Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

klasyfikacja usług

 • 14.08.2009Racje żywnościowe i stawka podatku VAT
  Interpelacja nr 10279 do ministra finansów w sprawie prawidłowości określenia stawek podatku VAT
  • 10.08.2009Zakup, sprzedaż i wniesienie aportem lokalu użytkowego a podatek VAT
   Pytania podatnika: Czy podatnik w związku z transakcją zakupu lokalu użytkowego na cele prowadzonej działalności gospodarczej będzie mógł odliczyć podatek VAT w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy istnieje możliwość sprzedaży ww. lokalu użytkowego za 10 lat od momentu jego nabycia bez podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy w związku z wniesieniem tegoż lokalu użytkowego aportem do spółki prawa handlowego w okresie 2-3 lat po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu?
   • 01.07.2009Organizacje zarządzające prawami autorskimi są podatnikami VAT
    Pytanie podatnika: Czy w związku z tym, że Stowarzyszenie obejmuje w zarząd prawa autorskie i prawa pokrewne oraz działając na rzecz autorsko-uprawnionych na zasadzie zbliżonej do pełnomocnika (zarząd powierniczy) zawiera umowy z użytkownikami określające wysokość wynagrodzeń i terminy ich płatności (nie udzielając im licencji, gdyż te otrzymuje użytkownik od producenta lub dystrybutora), a następnie pobiera te wynagrodzenia na rzecz uprawnionych, Stowarzyszenie działa w charakterze podatnika VAT? Innymi słowy, czy w stosunku do umów zawieranych z użytkownikami przez Stowarzyszenie na rzecz twórców, czynności te powinny być traktowane jak usługi własne Stowarzyszenia i powinny stanowić obrót Stowarzyszenia?
    • 29.06.2009Spółka cywilna techników dentystycznych może korzystać ze zwolnienia z VAT
     Pytanie podatnika: Czy spółka cywilna techników dentystycznych świadcząca usługi poprzez swoich wspólników, którzy wykonują je osobiście, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT od 1 stycznia 2008 r.?
     • 26.06.2009Kiedy nota, kiedy faktura korygująca
      W listach naszych Czytelników bardzo często pojawiają się pytania dotyczące sposobu postępowania w przypadkach, w których stwierdzą oni różnego rodzaju błędy w dokumentach. Najwięcej pytań dotyczy faktur VAT, a liczba możliwych pomyłek i ich kombinacji jest naprawdę spora. Postaram się odpowiedzieć, kiedy i kto może i powinien sporządzać dokumenty korygujące w razie wystąpienia błędów.
      • 05.06.2009Organizacja imprezy integracyjnej a prawo do odliczenia VAT
       Pytania podatnika: 1. Czy z uwagi na zmianę przepisów dokonaną nowelizacją ustawy o VAT z dnia 7 listopada 2008 r. z dniem 1 grudnia 2008 r. Spółka uprawniona jest do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia usług kompleksowej organizacji spotkań integracyjnych niezależnie od faktu, że dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych takie wydatki traktowane są jako koszty reprezentacji i na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy tejże ustawy nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu? 2. Czy nieodpłatne świadczenie usług organizacji spotkań organizacyjnych dla kontrahentów nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy VAT (z uwagi na fakt, że organizowane przez Spółkę imprezy integracyjne związane są z działalnością gospodarcza/przedsiębiorstwem prowadzonym przez Spółkę)?
       • 27.05.2009Orzecznictwo podatkowe: Doradcy prawni bez zwolnienia z VAT
        Doradcy prawni, jako wykonujący usługi prawnicze, są objęci wyłączeniem ze zwolnienia od podatku VAT stosownie do treści art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Z przepisu tego wynika bowiem, że wolą ustawodawcy było wyłączenie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług podatników świadczących wszystkie usługi prawnicze, a nie tylko niektóre z nich. Gdyby bowiem ustawodawca chciał wyłączyć ze zwolnienia tylko niektóre usługi prawnicze, to wyraźnie musiałby to określić w ustawie.
        • 19.05.2009Zwrot podatku VAT z tytułu zakupu środków trwałych
         Pytanie podatnika: Czy wyrejestrowując się z podatku VAT Wnioskodawczyni musi zwrócić podatek zwrócony z tytułu zakupu środków trwałych? Czy po podziale gospodarstwa rolnego można scedować zobowiązania w podatku VAT (dot. zwrotu z US) na rzecz męża?
         • 06.05.2009Prawo do odliczenia VAT z tytułu nabycia udziału we współwłasności nieruchomości
          Pytanie podatnika: Czy Spółka A będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabycia udziału we współwłasności Nieruchomości od Spółki B?
          • 05.05.2009Cesja wierzytelności a opodatkowanie VAT i PCC
           Cesja wierzytelności jest przeniesieniem prawa do wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, należy ją więc tym samym zaliczyć do kategorii usług. Nie ma więc podstaw prawnych do tego, aby uznać, że czynność w postaci zbycia wierzytelności dokonana przez bank nie podlegała ustawie o VAT. Jeśli więc analizowana czynność była rodzajem usługi pośrednictwa finansowego, czy też jednym z elementów tej usługi, to usługa ta podlegała zwolnieniu z VAT. Z kolei na zasadzie art. 1 ust. 1 oraz art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, odpłatne zbycie wierzytelności, było zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
           • 22.04.2009Amortyzacja budynku w stanie surowym
            Pytanie podatnika: Czy wynajmujący prawidłowo zakwalifikował obiekt w stanie surowym zamkniętym do środków trwałych i nalicza amortyzację?
            • 21.04.2009Sprzedaż działek nie podlega VAT
             Pytanie podatnika: Czy sprzedaż działek wyodrębnionych z jednej, dużej otrzymanej w drodze darowizny podlegać będzie podatkowi od towarów i usług?
             • 24.03.2009Orzecznictwo: Sprzedaż mieszkania z miejscem parkingowym i stawka VAT
              Z uzasadnienia: "Przedstawiając powyższe stanowisko należy jednak wyraźnie podkreślić, iż opiera się ono na założeniu, iż mamy do czynienia z jedną transakcją polegającą na łącznej sprzedaży - stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego oraz powiązanego z własnością tego lokalu prawa do wyłącznego korzystania z określonej powierzchni (wydzielonego, zwykle liniami poziomymi, miejsca postojowego) znajdującej się w części podziemnej budynku i stanowiącej współwłasność wszystkich właścicieli mieszkań (część wspólną). W każdym razie istotne jest to, iż chodzi tu o sytuację, w której miejsce postojowe nie jest przedmiotem odrębnej własności i nie może być samodzielnym przedmiotem obrotu."
              • 13.03.2009Orzecznictwo: Skutki zwłoki w wydaniu interpretacji
               Z uzasadnienia: "W ocenie Sądu w stanie prawnym obowiązującym przed 1 lipca 2007 r. brak było w Ordynacji podatkowej przepisu, który dawałby organom podatkowym możliwość niewydania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sytuacji spełnienia wszystkich wymogów formalnych określonych w art. 14a tej ustawy. Zdaniem Sądu po dniu złożenia wniosku o interpretację żaden przepis nie zwalniał organu podatkowego z obowiązku wydania interpretacji, również wszczęcie po tym dniu kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego nie zwalniało organu z obowiązku wydania interpretacji i nie czyniło postępowania bezprzedmiotowym."
               • 02.03.2009Orzecznictwo podatkowe: Opodatkowanie gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy
                W sytuacji gdy z ewidencji gruntów i budynków wynika w sposób niezbity, że grunty zostały sklasyfikowane jako użytki rolne, to aby opodatkować takie grunty podatkiem od nieruchomości należy udowodnić, że są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.
                • 27.02.2009Zwrot nakładów powinien być dokumentowany fakturą
                 Pytanie podatnika: Czy poprawnym jest dokumentowanie zwrotu kosztów prac wykończeniowych notą obciążeniową?
                 • 19.02.2009Podatek VAT 2009: Klasyfikacja usług i miejsce świadczenia usług
                  Pomimo że polski ustawodawca nie zdecydował się na całkowite oderwanie regulacji VAT od przepisów prawa statystycznego, rozluźnił jednak nieco powiązania pomiędzy takimi unormowaniami. Należy przypomnieć, że według ust. 3 art. 8 ustawy o VAT usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej (oczywiście należy tutaj odwoływać się do PKWiU) są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, opodatkowanych według procedury VAT marża (art. 119 ustawy o VAT).
                  • 05.02.2009Orzecznictwo: Usługa elektroniczna czy finansowa?
                   Z orzeczenia: ... sam fakt komunikowania się usługodawcy z klientem np. za pomocą poczty elektronicznej nie jest jeszcze tożsamy ze świadczeniem usługi elektronicznej. Nie wszystkie usługi oferowane za pośrednictwem dróg elektronicznych stanowią usługi elektroniczne, zwłaszcza, gdy są to usługi jedynie ogłaszane i zamawiane tą drogą, a faktycznie realizowane manualnie, w sposób tradycyjny, bez automatyzacji za pomocą technologii informacyjnych. Sam tylko elektroniczny sposób komunikacji między stronami nie czyni danego świadczenia "usługą elektroniczną".
                   • 03.02.2009Orzecznictwo: Sprzedaż lokali budowanych na wynajem opodatkowana VAT
                    W przedmiotowej sprawie, (uwzględniając stan faktyczny uzupełniony w skardze) skarżący państwo M. i J. P. wraz z państwem M. i J. S. w 1999 r. nabyli jako współwłaściciele w udziale - części działkę budowlaną nr 92 obszaru 1192 m- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W 2000 r. uzyskali pozwolenie na budowę "zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podziałem na dziesięć lokali mieszkalnych". Prace budowlane przebiegały w latach 2001 - 2005 i jeszcze nie zostały zakończone. W roku 2004, jak twierdzą skarżący, skorzystali z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu budowy lokali mieszkalnych na wynajem. Obecnie państwo P. wraz z państwem S. zamierzają dokończyć budowę budynku i zbyć 10 mieszkań. Problem dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy sprzedaż tychże mieszkań podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                    • 05.01.2009Orzecznictwo podatkowe: Charakter prawny interpretacji organów statystycznych
                     Interpretacja organów statystycznych powinna dotyczyć charakteru działań, które będą mieściły się w zakresie danego grupowania, takich jak realnie wykonywane czynności, ich efekt czy okoliczności towarzyszące ich realizacji. Interpretacja taka w żadnym przypadku, zważywszy na jej charakter, nie powinna modyfikować zapisów poczynionych przez prawodawcę w powszechnie obowiązującym akcie prawnym.
                     • 05.01.2009Zwrot VAT od zakupu lokalu z tytułu wykonywania usługi najmu na cele inne niż mieszkaniowe
                      Pytanie podatnika: Czy małżonkowie mają prawo w miesiącu wystąpienia sprzedaży opodatkowanej wystąpić o zwrot bezpośredni nadwyżki VAT naliczonego od zakupu lokalu nad należnym z tytułu wykonywania usługi najmu na cele niemieszkalne w terminie preferencyjnym to jest 60 dni?
                      • 23.12.2008Opodatkowanie VAT sprzedaży zabudowanego gruntu
                       Pytanie podatnika: Czy sprzedaż budynku w stanie surowym wraz z gruntem w świetle przedstawionych faktów będzie zwolniona z VAT?
                       • 05.12.2008Klasyfikacja wydatków poniesionych na inwestycje
                        Pytanie podatnika: Czy Spółka może rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów, tzn. nie kapitalizować w wartości początkowej środka trwałego jako koszty wytworzenia koszty wskazane w pkt e), j-o), tj.: — koszty ubezpieczeń inwestycji w trakcie realizacji, — koszty organizacji przetargów, — koszty badań i pomiarów geologicznych i geodezyjnych, — koszty likwidacji środków trwałych (np. koszty rozbiórki) łącznie z nieumorzoną częścią ich wartości początkowej (likwidacja jest bezpośrednio związana z procesem inwestycyjnym), — koszty związane z uzyskaniem pozwoleń budowlanych, środowiskowych, itp., niezbędnych do realizacji danego projektu inwestycyjnego, — opłaty za użytkowanie gruntu i ubezpieczenia obiektu w czasie budowy oraz podatek od nieruchomości od działek, nabytych wyłącznie w celach prowadzenia inwestycji, — koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów, — koszty osobowe pośrednie, tj. koszty wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia, delegacji związanych z inwestycjami i inne koszty pracowników zaangażowanych w proces wytwarzania środka trwałego (np. inwestorzy nadzoru) oraz pracowników zaangażowanych w proces ustalania warunków przyłączeniowych (zawierania umów przyłączeniowych), tj. koszty dotyczące osób, które nie są zaangażowane wyłącznie w wytworzenie danego środka trwałego?
                        • 28.11.2008Odliczanie VAT od budowy budynku mieszkalno-usługowego
                         Pytania podatnika: 1. Czy w stosunku do wydatków na opisaną we wniosku inwestycję przysługuje Wnioskodawczyni prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu? 2. Czy na moment uzyskania prawa do odliczenia będzie miało wpływ uzyskanie zmiany wpisu do pozwolenia na budowę?
                         • 24.11.2008Prawo do obniżenia podatku należnego VAT z tytułu zakupu usług cateringowych
                          Pytanie: Czy możemy obnizyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu usług cateringowych?
                          • 17.11.2008VAT od sprzedaży produktów w zestawie
                           Jeżeli przedmiotem dostawy jest zestaw dwóch produktów, pomiędzy którymi brakuje związku umożliwiającego uznanie produktu załączonego za część składową albo przynależność produktu głównego, to oznacza to, że dostawa dotyczy dwóch towarów. Dlatego też jeżeli produkty składające się na zestaw podlegają różnym stawkom VAT, wówczas trzeba odrębnie opodatkować każdy element takiego zestawu według przypisanych im stawek VAT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                           • 08.10.2008Nadchodzi klasyfikacja PKWiU 2008
                            W klasyfikacjach statystycznych obowiązujących w Unii Europejskiej i w Polsce dokonują się ostatnio liczne zmiany. Od niedawna obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności (równolegle stosowana jest jeszcze poprzednia wersja PKD), od dłuższego już czasu obowiązują dwie wersje PKWiU – z których każda przeznaczona jest do innych zastosowań. Ten stan już wkrótce skomplikuje się jeszcze bardziej.
                            • 26.09.2008Zawarcie ugody sądowej a data powstania obowiązku podatkowego w VAT
                             Pytania podatnika: 1. Z jaką datą powinna być wystawiona faktura: a) z datą zawarcia ugody, tj. 16 listopada 2007 r., b) z datą nadania ugodzie klauzuli wykonalności, tj. 11 lutego 2008 r., c) z datą otrzymania protokołu, d) z inną datą ze wskazaniem właściwej daty sprzedaży? 2. Czy na fakturze powinny być wyszczególnione wszystkie pozycje przekazywanego majątku? Czy w treści faktury wystarczy wskazanie kwot odpowiadających wartości opodatkowanej podatkiem VAT według 22 % i wartości zwolnionej od podatku VAT z powołaniem się na protokół zawartej ugody?
                             • 22.09.2008Darowizna nieruchomości w podatku VAT
                              Pytanie podatnika: Czy w związku z darowizną nieruchomości, uwzględniając poniesione nakłady modernizacyjne, wystąpi podatek VAT lub ewentualny jego zwrot w świetle art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
                              • 03.07.2008Amortyzacja i sprzedaż budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej
                               Pytania podatnika: Czy zastosowanie stawki amortyzacyjnej w wysokości 2,5 % było prawidłowe, czy powinna być zastosowana stawka w wysokości 1,5 %? Czy odpłatne zbycie budynku będzie opodatkowane tak jak przychód z działalności gospodarczej?
                               • 16.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Usługi twórców i artystów wykonawców a VAT
                                Usługi twórców i artystów wykonawców oraz podmiotów współtworzących z nimi widowisko kulturalne (zajmujących się oprawą muzyczną, dźwiękiem, oświetleniem, kostiumami, scenografią, itd.) realizowane w ramach działalności obiektów kulturalnych (teatrów, sal koncertowych, itp.) (PKWiU 92.32.10), są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z pozycją 11, załącznika nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
                                • 09.06.2008Orzecznictwo podatkowe: Sprzedaż komórek lokatorskich
                                 Opodatkowanie stawką 22% komórek lokatorskich sprzedawanych razem z lokalem mieszkalnym i stanowiącym jego część składową nie znajduje oparcia w art. 146 par. 1 pkt. 2 lit. b ustawy o podatku od towarów i usług.
                                 • 23.05.2008Dostawa nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę
                                  Pytania podatnika: 1. Czy sprzedaż części nieruchomości, nabytej od Miasta K., zostanie uznana jako prowadzenie działalności gospodarczej i jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług? 2. Czy sprzedaż w bliżej nieokreślonej przyszłości (na dzień dzisiejszy podatnik absolutnie nie ma zamiaru dokonywać sprzedaży) kolejnej części nieruchomości zakupionej od Miasta K. lub jakiejkolwiek innej, aktualnie posiadanej nieruchomości będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w 2008 r.?
                                  • 14.05.2008Opodatkowanie sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości
                                   Pytanie podatnika: Czy i od jakiej wartości nieruchomości należy naliczyć należny podatek od towarów i usług?
                                   • 05.05.2008Opodatkowanie podnajmu lokalu mieszkalnego
                                    Pytanie podatnika: Czy do wynajmu mieszkania można zastosować zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 4 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług pomimo faktu, iż Wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości a jedynie podmiotem podnajmującym lokal?
                                    • 28.03.2008Sprzedaż używanego lokalu użytkowego bez VAT
                                     Pytanie podatnika: Czy sprzedaż budynku (kamienicy), w którym znajdują się zarówno lokale mieszkalne (zamieszkałe), jak i lokal użytkowy jest zwolniona z podatku od towarów i usług?
                                     • 05.03.2008Definicja usług turystyki
                                      Pytanie podatnika: Czy przez usługi turystyczne o których mowa w art. 119 ustawy o VAT, należy rozumieć także usługi organizacji wycieczek i wyjazdów, nieobejmujące swym zakresem noclegów, których czas trwania jest krótszy niż 24 godziny?
                                      • 04.03.2008PKWiU i PKD - Jaką wersję klasyfikacji stosować?
                                       Od kilku już lat obserwujemy zamieszanie wokół Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Funkcjonuje ona obecnie w dwóch różnych wersjach dla różnych zastosowań. W tym roku do grona rozmnożonych klasyfikacji dołączyła Polska Klasyfikacja Działalności (PKD). Dzisiaj w formie syntetycznej przedstawiamy informację, jakie klasyfikacje, do kiedy i do jakich celów należy stosować.
                                       • 27.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Wniosek o wydanie interpretacji złożony tuż przed zmianą przepisów
                                        ,,P.” Sp. z o.o. S.K.A. w Warszawie, pismem z dnia 9 listopada 2006 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej jako Ordynacja, zwróciła się do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej jako ustawa o VAT oraz ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) - dalej jako ustawa o pcc, a mianowicie czy pożyczka udzielona Spółce przez jej akcjonariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
                                        • 21.02.2008Stawka VAT od usług o charakterze kompleksowym
                                         Rozdzielanie usługi kompleksowej na samą sprzedaż i oddzielnie ocenianą (z punktu widzenia podatkowego) czynność montażu sprzedawanego produktu stoi w sprzeczności z przepisem art. 6 ust. 2 VI Dyrektywy VAT z 17 maja 1977 r. W takim wypadku stawkę podatkową całego kompleksu czynności determinować będzie czynność podstawowa — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
                                         • 21.01.2008Orzecznictwo podatkowe: W sprawie podatku VAT przy sprzedaży działek fiskus przegrywa z podatnikami
                                          Pismem z dnia 7 grudnia 2006 r. Andrzej W. (zwany dalej Skarżącym) zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji do co zakresu i sposobu stosowania prawa. Z wniosku wynika, iż w 1981 r. Skarżący nabył gospodarstwo rolne o powierzchni 5,19 ha. Wskazał, iż obecnie cały teren gospodarstwa został „odrolniony" i zyskał status terenów budowlanych. Podniósł, iż podzielił posiadany grunt na działki budowlane i zamierza je sprzedać indywidualnym, niezależnym od siebie nabywcom.
                                          • 15.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Różne stawki VAT dla różnych części nieruchomości?
                                           Zaskarżoną decyzją z dnia 30 marca 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2006 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
                                           • 14.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Nieodpłatne przekazanie towarów i kasa fiskalna
                                            Wnioskiem z 15 stycznia 2007 r. Skarżąca – P. Sp. z o.o. w Warszawie zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny skarżąca wskazała, iż dokonuje nieodpłatnie dostaw towarów w ramach prowadzonych działań promocyjnych. Skarżąca prowadziła programy lojalnościowe dla podmiotów korzystających z jej usług i w ramach tych programów przekazywała nieodpłatnie swoim klientom prezenty. Korzystając z prawa wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.; dalej ( „u.p.t.u.”) Skarżąca obniżała kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, gdyż przekazanie miało na celu zwiększenie wartości obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                                            • 02.01.2008Nowa klasyfikacja działalności gospodarczej
                                             Z początkiem roku zaczęła obowiązywać Polska Klasyfikacja Działalności – PKD 2007. Dotychczasowa klasyfikacja – PKD 2004 – będzie mogła być stosowana równolegle do końca 2009 roku.
                                             • 04.12.2007Sprzedaż nieruchomości niezwiązanej z działalnością gospodarczą a VAT
                                              Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług determinują dwa czynniki: przedmiotowy i podmiotowy. Opodatkowaniu (zakres przedmiotowy), zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pojęcie towaru zostało zdefiniowane w art.2 pkt. 6 ustawy. Zgodnie z nim przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty, zgodnie z art. 2 pkt 6 cyt. ustawy. Powyższe oznacza, iż dostawa gruntów co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
                                              • 30.11.2007Orzecznictwo — Program lojalnościowy i VAT
                                               Pismem z dnia 25 sierpnia 2006 r. spółka P. S.A. (zwana dalej „Spółką” lub „Skarżącą”) wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „u.p.t.u.”, oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, póz. 375 ze sprost.), powoływanego dalej jako „rozporządzenie” w zakresie dotyczącym obowiązku stosowania kas rejestrujących.
                                               • 19.11.2007Jak opodatkować VAT odpłatną usługę biernego powstrzymywania się od pośrednictwa finansowego?
                                                Zobowiązanie się do niepodejmowania współpracy z innymi bankami (zagwarantowanie braku konkurencji) stanowi rodzaj odpłatnej usługi, w szerokim rozumieniu przepisu art. 8 ustawy o VAT, i jako takie powinno zostać opodatkowane na zasadach ogólnych. Usługa polegająca na działaniu biernym — powstrzymywaniu się od świadczenia usług pośrednictwa finansowego, jako niewymieniona wprost w przepisach normujących zwolnienia podatkowe będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem podstawowej stawki VAT. Przepis art. 27 ust. 4 pkt 10 ustawy o VAT nie pozwala na przyjęcie, że powstrzymanie się od świadczenia usługi pośrednictwa finansowego jest tożsame pod względem podatkowym z działaniem polegającym na świadczeniu usługi pośrednictwa finansowego — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.