Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziem pit

 • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
  Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
  • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 23.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
    Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
    • 10.04.2020Zmiana terminów realizacji wybranych obowizków przedsibiorcy
     Epidemia koronowirusa spowodowaa konieczno przesunicia czci terminów realizacji obowizków administracyjnych. Dotyczy to midzy innymi rozlicze podatkowych, sprawozdawczoci finansowej czy zatrudniania cudzoziemców. Póniej wejd równie w ycie przepisy, które wprowadzaj nowe rozwizania dla firm, w tym w zakresie JPK VAT czy PPK. Zobacz, jakie terminy zostay zmienione.
     • 06.04.2020E-kurs: Podatkowe problemy biur rachunkowych - ujcie praktyczne
      Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020, kontynuowane nieustannie midzy innymi w zwizku z sytuacj epidemiologiczn i koniecznoci korekt niektórych rozwiza, dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i rozliczeniami. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczny e-kurs. 
      • 02.04.2020Tarcza antykryzysowa. Jakie postulaty biznesu uwzgldni rzd?
       W ramach prac nad now tarcz antykryzysow rodowisko przedsibiorców zgaszao liczne postulaty i uwagi. W finalnej wersji ustaw wchodzcych w skad pakietu osonowego uwzgldniono m.in. 40 uwag zgoszonych przez Konfederacj Lewiatan. Organizacja skutecznie apelowaa np. o odroczenie wejcia w ycie nowego JPK_VAT oraz zwolnienie ze skadek ZUS.
       • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
        Wczoraj, tj. 25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
        • 26.03.2020Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – rozwizania zaakceptowane przez rzd
         25 marca br., rzd zaakceptowa pakiet rozwiza, który ma przeciwdziaa gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Ochrona zatrudnienia i zachowanie pynnoci finansowej w firmach to gówne cele pakietu projektów ustaw, które skadaj si na Tarcz Antykryzysow.
         • 20.03.2020Wezwanie Prezesa BCC kierowane do Premiera - Mateusza Morawieckiego
          Kryzys zdrowotny i recesja gospodarcza nasil si. Ludzie bd umiera. Firmy bankrutowa. Mamy dopiero namiastk rozwoju tej sytuacji. Trzeba dziaa szybciej i mocniej! Dlatego upowaniony losem mikro, maych, rednich i duych firm oraz ich pracowników, prosz i wzywam Pana do niezwocznego podjcia nastpujcych decyzji:
          • 31.01.2020Podatkowe problemy biur rachunkowych – ujcie praktyczne
           Zmiany, wprowadzone na przeomie 2019/2020 dotkliwe s szczególnie dla osób prowadzcych biura rachunkowe i zajmujcych si w nich rachunkowoci i kontrol. Do licznych obowizków doszy te, zwizane z koniecznoci kontroli prawidowoci przeprowadzenia transakcji pod ktem jej fakturowania i rodzaju patnoci. Konieczno kontroli nalenoci i zobowiza, zwizana z now odmian ulgi na ze dugi w PIT i CIT, to kolejne nowe obcienie. Aby uatwi biege poruszanie si w tej materii pracownikom i wacicielom biur rachunkowych zapraszamy na praktyczne szkolenie.   
           • 29.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
            Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
            • 28.01.2020Podatki w 2020 – najwaniejsze zmiany
             Zobacz najwaniejsze zmiany dla podatników: sankcje za zapat na rachunek spoza biaej listy, obowizkowy split payment, ulga na ze dugi i nowe stawki VAT. O czym powiniene pamita w 2020?
             • 09.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
              Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
              • 08.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
               Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
               • 12.11.2019Szybkie podwyszanie minimalnego wynagrodzenia to niedwiedzia przysuga?
                Obecnie, tak jak 3 lata temu, ok. 10 proc. ankietowanych ma osobiste dowiadczenia z prac na czarno, a ok. 30 proc. uwaa, e w takiej sytuacji znaleli si ich krewni czy znajomi. Warto zauway, e takie wyniki potwierdzaj te badania GUS. Najwicej obaw zwizanych z tzw. zatrudnianiem na czarno wie si z obietnicami Prawa i Sprawiedliwoci dotyczcymi podniesienia pacy minimalnej do 3 tys. w 2021 r. Wówczas minimalna paca stanowi bdzie 54 proc. redniej, co bdzie wypychao najsabszych pracowników do szarej strefy lub na samozatrudnienie.
                • 02.10.2019NSA. Nieodpatne wiadczenia dla zleceniobiorcy z PIT
                 Warto ponoszonych przez dajcego zlecenie w ramach umowy zawieranej na podstawie art. 734 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców stanowi podlegajcy opodatkowaniu przychód z nieodpatnych wiadcze w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze róda przychodu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zwizku z art. 13 pkt 8 lit. a tej ustawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                 • 19.08.2019WSA. Dowóz do/z pracy nie jest przychodem pracownika
                  Z uzasadnienia: Sam fakt deklarowania przez pracownika chci korzystania z transportu pozostawionego mu do dyspozycji przez pracodawc oraz znany ogólny koszt tego transportu nie wyczerpuje definicji, otrzymanego przez pracownika w postaci nieodpatnego wiadczenia, przychodu. Skoro opodatkowaniu moe podlega tylko przychód faktycznie otrzymany, a nie moliwy do otrzymania, o przychodzie tego rodzaju mona mówi tylko gdy pracownik korzysta z postawionego do jego dyspozycji transportu i moliwe jest ustalenie wartoci tego wiadczenia wg metod okrelonych w ustawie o PIT.
                  • 19.07.201922.07.2019: E-kurs: Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
                   Z powodu niskiego poziomu bezrobocia Polska staa si bardzo atrakcyjnym rynkiem pracy - szczególnie dla pracowników ze Wschodu. Jeszcze niedawno przedsibiorcy deklarowali ch zatrudnienia ponad 600 tys. osób ze Wschodu. Obecnie liczba ta liczba przekrocza ju milion. Zatrudnianie cudzoziemców staje si coraz popularniejsze. Naley jednak pamita, e zatrudnienie pracownika z innego pastwa, zwaszcza spoza Unii Europejskiej, jest duo bardziej skomplikowane i czasochonne ni zatrudnienie rezydenta. 
                   • 29.04.2019Obowizek skadania informacji ORD-U za 2018 r.
                    Podatnicy obowizani do zoenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. objci s zwolnieniem z obowizku skadania za ten sam okres informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U. W konsekwencji, uchylenie art. 82 § 1a Ordynacji podatkowej od dnia 1 stycznia 2019 r. wywouje skutek w odniesieniu do informacji o umowach zawartych z nierezydentami na formularzu ORD-U skadanej dopiero za 2019 r. - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                    • 31.01.2019PIT: Obowizki rolników w zwizku z umowami o pomocy przy zbiorach
                     Ministerstwo Finansów udostpnio objanienia podatkowe, kierowane do rolników, zawierajcych umowy o pomocy przy zbiorach. Przypomnijmy, e Minister Finansów moe wyjania przepisy prawa podatkowego, wydajc tzw. objanienia podatkowe. Objanienia peni rol ochronn dla podatników podobn zakresem do ochrony wynikajcej z indywidualnych interpretacji podatkowych.
                     • 31.12.2018Informacja KAS w sprawie wypeniania informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R 
                      Krajowa Administracja Skarbowa prosi pracodawców i inne osoby wypacajce wiadczenia osobom fizycznym krajowym i zagranicznym o pamitanie o koniecznoci umieszczenia odpowiednich informacji w informacjach PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R.
                      • 28.12.2018Obowizki patnika w zwizku z umow zlecenia zawart z cudzoziemcem
                       Ustalenie miejsca zamieszkania podatnika decyduje o zakresie cicego na nim obowizku podatkowego. Inaczej mówic, od miejsca zamieszkania zaley, czy podatnik podlega nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowizkowi podatkowemu w Polsce.
                       • 28.12.2018Informacja KAS w sprawie wypeniania informacji PIT-11, PIT-8C i PIT-R 
                        Krajowa Administracja Skarbowa prosi pracodawców i inne osoby wypacajce wiadczenia osobom fizycznym krajowym i zagranicznym o pamitanie o koniecznoci umieszczenia odpowiednich informacji w informacjach PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R.
                        • 07.12.2018Zasady skadania informacji o umowach zawartych z nierezydentami
                         Do skadania informacji o umowach zawartych z nierezydentami obowizany jest równie podatnik sporzdzajcy uproszczone sprawozdanie (PIT/TP lub CIT/TP) zarówno ze wzgldu na transakcje z podmiotami powizanymi, jak i na transakcje, o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 updof oraz w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 updop. Wyczenie, o którym mowa w art. 82 § 1a Ordynacji podatkowej (zdanie pierwsze) oraz niestosowanie wyczenia (zdanie drugie) naley odnosi do podmiotów obowizanych do sporzdzania i przekazywania informacji podatkowych o umowach zawartych z nierezydentami.
                         • 06.02.2018Obowizki patnika przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy
                          Pytanie: Jak rozliczy podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukraiskim, który pracuje w Polsce na umow zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce? Jak rozliczy podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o prac, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym duej ni 183 dni lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce?
                          • 09.05.2017Zatrudnianie cudzoziemców: Wolny zawód i inna samodzielna dziaalno
                           W myl regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania okrelenie „wolny zawód” obejmuje w szczególnoci samodzielnie wykonywan dziaalno naukow, literack, artystyczn, wychowawcz lub owiatow, jak równie samodzielnie wykonywan dziaalno lekarzy, prawników, inynierów, architektów oraz dentystów i ksigowych.
                           • 26.09.2016Podatek od nieujawnionych dochodw dotyczy tylko Polski
                            Z uzasadnienia: Podatek od dochodw nieujawnionych pobierany jest bowiem od dochodw (przychodw) uzyskanych tylko na terytorium Polski. Powoana regulacja prawna nie dotyczy opodatkowania dochodw ukrytych, a osignitych poza terytorium Polski, przy zastosowaniu konstrukcji dochodu opartego na wydatkach i oszczdnociach. Jeli ustawodawca nie obj podatkiem od dochodw nieujawnionych korzyci majcych rda poza terytorium Polski, jednake uzyskanych przez podatnikw majcych miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tym samym w tych przypadkach nie bd miay zastosowania, wynikajce z umw midzynarodowych, regulacje w zakresie unikania podwjnego opodatkowania, poniewa w ogle nie pojawia si tu problem podwjnego opodatkowania tych samych dochodw.
                            • 26.01.2016Obowizki patnika: Zatrudnianie cudzoziemcw na podstawie umw o prac 
                             Pytanie: Zamierzam zatrudni cudzoziemcw na podstawie umw zlecenia, umw o dzieo lub umw o prac. Pracownicy ci bd mieli stae miejsce zamieszkania na Ukrainie, a niektrzy zostan czasowo zameldowani w Polsce. Pracownicy w cigu roku podatkowego przebywa bd w Polsce powyej 183 dni. Na jakim formularzu maj by rozliczani zatrudnieni cudzoziemcy, ktrzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu nie przekraczajcy 183 dni w roku kalendarzowym, a na jakim ci, ktrzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu powyej 183 dni? Dodam, e cudzoziemcy nie posiadaj certyfikatu rezydencji podatkowej.
                             • 22.01.2016Obowizki patnika: Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie umów o prac 
                              Pytanie: Zamierzam zatrudni cudzoziemców na podstawie umów zlecenia, umów o dzieo lub umów o prac. Pracownicy ci bd mieli stae miejsce zamieszkania na Ukrainie, a niektórzy zostan czasowo zameldowani w Polsce. Pracownicy w cigu roku podatkowego przebywa bd w Polsce powyej 183 dni. Na jakim formularzu maj by rozliczani zatrudnieni cudzoziemcy, którzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu nie przekraczajcy 183 dni w roku kalendarzowym, a na jakim ci, którzy przebywaj na terenie Polski oraz pracuj przez okres czasu powyej 183 dni? Dodam, e cudzoziemcy nie posiadaj certyfikatu rezydencji podatkowej.
                              • 13.01.2016WSA. Kiedy patnik ma prawo do zwrotu nadpaty?
                               Z uzasadnienia: Patnik moe wystpi z wnioskiem o stwierdzenie nadpaty wycznie wwczas, gdy sam poniesie uszczerbek w swoim majtku z powodu wpaty do organu podatkowego podatku w wikszej od pobranej lub nalenej wysokoci, a wic caa kwota stanowi uszczuplenie majtku patnika. Jeeli zatem uszczuplenie nastpio w majtku podatnika, tylko on moe wystpi o stwierdzenie nadpaty.
                               • 27.10.2015Fiskus ma problemy z edukacj
                                Przedsibiorcy maj coraz wiksze problemy z zaliczaniem do kosztw uzyskania przychodw wydatkw zwizanych z edukacj, szkoleniami i kursami. Organy podatkowe w kadym wydatku doszukuj si bowiem charakteru osobistego, ktry – jak wiemy – wyklucza zaliczenie go do kosztw podatkowych.
                                • 26.10.2015Fiskus ma problemy z edukacj
                                 Przedsibiorcy maj coraz wiksze problemy z zaliczaniem do kosztw uzyskania przychodw wydatkw zwizanych z edukacj, szkoleniami i kursami. Organy podatkowe w kadym wydatku doszukuj si bowiem charakteru osobistego, ktry – jak wiemy – wyklucza zaliczenie go do kosztw podatkowych.
                                 • 07.08.2015Podatki 2015: Nowe przepisy ws. OPP i 1 proc. podatku
                                  Sejm przyj nowel ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie. Zmiany dotyczy bd m.in. prowadzenia przez organizacje poytku publicznego (OPP) kampanii promocyjnych zwizanych z przekazywaniem 1 proc. podatku dochodowego PIT na dziaalno poytku publicznego.
                                  • 26.01.2015Zwolnienie studenta z czesnego. Skutki podatkowe
                                   Pytanie podatnika: Czy z uwagi na wyjtkowo trudn sytuacj materialn studenta zwolnienie z opat za usugi edukacyjne oraz umorzenie odsetek naliczonych za nieterminow zapat nalenoci, o ktrych mowa w regulaminach pobierania opat i zarzdzeniu Rektora, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? Czy Uczelnia ma obowizek wystawienia informacji PIT-8C z danego tytuu?
                                   • 08.08.2013Podatki na wiecie: Rosja zwolni z podatkw nowe firmy
                                    Rosyjski resort rozwoju gospodarczego zaproponowa wprowadzenie dwuletniego zwolnienia z podatkw dla nowych firm. Zmiany w systemie miayby wej w ycie ju na pocztku 2014 r. Niewykluczone, e ze zwolnie skorzysta bd mogli rwnie obcokrajowcy.
                                    • 27.02.2013Obowizek przekazania informacji IFT-1R
                                     IFT-1R to roczna informacja o wysokoci przychodu (dochodu) uzyskanego przez nierezydentów, czyli osoby fizyczne niemajce w Polsce miejsca zamieszkania.
                                     • 12.02.2013Zeznanie roczne cudzoziemców – dochody z umowy o prac oraz umów zlecenia i o dzieo
                                      Niektóre obowizki wynikajce z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: pdof) – w tym np. skadanie zezna rocznych – dotycz take cudzoziemców. Sposób rozliczenia osiganych przez nich dochodów (przychodów) zaley przede wszystkim od tego, czy maj oni status polskiego rezydenta podatkowego, a take od rodzaju róda tych dochodów (przychodów) oraz miejsca ich pooenia.
                                      • 09.01.2013Identyfikator podatkowy – NIP czy PESEL?
                                       Obowizkowi ewidencyjnemu podlegaj osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne i inne podmioty, uzyskujce/majce na podstawie odrbnych ustaw co najmniej jeden z trzech statusw: 1) podatnika, 2) patnika podatku, 3) patnika skadek na ubezpieczenia spoeczne lub zdrowotne. Od 1 wrzenia 2011 r., zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatnikw i patnikw (dalej: Pp - 1), istniej dwa identyfikatory podatkowe, tj.:
                                       • 12.09.2012Obowizki polskich banków zdj wypacajcych nalenoci fotografom z zagranicy
                                        Uytkownikami stocków mog by zarówno osoby fizyczne, jak te prawne, z Polski lub te spoza jej terytorium. Osoby odpowiedzialne za wypaty nalenoci dla fotografów powinny dysponowa dokadnymi informacjami w tym zakresie. Wynika to z tego, e jeeli wypata nalenoci nastpuje na rzecz nierezydenta, czyli podmiotu, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby bd zarzdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas zastosowanie znajd przepisy o ograniczonym obowizku podatkowym oraz o koniecznoci pobierania tzw. podatku u róda.
                                        • 06.09.2011Opodatkowanie dochodw z dziaw specjalnych produkcji rolnej
                                         Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna nieposiadajca obywatelstwa polskiego, obywatel kraju Unii Europejskiej prowadzcy w Polsce dzia specjalny produkcji rolnej w formie spki cywilnej ma prawo wyboru zasad opodatkowania na takich samych warunkach jak obywatel polski i w zwizku z tym jeli ma tak wol ma prawo nie zgasza zamiaru i nie prowadzi ksig wykazujcych przychody zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i wobec tego korzysta z prawa wyboru formy opodatkowania wedug norm szacunkowych?
                                         • 26.10.2010Swoboda dziaalnoci gospodarczej – kolejne propozycje uatwie dla przedsibiorcw
                                          Skrcenie czasu oczekiwania przez przedsibiorc na urzdowe informacje dotyczce dziaalnoci gospodarczej, zniesienie obowizku okazania zawiadczenia o wpisie do rejestru REGON, moliwo reprezentowania firmy przez penomocnika rwnie drog elektroniczn – takie zmiany znalazy si w projekcie nowelizacji ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki.
                                          • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjanijmy sobie wszystko
                                           Komisja „Przyjazne Pastwo” przygotowaa projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne. Projekt zosta 7 wrzenia br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzcych obecnie wtpliwoci interpretacyjne lub powodujcych rozbienoci w orzecznictwie organw podatkowych i sdw administracyjnych. Zmiany dotycz m.in. trybu skadania przez maonkw wsplnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osb samotnie wychowujcych dzieci, zasad przeliczania wartoci wyraonych w walutach obcych na zote polskie, stosowania niektrych zwolnie przedmiotowych. Wikszo zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy bdzie korzystna dla podatnikw. Ustawa ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniej przedstawiamy szczegowe zestawienie projektowanych zmian.
                                           • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze rodkw pomocy spoecznej i z ZFS
                                            Kwoty otrzymane ze rodkw pomocy spoecznej i z Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, mimo i nie pochodz bezporednio z dziaalnoci zarobkowej, podlegaj regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z pn. zm.; dalej: updof) jako dochd uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegaj bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, ktre zostay zwolnione od podatku, oraz dochodw, od ktrych na podstawie przepisw Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczeglny charakter wiadcze z tych dwch rde zadecydowa jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawc obejmujcych je zwolnie podatkowych.
                                            • 24.08.2007Opodatkowanie zysków giedowych przez osob zagraniczn
                                             Pytanie: Mieszkam w Niemczech, inwestuj na polskiej giedzie. Czy od dochodów z tego tytuu musz paci podatek w Polsce?
                                             • 26.07.2007Obowizki patnika zatrudniajcego osob z zagranicy
                                              Pytanie: Zamierzam zatrudni na podstawie umowy o prac osob mieszkajc za granic. Jakie obowizki wzgldem tej osoby bd mia jako patnik?
                                              • 19.07.2007Uatwienia dla pracownikw z Biaorusi, Rosji i Ukrainy
                                               — 20 lipca 2007 r. wejdzie w ycie znowelizowane rozporzdzenie pozwalajce Rosjanom, Ukraicom i Biaorusinom pracowa w Polsce bez zezwolenia. Bd oni mogli zatrudnia si u polskich przedsibiorcw dwa razy w roku na trzymiesiczne okresy — powiedzia podsekretarz stanu w MPiPS Kazimierz Kuberski podczas konferencji prasowej, ktra odbya si 18 lipca 2007 r. W konferencji wzi udzia rwnie zastpca dyrektora Departamentu Migracji Janusz Grzyb.