Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemiec zarejestrowany

 • 09.11.2018atwiej legalnie zatrudni cudzoziemca
  Wród osób starajcych si o zezwolenie na prac w Polsce dominuj pracownicy ze Wschodu. W 2017 r. najliczniejsza grupa pracowników, którzy uzyskali zezwolenie pochodzia z Ukrainy - 19 254 osób. Z nastpnej w kolejnoci Biaorusi przyjechao 10 518 legalnych pracowników, ale co zaskakuje - kolejn liczebnie grup s przedstawiciele Nepalu - 7075 osób uzyskao w 2017 roku zezwolenie na prac - wynika z odpowiedzi na interpelacj poselsk.
  • 25.10.2018Zatrudnianie cudzoziemców: Rzd pracuje nad zwikszeniem liczby imigrantów
   Wikszo migrantów zarobkowych w Polsce to pracownicy krótkoterminowi, wiemy jednak, e rynek pracy w coraz wikszym stopniu potrzebuje pracowników na duszy okres. Std bardzo wane jest wypracowanie zacht do tego by migranci – w szczególnoci ci najbardziej podani na rynku pracy – zostawali w Polsce na duej. Coraz wyraniej wida take, e zaspokojenie potrzeb polskiego rynku pracy bdzie wymagao otwarcia si na inne ni do tej pory kierunki migracji. Obecnie trwaj w rzdzie intensywne prace nad stworzeniem koncepcji polityki migracyjnej, która odpowie na powysze wyzwania uwzgldniajc take m.in. kwestie bezpieczestwa - odpowiedziao MRPiPS w odpowiedzi na interpelacj.
   • 07.09.2015Jaka pomoc dla cudzoziemców w Polsce?
    Interpelacja nr 33807 do ministra pracy i polityki spoecznej w sprawie programu integracji cudzoziemców w Polsce.
    • 16.05.2014Zatrudnianie cudzoziemców. MPiPS wprowadzi nowe reguy
     Resort pracy i polityki spoecznej przygotowa projekt nowego rozporzdzenia ws. wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca. Najwaniejsza zmiana polega bdzie na ograniczeniu krgu osób, wród których w pierwszej kolejnoci poszukiwani bd kandydaci do pracy, tylko do osób majcych pierwszestwo w zakresie dostpu do rynku pracy.
     • 09.01.2013Identyfikator podatkowy – NIP czy PESEL?
      Obowizkowi ewidencyjnemu podlegaj osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne i inne podmioty, uzyskujce/majce na podstawie odrbnych ustaw co najmniej jeden z trzech statusw: 1) podatnika, 2) patnika podatku, 3) patnika skadek na ubezpieczenia spoeczne lub zdrowotne. Od 1 wrzenia 2011 r., zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw (dalej: Pp - 1), istniej dwa identyfikatory podatkowe, tj.:
      • 04.01.2013Mandaty drogowe bd wystawiane „z automatu”?
       Rzd planuje nie tylko podwyszy stawki mandatw drogowych, ale take wprowadzi zasad karania „z automatu”. Zmiany w trybie karania przewiduj zaoenia nowego projektu ustawy, przedstawionego przez resort transportu.