Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

klasyfikacja usług

 • 21.01.2008Orzecznictwo podatkowe: W sprawie podatku VAT przy sprzedaży działek fiskus przegrywa z podatnikami
  Pismem z dnia 7 grudnia 2006 r. Andrzej W. (zwany dalej Skarżącym) zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji do co zakresu i sposobu stosowania prawa. Z wniosku wynika, iż w 1981 r. Skarżący nabył gospodarstwo rolne o powierzchni 5,19 ha. Wskazał, iż obecnie cały teren gospodarstwa został „odrolniony" i zyskał status terenów budowlanych. Podniósł, iż podzielił posiadany grunt na działki budowlane i zamierza je sprzedać indywidualnym, niezależnym od siebie nabywcom.
  • 15.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Różne stawki VAT dla różnych części nieruchomości?
   Zaskarżoną decyzją z dnia 30 marca 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2006 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
   • 14.01.2008Orzecznictwo podatkowe: Nieodpłatne przekazanie towarów i kasa fiskalna
    Wnioskiem z 15 stycznia 2007 r. Skarżąca – P. Sp. z o.o. w Warszawie zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Przedstawiając stan faktyczny skarżąca wskazała, iż dokonuje nieodpłatnie dostaw towarów w ramach prowadzonych działań promocyjnych. Skarżąca prowadziła programy lojalnościowe dla podmiotów korzystających z jej usług i w ramach tych programów przekazywała nieodpłatnie swoim klientom prezenty. Korzystając z prawa wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.; dalej ( „u.p.t.u.”) Skarżąca obniżała kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, gdyż przekazanie miało na celu zwiększenie wartości obrotu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
    • 02.01.2008Nowa klasyfikacja działalności gospodarczej
     Z początkiem roku zaczęła obowiązywać Polska Klasyfikacja Działalności – PKD 2007. Dotychczasowa klasyfikacja – PKD 2004 – będzie mogła być stosowana równolegle do końca 2009 roku.
     • 04.12.2007Sprzedaż nieruchomości niezwiązanej z działalnością gospodarczą a VAT
      Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług determinują dwa czynniki: przedmiotowy i podmiotowy. Opodatkowaniu (zakres przedmiotowy), zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pojęcie towaru zostało zdefiniowane w art.2 pkt. 6 ustawy. Zgodnie z nim przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty, zgodnie z art. 2 pkt 6 cyt. ustawy. Powyższe oznacza, iż dostawa gruntów co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
      • 30.11.2007Orzecznictwo — Program lojalnościowy i VAT
       Pismem z dnia 25 sierpnia 2006 r. spółka P. S.A. (zwana dalej „Spółką” lub „Skarżącą”) wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.), powoływanej dalej jako „u.p.t.u.”, oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, póz. 375 ze sprost.), powoływanego dalej jako „rozporządzenie” w zakresie dotyczącym obowiązku stosowania kas rejestrujących.
       • 19.11.2007Jak opodatkować VAT odpłatną usługę biernego powstrzymywania się od pośrednictwa finansowego?
        Zobowiązanie się do niepodejmowania współpracy z innymi bankami (zagwarantowanie braku konkurencji) stanowi rodzaj odpłatnej usługi, w szerokim rozumieniu przepisu art. 8 ustawy o VAT, i jako takie powinno zostać opodatkowane na zasadach ogólnych. Usługa polegająca na działaniu biernym — powstrzymywaniu się od świadczenia usług pośrednictwa finansowego, jako niewymieniona wprost w przepisach normujących zwolnienia podatkowe będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem podstawowej stawki VAT. Przepis art. 27 ust. 4 pkt 10 ustawy o VAT nie pozwala na przyjęcie, że powstrzymanie się od świadczenia usługi pośrednictwa finansowego jest tożsame pod względem podatkowym z działaniem polegającym na świadczeniu usługi pośrednictwa finansowego — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
        • 26.10.2007Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży używanego budynku
         Spółka zamierza sprzedać grunt wraz z budynkiem. Ta nieruchomość została zakupiona przez nią bez podatku VAT w 1994 r. Na przystosowanie budynku do prowadzenia działalności gospodarczej spółka poniosła wydatki w wysokości ok. 40 proc. jego wartości początkowej. Działalność prowadziła w latach 2000-2003. Od wydatków na ulepszenie dokonała odliczenia podatku VAT. Czy sprzedaż tego gruntu wraz z budynkiem podlega opodatkowaniu, a jeśli tak, to jaką firma powinna zastosować stawkę?
         • 11.10.2007Odliczenie podatku przy zakupie usług gastronomicznych
          Czy możemy odliczyć podatek naliczony z tytułu nabycia konsumpcji (zakup usług gastronomicznych)? Firma nie świadczy usług turystycznych ani usług przewozu osób.
          • 04.10.2007Wątpliwości w sprawie stawki VAT przy sprzedaży nieruchomości
           Interpelacja nr 8381 do ministra finansów w sprawie stawki podatku VAT od sprzedaży nieruchomości zabudowanych
           • 16.08.2007Dostawa nieruchomości na rzecz własnych udziałowców
            Pytanie podatnika: Czy dostawa przedmiotowej nieruchomości na rzecz własnych udziałowców dokonana przez Spółkę jawną na podstawie art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, będzie korzystała z przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania?
            • 13.08.2007Orzecznictwo - Stawka VAT dla infrastruktury towarzyszącej
             Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe W. S.A. w Wyszkowie zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wyszkowie 9 marca 2005r. wnioskiem z 7 marca 2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa, podatkowego co do zakresu i sposobu stosowania art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a, ust. 2 i 3 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, dalej zwana u.p.t.u.).
             • 25.07.2007Jakie stawki VAT należy stosować do dostawy zestawu dwóch produktów?
              Jeżeli przedmiotem dostawy był zestaw dwóch produktów, pomiędzy którymi brak było związku umożliwiającego uznanie takiego zestawu za jedną rzecz, w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego, w szczególności zaś na uznanie produktu promowanego za część składową rzeczy albo przynależność, to organy podatkowe nie mogły uznać, że przedmiotem dostawy jest jeden towar, w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy o VAT — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
              • 11.07.2007Opodatkowanie VAT sprzedaży niezabudowanego gruntu
               Pytanie podatnika: Czy zachodzi konieczność naliczenia podatku VAT przy sprzedaży prawa własności gruntu niezabudowanego, wykazanego w ewidencji gruntów jako grunty orne R IVb, użytki rolne zabudowane B-Ps IV oraz lasy Ls IV, przy istniejącym stanie faktycznym braku zabudowań, wynikającym z operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego sporządzonego w dniu 6.07.2006 r.?
               • 19.06.2007O zwolnieniu dostawy z VAT decyduje przeznaczenie gruntu
                Pytanie podatnika: Kwestia opodatkowania sprzedaży działki położonej na terenie, dla którego nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
                • 15.06.2007KIG o projekcie ustawy o podatku akcyzowym
                 Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia projekt ustawy o podatku akcyzowym, który w dniu 25 maja br. został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Za warte podkreślenia należy uznać odejście w projekcie ustawy od stosowania dwóch klasyfikacji wyrobów akcyzowych według układu PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) oraz CN (Nomenklatury Scalonej). Obecnie polska klasyfikacja stosowana jest tylko w obrocie krajowym, a kody CN w handlu z krajami Unii Europejskiej oraz podczas importu.
                 • 29.05.2007Wycofanie samochodu z działalności gospodarczej na prywatne potrzeby przedsiębiorcy i podatek VAT
                  Zarówno przekazywanie prywatnego majątku przedsiębiorcy na potrzeby firmy, jak i przekazywanie firmowego majątku na potrzeby własne są czynnościami często spotykanymi w praktyce gospodarczej. Tego typu rozwiązanie można zaobserwować szczególnie wśród przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Rozpoczynając, czy też już prowadząc firmę, podatnicy decydują się często na wprowadzenie do majątku przedsiębiorstwa swojego prywatnego samochodu. Podobnie podatnik może wycofać z majątku firmy pojazd i przeznaczyć go na swoje prywatne potrzeby. Podatnik ma prawo wycofać z prowadzonej działalności zarówno prywatne samochody uprzednio przekazane na potrzeby przedsiębiorstwa, jak i auta firmowe nabyte w trakcie prowadzenia działalności.
                  • 18.05.2007Ustalenie wartości początkowej samochodu (3)
                   Kontynuujemy rozważania na temat ustalania wartości początkowej samochodu. Dzisiaj o przypadkach nabycia samochodu w postaci wkładu niepieniężnego, w razie otrzymania w związku z likwidacją osoby prawnej i w nabytego w razie zmiany formy prawnej, połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów.
                   • 14.05.2007Kiedy samochód można uznać za środek trwały?
                    Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają bezpośredniej definicji środków trwałych. Niemniej termin ten można zdefiniować na podstawie art. 22a ust. 1, 2 oraz art. 22c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej ustawą o PIT). Niniejsze opracowanie dotyczy definicji środków trwałych wynikającej z art. 22a ust. 1, czyli stanowiących własność lub współwłasność podatnika, nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie, kompletnych i zdatnych do użytku w dniu przyjęcia do używania.
                    • 13.04.2007Opodatkowanie usług zewnętrznych świadczonych dla podmiotów sektora finansowego
                     Interpelacja nr 6120 do ministra finansów w sprawie opodatkowania usług outsourcingowych dla sektora finansowego
                     • 11.04.2007Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT
                      Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej: VAT), jest jedną z kategorii czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Definicje świadczenia usług zawiera art. 8 ust. 1 VAT. Trzeb tu podkreślić, że jest to definicja negatywna tzn. każde świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów jest świadczeniem usług. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 VAT). W związku z powyższym, usługą będzie każde świadczenie, które nie polega na przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Definicja ta oparta jest na definicji zawartej w art. 24 ust. 1 Dyrektywy VAT Rady UE (2006/112/WE). Negatywne ujęcie definicji świadczenia usług zapewnia realizację zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług każdej transakcji dokonywanej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przepis art. 8 ust. 1 VAT numeratywnie zalicza do świadczenia usług:
                      • 27.03.2007ABC faktoringu (2) – Rodzaje faktoringu
                       Faktoring to forma finansowania polegająca na wykupie wierzytelności. Została stworzona na potrzeby obrotu gospodarczego. Umowę tę zawierają dostawca towarów lub usług (faktorant) oraz nabywca wierzytelności (faktor). Faktor (bank lub firma faktoringowa) nabywa krótkoterminowe wierzytelności, faktorant natomiast otrzymuje z tego tytułu odpowiednią zapłatę. Uczestnikiem transakcji jest również odbiorca towarów lub usług, czyli dłużnik faktoringowy. Skutkiem prawnym zawartej umowy jest zmiana wierzyciela.
                       • 26.03.2007Sprzedaż budynku mieszkalno–usługowego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu
                        Pytanie: W 2006 r. firma zakupiła od osoby fizycznej budynek mieszkalno-usługowy (wybudowany w latach 90-tych). Z tego powodu że nie przysługiwało jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nie wprowadzono ww. budynku do ewidencji środka trwałego, ani też nie poniesiono wydatków na jego ulepszenie. Czy sprzedaż tej nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu podlega opodatkowaniu stawką 22%, czy daje podstawę do zwolnienia od podatku VAT?
                        • 19.03.2007Dostawa działek budowlanych
                         Pytanie podatnika: Czy dostawa działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
                         • 16.03.2007Wniesienie w formie aportu do spółki z o. o. majątku likwidowanej firmy
                          Pytanie podatnika: Czy majątek likwidowanej firmy wniesiony aportem do spółki z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?
                          • 02.03.2007Sprzedaż prasy z dodatkiem płyt CD i DVD
                           Pytanie podatnika: Czy sprzedaż prasy z dodatkiem płyt CD i DVD osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym podlega obowiązkowi rejestracji za pomocą kasy fiskalnej?
                           • 26.02.2007Zakup mieszkania na cele prowadzonej działalności gospodarczej
                            Pytanie podatnika dotyczy: 1) prawa do zakupu mieszkania i przeznaczenia jego wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, 2) przysługiwania prawa do odliczenia 7% podatku VAT naliczonego na fakturze dokumentującej zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
                            • 21.02.2007Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu a odliczenie VAT
                             Pytanie: Czy mogę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odliczyć w całości podatek VAT z faktury dokumentującej zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu, a wystawionej przez sprzedawcę na mnie w sytuacji, gdy akt notarialny sporządzony został na mnie i męża?
                             • 07.01.2007Wynajem nieruchomości a VAT
                              Umowa najmu nieruchomości jest jedną z częściej zawieranych umów. Regulują ją przepisy Kodeksu cywilnego oraz, odnośnie lokali mieszkalnych, ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.). Pod pojęciem wynajmu, rozumiemy oddanie komuś do korzystania (w najem) nieruchomości bądź inne rzeczy. Zawarcie umowy rodzi dla wynajmującego określone skutki podatkowe, w tym również w sferze podatku VAT.
                              • 04.01.2007Bon towarowy nie jest towarem
                               Pytanie podatnika: Dotyczy obowiązku odprowadzenia podatku VAT od otrzymanej nagrody w postaci wewnętrznego bonu towarowego, wydanego przez X w ramach sprzedaży premiowej.
                               • 07.12.2006Sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości niezabudowanej na rzecz współwłaściciela
                                Pytanie podatnika: Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż udziału w wysokości 1/2 we współwłasności nieruchomości na rzecz drugiego współwłaściciela?
                                • 16.10.2006VI Dyrektywa i PKWiU na fakturach
                                 Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 3766 w sprawie trudności w zakresie zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za materiały budowlane
                                 • 11.10.2006Interpelacja nr 3766 do ministra finansów w sprawie trudności w zakresie zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za materiały budowlane
                                  Panie Ministrze! Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468) uprawniają do otrzymania zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. i odnosi się do materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką VAT w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane 22-procentową stawką VAT. Wykaz materiałów objętych zwrotem podatku VAT opublikowano w formie obwieszczenia ministra budownictwa w oparciu o symbole Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Składając wniosek o zwrot podatku VAT, podatnicy są przymuszani do podawania na załączonych do wniosku kopiach faktur symboli PKWiU, z powodzeniem powszechnie stosowanych od wielu lat. Wprowadzenie elektronicznego przechowywania paragonów jest korzystne dla wszystkich. Przedsiębiorcom pozwoli to zaoszczędzić papier, czas i energię oraz obniżyć koszty przechowywania paragonów, ułatwi również szybszy dostęp do danych z paragonów. Również urzędy skarbowe zyskają na nowym rozwiązaniu, ponieważ ułatwi to dotarcie do szukanych danych, skontrolowania ich, umożliwi także kopiowanie przechowywanych danych.
                                  • 27.09.2006Ewidencja księgowa i podatkowa kar umownych
                                   1. Pojęcie i rodzaje kar umownych. Wierzyciel może zastrzec w umowie, celem wzmocnienia skuteczności umowy uchronienia się od skutków niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika (z reguły nieterminowego wykonania świadczenia nienależytego pod względem jakości), że naprawienie szkody, z powodu nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego przez dłużnika następuje przez zapłatę przez niego określonej kwoty pieniężnej.
                                   • 21.09.2006Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT do usług doradztwa
                                    Pytanie podatnika: 1. Czy usługi "doradztwa prawnego" świadczone przez osobę nie będącą notariuszem, adwokatem ani radcą prawnym mogą korzystać ze zwolnienia od podatku? 2. Czy możliwe jest ponowne skorzystanie ze zwolnienia od podatku?
                                    • 29.08.2006Dostawa używanego budynku mieszkalnego a VAT
                                     Pytanie podatnika: Czy dostawa budynku podlega zwolnieniu przedmiotowemu z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług - jako towar używany? (Obiekt ten jest budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe)
                                     • 30.07.2006Klasyfikacje statystyczne a VAT
                                      Klasyfikacje statystyczne w ustawie o podatku od towarów i usług1)Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, identyfikując towary i usługi, odsyłają do klasyfikacji wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Klasyfikacje statystyczne pozwalają bowiem dokonać oceny czy dana czynność korzysta ze zwolnienia przedmiotowego albo jest opodatkowana stawką inną niż podstawowa.
                                      • 31.05.2006Interpelacja nr 1850 do ministra finansów w sprawie sposobu naliczania podatku VAT od usługi budowlanej, w szczególności od pomiarów, wykonania według wzorów zamawiającego i montażu stolarki drzwiowej
                                       Szanowna Pani Minister! Zwracam się do Pani w ww. sprawie z uwagi na to, iż właściciele małych zakładów stolarskich, w których produkują stolarkę drzwiową, są zdezorientowani w sposobie naliczania podatku VAT, ponieważ okazuje się, że pojęciu usługi budowlanej towarzyszy niepokojące zjawisko różnej interpretacji, co ma wpływ na stosowanie podatku VAT raz w wysokości 7%, a raz 22%.
                                       • 30.05.2006Przychody z tytułu najmu lokalu i obowiązek rejestracji jako czynny podatnik VAT
                                        Pytanie podatnika: Czy z tytułu uzyskiwania czynszu najmu, gdy przedmiotem najmu jest lokal, który nabyłem, może zostać zarejestrowana moja żona w roku podatkowym 2006 jako podatnik podatku od towarów i usług czynny z uwagi na fakt istnienia współwłasności ustawowej pomiędzy małżonkami, czy tez nadal podatnikiem podatku od towarów i usług czynnym mogę być wyłącznie ja?
                                        • 29.05.2006Dokumentowanie transakcji sprzedaży po zakończeniu działalności
                                         Pytanie: Sprzedaję swoje środki trwałe po likwidacji działalności. Wiem, że przychody traktowane są jako przychody z działalności gospodarczej. Ale jaki dokument sprzedaży mam wystawić? Fakturę, rachunek, a może po prostu umowę kupna-sprzedaży? Czy obowiązuje mnie w takim przypadku konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
                                         • 28.05.2006Interpelacja nr 1850 do ministra finansów w sprawie sposobu naliczania podatku VAT od usługi budowlanej, w szczególności od pomiarów, wykonania według wzorów zamawiającego i montażu stolarki drzwiowej
                                          Szanowna Pani Minister! Zwracam się do Pani w ww. sprawie z uwagi na to, iż właściciele małych zakładów stolarskich, w których produkują stolarkę drzwiową, są zdezorientowani w sposobie naliczania podatku VAT, ponieważ okazuje się, że pojęciu usługi budowlanej towarzyszy niepokojące zjawisko różnej interpretacji, co ma wpływ na stosowanie podatku VAT raz w wysokości 7%, a raz 22%.
                                          • 24.05.2006Leasing operacyjny, leasing finansowy
                                           Kiedy umowa leasingu będzie umową leasingu operacyjnego, a kiedy leasingu finansowego? Czy klasyfikacja zależy jedynie od określenia, kto dokonuje amortyzacji leasingowanego składnika majątkowego?
                                           • 07.05.2006Aspekty prawno – podatkowe udziału w partnerskich programach reklamowych
                                            Z badań rynkowych wynika, iż Internet od kilku lat jest najszybciej rozwijającym się kanałem marketingowym w Polsce. Z roku na rok ma miejsce wzrost wydatków na reklamę internetową. Przykładowo Polski rynek reklamy on-line osiągnął w 2004 r. wartość mierzoną wydatkami netto na poziomie 87 mln zł (bez barterów) i wzrósł z poziomu około 50 mln w 2003 roku (źródło: Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2004. Polska, Europa i świat). Reklama w Internecie może przybierać różne formy i jest związana ze stopniem narzucania internaucie kontaktu z przekazem reklamowym. Jedną z wielu form reklamy jest umieszczenie na stronie internetowej tzw. płatnych linków. Ta forma reklamy jest nazywana czasami Partnerskim Programem Reklamowym. Żeby zarabiać w ramach partnerskich programów reklamowych nie trzeba sprzedawać własnych produktów. Wystarczy posiadać własną stronę internetową i na niej polecać produkty internetowe sprzedawców.
                                            • 23.03.2006Jak korzystać z wykazu materiałów budowlanych dla celów zwrotu części VAT
                                             W dziale "Pytania i odpowiedzi" publikujemy dzisiaj tekst poradnika, opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Transportu i Budownictwa, który między innymi przystępnie opisuje sposób korzystania z klasyfikacji PKWiU. Poradnik wspomina o jednej istotnej kwestii: równoległym funkcjonowaniu dwóch róznych wersji klasyfikacji PKWiU.
                                             • 14.03.2006Zwrot VAT i numer PKWiU na fakturze
                                              Pytanie: Będę starał się o zwrot VAT z tytułu wydatków związanych z budową domu. Nie mam na fakturze PKWiU. Pytałem sprzedawcy – twierdzi, że nie ma obowiązku umieszczać numeru PKWiU na fakturze przy towarach opodatkowanych 22%. Czy urząd będzie ode mnie żądał tych numerów?
                                              • 04.09.2005Interpretacja PP/443-7/ET/2005 z dnia 01.02.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Opolu
                                               Pytanie podatnika: Podatnik zwrócił się o interpretację przepisu dotyczącego podatku VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości.
                                               • 07.06.2005Dostawa nieruchomości
                                                Opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ponieważ przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty, więc dostawa gruntów również podlega opodatkowaniu. Ale nie zawsze - jeśli dokonującym dostawy nie jest podatnik od towarów i usług, dostawa taka nie podlega opodatkowaniu.
                                                • 07.06.2005VAT - opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną
                                                 Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT po zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu ma obowiązek zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego - na podstawie tego zgłoszenie naczelnik urzędu skarbowego wykreśli podatnika z rejestru jako podatnika VAT. Zaprzestanie wykonywania czynności objętych podatkiem zgłaszać należy na formularzu VAT-Z. Zgłoszenia dokonuje się w ostatnim dniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W przypadku, kiedy podatnik nie wykona obowiązku zgłoszenia, naczelnik urzędu skarbowego wykreśli go z urzędu. Podobnie stanie się, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem.

                                                « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ]