Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusz ubezpieczeń społecznych

 • 14.05.2015Wynagrodzenie stażysty a składki na Fundusz Pracy
  Tezy: 1. Stażysta uzyskujący stypendium w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, stanowiące podstawę do ustalenia składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, podlega również obowiązkowi uiszczenia składki na Fundusz Pracy.
  • 13.05.2015Na emeryturę nie warto przechodzić w czerwcu
   Interpelacja nr 32310 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie obliczania kapitału początkowego osób składających wniosek o emeryturę lub rentę w czerwcu danego roku
   • 11.05.2015Zmiany w ustawie emerytalnej od 1 maja 2015 r.
    1 maja 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552), zwanej dalej ustawą zmieniającą. Ustawa zmieniająca wprowadziła następujące zmiany w zakresie ustalania (ponownego ustalania) kapitału początkowego oraz emerytury:
    • 08.05.2015Zmiany w ustawie emerytalnej od 1 maja 2015 r.
     1 maja 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 552), zwanej dalej ustawą zmieniającą. Ustawa zmieniająca wprowadziła następujące zmiany w zakresie ustalania (ponownego ustalania) kapitału początkowego oraz emerytury:
     • 08.05.2015Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - ważna nowela
      Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Główną zmianą będzie dopuszczenie odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty całej zaległości dłużnika z tytułu składek na ubezpieczenie, w tym także należności finansowanej przez osobę ubezpieczoną.
      • 07.05.2015Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych - ważna nowela
       Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Główną zmianą będzie dopuszczenie odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty całej zaległości dłużnika z tytułu składek na ubezpieczenie, w tym także należności finansowanej przez osobę ubezpieczoną.
       • 29.04.2015Rozwiązanie umowy o pracę jako warunek nabycia prawa do emerytury lub renty
        Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.
        • 28.04.2015Rozwiązanie umowy o pracę jako warunek nabycia prawa do emerytury lub renty
         Zgodnie z art. 100 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, prawo do świadczeń określonych w ustawie powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do nabycia tego prawa.
         • 28.04.2015Niski zasiłek pogrzebowy zmusza do kredytu
          Interpelacja nr 31913 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wysokości zasiłku pogrzebowego
          • 28.04.2015Członkowie rad nadzorczych. Zmiany w zasadach ubezpieczeń ZUS
           ZUS przypomina, że od 1 stycznia 2015 r. wprowadzony został obowiązek ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych oraz zmianie uległy zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu.
           • 27.04.2015Członkowie rad nadzorczych. Zmiany w zasadach ubezpieczeń ZUS
            ZUS przypomina, że od 1 stycznia 2015 r. wprowadzony został obowiązek ubezpieczeń społecznych członków rad nadzorczych oraz zmianie uległy zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu.
            • 24.04.2015Zmiany w ustalaniu wysokości emerytur już od 1 maja
             Zapytanie nr 8057 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie planowanej poprawki do art. 55 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
             • 23.04.2015Czy ubezpieczenie w ZUS i KRUS można łączyć?
              Interpelacja nr 31758 w sprawie łączenia ubezpieczenia KRUS i ZUS do wyliczenia emerytury.
              • 16.04.2015Ustawa o emeryturach - zmiany ws. obliczania wysokości świadczeń
               Przy obliczaniu wysokości emerytur będzie można stosować tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczona osoba osiągnęła wiek emerytalny – wynika z noweli ustawy o emeryturach i rentach, podpisanej w tym tygodniu przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.
               • 16.04.2015Zbieg prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalno-rentowego
                W myśl art. 95 ust.1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń - wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.
                • 15.04.2015Obowiązki pracodawcy wobec pracownika ubiegającego się o przyznanie emerytury lub renty
                 W myśl art. 125 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, pracodawcy (płatnicy składek) są zobowiązani: współdziałać z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia, wydawać zatrudnionemu lub organowi rentowemu zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości, przygotować wniosek o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłożyć go organowi rentowemu.
                 • 15.04.2015Prawo wniesienia odwołania od decyzji ZUS do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych
                  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. art. 83 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 121), zwanej dalej ustawą systemową, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzje w zakresie indywidualnych spraw dotyczących w szczególności: zgłaszania do ubezpieczeń społecznych; przebiegu ubezpieczeń; ustalania wymiaru składek i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu składek; ustalania wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i ich poboru, a także umarzania należności z tytułu tych składek; ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych; wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
                  • 15.04.2015Składka zdrowotna dla małych przedsiębiorców
                   Interpelacja nr 31814 do prezesa Rady Ministrów w sprawie naliczania składek ZUS dla firm zatrudniających mniej niż 10 osób
                   • 14.04.2015Obowiązki pracodawcy wobec pracownika ubiegającego się o przyznanie emerytury lub renty
                    W myśl art. 125 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną, pracodawcy (płatnicy składek) są zobowiązani: współdziałać z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia, wydawać zatrudnionemu lub organowi rentowemu zaświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości, przygotować wniosek o emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłożyć go organowi rentowemu.
                    • 10.04.2015Składki ZUS od wynagrodzenia małżonki wspólnika jako koszt spółki
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto jest wspólnikiem spółki cywilnej, która również prowadzi działalność handlową. Ww. spółka cywilna zatrudniła małżonkę Wnioskodawcy, jako swojego pracownika na stanowisku kierownika sklepu. Czy w związku z powyższym koszty ponoszone na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w części finansowanej przez pracodawcę, mogą po ich wcześniejszej wpłacie stanowić koszty uzyskania przychodów spółki cywilnej?
                     • 08.04.2015Fundusz Pracy - informacja ZUS dla zleceniodawców niezatrudniających pracowników
                      Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż w przypadku płatników składek będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi ani jednego pracownika, obowiązują dotychczasowe zasady, zgodnie z którymi płatnicy ci nie opłacają składek na Fundusz Pracy za osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa-zlecenie, agencyjna lub inna umowa o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia).
                      • 26.03.2015Tryb postępowania o przyznanie emerytury według nowych zasad
                       Poczynając od 1 stycznia 2013 r. prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej według nowych zasad, zwanej dalej nową emeryturą, przysługuje emerytom, którzy osiągną zróżnicowany powszechny wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm., dalej: ustawa emerytalna). Prawo do nowej emerytury zależy wyłącznie od osiągnięcia przez wnioskodawcę zróżnicowanego powszechnego wieku emerytalnego. Dla ustalenia prawa do tej emerytury nie ma znaczenia długość posiadanego okresu składkowego i nieskładkowego. Konieczne jest jednak udowodnienie jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia.
                       • 25.03.2015Okresy praktycznej nauki zawodu w stażu emerytalnym
                        Okres praktycznej nauki zawodu ZUS zaliczy do stażu emerytalnego tylko w przypadku, gdy zainteresowany będzie w posiadaniu świadectwa pracy wystawionego przez zakład pracy, w którym ją odbywał.
                        • 20.03.2015Wstrzymane emerytury z 32-procentową stawką PIT
                         Interpelacja nr 31203 do ministra finansów w sprawie opodatkowania zwrotu zawieszonych emerytur
                         • 18.03.2015Zmiany w zasiłku pogrzebowym od 1 marca 2015 r.
                          Od 1 marca 2015 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682), wprowadzające m. in. zmiany w zakresie uprawnień do zasiłku pogrzebowego.
                          • 18.03.2015Tryb postępowania o przyznanie emerytury według nowych zasad
                           Poczynając od 1 stycznia 2013 r. prawo do emerytury przyznawanej i obliczanej według nowych zasad, zwanej dalej nową emeryturą, przysługuje emerytom, którzy osiągną zróżnicowany powszechny wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm., dalej: ustawa emerytalna). Prawo do nowej emerytury zależy wyłącznie od osiągnięcia przez wnioskodawcę zróżnicowanego powszechnego wieku emerytalnego. Dla ustalenia prawa do tej emerytury nie ma znaczenia długość posiadanego okresu składkowego i nieskładkowego. Konieczne jest jednak udowodnienie jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia.
                           • 17.03.2015Zmiany w zasiłku pogrzebowym od 1 marca 2015 r.
                            Od 1 marca 2015 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1682), wprowadzające m. in. zmiany w zakresie uprawnień do zasiłku pogrzebowego.
                            • 17.03.2015Odpowiedzialność płatnika składek jest nieograniczona czasowo?
                             Interpelacja nr 30946 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie odpowiedzialności płatnika składek
                             • 12.03.2015Ocena niezdolności do pracy. Czy będą zmiany?
                              Interpelacja nr 30945 w sprawie oceny niezdolności do pracy.
                              • 09.03.2015Składki ZUS: Praca na pół etatu i umowa zlecenie
                               Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca nalicza od sumy przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia. Tak samo liczy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Natomiast samą składkę zdrowotną oblicza odrębnie od przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia, a następnie po ich zsumowaniu wykazuje w jednym bloku raportu ZUS RCA - wyjaśnił ZUS.
                               • 06.03.2015Składki ZUS: Praca na pół etatu i umowa zlecenie
                                Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawca nalicza od sumy przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia. Tak samo liczy podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Natomiast samą składkę zdrowotną oblicza odrębnie od przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia, a następnie po ich zsumowaniu wykazuje w jednym bloku raportu ZUS RCA - wyjaśnił ZUS.
                                • 05.03.2015Zasady obliczania emerytur. Opozycja chce zmian ws. okresu składkowego
                                 Podstawa obliczenia emerytury dla osób urodzonych po 1948 r., posiadających co najmniej 25-letni okres składkowy, które nie korzystały wcześniej z innych świadczeń emerytalno-rentowych, powinna być wyższa o 25 proc. - twierdzi klub parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który przygotował zakładający takie zmiany projekt nowelizacji. Projekt czeka obecnie na trzecie czytanie sejmowe.
                                 • 04.03.2015Zasady obliczania emerytur. Opozycja chce zmian ws. okresu składkowego
                                  Podstawa obliczenia emerytury dla osób urodzonych po 1948 r., posiadających co najmniej 25-letni okres składkowy, które nie korzystały wcześniej z innych świadczeń emerytalno-rentowych, powinna być wyższa o 25 proc. – twierdzi klub parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który przygotował zakładający takie zmiany projekt nowelizacji. Projekt czeka obecnie na trzecie czytanie sejmowe.
                                  • 04.03.2015Warunki nabycia emerytury częściowej
                                   Zgodnie z art. 26b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm., dalej: ustawa emerytalna) ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, określonego w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy emerytalnej, przysługuje emerytura częściowa. Muszą jednak spełnić łącznie następujące warunki:
                                   • 04.03.2015Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do emerytury
                                    W niektórych przypadkach okres pracy w gospodarstwie rolnym może mieć wpływ na prawo bądź brak prawa do emerytury z ZUS. Może mieć również wpływ na wysokość świadczenia.
                                    • 03.03.2015Warunki nabycia emerytury częściowej
                                     Zgodnie z art. 26b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm., dalej: ustawa emerytalna) ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, określonego w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy emerytalnej, przysługuje emerytura częściowa. Muszą jednak spełnić łącznie następujące warunki:
                                     • 02.03.2015Składki ZUS: Udostępnienie pracownikowi samochodu do celów prywatnych po zmianach w PIT
                                      Wartość świadczenia związanego z udostępnieniem pracownikowi samochodu służbowego z przeznaczeniem do celów prywatnych, w części finansowanego przez pracodawcę, należy uwzględnić zarówno w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jak również w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Świadczenie takie nie mieści się bowiem w zakresie wyłączenia przewidzianego przepisem § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia MPiPS ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.
                                      • 02.03.2015Obowiązki pracodawcy. Informowanie ZUS o podwyżce pensji emeryta
                                       Czy pracodawca musi informować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o każdorazowej podwyżce wynagrodzenia uzyskanego przez emeryta ponad dopuszczalne kwoty przychodu?
                                       • 27.02.2015Obowiązki pracodawcy. Informowanie ZUS o podwyżce pensji emeryta
                                        Czy pracodawca musi informować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o każdorazowej podwyżce wynagrodzenia uzyskanego przez emeryta ponad dopuszczalne kwoty przychodu?
                                        • 27.02.2015Składki ZUS: Udostępnienie pracownikowi samochodu do celów prywatnych po zmianach w PIT
                                         Wartość świadczenia związanego z udostępnieniem pracownikowi samochodu służbowego z przeznaczeniem do celów prywatnych, w części finansowanego przez pracodawcę, należy uwzględnić zarówno w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jak również w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Świadczenie takie nie mieści się bowiem w zakresie wyłączenia przewidzianego przepisem § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia MPiPS ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.
                                         • 26.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybrać?
                                          Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
                                          • 25.02.2015Emerytury i renty 2015. Kwoty dodatków
                                           Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty
                                           • 25.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybrać?
                                            Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
                                            • 24.02.2015Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2015 r.
                                             1 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja zostanie przeprowadzona z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku.
                                             • 24.02.2015Emerytury i renty 2015. Kwoty dodatków
                                              Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwoty dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty
                                              • 23.02.2015Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2015 r.
                                               1 marca 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja zostanie przeprowadzona z urzędu, co oznacza, że nie należy zgłaszać w tej sprawie wniosku.