Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemiec student

 • 28.03.2019Zatrudnianie cudzoziemców – za miesic wejdzie w ycie kolejna nowelizacja
  Pod koniec kwietnia br. w ycie wejdzie nowela ustawy o cudzoziemcach. Opublikowana ju w Dzienniku Ustaw nowelizacja zakada dostosowanie polskiego prawa do unijnych wymogów.
  • 22.11.2018Zatrudnianie cudzoziemców – rzd przyj projekt zmian
   Ustawa o cudzoziemcach zostanie znowelizowana i dostosowana do unijnych regulacji – wynika z projektu, który przyj w tym tygodniu rzd. Nowe przepisy maj w zaoeniu uatwia przybywanie do krajów Unii Europejskiej wysoko wykwalifikowanych obywateli pastw trzecich, w tym gównie naukowców oraz studentów.
   • 21.06.2018Zawiadczenia A1 dla kierowców - ZUS musi weryfikowa dane
    Przepisy rozporzdze 883/2004 oraz 987/2009, jak i Praktycznego poradnika. Ustawodawstwo majce zastosowanie w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Szwajcarii obliguj instytucje waciwe pastw czonkowskich do dokadnego zbadania wszystkich okolicznoci i faktów skadajcych si na konkretny stan faktyczny, podkrelajc przy tym, e kady z analizowanych przypadków naley rozpatrywa w sposób indywidualny - wyjanio MRPiPS w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
    • 22.03.2018Problemy z zawiadczeniami A1 wydawanymi kierowcom w transporcie midzynarodowym
     Dokument A1 - „Zawiadczenie o ustawodawstwie dotyczcym zabezpieczenia spoecznego majcym zastosowanie do osoby uprawnionej” wydaje si w celu potwierdzenia, któremu ustawodawstwu dotyczcemu zabezpieczenia spoecznego dana osoba podlega oraz powiadczenia, e nie jest ona zobowizana do opacania skadek w innym pastwie czonkowskim.
     • 19.05.2017Zatrudnianie cudzoziemców: Zwolnieni z obowizku posiadania zezwolenia na prac
      Z obowizku posiadania zezwolenia na prac jest zwolniony midzy innymi cudzoziemiec: posiadajcy w RP zezwolenie na pobyt czasowy udzielone m.in. w celu ksztacenia si na studiach lub prowadzenia bada naukowych, bdcy maonkiem obywatela polskiego posiadajcy zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwizku z zawarciem maestwa, przebywajcy na terytorium RP w zwizku z wystpieniem o przeduenia pobytu na terytorium Polski, jeeli bezporednio przed zoeniem wniosku by zwolniony z obowizku posiadania zezwolenia na prac, posiadajcy Kart Polaka, uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium pastwa czonkowskiego UE lub pastwa EOG, który jest zatrudniony przez pracodawc majcego siedzib na terytorium tego pastwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawc w celu wiadczenia usug na terytorium RP, w stosunku do którego umowy midzynarodowe lub odrbne przepisy dopuszczaj wykonywanie pracy bez koniecznoci posiadania zezwolenia.
      • 12.10.2009Wizy dla cudzoziemców wydawane w zwizku z wykonywaniem pracy w Polsce
       Cudzoziemcy z krajów nalecych do UE oraz z krajów, z którymi obowizuje ruch bezwizowy, mog przebywa i pracowa w Polsce do 3 miesicy bez koniecznoci uzyskiwania zezwole na pobyt. Wjazd i przebywanie na terytorium Polski przez pozostaych cudzoziemców moliwe s na podstawie posiadanej przez nich wizy. Wizy wydawane s przez konsula. Wydanie wizy (dyplomatycznej, kurierskiej, subowej) moliwe jest równie przez ministra spraw zagranicznych. Wizy tranzytowe oraz dla marynarzy wydawane s przez komendanta placówki Stray Granicznej.
       • 19.11.2008Kto moe pracowa w Polsce bez zezwolenia?
        Zgodnie z art. 87 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. nr 99, poz. 1001, ze zm.) cudzoziemiec moe wykonywa prac na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeeli posiada zezwolenie na prac wydane przez wojewod waciwego ze wzgldu na siedzib pracodawcy. Od tej ogólnej zasady istnieje jednak wiele wyjtków, a sporo cudzoziemców, którzy chc pracowa na terenie naszego kraju, nie musi uzyskiwa zezwolenia na prac.