
                                            • 20.01.2014Rozliczenie wypłaty rocznej premii
                                             Pytanie podatnika: Czy wypłacona w obowiązującym terminie premia roczna oraz składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP w części finansowanej przez Spółkę, których podstawą obliczenia jest kwota przedmiotowej premii, stanowią koszty uzyskania przychodów tego roku, w którym premia jest wypłacana?
                                             • 03.01.2014Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów premii regulaminowych
                                              Pytanie podatnika: Czy premia regulaminowa miesięczna wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika kwartalnie w terminie do dnia 10-tego miesiąca następującego po danym kwartale stanowi KUP w momencie jej wypłaty czy też w okresie, za który przysługuje, tj. ostatniego dnia kwartału? Czy premia regulaminowa roczna wypłacona lub postawiona do dyspozycji pracownika w terminie do dnia 10-tego stycznia następującego po roku, za który premia przysługuje, stanowi KUP w momencie jej wypłaty czy też w okresie, za który przysługuje, tj. ostatniego dnia roku kalendarzowego, za który przysługuje?
                                              • 31.12.2013Rezygnacja z tworzenia ZFŚS a składki ZUS od paczek dla dzieci pracowników
                                               Pracodawca rezygnujący z tworzenia ZFŚS powinien wydać środki zgromadzone na rachunku funduszu na cele socjalne. Rezygnacja z tworzenia funduszu nie oznacza jego natychmiastowej likwidacji, a jedynie brak obowiązku naliczania nowych odpisów. Obowiązki pracodawcy dotyczące gospodarowania zasobami funduszu istnieją dopóki na koncie funduszu pozostają jakiekolwiek pieniądze. Zatem, sfinansowane w całości z funduszu paczki świąteczne dla dzieci pracowników korzystają ze zwolnienia na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
                                               • 20.12.2013Skutki podatkowe nadpłaty w składkach na ubezpieczenie społeczne
                                                Pytanie podatnika: Czy kwotę nadpłaty w składkach na ubezpieczenie społeczne należy potraktować jako przychód podatkowy spółki? Czy powinien on dotyczyć okresu w którym sporządzono korektę deklaracji DRA, czy może okresu w którym rozlicza się powstałą nadpłatę?
                                                • 18.12.2013ZUS: Ustawa abolicyjna - najczęściej zadawane pytania
                                                 Ustawa abolicyjna to ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551). Ustawa przewiduje umorzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, odsetek za zwłokę od ww. składek, opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego.